Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • AD 2018 nr 77: En helikoptertekniker har gått en utbildning som arbetsgivaren betalat. F...
 • AD 2018 nr 78: Fråga om ett lettiskt bolag, som tecknat hängavtal till byggavtalet, brut...
 • AD 2018 nr 79: En taxiförare väckte talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag...
 • AD 2018 nr 80: Målet gällde diskriminering samt missgynnande enligt föräldraledighetslag...
 • AD 2018 nr 81: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • MIG 2018:23: Grunden för ett beslut om uppsikt i syfte att säkerställa en överföring e...
 • MIG 2018:22: När en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgar...
 • MIG 2018:21: En utlänning, som är utesluten från att anses som skyddsbehövande och som...
 • AD 2018 nr 75: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändr...
 • AD 2018 nr 76: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning och därvid dels fråga om...
 • AD 2018 nr 74: Ett bolag har avslutat en kvinnas provanställning, efter att hon under vi...
 • AD 2018 nr 70: Målet gällde brott mot föräldraledighetslagen. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2018 nr 71: Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 72: Målet gällde turordningsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikni...
 • AD 2018 nr 73: Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 69: Tolkning av en bestämmelse i bussbranschavtalet om uppräkning av tid mell...
 • MIG 2018:20: Föräldrar och syskon har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytn...
 • AD 2018 nr 68: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2018 nr 67: Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att käran...
 • AD 2018 nr 65: I väg- och banavtalet finns en bestämmelse om lönegranskning som ger den...
 • AD 2018 nr 66: En arbetstagare har varit oense med sin arbetsgivare om semesterförläggni...
 • MIG 2018:19: Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status s...
 • AD 2018 nr 63: Tolkning av övergångsbestämmelser till ett kollektivavtal om pensioner me...
 • AD 2018 nr 64: Målet gällde fordran på uppsägningslön m.m. Domen innebar att kärandens t...
 • AD 2018 nr 61: Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3...
 • AD 2018 nr 62: Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3...
 • AD 2018 nr 60: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2018 nr 59: Tolkning av lokalt kollektivavtal i fråga om tågvärdar på Öresudstågen ha...
 • MIG 2018:17: Det sänkta beviskravet avseende sökandens identitet i 16 f § tillfälliga...
 • MIG 2018:18: Beredningen av lagstiftningsärendet när 16 f § tillfälliga lagen infördes...
 • MIG 2018:16: Uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen...
 • AD 2018 nr 58: Bevisvärdering vid prövning av yrkande om interimistiskt förordnande att...
 • AD 2018 nr 56: Målet gällde uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs....
 • AD 2018 nr 57: Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gr...
 • AD 2018 nr 55: En byggnadsarbetare har som facklig förtroendeman på heltid haft en konto...
 • AD 2018 nr 54: Arbetsdomstolen har ansett att det funnits laga skäl att avskeda en polis...
 • AD 2018 nr 51: En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt re...
 • AD 2018 nr 52: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 53: Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att käran...
 • AD 2018 nr 40: Målet gällde lönefordaran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på g...
 • AD 2018 nr 50: Ett flygbolag i Sverige genomförde viss utbildning, line training, för pi...
 • AD 2018 nr 45: En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar...
 • AD 2018 nr 46: Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes...
 • AD 2018 nr 47: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förl...
 • AD 2018 nr 48: En tandhygienist har avskedats efter att han flera gånger i mejl till Mig...
 • AD 2018 nr 49: Fyra arbetstagare vid ett låsföretag har sagt upp sig för att verka för e...
 • MIG 2018:15: Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas på grund av arbete måste...
 • HFD 2018 ref. 43: Fråga om pensionsutbetalning på grund av tidigare tjänst inom FN-organ är...
 • AD 2018 nr 41: En fotograf vid ett mediaföretag har sagts upp på grund av arbetsbrist. F...
