Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • AD 2017 nr 59: Regeringen har beslutat att omlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen frå...
 • AD 2017 nr 57: En regionchef vid ett bolag som tillhandahåller hushållsnära tjänster had...
 • AD 2017 nr 58: Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund...
 • AD 2017 nr 55: Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet. Överenskom...
 • AD 2017 nr 56: Ett bolag beslutade att det inte skulle finnas några tillsvidareanställni...
 • MIG 2017:20: En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan E...
 • MIG 2017:19: Vid beslut om avskiljande och placering av en förvarstagen utlänning i kr...
 • MÖD 2017:38: Rivningslov för enbostadshus ----- Mark- och miljööverdomstolen har fasts...
 • AD 2017 nr 51: Bristande tillgänglighet. Fråga om en högskola har brutit mot diskriminer...
 • AD 2017 nr 52: Ett bolag har avskedat en produktionsledare under bl.a. påståenden om att...
 • MÖD 2017:35: Bygglov för ändring av carport till entré och förråd ----- Den sökta åtgä...
 • MÖD 2017:37: Ansökan om bygglov för flerbostadshus ----- Målet avsåg bygglov för ett f...
 • MÖD 2017:26: Detaljplan ----- Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun antog en detaljplan...
 • MIG 2017:18: Fråga om särskilda skäl för att kunna bevilja en utlänning förlängt arbet...
 • AD 2017 nr 50: Fråga om en kyrkvaktmästare haft upprepade tidsbegränsade anställningar e...
 • MÖD 2017:36: Tillsynsavgift enligt miljöbalken ----- Mark- och miljööverdomstolen har,...
 • AD 2017 nr 49: En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig...
 • MIG 2017:17: En utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige har en sådan stark...
 • AD 2017 nr 48: En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning ä...
 • MIG 2017:16: Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömn...
 • MIG 2017:15: För att en begäran om offentligt biträde ska kunna avslås i mål som rör ö...
 • HFD 2017 ref. 38: Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren...
 • AD 2017 nr 46: En målare, som efter en stroke var sjukskriven på deltid, har efter ett m...
 • AD 2017 nr 47: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2017 nr 44: Med stöd av en avtalad konkurrensklausul förbjöd en arbetsgivare en arbet...
 • AD 2017 nr 43: Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjäl...
 • MIG 2017:13: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning ti...
 • MIG 2017:14: När det finns en uppgift om att en asylsökande har lämnat landet måste Mi...
 • MIG 2017:12: Av landinformation framgår att den som lämnar Eritrea illegalt och håller...
 • MIG 2017:11: En asylsökande som tjänstgjort som läkare inom sitt lands säkerhetstjänst...
 • AD 2017 nr 41: Fråga om SAS har brutit mot bestämmelsen om omdisponering i § 5 stk. 13 b...
 • AD 2017 nr 39: En arbetstagare hos Försvarsmakten skadades vid utlandstjänstgöring. Arbe...
 • HFD 2017 ref. 27: En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra et...
 • AD 2017 nr 36: En arbetsgivarorganisation får enligt sina stadgar inte utan särskild ful...
 • AD 2017 nr 37: En brandman som haft en hjärtinfarkt har sagts upp, eftersom brandmannen,...
 • AD 2017 nr 38: En redovisningskonsult har anställts av ett revisionsföretag och i samban...
 • HFD 2017 ref. 29: Ett "company limited by shares" i Brittiska Jungfruöarna har inte ansetts...
 • HFD 2017 ref. 28: En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap....
 • MÖD 2017:11: Avvisning av överklagande ----- En kommunal nämnd beslutade att lämna kla...
 • AD 2017 nr 33: En arbetsgivare ändrade semesterförläggningen för fem barnmorskor. Den hu...
 • AD 2017 nr 34: En arbetsgivarorganisation har yrkat att en tidigare arbetstagare ska bet...
 • HFD 2017 ref. 26: Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistån...
 • AD 2017 nr 32: En arbetstagarorganisation, ett arbetarförbund, har för att få träffa ett...
 • MÖD 2017:10: Byggsanktionsavgift ----- Byggsanktionsavgift för inrättande av cistern p...
 • AD 2017 nr 31: Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare...
 • AD 2017 nr 29: En arbetstagare, en vd hos ett bolag, har utöver månadslön erhållit årlig...
