Ombud anses delgiven under semester

Högsta förvaltningsdomstolen målnummer 6800-11

Kammarrätten i Sundsvall har i det överklagade beslutet avvisat J.S. överklagande av kammarrättens beslut den 5 juli 2011 i mål om färdtjänst. Kammarrätten har därvid hänvisat till att överklagandet kommit in för sent. J.S. har yrkat att Högsta förvaltningsdomstolen ska ändra kammarrättens beslut och anse överklagandet inkommet i rätt tid. Han har anfört bl.a. följande. Kammarrätten har genom förenklad delgivning ansett ombudet L.J. delgiven den 15 juli 2011. Det är en omöjlighet, eftersom han då inte befann sig i Sverige utan var på semester. Intyg från lönekontoret bifogas. Handlingen kan således inte ha nått ombudet tidigare än den l augusti 2011, eftersom han bevisligen inte arbetade före den dagen. Kammarrättens tolkning av lagen är orimlig, eftersom den som arbetar som juridiskt ombud då inte skulle kunna ta en längre sammanhängande semester utan att råka ut för att besvärstiden för ett ärende kan ha gått ut.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
L.J., som av kammarrätten underrättats om att förenklad delgivning kunde komma att användas, har inte visat att det är osannolikt att kammarrättens beslut kommit fram till hans senast kända adress före tvåveckorstidens utgång från det meddelande skickats till honom om att beslutet sänts ut. Han delgavs därmed den 19 juli 2011. Enligt lag skulle överklagandet ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då L.J. delgavs, det vill säga senast den 9 augusti 2011. Överklagandet inkom till kammarrätten den 18 augusti 2011, och således för sent. Avisningsbeslutet ska därför fastställas.