 • AD 2018 nr 42: En kvinna med en funktionsnedsättning, som innebär en för henne nedsatt a...
 • AD 2018 nr 43: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2018 nr 44: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästels...
 • MIG 2018:14: Frågan om det finns ett internt flyktalternativ aktualiseras först om en...
 • HFD 2018 ref. 36: Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultat...
 • HFD 2018 ref. 42: Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i S...
 • HFD 2018 ref. 44: En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstol...
 • HFD 2018 ref. 37: Ett aktiebolag, som förvärvat aktier i ett annat bolag och som i samband...
 • HFD 2018 ref. 38: Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen...
 • AD 2018 nr 39: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärande...
 • HFD 2018 ref. 39: Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte ha...
 • HFD 2018 ref. 40: Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av friti...
 • HFD 2018 ref. 32: Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid me...
 • HFD 2018 ref. 34: Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatk...
 • HFD 2018 ref. 35: Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan...
 • HFD 2018 ref. 41: Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från...
 • HFD 2018 ref. 31: En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföret...
 • AD 2018 nr 34: Tvisten i målet gäller bl.a. om 25 hamnarbetare har vidtagit olovliga str...
 • AD 2018 nr 35: Frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa när...
 • AD 2018 nr 36: Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2018 nr 37: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2018 nr 38: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gr...
 • HFD 2018 ref. 30: Fråga om den som flyttat utomlands likväl kan anses ha sin stadigvarande...
 • MIG 2018:13: Det är inte möjligt att avge nöjdförklaring enligt 15 kap. 1 § utlännings...
 • HFD 2018 ref. 29: Ett skatterättsligt kommissionärsförhållande förutsätter att hela resulta...
 • AD 2018 nr 32: Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2018 nr 33: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • HFD 2018 ref. 33: Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förs...
 • MIG 2018:12: En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har...
 • MÖD 2018:6: Ändringstillstånd avseende ändrad höjd av vindkraftpark ----- Ett bolag a...
 • MIG 2018:11: Användandet av häktning respektive förvar när en utlänning är dömd till u...
 • MÖD 2018:5: Tolkningsbesked avseende undantag från kravet på nätkoncession ----- Fråg...
 • AD  2018 nr 28: En civilanställd hos Försvarsmakten tog med sig sin flickvän in i den anl...
 • AD 2018 nr 29: En person anställdes som städare av ett aktiebolag. Under anställningen h...
 • RH 2018:18: Vid den åldersbedömning som överförmyndaren och domstolarna har att själv...
 • MIG 2018:10: Saken i målet är uppehållstillstånd m.m. Migrationsdomstolens dom att bev...
 • AD 2018 nr 26: Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gr...
 • AD 2018 nr 27: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • MIG 2018:9: För att en ansökan om Schengenvisering från en tredjelandsmedborgare som...
 • MIG 2018:7: Landinformationen ger stöd för att en man från Syrien, vars hus bränts ne...
 • MIG 2018:8: Av landinformationen framgår att situationen för kvinnor har påverkats dr...
 • AD 2018 nr 23: Kollektivavtalstolkning. Fråga om ett flygbolag har brutit mot en bestämm...
 • AD 2018 nr 24: Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämn...
 • AD 2018 nr 25: Tre arbetstagare vid ett logistikföretag har sagt upp sig för att arbeta...
 • MÖD 2018: 4: Bygglov för nybyggnation av flerbostadshus ----- Ansökan om bygglov för n...
 • AD 2018 nr 22: Målet gällde vite alternativt skadestånd. Domen innebar att tingsrättens...
 • AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat...
 • AD 2018 nr 20: Kollektivavtalstolkning. Fråga om hur avdrag från månadslön ska beräknas...
 • AD 2018 nr 21: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • MIG 2018:6: Omständigheter som i praxis bedömts medföra behov av internationellt skyd...
 • RK 2017:4: Tillämpning av 4 kap. 13 a § LEK angående gemensamt utnyttjande av lednin...