Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • AD 2017 nr 1: En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit...
 • MIG 2016:28: Ett offentligt biträde kan, förutom för kostnader för arbete, även bevilj...
 • MIG 2016:29: Vid prövningen av om förskott på ersättning till ett offentligt biträde s...
 • MIG 2016:30: Komplexa frågor om förföljelse på grund av sexuell läggning och könsident...
 • MIG 2016:27: Ett mål om statusförklaring och resedokument för underårig från Eritrea k...
 • MIG 2016:26: Det finns förutsättningar att vägra uppehållstillstånd då två makar samti...
 • AD 2016 nr 73: En biträdande jurist har väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare med kr...
 • AD 2016 nr 74: Att Statens överklagandenämnd efter överklagande beslutar att undanröja e...
 • AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagar...
 • AD 2016 nr 76: Fråga om staten har fullgjort sin skyldighet att förhandla enligt 11 § me...
 • MIG 2016:25: En förutsättning för att beviljas uppehållstillstånd med stöd av 4 k...
 • AD 2016 nr 70: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder i form av arbets...
 • MÖD 2016:17: Överlämnande av mål till regeringen; nu fråga om avvisning ----- I mål om...
 • AD 2016 nr 69: I en arbetsbristsituation blev ett antal arbetstagare i en butik erbjudna...
 • MÖD 2016:15: Byggsanktionsavgift ----- Byggnadsnämnden hade beslutat att ta ut byggsan...
 • MIG 2016:24: Vid överklagande av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen få...
 • MIG 2016:23: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade...
 • MIG 2016:22: Frågan om uteslutande från att anses som flykting ingår som en del i pröv...
 • MIG 2016:21: Ett beslut om att ta en utlänning i förvar kan inte överklagas på nytt om...
 • AD 2016 nr 63: En barnskötare har varit frånvarande från arbetet eftersom hon inte anset...
 • AD 2016 nr 65: Fråga om det finns förutsättningar för att genom ett interimistiskt föror...
 • PMÖD 2016:2: Efter att Patent- och marknadsdomstolen hade bifallit Konkurrensverkets a...
 • PMÖD 2016:1: I ett mål om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s...
 •  : I ett mål om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s...
 • MIG 2016:20: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats...
 • AD 2016 nr 61: En barnskötare hos en kommun, som varit medlem i både en kollektivavtalsb...
 • AD 2016 nr 59: Ett bolag har, enligt avtal med Försvarsmakten, tillhandahållit flygplats...
 • HFD 2016 ref. 63: Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beakta...
 • HFD 2016 ref. 64: Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortsha...
 • AD 2016 nr 58: En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han int...
 • MIG 2016:19: Det saknas lagstöd för att placera en utlänning som ska utvisas i krimina...
 • AD 2016 nr 56: Fråga om en bagare genom bl.a. kommentarer av sexuell natur utsatt ett ka...
 • AD 2016 nr 55: Kollektivavtalsbrott. Ett irländskt byggbolag, som är bundet av byggavtal...
 • AD 2016 nr 54: Fråga om en arbetsgivares yttranden vid ett personalmöte utgjort en fören...
 • MIG 2016:18: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 § andra styc...
 • AD 2016 nr 52: Fråga om ett flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal när det inte be...
 • AD 2016 nr 53: En arbetsgivare har erbjudit en arbetstagare, som drabbats av arbetsbrist...
 • AD 2016 nr 49: Kollektivavtalstolkning. I Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Br...
 • MD 2016:12: Påståenden i marknadsföring avseende receptbelagda veterinärmedicinska lä...
 • MD 2016:13: Fråga om avtal avsett tjänst som omfattas av ångerrätt.
 • MIG 2016:17: Vid överklagande av ett överföringsbeslut enligt Dublinförordningen ingår...
 • AD 2016 nr 48: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2016 nr 47: Fråga om skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägnin...
 • MD 2016:11: Fråga om marknadsföring av öl i viss förpackningsutstyrsel (burk) har utg...
 • MIG 2016:16: De brister som finns i en annan EU-stats asylförfarande och mottagningsvi...
 • HFD 2016 ref. 50: En kommuns upplåtelse av rum till missbrukare har inte ansetts avse stadi...
 • HFD 2016 ref. 51: En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende s...
 • HFD 2016 ref. 47: Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt...
 • HFD 2016 ref. 49: Beslut om statsbidrag till organisation har i visst fall ansetts röra en...
 • MD 2016:10: Affärsmetod som innefattat fakturering utan att avtal kommit till stånd h...
 • MIG 2016:15: Ett beslut rörande förskott på ersättning till offentligt biträde som Mig...
