Datorinnehav medför skyldighet att betala TV-licens

Förvaltningsrätten i Luleå målnummer 656-13

En dator är att betrakta som avsedd för att använda som tv-mottagare, trots att datorn köpts i ett annat syfte och det vid köpet även saknades installerad mjukvara för att kunna titta på tv.

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Enligt 2 § lagen om radio- och TV-avgift är en TV-mottagare en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. I enlighet med 2 a § samma lag ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift till RIKAB. Enligt 9 § samma lag ska RIKAB fatta beslut om radio- och TV-avgift när de till följd av anmälan eller på annat sätt får reda på att någon innehar en TV-mottagare, om avgiftsskyldighet följer med innehavet. Enligt 11 § samma lag ska radio- och TV-avgift betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att hans eller hennes avgiftspliktiga innehav har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB. I 3 kap. 1 st. 17 och 18 radio- och TV-lagen (2010:696) anges att ett TVprogram är ett program som huvudsakligen består av rörliga bilder med eller utan ljud och att en TV-sändning är en sändning av eller att sända TVprogram med hjälp av elektroniska kommunikationsnät där sändningen tillhandahålls av en leverantör av medietjänster, är riktad till allmänheten och är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel. Avgiftsskyldigheten är således kopplad till innehavet av en TV-mottagare. Vad som är en TV-mottagare i lagens mening framgick ursprungligen av förarbetena till lagen om TV-avgift (prop. 1988/89:18). En TV-mottagare kunde enligt förarbetena tekniskt närmast beskrivas som en anordning för mottagning av sådana etersändningar (“radiosändningar”) och trådsändningar som förmedlar rörliga bilder. Redan enligt den definitionen fanns enligt förarbetena apparater som kunde utgöra TV-mottagare, fastän de i dagligt tal kallas något annat. En sådan apparat angavs exempelvis vara videobandspelaren. Det poängterades också i dessa äldre förarbeten att det pågår en utveckling mot olika varianter av TV-apparater. I januari 2007 infördes en definition av begreppet TV-mottagare i lagtexten. I förarbetena (prop. 2005/06:112) angavs därvid att avgiftsskyldigheten även framöver bör vara utformad så att det är innehavaren av en TVmottagare som är avgiftsskyldig. På grund av den tekniska utvecklingen och ändrade beteendemönster hos TV-tittarna ansågs dock begreppet TVmottagare och dess tekniska beskrivning böra ges en vidare innebörd. Detta ansågs nödvändigt för att de som rent faktiskt tar del av TV-utbudet oavsett distributionssätt även fortsättningsvis ska betala avgift. Det ansågs inte meningsfullt att vare sig i lagen eller i förarbetena definiera utrustningen genom en teknisk beskrivning eftersom tekniken för mottagning av TV är under ständig utveckling och en lagstiftning som bygger på en närmare beskrivning av tekniken för mottagning av TV därför riskerar att ganska snart bli inaktuell. En TV-mottagare bör därför endast definieras som sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Begreppet “avsedd” innebär enligt dessa förarbeten att det är tillräckligt att ett av användningsområdena är att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Med utsändning eller vidaresändning avses enligt samma förarbeten en sändning som är avsedd att tas emot av allmänheten och som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den (rundradiosändning). TV-tjänsten beställ-TV (video on demand) omfattas således inte av definitionen. En sådan tjänst är inte riktad t i l l allmänheten eftersom den sändande inte utan särskild begäran från mottagaren riktar sändningen till vederbörande. Utsändning av IP-TV kan ske bland annat genom s.k. IP-multicastteknik eller IP-broadcast. Dessa tekniker för utsändning eller vidaresändning får jämställas med rundradiosändning (“broadcasting”) i lagens mening. Med TV-program avses ett samlat schemalagt programutbud i form av hela programtjänster, t.ex. hela SVT1 :s eller hela Kanal 5:s utbud. Eftersom utrustningen ska vara avsedd för att kunna ta emot TV-program spelar det inte någon roll för avgiftsskyldigheten om innehavaren av TV-mottagaren för tillfället inte kan se på TV-program på grund av att utrustningen är tillfälligt trasig, eller för att det saknas antenn eller för att innehavaren av mottagaren inte har köpt en digital-TV-box som anslutits till TV-mottagaren. Dåliga mottagningsförhållanden medför inte heller avgiftsfrihet.

