Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • MIG 2018:15: Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas på grund av arbete måste...
 • MIG 2018:14: Frågan om det finns ett internt flyktalternativ aktualiseras först om en...
 • MIG 2018:13: Det är inte möjligt att avge nöjdförklaring enligt 15 kap. 1 § utlännings...
 • MIG 2018:12: En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har...
 • MÖD 2018:6: Ändringstillstånd avseende ändrad höjd av vindkraftpark ----- Ett bolag a...
 • MIG 2018:11: Användandet av häktning respektive förvar när en utlänning är dömd till u...
 • MÖD 2018:5: Tolkningsbesked avseende undantag från kravet på nätkoncession ----- Fråg...
 • AD  2018 nr 28: En civilanställd hos Försvarsmakten tog med sig sin flickvän in i den anl...
 • AD 2018 nr 29: En person anställdes som städare av ett aktiebolag. Under anställningen h...
 • RH 2018:18: Vid den åldersbedömning som överförmyndaren och domstolarna har att själv...
 • MIG 2018:10: Saken i målet är uppehållstillstånd m.m. Migrationsdomstolens dom att bev...
 • AD 2018 nr 26: Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gr...
 • AD 2018 nr 27: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • MIG 2018:9: För att en ansökan om Schengenvisering från en tredjelandsmedborgare som...
 • MIG 2018:7: Landinformationen ger stöd för att en man från Syrien, vars hus bränts ne...
 • MIG 2018:8: Av landinformationen framgår att situationen för kvinnor har påverkats dr...
 • AD 2018 nr 23: Kollektivavtalstolkning. Fråga om ett flygbolag har brutit mot en bestämm...
 • AD 2018 nr 24: Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämn...
 • AD 2018 nr 25: Tre arbetstagare vid ett logistikföretag har sagt upp sig för att arbeta...
 • MÖD 2018: 4: Bygglov för nybyggnation av flerbostadshus ----- Ansökan om bygglov för n...
 • AD 2018 nr 22: Målet gällde vite alternativt skadestånd. Domen innebar att tingsrättens...
 • AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat...
 • AD 2018 nr 20: Kollektivavtalstolkning. Fråga om hur avdrag från månadslön ska beräknas...
 • AD 2018 nr 21: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • MIG 2018:6: Omständigheter som i praxis bedömts medföra behov av internationellt skyd...
 • RK 2017:4: Tillämpning av 4 kap. 13 a § LEK angående gemensamt utnyttjande av lednin...
 • AD 2018 nr 18: Målet gällde avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades....
 • MIG 2018:5: För att en utlänning ska kunna beviljas uppehållstillstånd som familjemed...
 • AD 2018 nr 17: Målet gällde företagshemligheter m.m. Domen innebar stadfästelse av förli...
 • AD 2018 nr 15: Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande. Domen innebar att kärandens...
 • AD 2018 nr 16: Målet gällde sjuklön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ä...
 • AD 2018 nr 13: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades...
 • AD 2018 nr 14: Olovlig stridsåtgärd. Ett renhållningsföretag har begärt att renhållnings...
 • MIG 2018:4: I mål om familjeåterförening där anknytningspersonen är flykting måste fö...
 • MÖD 2018:3: Fastighetsägares ansvar för undersökningar avseende markföroreningar ----...
 • AD 2018 nr 10: En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden...
 • AD 2018 nr 11: Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig övervikti...
 • AD 2018 nr 12: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2018 nr 9: En arbetsgivarorganisation har ansetts skyldig enligt 10 § medbestämmande...
 • MÖD 2018:2: Fråga om fullföljd ----- Ett beslut av Lantmäterimyndigheten i fråga om e...
 • AD 2018 nr 7: Fråga om från vilken tidpunkt frist för preskription ska börja löpa. Enli...
 • AD 2018 nr 8: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2018 nr 5: Målet gällde brott mot anställningsskyddslagen. Domen innebar att kärande...
 • AD 2018 nr 6: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • MIG 2018:3: Prövningen av en statslös persons skyddsskäl bör i så stor utsträckning s...
 • MIG 2018:2: Vid rekrytering till en tjänst som universitetslektor har rekryteringsåtg...
 • AD 2018 nr 4: Kollektivavtal gäller mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivaren...
 • AD 2018 nr 1: Målet gällde lojalitetsplikt m.m. Domen innebar stadfästelse av förliknin...
 • AD 2018 nr 2: Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikni...
 • AD 2018 nr 3: Bestämmelsen i 7 kap. 54 § första stycket aktiebolagslagen om att en före...