 • AD 2016 nr 44: Bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittni...
 • HFD 2016 ref. 48: Fråga om utformningen av en förvaltningsdomstols avgörande sedan domstole...
 • HFD 2016 ref. 39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt...
 • HFD 2016 ref. 42: Ett läkarutlåtande kan inte ersättas med ett intyg från en tandläkare för...
 • HFD 2016 ref. 43: En person som behöver ha uppehållstillstånd i Sverige har ansetts sakna r...
 • HFD 2016 ref. 46: Arbetsmiljöverkets beslut att vitesförelägga en arbetsgivare att ansvara...
 • HFD 2016 ref. 44: Fortsatta beslut om tvångsvård av en patient som dömts till rättspsykiatr...
 • AD 2016 nr 41: En arbetstagare sades upp från sin anställning på grund av arbetsbrist, t...
 • MIG 2016:14: Om migrationsdomstolen överväger att, som handläggande myndighet, fatta b...
 • MD 2016:9: Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har...
 • HFD 2016 ref. 33: Fråga om förutsättningar för att meddela en person som har gjort sig skyl...
 • AD 2016 nr 40: En mäklare vid ett fastighetsmäklarföretag har ändrat i företagets intern...
 • MIG 2016:13: En kvinna och hennes barn har sökt uppehållstånd på grund av anknytning t...
 • MD 2016:8: Fråga om ansvar för marknadsföring av studentrabatter.
 • HFD 2016 ref. 34: Förutsättningar för granskningsdispens i kammarrätt.
 • AD 2016 nr 38: Fråga om en arbetsgivare genom närmanden och fysisk beröring av sexuell n...
 • AD 2016 nr 37: En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnde...
 • MIG 2016:12: En stor skuld till skattekontot har inneburit att en utlänning som ansökt...
 • MIG 2016:11: En utlänning som ska utvisas enligt verkställbara beslut från såväl Migra...
 • AD 2016 nr 35: Kollektivavtalstolkning. Fråga om det strider mot kollektivavtal med allm...
 • HFD 2016 ref. 30: För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar...
 • HFD 2016 ref. 31: En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av e...
 • MD 2016:7: En dekor som ett företag använt på sina taxibilar har ansetts utgöra en v...
 • MIG 2016:10: En migrationsdomstol, som beviljat ett arbetstillstånd med stöd av 6 kap....
 • HFD 2016 ref. 32: En frånskild make ska kallas till bouppteckningsförrättning med anledning...
 • AD 2016 nr 32: Tolkning av kollektivavtal. I teknikinstallationsavtalet finns en bestämm...
 • MD 2016:6: Marknadsföring av matfettsblandning har ansetts vara vilseledande. Även f...
 • HFD 2016 ref. 29: Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skatteredu...
 • AD 2016 nr 31: Två arbetstagarförbund har varslat om stridsåtgärder i form av bl.a. arbe...
 • HFD 2016 ref. 28: Chefsinstruktionen för en regiondirektör ansågs innefatta en sådan delega...
 • MIG 2016:9: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av ankny...
 • MIG 2016:8: En utlänning, som adopterats som vuxen i Sverige och ansökt om uppehållst...
 • HFD 2016 ref. 25: En svensk värdepappersfond har ansetts ha skatterättslig hemvist i Sverig...
 • MÖD 2016:6: Bygglov för nybyggnation av enbostadshus ----- I mål om bygglov för nybyg...
 • HFD 2016 ref. 26: Luftningsbassänger och flissilor har vid fastighetstaxeringen ansetts utg...
 • HFD 2016 ref. 27: Fråga om ersättning för kostnader för vård i annat land inom EES.
 • AD 2016 nr 26: Tolkning av kollektivavtal för beredskapsbrandmän. Fråga om förhöjd ersät...
 • AD 2016 nr 27: En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enlig...
 • HFD 2016 ref. 23: Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett föret...
 • MÖD 2016:8: Interimistiskt beslut ----- Sedan närboende anmält klagomål till kommunen...
 • MIG 2016:6: När en utlänning ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning til...
 • MIG 2016:7: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförkla...
 • AD 2016 nr 24: En arbetstagare har blivit avskedad för att han under drygt ett par månad...
 • MIG 2016:5: Vad en ansökan enligt utlänningslagen gäller och vilka omständigheter som...
 • MÖD 2016:7: Föreläggande att söka tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet m.m. -...
 • MD 2016:5: Fråga om marknadsföring av kosttillskott genom s.k. kundberättelser varit...
 • AD 2016 nr 20: Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han g...
 • AD 2016 nr 21: Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga o...
 • AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepad...