Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • AD 2017 nr 31: Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare...
 • AD 2017 nr 29: En arbetstagare, en vd hos ett bolag, har utöver månadslön erhållit årlig...
 • MIG 2017:10: Dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgars...
 • AD 2017 nr 26: Fråga om ett bolag brutit mot ett lokalt kollektivavtal genom att inte om...
 • AD 2017 nr 27: Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägna...
 • AD 2017 nr 28: Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare...
 • AD 2017 nr 25: Enligt kollektivavtalet för dentallaboratorier har tjänstemän, under viss...
 • AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en regio...
 • MIG 2017:9: Om utgången i målet är beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som...
 • AD 2017 nr 22: Två arbetstagare planerade och startade under pågående anställning en med...
 • AD 2017 nr 19: Fråga om innebörden av begreppet "per helgfri vecka" i film-, tv- och vid...
 • MIG 2017:8: Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör beviljas en utlänning som gö...
 • AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avse...
 • MIG 2017:7: En utlänning som tidigare bl.a. har vistats illegalt i Sverige och sökt a...
 • MÖD 2017:2: Beslut om rättelse på den felandes bekostnad utan föregående föreläggande...
 • MIG 2017:6: Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett...
 • MÖD 2017:3: Byggsanktionsavgift ----- Ett bolag fick bygglov för nybyggnad av fyra fl...
 • AD 2017 nr 13: En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick...
 • AD 2017 nr 14: En präst i ett mindre trossamfund har sagts upp till följd av en konflikt...
 • MIG 2017:5: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viser...
 • MÖD 2017:4: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett...
 • AD 2017 nr 10: En arbetstagare träffade en överenskommelse om att arbetstagaren mot ett...
 • AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, f...
 • MÖD 2017:5: Klagorätt ----- En länsstyrelse överklagade en annan länsstyrelses beslut...
 • MIG 2017:4: En svensk medborgare kan inte vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § fö...
 • MIG 2017:3: Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så ka...
 • PMÖD 2017:1: I ett mål om vitesföreläggande enligt 53 b § upphovsrättslagen gjorde ett...
 • AD 2017 nr 7: En arbetstagare hade ansökt om föräldraledighet i drygt ett år. Han blev...
 • MIG 2017:2: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i...
 • AD 2017 nr 5: Kollektivavtalstolkning. I bussbranschavtalet finns en bestämmelse om för...
 • AD 2017 nr 6: Ett hamnbolag bundet av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Sve...
 • MIG 2017:1: Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd...
 • AD 2017 nr 2: Fråga om en talan ska avvisas på grund av rättegångshinder, då det mellan...
 • AD 2017 nr 3: Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en di...
 • AD 2017 nr 4: En arbetstagare har utfört arbete under cirka två och att halvt år på en...
 • AD 2017 nr 1: En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit...
 • MÖD 2017:1: Bygglov ----- Ansökan om bygglov för fritidshus inom ett område där friti...
 • PMÖD 2016:4: I mål om redovisningsskyldighet avseende datorer och surfplattor som impo...
 • MÖD 2016:21: Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus ----- Mark- och mil...
 • MÖD 2016:22: Föreläggande att redovisa provtagningsprogram ----- I mål om tillsyn enli...
 • MIG 2016:28: Ett offentligt biträde kan, förutom för kostnader för arbete, även bevilj...
 • MIG 2016:29: Vid prövningen av om förskott på ersättning till ett offentligt biträde s...
 • MIG 2016:30: Komplexa frågor om förföljelse på grund av sexuell läggning och könsident...
 • MIG 2016:27: Ett mål om statusförklaring och resedokument för underårig från Eritrea k...
 • HFD 2016 ref. 78: Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots a...
 • HFD 2016 ref. 79: När en upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling är förem...
 • MIG 2016:26: Det finns förutsättningar att vägra uppehållstillstånd då två makar samti...
 • AD 2016 nr 73: En biträdande jurist har väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare med kr...
 • AD 2016 nr 74: Att Statens överklagandenämnd efter överklagande beslutar att undanröja e...
 • AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagar...
 • AD 2016 nr 76: Fråga om staten har fullgjort sin skyldighet att förhandla enligt 11 § me...
 • HFD 2016 ref. 77: Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätte...
