Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • AD 2016 nr 38: Fråga om en arbetsgivare genom närmanden och fysisk beröring av sexuell n...
 • AD 2016 nr 37: En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnde...
 • MIG 2016:12: En stor skuld till skattekontot har inneburit att en utlänning som ansökt...
 • MIG 2016:11: En utlänning som ska utvisas enligt verkställbara beslut från såväl Migra...
 • AD 2016 nr 35: Kollektivavtalstolkning. Fråga om det strider mot kollektivavtal med allm...
 • MD 2016:7: En dekor som ett företag använt på sina taxibilar har ansetts utgöra en v...
 • MIG 2016:10: En migrationsdomstol, som beviljat ett arbetstillstånd med stöd av 6 kap....
 • AD 2016 nr 32: Tolkning av kollektivavtal. I teknikinstallationsavtalet finns en bestämm...
 • MD 2016:6: Marknadsföring av matfettsblandning har ansetts vara vilseledande. Även f...
 • AD 2016 nr 31: Två arbetstagarförbund har varslat om stridsåtgärder i form av bl.a. arbe...
 • MIG 2016:9: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av ankny...
 • MIG 2016:8: En utlänning, som adopterats som vuxen i Sverige och ansökt om uppehållst...
 • MÖD 2016:6: Bygglov för nybyggnation av enbostadshus ----- I mål om bygglov för nybyg...
 • AD 2016 nr 26: Tolkning av kollektivavtal för beredskapsbrandmän. Fråga om förhöjd ersät...
 • AD 2016 nr 27: En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enlig...
 • MIG 2016:6: När en utlänning ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning til...
 • MIG 2016:7: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförkla...
 • AD 2016 nr 24: En arbetstagare har blivit avskedad för att han under drygt ett par månad...
 • MIG 2016:5: Vad en ansökan enligt utlänningslagen gäller och vilka omständigheter som...
 • MÖD 2016:7: Föreläggande att söka tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet m.m. -...
 • MD 2016:5: Fråga om marknadsföring av kosttillskott genom s.k. kundberättelser varit...
 • AD 2016 nr 20: Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han g...
 • AD 2016 nr 21: Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga o...
 • AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepad...
 • MIG 2016:4: Dublinförordningens bestämmelse att en sökande ska ha rätt till överklaga...
 • AD 2016 nr 15: En högskola har sagt upp två lektorer i sociologi på grund av arbetsbrist...
 • AD 2016 nr 17: Fråga om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom h...
 • AD 2016 nr 14: Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3...
 • AD 2016 nr 13: Inför valet till riksdag, landsting och kommun år 2014 har ett politiskt...
 • MD 2016:4: Marknadsföring av värmepumpar har ansetts vara vilseledande. Även fråga o...
 • MIG 2016:3: Migrationsverket har beträffande samma person fattat ett andra utvisnings...
 • MD 2016:3: Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § kon...
 • MÖD 2016:5: Miljöorganisations klagorätt enligt 13 kap. 12 § plan- och bygglagen (201...
 • AD 2016 nr 9: Enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska all personal hos auktori...
 • MÖD 2016:3: Inhibition av omedelbart gällande tillsynsbeslut ----- Inhibition av ett...
 • MIG 2016:2: En asylansökan från en utlänning som har ett avlägsnandebeslut som fått l...
 • MD 2016:2: Marknadsföring av isoleringsmaterial, genom bl.a. påståenden om att produ...
 • AD 2016 nr 6: Tolkning av kollektivavtal angående samordning av pensionsförmåner för vi...
 • MÖD 2016:4: Reglering av kumulativt ljud vid etablering av flera vindkraftparker inom...
 • MD 2016:1: Vid tillhandahållandet av nummerupplysningstjänst via telefon och sms har...
 • MIG 2016:1: Migrationsverket har tagit upp en familjs ansökningar om uppehållstillstå...
 • MÖD 2016:1: Tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. ----- I mål om ti...
 • AD 2016 nr 2: Arbetstagare har arbetat oregelbundet lördag och/eller söndag (kranshelg)...
 • MÖD 2016:2: Bygglov för tillbyggnad (carport) ----- Bygglov för tillbyggnad ----- Byg...
 • AD 2016 nr 1: Arbetstagare har kontaktat sin arbetstagarorganisation för att få till st...
 • MD 2015:22: Marknadsföring av glasögon m.m. genom bl.a. påståenden om att vara markna...
 • MIG 2015:25: Uppehållstillstånd för studier kan beviljas en utlänning som kan visa att...
 • MIG 2015:24: En asylansökan från en utlänning som har ett gällande lagakraftvunnet avl...
 • MIG 2015:23: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återre...
 • AD 2015 nr 74: Kollektivavtalstolkning. Tvist har uppkommit bl.a. om vissa delar i en på...
 • AD 2015 nr 75: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återk...