 • MÖD 2017:9: Inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och miljödomstolen hade avvisat...
 • MIG 2017:10: Dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgars...
 • AD 2017 nr 26: Fråga om ett bolag brutit mot ett lokalt kollektivavtal genom att inte om...
 • AD 2017 nr 27: Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägna...
 • AD 2017 nr 28: Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare...
 • AD 2017 nr 25: Enligt kollektivavtalet för dentallaboratorier har tjänstemän, under viss...
 • MÖD 2017:12: Ansökan om bygglov och marklov ----- Målen avsåg ansökningar om bygglov o...
 • AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en regio...
 • MIG 2017:9: Om utgången i målet är beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som...
 • AD 2017 nr 22: Två arbetstagare planerade och startade under pågående anställning en med...
 • HFD 2017 ref. 15: En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndi...
 • HFD 2017 ref. 14: Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungera...
 • AD 2017 nr 19: Fråga om innebörden av begreppet "per helgfri vecka" i film-, tv- och vid...
 • MIG 2017:8: Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör beviljas en utlänning som gö...
 • AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avse...
 • MIG 2017:7: En utlänning som tidigare bl.a. har vistats illegalt i Sverige och sökt a...
 • MÖD 2017:2: Beslut om rättelse på den felandes bekostnad utan föregående föreläggande...
 • MIG 2017:6: Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett...
 • MÖD 2017:8: Byggsanktionsavgift ----- Vid bestämmande av byggsanktionsavgift har en k...
 • HFD 2017 ref. 7: Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhå...
 • MÖD 2017:3: Byggsanktionsavgift ----- Ett bolag fick bygglov för nybyggnad av fyra fl...
 • HFD 2017 ref. 6: Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).
 • HFD 2017 ref. 13: Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förva...
 • HFD 2017 ref. 5: Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till br...
 • AD 2017 nr 13: En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick...
 • AD 2017 nr 14: En präst i ett mindre trossamfund har sagts upp till följd av en konflikt...
 • MIG 2017:5: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viser...
 • MÖD 2017:4: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett...
 • AD 2017 nr 10: En arbetstagare träffade en överenskommelse om att arbetstagaren mot ett...
 • AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, f...
 • MÖD 2017:5: Klagorätt ----- En länsstyrelse överklagade en annan länsstyrelses beslut...
 • MIG 2017:4: En svensk medborgare kan inte vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § fö...
 • MIG 2017:3: Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så ka...
 • PMÖD 2017:1: I ett mål om vitesföreläggande enligt 53 b § upphovsrättslagen gjorde ett...
 • AD 2017 nr 7: En arbetstagare hade ansökt om föräldraledighet i drygt ett år. Han blev...
 • MIG 2017:2: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i...
 • AD 2017 nr 5: Kollektivavtalstolkning. I bussbranschavtalet finns en bestämmelse om för...
 • AD 2017 nr 6: Ett hamnbolag bundet av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Sve...
 • MIG 2017:1: Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd...
 • AD 2017 nr 2: Fråga om en talan ska avvisas på grund av rättegångshinder, då det mellan...
 • AD 2017 nr 3: Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en di...
 • AD 2017 nr 4: En arbetstagare har utfört arbete under cirka två och att halvt år på en...
 • AD 2017 nr 1: En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit...
 • MÖD 2017:1: Bygglov ----- Ansökan om bygglov för fritidshus inom ett område där friti...
 • PMÖD 2016:4: I mål om redovisningsskyldighet avseende datorer och surfplattor som impo...
 • MÖD 2016:21: Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus ----- Mark- och mil...
 • MÖD 2016:22: Föreläggande att redovisa provtagningsprogram ----- I mål om tillsyn enli...
 • MIG 2016:28: Ett offentligt biträde kan, förutom för kostnader för arbete, även bevilj...
 • MIG 2016:29: Vid prövningen av om förskott på ersättning till ett offentligt biträde s...
 • MIG 2016:30: Komplexa frågor om förföljelse på grund av sexuell läggning och könsident...
 • MIG 2016:27: Ett mål om statusförklaring och resedokument för underårig från Eritrea k...
 • HFD 2016 ref. 78: Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots a...
 • HFD 2016 ref. 79: När en upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling är förem...
 • MIG 2016:26: Det finns förutsättningar att vägra uppehållstillstånd då två makar samti...