Förvaltningsrättens bedömning
Som framgår ovan är definitionen av en TV-mottagare tänkt att vara teknikneutral och avsedd att följa utvecklingen. Varken innehavarens subjektiva avsikt med införskaffandet av utrustningen, om denna verkligen används för att se TV-program eller om det till och med saknas någon viss del t i l l utrustningen som behövs för att kunna ta del av TV-programmen, har betydelse för avgiftsskyldigheten. I stället har avsikten varit att de som kan ta del av ett schemalagt TV-utbud, oavsett distributionssätt, även fortsättningsvis ska betala TV-avgift. Sättet att distribuera TV-program har förändrats över tid och flera TVbolag sänder numera hela sitt programutbud via internet. En stor del av allmänheten väljer också att inte införskaffa en traditionell TV-apparat utan tar istället del av hela det samlade schemalagda programutbudet via internet genom annan teknisk utrastning. Även om denna utrustning främst används till andra ändamål är ett av dess användningsområden således även att ta emot TV-program. En dator är därför enligt förvaltningsrättens mening en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TVprogram. Den är därmed att anse som en TV-mottagare såvitt avser frågan om radio och TV-avgift. Eftersom Nicklas Nygren genom sitt innehav av en dator innehar en TVmottagare är han skyldig att betala radio- och TV-avgift. Vad han i övrigt anfört föranleder ingen annan bedömning. RIKAB har således haft fog för sitt beslut och överklagandet kan därför inte bifallas.

Två chefer döms för dataintrång och företagsspioneri

Göta hovrätt målnummer B 3397-12

Två chefer döms för dataintrång och företagsspioneri. Hovrätten ogillar däremot åtalet mot en telefonförsäljare som använt sig av kunduppgifter som cheferna kapat från en konkurrent.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
SKULDFRÅGOR Åtalet mot Peter K
I enlighet med tingsrättens dom, som inte har överklagats i dessa delar, ska Peter K dömas för dataintrång och företagsspioneri. Åtalet mot Tommy N Utredningen i hovrätten Förhören vid tingsrätten med Carl-Johan S, Henrik N, Tommy N, Margareta B, Katarina L, Pia H, Lina W och Mikael B har spelats upp med ljud och bild, medan förhören med Maria E, Pia E, Renée H och Jan D har spelats upp med ljud. Förhöret med Maria M har lästs upp såsom det antecknats i tingsrättens dom. Den skriftliga bevisningen har varit densamma som vid tingsrätten. Därutöver har åklagaren som ny bevisning åberopat syn av utskrift av den aktuella webbshopen samt årsredovisningar och försäljningsstatistik. Tommy N har påpekat att det som angetts i tingsrättens dom på s. 18 om att han under våren 2011 var den ende säljaren på Z-Business/Vårda är felaktigt. Hovrätten anmärker att det av förhöret vid tingsrätten framgår att Tommy N på fråga uppger att han vid den aktuella tidpunkten var den ende säljaren på företaget som hette Tommy. Tilläggsfrågor har ställts till Carl-Johan S, Henrik N och Tommy N. De har uppgett i huvudsak följande. Carl-Johan S: Aktiv Kemi har drabbats av såväl direkt som indirekt skada till följd av intrånget. Hencall har fått betydligt sämre försäljning, vilket påverkar Aktiv Kemi. Tidigare omsatte Hencall 1,6-1,8 miljoner kr på årsbasis hos Aktiv Kemi, medan den siffran efter intrånget sjunkit till cirka 600 000 kr. Möjligen kan siffran numera ha stigit något, men den är inte i närheten av en miljon. Vårda omsatte 1,8 miljoner kr per år hos Aktiv Kemi, och idag har de inga affärer ihop. Intrånget har även skadat kundernas förtroende för Aktiv Kemi. Den dåvarande webbsshopen fick läggas ner. En del av det försämrade resultat som kan utläsas av årsredovisningarna 2010 och 2011 kan ha samband med ökad konkurrens och pressade priser. Det största ”tappet” beror dock på intrånget. Han kan inte uttala sig om vilken vinstmarginal Hencall haft. Henrik N: Hencall har påverkats på flera sätt, bl.a. har intrånget medfört höga kostnader för rättsprocesser och rättegångskostnader. Enligt den bedömning revisorn gjorde i det pågående tvistemålet uppgår skadan till 2,1 miljoner kr. Kvarstadsbeslutet gäller en miljon kr. Om man skulle köpa ett kundregister med 3 000 kunder kan ett värde på 3 miljoner kr vara fullt rimligt. Kunder i den aktuella branschen är lojala, och intrånget har påverkat kundernas förtroende. Intrånget har gjort att kunderna förlorat förtroende för branschen och merparten har slutat handla hos dem. Hans bedömning är att i vart fall 500-600 kunder har försvunnit, men mörkertalet är stort. Tommy N: Handlingen på s. 150 i förundersökningen är en orderbekräftelse som inte är ifylld. Han har haft kontakt med Gun Johansson, men hon har inte beställt några varor. Det är han som skrivit Gun Johanssons adress och sitt namn på handlingen på s. 150. Att en sådan handling skickades ut berodde på att han ville att Gun Johansson skulle komma ihåg honom. Vårda, liksom han själv personligen, har påverkats negativt av konflikten med WashClean. Efter vitesförbudet kan Vårda inte ringa upp kunder som förut. Så fort någon kund nämner WashClean så måste de avsluta samtalet.

Hovrättens bedömning Inledningsvis kan det konstateras att Hencalls kundregister har utgjort en företagshemlighet. Genom tingsrättens dom är det vidare avgjort att Peter K och Mats Z olovligen har berett sig tillgång till kundregistret på det sätt och vid de tidpunkter som tingsrätten angett. Utredningen visar att Tommy N under maj månad 2011 ringt upp ett antal personer som tidigare beställt tvättmedel från Hencall/WashClean. Lika med tingsrätten finner hovrätten, utifrån vad som framkommit genom vittnesförhören och övrig utredning, att det kan hållas för visst att Tommy N inför samtalen fått tillgång till uppgifter ur Hencalls kundregister. En förutsättning för att Tommy N ska kunna dömas för olovlig befattning med företagshemlighet är dock att han har anskaffat företagshemligheten. Med uttrycket ”anskaffar” avses varje slags förvärv av uppgiften. Det är ingen förutsättning för straffbarhet att gärningsmannen erbjuder betalning för att få del av den hemliga informationen utan även inhämtande av information såsom en ren väntjänst kan omfattas. För ansvar krävs dock någon form av aktivitet från gärningsmannens sida, vilket innebär att den som utan att själv ha bett om det får reda på den hemliga informationen inte kan drabbas av straff. Det är således, liksom vid brottet företagsspioneri, själva anskaffandet som utgör det straffbara handlandet (se prop. 1987/88:155 s. 38 f., Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, 2 uppl. 2004 s. 281 samt SOU 2008:63 s. 108). När det gäller bedömningen i detta fall gör hovrätten följande överväganden. Den 1 maj 2011 utförde Mats Z, dvs. Tommy Ns chef, en olovlig inloggning i Aktiv Kemis webbshop, där Hencalls kundregister fanns. Den 4 maj 2011 utförde Mats Z ytterligare en lyckad inloggning i kundregistret. Någon utredning som visar att Tommy N rent faktiskt har utfört någon aktivitet för att anskaffa uppgifterna har inte lagts fram i målet. Ett möjligt scenario är att Mats Z, utan Tommy Ns kännedom, har berett sig tillgång till uppgifter i kundregistret och sedan försett Tommy N med dessa. Att Tommy N därefter aktivt har hanterat och dragit nytta av uppgifterna, innebär inte att han kan anses ha anskaffat dessa. Eftersom kravet på anskaffande inte är uppfyllt, kan åtalet för olovlig befattning med företagshemlighet inte bifallas. Åklagaren har i andra hand gjort gällande att Tommy N ska dömas för olovligt brukande. Av 10 kap. 7 § brottsbalken följer att om någon olovligen brukar annans sak och därigenom vållar skada eller olägenhet, döms han för olovligt brukande. Ett första krav är alltså att brottsobjektet utgörs av någon annans sak. I kommentaren till bestämmelsen anges att t.ex. en telefon eller dator kan vara en sak. Däremot kan, enligt kommentaren, knappast själva dator- eller telefonsystemen betecknas som en sak, varför det är tveksamt om ett olovligt brukande av dessa system som sker via en egen dator kan bestraffas som olovligt brukande (se Brottsbalkskommentaren till 10 kap. 7 §, Zeteo, under rubriken ”Brottsobjektet är annans sak” samt SOU 2008:63 s. 121). Kundregistret utgör, som framgått, en företagshemlighet. Det som skyddas genom regleringen i lagen om skydd för företagshemligheter är den samlade informationen som finns i kundregistret. Hovrätten för Nedre Norrland har i målet ”Lingbokedjan”, utan någon närmare motivering, funnit att information av sådan typ kan vara föremål för olovligt brukande (Hovrätten för Nedre Norrland dom 2004-10-01 i målnr B 823- 03, refererad i SOU 2008:63 s. 123 och 380 f.). I målet ogillades dock åtalet på grund av preskription. Tommy N har i detta fall fått tillgång till vissa uppgifter ur kundregistret. På vilket sätt han fått uppgifterna, dvs. i pappersform, i elektronisk form eller muntligen, har inte framgått. Hovrätten finner därför det inte vara visat att den information som Tommy N har fått tillgång till utgör en sak i den bemärkelse som avses i bestämmelsen om olovligt brukande. Tommy N kan därmed inte heller dömas för olovligt brukande, utan åtalet ska ogillas. PÅFÖLJD OCH ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET (Peter K) Frågan i hovrätten för Peter Ks del är dels hur storleken på varje dagsbot ska bestämmas, dels om han ska åläggas återbetalningsskyldighet för försvararkostnaderna vid tingsrätten och i hovrätten. I denna del har Peter K anfört bl.a. följande. Hans taxerade inkomst 2012 uppgick till 159 788 kr och det är den inkomsten som ska läggas till grund för beräkning av dagsbotsbeloppet. Han är försörjningsskyldig för ett barn. Vid avyttrande av aktierna i Aktiv Kemi erhöll han 3 miljoner kr men av den summan återstår endast 1,5 miljoner kr. Aktiv Kemi har i tvistemål yrkat att han ska betala 5 miljoner kr. Risken att han ska nödgas betala den tvistiga fordran är beaktansvärd. Han har också stämt Aktiv Kemi för en lönefordran om totalt 945 000 kr (45 000 kr x 21 månader). Han driver i dag bolaget Emmas Förvaltning AB. Han har ett antal säljare anställda, men verksamheten går trögt. Han tar ut lön ur bolaget när så medges, och förra månaden tog han ut 12 000 kr. Det kan stämma att hans taxerade inkomst år 2009 uppgick till 520 000 kr, år 2010 till 530 000 kr och år 2011 till 289 000 kr. Det stämmer också att Emmas Förvaltning AB för räkenskapsåret den 1 maj 2011 – 30 april 2012 redovisade en vinst på 4,4 miljoner kr. I beloppet ingår vinst på försäljningen av aktierna i Aktiv Kemi, eftersom dessa ägdes av Emmas Förvaltning AB.