 • MIG 2015:22: En asylsökande som är medborgare i ett visst land är enligt lagstiftninge...
 • RH 2015:59: N.R. har utdelat två batongslag mot ett fordon, med följd att två rutor p...
 • MÖD 2015:44: Bygglov för flerfamiljshus ----- Ansökan om bygglov för flerfamiljshus. S...
 • MD 2015:21: Marknadsföring av bioresonansterapi på två webbplatser; fråga om förutsät...
 • MIG 2015:19: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte prövas a...
 • HFD 2015 ref 69: Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbe...
 • AD 2015 nr 72: En kvinna var anställd som chaufför hos ett bolag som utförde transporter...
 • MIG 2015:18: Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning enbart på grund a...
 • HFD 2015 ref. 66: En i Sverige bosatt utländsk medborgare har genom andelsbyte ersatt andel...
 • MIG 2015:17: Av en dom från Europadomstolen (Tarakhel mot Schweiz) följer att när en f...
 • MÖD 2015:34: Byggsanktionsavgift ----- I ärenden om byggsanktionsavgift måste tillsyns...
 • MD 2015:20: Fråga om marknadsföring av matfettsblandningen "Flora MED SMÖR"...
 • AD 2015 nr 70: Sedan två svenska fackförbund 2001 respektive 2003 vidtagit stridsåtgärde...
 • HFD 2015 ref. 64: Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.
 • HFD 2015 ref 67: SGI-skydd på den grunden att den försäkrade uppburit studiestöd gäller in...
 • HFD 2015 ref 68: En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelag...
 • MD 2015:19: En näringsidkare som sålt elsaneringstjänster avsedda för bostäder och bi...
 • MD 2015:18: Marknadsföring av havrebaserade livsmedel genom bl.a. påståenden och fram...
 • MÖD 2015:39: Bygglov ----- Fråga om kravet på byggnads utformning enligt 8 kap. 1 § PB...
 • AD 2015 nr 68: Arbetstagaren fick ett sms från arbetsgivarens son vari angavs att hon va...
 • MD 2015:17: Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § kon...
 • MÖD 2015:42: Tillsyn avseende åtgärd på tomt ----- Efter anmälan från grannar om att e...
 • AD 2015 nr 66: Målet gäller tolkning av löneavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Union...
 • AD 2015 nr 67: En arbetsgivare har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläg...
 • MIG 2015:16: En utlänning har förklarats vara flykting i en annan EU-stat och Migratio...
 • MÖD 2015:35: Avvisad ansökan om nätkoncession ----- Ansökan om nätkoncession för linje...
 • MÖD 2015:38: Omprövning av markavvattningssamfällighet ----- En väghållare för en väg...
 • MD 2015:16: Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande oc...
 • MÖD 2015: 41: Anläggningsförrättning för väg m.m. ----- Lantmäteriet har beslutat att i...
 • AD 2015 nr 63: Tolkning av kollektivavtal. Två piloter har med kort varsel fått sin star...
 • MD 2015:15: Fråga om förutsättningar för undersökning hos ett företag enligt 5 kap. 3...
 • MIG 2015:20: En utlänning har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för att arbeta i S...
 • AD 2015 nr 61: En arbetstagare hos SVT har skrivit inlägg på Facebook och bl.a. tagit st...
 • HFD 2015 ref. 57: En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövnin...
 • MÖD 2015:32: Detaljplan ----- Strandskyddet har upphävts inom vissa delar av ett plano...
 • MÖD 2015:37: Utdömande av vite ----- En miljönämnd har yrkat att vite ska dömas ut mot...
 • HFD 2015 ref. 56: Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpli...
 • AD 2015 nr 59: Målet gäller tolkning av kollektivavtal, det s.k. Flygplatsavtalet med bi...
 • HFD 2015 ref. 54: En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett ga...
 • HFD 2015 ref. 53: Ett beslut att under ett budgetår tillföra skolverksamhet och fritidshem...
 • HFD 2015 ref. 55: Förvaltningsdomstols utredningsansvar i upphandlingsmål har ansetts inneb...
 • AD 2015 nr 56: Vid en lokal förhandling som hölls med anledning av att en arbetstagare h...
 • AD 2015 nr 57: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägnin...
 • AD 2015 nr 58: Ett bolag betalar enligt bemanningsavtalet grundlön samt prestationslön v...
 • MD 2015:14: Ett företag som säljer bärselar har i sin marknadsföring bl.a. använt pås...
 • MÖD 2015:30: Fastighetsreglering ----- Fråga om hur stor vikt som ska läggas vid planm...
 • MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgar...
 • AD 2015 nr 51: Två bussförare och en färdtjänst- och sjukreseförare har i enlighet med e...
 • AD 2015 nr 52: Kollektivavtalstolkning. I kollektivavtalet för Allokemisk Industri finns...