 • MIG 2016:25: En förutsättning för att beviljas uppehållstillstånd med stöd av 4 k...
 • MÖD 2016:20: Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- o...
 • MÖD 2016:19: Kommunal tillstyrkan avseende ansökan om tillstånd till anläggning för vi...
 • AD 2016 nr 70: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder i form av arbets...
 • MÖD 2016:17: Överlämnande av mål till regeringen; nu fråga om avvisning ----- I mål om...
 • AD 2016 nr 69: I en arbetsbristsituation blev ett antal arbetstagare i en butik erbjudna...
 • MÖD 2016:15: Byggsanktionsavgift ----- Byggnadsnämnden hade beslutat att ta ut byggsan...
 • MIG 2016:24: Vid överklagande av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen få...
 • PMÖD 2016:3: I ett mål om förbud mot företagskoncentration har Patent- och marknadsöve...
 • HFD 2016 ref. 76: De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om...
 • MÖD 2016:18: Bygglov och marklov ----- I ett område med egnahems- och villabebyggelse...
 • MIG 2016:23: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade...
 • HFD 2016 ref. 73: Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skat...
 • HFD 2016 ref. 75: Upplåtelse av s.k. serverrack i en datorhall har ansetts utgöra uthyrning...
 • HFD 2016 ref. 72: Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande...
 • HFD 2016 ref. 74: Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall f...
 • MIG 2016:22: Frågan om uteslutande från att anses som flykting ingår som en del i pröv...
 • MIG 2016:21: Ett beslut om att ta en utlänning i förvar kan inte överklagas på nytt om...
 • AD 2016 nr 63: En barnskötare har varit frånvarande från arbetet eftersom hon inte anset...
 • AD 2016 nr 65: Fråga om det finns förutsättningar för att genom ett interimistiskt föror...
 • PMÖD 2016:2: Efter att Patent- och marknadsdomstolen hade bifallit Konkurrensverkets a...
 • PMÖD 2016:1: I ett mål om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s...
 •  : I ett mål om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s...
 • MIG 2016:20: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats...
 • AD 2016 nr 61: En barnskötare hos en kommun, som varit medlem i både en kollektivavtalsb...
 • AD 2016 nr 59: Ett bolag har, enligt avtal med Försvarsmakten, tillhandahållit flygplats...
 • HFD 2016 ref. 63: Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beakta...
 • HFD 2016 ref. 64: Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortsha...
 • AD 2016 nr 58: En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han int...
 • MIG 2016:19: Det saknas lagstöd för att placera en utlänning som ska utvisas i krimina...
 • AD 2016 nr 56: Fråga om en bagare genom bl.a. kommentarer av sexuell natur utsatt ett ka...
 • AD 2016 nr 55: Kollektivavtalsbrott. Ett irländskt byggbolag, som är bundet av byggavtal...
 • AD 2016 nr 54: Fråga om en arbetsgivares yttranden vid ett personalmöte utgjort en fören...
 • MIG 2016:18: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 § andra styc...
 • AD 2016 nr 52: Fråga om ett flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal när det inte be...
 • AD 2016 nr 53: En arbetsgivare har erbjudit en arbetstagare, som drabbats av arbetsbrist...
 • AD 2016 nr 49: Kollektivavtalstolkning. I Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Br...
 • MD 2016:12: Påståenden i marknadsföring avseende receptbelagda veterinärmedicinska lä...
 • MD 2016:13: Fråga om avtal avsett tjänst som omfattas av ångerrätt.
 • MIG 2016:17: Vid överklagande av ett överföringsbeslut enligt Dublinförordningen ingår...
 • AD 2016 nr 48: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2016 nr 47: Fråga om skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägnin...
 • MD 2016:11: Fråga om marknadsföring av öl i viss förpackningsutstyrsel (burk) har utg...
 • MIG 2016:16: De brister som finns i en annan EU-stats asylförfarande och mottagningsvi...
 • HFD 2016 ref. 50: En kommuns upplåtelse av rum till missbrukare har inte ansetts avse stadi...
 • HFD 2016 ref. 51: En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende s...
 • HFD 2016 ref. 47: Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt...
 • HFD 2016 ref. 49: Beslut om statsbidrag till organisation har i visst fall ansetts röra en...