 • MIG 2018:1: Ett beslut om återreseförbud som Polismyndigheten har meddelat i samband...
 • MÖD 2018:1: Planenligt utgångsläge ----- Tillämpning av bestämmelsen om s.k. planenli...
 • MIG 2017:29: Migrationsverket har inte visat att det har funnits synnerlig anledning a...
 • MÖD 2017:52: Tillstånd till enskilt avlopp ----- Med ändring av underinstansernas avgö...
 • MIG 2017:28: En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå...
 • AD 2017 nr 65: En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att a...
 • MIG 2017:27: Den omständigheten att en annan EU-stat har beviljat en utlänning status...
 • AD 2017 nr 67: Ett bolag har haft i uppdrag att sköta den löpande skötseln av gräsplanen...
 • MÖD 2017:51: Förbud mot doftsättning i galleria ----- En miljönämnd har förbjudit ett...
 • MIG 2017:26: Innan en tredjelandsmedborgare beviljas en Schengenvisering måste en kont...
 • MIG 2017:24: En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för...
 • MIG 2017:25: En utlänning har haft tidsbegränsat arbetstillstånd under två år och har...
 • AD 2017 nr 62: Mellan ett kommunalförbund och en arbetstagarorganisation gäller bara ett...
 • MIG 2017:23: Om en asylsökande som ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förva...
 • MÖD 2017:49: Upphävande av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har upphävt V...
 • MÖD 2017:50: Avvisat överklagande av startbesked ----- Fråga om klagorätt i mål om sta...
 • AD 2017 nr 61: En personlig assistent har till sin arbetsgivare uppgett att hon anser si...
 • MIG 2017:22: Vid bedömningen av vad som är skälig ersättning till ett offentligt biträ...
 • AD 2017 nr 59: Regeringen har beslutat att omlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen frå...
 • MIG 2017:21: En viss fördröjning av ett ärendes handläggning kan inte anses vara särsk...
 • AD 2017 nr 57: En regionchef vid ett bolag som tillhandahåller hushållsnära tjänster had...
 • AD 2017 nr 58: Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund...
 • AD 2017 nr 55: Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet. Överenskom...
 • AD 2017 nr 56: Ett bolag beslutade att det inte skulle finnas några tillsvidareanställni...
 • MIG 2017:20: En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan E...
 • MIG 2017:19: Vid beslut om avskiljande och placering av en förvarstagen utlänning i kr...
 • MÖD 2017:38: Rivningslov för enbostadshus ----- Mark- och miljööverdomstolen har fasts...
 • HFD 2017 ref. 57: Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag s...
 • MÖD 2017:42: Bygglov för gatukök ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det...
 • AD 2017 nr 51: Bristande tillgänglighet. Fråga om en högskola har brutit mot diskriminer...
 • AD 2017 nr 52: Ett bolag har avskedat en produktionsledare under bl.a. påståenden om att...
 • HFD 2017 ref. 56: En stiftelses innehav av marknadsnoterade andelar i en bank har inte anse...
 • HFD 2017 ref. 55: En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare...
 • MÖD 2017:35: Bygglov för ändring av carport till entré och förråd ----- Den sökta åtgä...
 • MÖD 2017:37: Ansökan om bygglov för flerbostadshus ----- Målet avsåg bygglov för ett f...
 • MÖD 2017:26: Detaljplan ----- Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun antog en detaljplan...
 • MÖD 2017:41: Detaljplan ----- Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun antog en detaljplan...
 • MIG 2017:18: Fråga om särskilda skäl för att kunna bevilja en utlänning förlängt arbet...
 • AD 2017 nr 50: Fråga om en kyrkvaktmästare haft upprepade tidsbegränsade anställningar e...
 • MÖD 2017:36: Tillsynsavgift enligt miljöbalken ----- Mark- och miljööverdomstolen har,...
 • AD 2017 nr 49: En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig...
 • MIG 2017:17: En utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige har en sådan stark...
 • AD 2017 nr 48: En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning ä...
 • MIG 2017:16: Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömn...
 • MIG 2017:15: För att en begäran om offentligt biträde ska kunna avslås i mål som rör ö...
 • HFD 2017 ref. 38: Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren...
 • AD 2017 nr 46: En målare, som efter en stroke var sjukskriven på deltid, har efter ett m...
 • AD 2017 nr 47: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2017 nr 44: Med stöd av en avtalad konkurrensklausul förbjöd en arbetsgivare en arbet...
 • AD 2017 nr 43: Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjäl...