Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • MIG 2018:3: Prövningen av en statslös persons skyddsskäl bör i så stor utsträckning s...
 • MIG 2018:2: Vid rekrytering till en tjänst som universitetslektor har rekryteringsåtg...
 • MIG 2018:1: Ett beslut om återreseförbud som Polismyndigheten har meddelat i samband...
 • MIG 2017:29: Migrationsverket har inte visat att det har funnits synnerlig anledning a...
 • MIG 2017:28: En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå...
 • AD 2017 nr 65: En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att a...
 • MIG 2017:27: Den omständigheten att en annan EU-stat har beviljat en utlänning status...
 • AD 2017 nr 67: Ett bolag har haft i uppdrag att sköta den löpande skötseln av gräsplanen...
 • MIG 2017:26: Innan en tredjelandsmedborgare beviljas en Schengenvisering måste en kont...
 • MIG 2017:24: En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för...
 • MIG 2017:25: En utlänning har haft tidsbegränsat arbetstillstånd under två år och har...
 • AD 2017 nr 62: Mellan ett kommunalförbund och en arbetstagarorganisation gäller bara ett...
 • MIG 2017:23: Om en asylsökande som ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förva...
 • AD 2017 nr 61: En personlig assistent har till sin arbetsgivare uppgett att hon anser si...
 • MIG 2017:22: Vid bedömningen av vad som är skälig ersättning till ett offentligt biträ...
 • AD 2017 nr 59: Regeringen har beslutat att omlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen frå...
 • MIG 2017:21: En viss fördröjning av ett ärendes handläggning kan inte anses vara särsk...
 • AD 2017 nr 57: En regionchef vid ett bolag som tillhandahåller hushållsnära tjänster had...
 • AD 2017 nr 58: Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund...
 • AD 2017 nr 55: Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet. Överenskom...
 • AD 2017 nr 56: Ett bolag beslutade att det inte skulle finnas några tillsvidareanställni...
 • MIG 2017:20: En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan E...
 • MIG 2017:19: Vid beslut om avskiljande och placering av en förvarstagen utlänning i kr...
 • MÖD 2017:38: Rivningslov för enbostadshus ----- Mark- och miljööverdomstolen har fasts...
 • HFD 2017 ref. 57: Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag s...
 • MÖD 2017:42: Bygglov för gatukök ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det...
 • AD 2017 nr 51: Bristande tillgänglighet. Fråga om en högskola har brutit mot diskriminer...
 • AD 2017 nr 52: Ett bolag har avskedat en produktionsledare under bl.a. påståenden om att...
 • HFD 2017 ref. 56: En stiftelses innehav av marknadsnoterade andelar i en bank har inte anse...
 • HFD 2017 ref. 55: En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare...
 • MÖD 2017:35: Bygglov för ändring av carport till entré och förråd ----- Den sökta åtgä...
 • MÖD 2017:37: Ansökan om bygglov för flerbostadshus ----- Målet avsåg bygglov för ett f...
 • MÖD 2017:26: Detaljplan ----- Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun antog en detaljplan...
 • MÖD 2017:41: Detaljplan ----- Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun antog en detaljplan...
 • MIG 2017:18: Fråga om särskilda skäl för att kunna bevilja en utlänning förlängt arbet...
 • AD 2017 nr 50: Fråga om en kyrkvaktmästare haft upprepade tidsbegränsade anställningar e...
 • MÖD 2017:36: Tillsynsavgift enligt miljöbalken ----- Mark- och miljööverdomstolen har,...
 • AD 2017 nr 49: En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig...
 • MIG 2017:17: En utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige har en sådan stark...
 • AD 2017 nr 48: En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning ä...
 • MIG 2017:16: Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömn...
 • MIG 2017:15: För att en begäran om offentligt biträde ska kunna avslås i mål som rör ö...
 • HFD 2017 ref. 38: Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren...
 • AD 2017 nr 46: En målare, som efter en stroke var sjukskriven på deltid, har efter ett m...
 • AD 2017 nr 47: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2017 nr 44: Med stöd av en avtalad konkurrensklausul förbjöd en arbetsgivare en arbet...
 • AD 2017 nr 43: Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjäl...
 • MIG 2017:13: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning ti...
 • MIG 2017:14: När det finns en uppgift om att en asylsökande har lämnat landet måste Mi...
