Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • AD 2020 nr 12: Kyrkorådets ordförande har för ett pastorat undertecknat ett avtal med en...
 • AD 2020 nr 14: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlik...
 • AD 2020 nr 13: Polismyndigheten har vid avbrytandet av en provanställning för en operatö...
 • AD 2020 nr 11: Ett företag som tillhandahåller en internetbaserad tjänst för kemikalieha...
 • MIG 2020:4: Migrationsverkets beslut att inte samtycka till att ta över ansvaret för...
 • AD 2020 nr 10: Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund...
 • MIG 2020:3: Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning som inte befinner...
 • AD 2020 nr 8: Målet gäller ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfäste...
 • AD 2020 nr 9: Tvisten rör om en arbetsgivare genom att vid tre tillfällen neka en ST-lä...
 • AD 2020 nr 6: Målet gäller allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Domen inneba...
 • AD 2020 nr 7: Fråga om målares restid mellan bostad och arbetsplats ska betraktas som a...
 • AD 2020 nr 5: Målet gällde diskrimineringsersättning. Domen innebar att kärandens talan...
 • MIG 2020:2: För att uppsikt ska kunna användas i stället för förvar måste det finnas...
 • AD 2020 nr 4: Tvist om lön till en snickare. Fråga dels om vilken timlön som avtalats m...
 • MIG 2020:1: Syftet med ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå med stöd...
 • AD 2020 nr 3: En person, som är döv, sökte en anställning som receptionist. Det var frå...
 • AD 2020 nr 1: Fråga om ett måleriföretag brutit mot en bestämmelse i måleriavtalet om a...
 • AD 2020 nr 2: Interimistiskt förordnande enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddsl...
 • HFD 2019 ref. 71: Ett offentligt biträde i ett mål om vård enligt lagen om vård av unga har...
 • HFD 2019 ref. 72: Fråga om ingripande enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:...
 • AD 2019 nr 57: Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på...
 • HFD 2019 ref. 70: En förvaltningsrätt var inte domför med en lagfaren domare ensam i ett so...
 • HFD 2019 ref. 67: Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende ansl...
 • HFD 2019 ref. 66: En anmälan från en läkare där det endast anges att en patient av medicins...
 • HFD 2019 ref. 68: Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare som är en beskattnings...
 • HFD 2019 ref. 63: Fråga om socialnämnden får avbryta en insats i form av vård i familjehem...
 • MIG 2019:26: Fråga om ett ogift barn vid förälders naturalisation ska förvärva svenskt...
 • RK 2019:1: PTS skyldighetsbeslut har förenats med en förpliktelse beträffande vilka...
 • HFD 2019 ref. 62: En tobaksprodukt har ansetts vara röktobak och därmed skattepliktig till...
 • RK 2019:2: Marknaden för fasta telefontjänster har inte sådana särdrag att det är mo...
 • HFD 2019 ref. 65: Fråga om det förelegat förutsättningar för att i ett samordnat upphandlin...
 • MIG 2019:25: Bedömningen av när en ny omständighet ska föras fram bör utgå ifrån att d...
 • HFD 2019 ref. 64: Fråga om ett generellt utformat ändringsförbehåll i stadgarna för en s.k....
 • HFD 2019 ref. 69: Vid prövningen av rätt till sjukersättning ska inte bortses från rehabili...
 • MIG 2019:24: Framsteg som en doktorand har gjort utomlands i sina studier har beaktats...
 • HFD 2019 ref. 60: Vid uttag av arbetsgivaravgifter har det inte funnits förutsättningar för...
 • HFD 2019 ref. 58: I en offentlig upphandling får en upphandlande myndighet förlänga en avta...
 • HFD 2019 ref. 61: En förvaltningsdomstols avgörande i mål om ekonomiskt bistånd enligt soci...
 • HFD 2019 ref. 57: Namnen Ford, Prins och J har godkänts som förnamn (I-III).
 • AD 2019 nr 56: En projektassistent har haft flera tidsbegränsade anställningar vid ett u...
 • HFD 2019 ref. 54: En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/elle...
 • HFD 2019 ref. 59: En stiftelse som lämnar bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte be...
 • HFD 2019 ref. 56: Behov av hjälp med sminkning ingår inte i det grundläggande behovet perso...
 • HFD 2019 ref. 55: SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som avslutat sina studier en ko...
 • MÖD 2019:25: Fråga om byte av fönster krävt bygglov ----- En fastighetsägare har överk...
 • MIG 2019:23: En person uppfyller förutsättningarna för uppehållstillstånd för studier...
 • AD 2019 nr 53: En illustratör har enligt huvudsakligen muntliga uppdragsavtal varit uppd...
 • AD 2019 nr 54: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • AD 2019 nr 55: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • HFD 2019 ref. 51: Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet.
 • AD 2019 nr 52: Fråga om behörig domstol. Ett bolag har inkommit till Arbetsdomstolen med...
 • MIG 2019:22: Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om ankny...
 • MIG 2019:21: En ansökan om uppehållstillstånd grundad på anknytning kan avslås på grun...
 • AD 2019 nr 50: Mellandomsprövning avseende bussbranschavtalets innebörd såvitt avser del...
 • AD 2019 nr 51: Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.
 • MIG 2019:20: Åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsve...
 • MÖD 2019:26: Ansökan om förlängd igångsättningstid ----- En ansökan om förlängd igångs...
 • MIG 2019:19: Vid prövningen av om arbetstillstånd ska beviljas finns det inget som hin...
 • MIG 2019:18: Fråga om betydelsen av ändrad uppgift om födelsetid vid bedömningen av om...
 • AD 2019 nr 49: En avdelningschef på ett bevakningsföretag har tillskansat sig egendom so...
 • AD 2019 nr 48: Tolkning av en bestämmelse i ett företagsanpassat kollektivavtal om vilod...
 • MIG 2019:17: Tolv månader är den maximala tid som en utlänning får hållas i förvar för...
 • AD 2019 nr 47: I samband med riksavtalsförhandlingar har en arbetstagar- och en arbetsgi...
 • HFD 2019 ref. 45: Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett syst...
 • HFD 2019 ref. 48: Fråga i mål om sjukersättning hur det ska avgöras om en försäkrad har en...
 • AD 2019 nr 46: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förl...
 • HFD 2019 ref. 43: Fråga om förutsättningarna för att ett enskilt organs beslut om statsbidr...
 • MIG 2019:16: En utlänning har beviljats uppehållstillstånd för arbete men p.g.a. förse...
 • HFD 2019 ref. 47: Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgång...
 • MÖD 2019:22: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har bedömt a...
 • HFD 2019 ref. 46: Fråga om upplåtelse av möblerade lägenheter utgör skattepliktig rumsuthyr...
 • AD 2019 nr 45: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • MIG 2019:15: Det finns förutsättningar att bevilja en utlänning fortsatt uppehållstill...
 • HFD 2019 ref. 44: En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevis...
 • HFD 2019 ref. 42: Fråga om för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.
 • HFD 2019 ref. 41: En försäkrad som är arbetslös omfattas av rätten till förebyggande sjukpe...
 • HFD 2019 ref. 38: En företrädare för en juridisk person har ansetts kunna bli betalningssky...
 • HFD 2019 ref. 39: Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana prise...
 • HFD 2019 ref. 37: En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst ino...
 • RH 2019:32: Fråga om straffmätning för grov narkotikasmuggling bestående i befattning...
 • AD 2019 nr 43: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 44: Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på...
 • MIG 2019:14: Inom ramen för bedömningen av en asylsökandens skyddsbehov kan även fråga...
 • MÖD 2019:12: Omprövning av dikningsföretag ----- Mål om omprövning av en markavvattnin...
 • MIG 2019:13: Praktiska eller legala hinder för en palestinsk flykting mot att återvänd...
 • MIG 2019:12: Kravet på försörjningsförmåga kan uppfyllas genom att anknytningspersonen...
 • AD 2019 nr 41: Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gru...
 • AD 2019 nr 42: Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2019 nr 40: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslog...
 • AD 2019 nr 39: En polis har efter säkerhetsprövning av Polismyndigheten, enligt säkerhet...
 • AD 2019 nr 38: En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att h...
 • AD 2019 nr 37: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2019 nr 35: En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har...
 • AD 2019 nr 36: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslog...
 • MIG 2019:11: Fråga om karenstid för svenskt medborgarskap för en person som varit verk...
 • MIG 2019:10: En asylsökande har inte ansetts utesluten från att anses som flykting på...
 • MIG 2019:9: Vid bedömningen av om en asylsökande ska undgå ansvar för sådana gärninga...
 • AD 2019 nr 34: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid...
 • AD 2019 nr 33: En undersköterska på ett äldreboende har använt ett olämpligt språkbruk s...
 • MIG 2019:8: När Migrationsverket har återkallat eller upphävt en utlännings Schengenv...