Kritik från JO mot färdtjänsten i Göteborgs stad.

JO ger kritik mot färdtjänstnämnden i Göteborgs stad för bristfällig motivering av ett beslut om begränsning av antalet färdtjänstresor. Färdtjänstnämndens motivering till beslutet bestod huvudsakligen av en förkortad version av lagtexten och gav därför intrycket av att vara en standardformulering som används vid alla ärenden där resor begränsas. Av ett beslut från en myndighet skall det framgå vad som har varit avgörande för utgången i det enskilda fallet. Vidare skall den enskilde förstå vad orsaken är och hur myndigheten har resonerat. Även om det skriftliga beslutet kompletteras med muntlig information är det inte heller tillräckligt. JO kritiserar därför färdtjänstnämnden för den ofullständiga motiveringen.

Min uppfattning är att det är vanligt förekommande att myndigheter gör det enkelt för sig vid sin motivering av ansökningar som avslås. Det är därför viktigt att den enskilde kräver en tydlig motivering som man förstår. Eftersom om myndigheten måste göra en ordentlig motivering blir det svårare för myndigheten att avslå en ansökan. Vidare blir det enklare för den enskilde att hitta brister i myndighetens uppfattning.

 

ICA fälls på nytt för att ha lagt ut skiftarbete på helgdagar

ICA Sverige AB dömdes år 2010 av arbetsdomstolen till att betala skadestånd till lagerarbetare som tvingats jobba helgdagar under kontinuerligt skiftarbete. ICA dömdes då till att betala 50 000kr till varje arbetstagare. Nu döms ICA på nytt för att fortsatt ha förlagt ut arbetstid på helgdagar under tiden som tvisten pågick. ICA ansåg att inget ytterligare skadestånd skulle utgå för de ytterligare helgdagar som lagts ut. Arbetsdomstolen uttalade att varje enskilt fall har varit ett kollektivavtalsbrott varför ICA skall betala ytterligare skadestånd på mellan 10 000 och 25 000kr till varje arbetstagare som drabbats.

Däremot ansåg arbetsdomstolen att det var rätt av ICA att förlägga intermittent skiftarbete under helgdagar. ICA hävdade i denna del att bolagets arbetsledningsrätt innebär att ICA får förlägga arbetstid när som helst om inget förbud finns i kollektivavtalet. Arbetsdomstolen fann att kollektivavtalets utforming medgav sådan förläggning av arbetstid även på helgdagar.

Förefaller som rätt märkligt att ICA fortsatte med att lägga ut kontinuerligt skiftarbete även efter att ICA blivit stämt, eftersom ICA rimligen borde ha insett att skadeståndet skulle bli ännu högre ju fler gånger överträdelsen skedde. Det kan dock tyckas att ett allmänt skadestånd på 50 000kr utöver sedvanlig lön för att arbeta på en helgdag är väldigt högt.

 Läs hela  domen här (PDF)

 

En otillåten avvikelse i ramavtal har inte medfört omprövning

Borås kommun har ansetts ha gjort en otillåten avvikelse från ett ramavtal. Men domstolen har ansett att Industri Tele som begärt överprövning  var medveten om det eftersom Industri Tele lämnade två anbud. Eftersom deras alternativa anbud var högre än bolaget som tilldelades kontraktet har Industri Tele inte ansetts ha lidit någon skada.

Upphandlingen avsåg en förnyad konkurrensutsättning av trygghetssystem. Borås kommun fick in 4 anbud varav 3 ansågs uppfylla skalvkraven. Industri Tele överklagade och anförde bland annat att kommunen hade frångått villkoren i det tidigare ramavtalet genom att ställa krav på en talfunktion som inte fanns i det ursprungliga ramavtalet. Kommunen invände mot överklagandet på grund av att såväl det ursprungliga ramavtalet som förfrågningsunderlaget innefattade talfunktion. Kommunen medgav dock att det var en formulering som inte var optimal.