 • MIG 2017:12: Av landinformation framgår att den som lämnar Eritrea illegalt och håller...
 • MIG 2017:11: En asylsökande som tjänstgjort som läkare inom sitt lands säkerhetstjänst...
 • AD 2017 nr 41: Fråga om SAS har brutit mot bestämmelsen om omdisponering i § 5 stk. 13 b...
 • AD 2017 nr 39: En arbetstagare hos Försvarsmakten skadades vid utlandstjänstgöring. Arbe...
 • HFD 2017 ref. 27: En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra et...
 • AD 2017 nr 36: En arbetsgivarorganisation får enligt sina stadgar inte utan särskild ful...
 • AD 2017 nr 37: En brandman som haft en hjärtinfarkt har sagts upp, eftersom brandmannen,...
 • AD 2017 nr 38: En redovisningskonsult har anställts av ett revisionsföretag och i samban...
 • HFD 2017 ref. 29: Ett "company limited by shares" i Brittiska Jungfruöarna har inte ansetts...
 • HFD 2017 ref. 28: En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap....
 • MÖD 2017:11: Avvisning av överklagande ----- En kommunal nämnd beslutade att lämna kla...
 • AD 2017 nr 33: En arbetsgivare ändrade semesterförläggningen för fem barnmorskor. Den hu...
 • AD 2017 nr 34: En arbetsgivarorganisation har yrkat att en tidigare arbetstagare ska bet...
 • HFD 2017 ref. 26: Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistån...
 • AD 2017 nr 32: En arbetstagarorganisation, ett arbetarförbund, har för att få träffa ett...
 • MÖD 2017:10: Byggsanktionsavgift ----- Byggsanktionsavgift för inrättande av cistern p...
 • AD 2017 nr 31: Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare...
 • AD 2017 nr 29: En arbetstagare, en vd hos ett bolag, har utöver månadslön erhållit årlig...
 • MÖD 2017:9: Inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och miljödomstolen hade avvisat...
 • MIG 2017:10: Dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgars...
 • AD 2017 nr 26: Fråga om ett bolag brutit mot ett lokalt kollektivavtal genom att inte om...
 • AD 2017 nr 27: Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägna...
 • AD 2017 nr 28: Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare...
 • AD 2017 nr 25: Enligt kollektivavtalet för dentallaboratorier har tjänstemän, under viss...
 • MÖD 2017:12: Ansökan om bygglov och marklov ----- Målen avsåg ansökningar om bygglov o...
 • AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en regio...
 • MIG 2017:9: Om utgången i målet är beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som...
 • AD 2017 nr 22: Två arbetstagare planerade och startade under pågående anställning en med...
 • HFD 2017 ref. 15: En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndi...
 • HFD 2017 ref. 14: Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungera...
 • AD 2017 nr 19: Fråga om innebörden av begreppet "per helgfri vecka" i film-, tv- och vid...
 • MIG 2017:8: Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör beviljas en utlänning som gö...
 • AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avse...
 • MIG 2017:7: En utlänning som tidigare bl.a. har vistats illegalt i Sverige och sökt a...
 • MÖD 2017:2: Beslut om rättelse på den felandes bekostnad utan föregående föreläggande...
 • MIG 2017:6: Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett...
 • MÖD 2017:8: Byggsanktionsavgift ----- Vid bestämmande av byggsanktionsavgift har en k...
 • HFD 2017 ref. 7: Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhå...
 • MÖD 2017:3: Byggsanktionsavgift ----- Ett bolag fick bygglov för nybyggnad av fyra fl...
 • HFD 2017 ref. 6: Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).
 • HFD 2017 ref. 13: Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förva...
 • HFD 2017 ref. 5: Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till br...
 • AD 2017 nr 13: En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick...
 • AD 2017 nr 14: En präst i ett mindre trossamfund har sagts upp till följd av en konflikt...
 • MIG 2017:5: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viser...
 • MÖD 2017:4: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett...
 • AD 2017 nr 10: En arbetstagare träffade en överenskommelse om att arbetstagaren mot ett...
 • AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, f...
 • MÖD 2017:5: Klagorätt ----- En länsstyrelse överklagade en annan länsstyrelses beslut...
 • MIG 2017:4: En svensk medborgare kan inte vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § fö...
 • MIG 2017:3: Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så ka...