Hovrättens bedömning
Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Hänsyn tas även till inkomsterna under tiden närmast före och de sannolika inkomsterna under tiden närmast därefter. Förutom inkomst av tjänst tas även hänsyn till mer betydande nettoförmögenhet och nettoskuldbörda. De fordringar och skulder som angetts föreligga mellan Peter K och Aktiv Kemi är inte fastställda och bör därför inte tillmätas någon betydelse vid bedömningen av Peter Ks ekonomiska förhållanden. Vid bedömningen bör däremot beaktas, utöver den taxerade inkomsten, den summa om 1,5 miljoner kr som återstår av det belopp som Peter K erhöll för sina aktier i Aktiv Kemi samt i viss mån hans aktieinnehav i Emmas Förvaltning AB. Sammantaget finner hovrätten att dagsbotens storlek bör sättas ned till 300 kr. Vad som framkommit i hovrätten om Peter Ks ekonomiska situation ger inte anledning att ändra vad tingsrätten har bestämt om återbetalningsskyldighet för försvararkostnaderna vid tingsrätten. Däremot ska kostnaden för försvararen i hovrätten, med hänsyn till målets utgång här, stanna på staten.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR INSTÄLLELSE M.M. (Tommy N)
Eftersom åtalet ogillats ska Tommy N befrias från skyldigheten att till staten återbetala del av kostnaden för försvaret vid tingsrätten, liksom från skyldigheten att erlägga avgift till brottsofferfonden. Av samma skäl ska kostnaden för försvararen i hovrätten stanna på staten. Tommy N ska vidare med stöd av 31 kap. 2 § rättegångsbalken tillerkännas ersättning för sin inställelse. Ersättning utgår enligt bestämmelserna i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Yrkandet om ersättning för hyrbil, hotell och bensinkostnader godtas. När det däremot gäller den yrkade ersättningen för traktamente framgår av 4 § i den nämnda förordningen att ersättning för traktamente får bestämmas till högst 60 kr per dag. Ersättningen för traktamente ska därför utgå med 120 kr och den totala ersättningen bestämmas till 4 680 kr (1 500 + 2 100 + 960 + 120).

 

Leverantör får stå för skadad dörr

Högsta domstolen ålnummer T1030-12

En konsument beställde dörrar som levererades till hennes villatomt. Vid montering upptäcktes skador på ena dörren. Konsumenten reklamerade men leverantören ansåg att skadorna hade uppkommit efter leverans. Högsta domstolen finner att reklamation skett inom 6 månader varför leverantören har bevisbördan för att visa att felet inte fanns vid leveransen.

DOMSKÄL
1. Annikki S beställde två ytterdörrar av Ekstrand & Son Aktiebolag. Sedan dörrarna förpackats av säljaren i var sitt emballage levererades de till köparen av transportören DHL den 5 oktober 2007. Annikki S hade inför transporten gett sitt godkännande till DHL att dörrarna vid leverans kunde ställas på hennes villatomt utan att hon kvitterade mottagandet. Vid leveransen placerades dörrarna på garageuppfarten utanför hennes villa. Dörrarna låg då på varandra lastade på en EUR-pall. De fick ligga kvar på uppfarten under drygt en vecka, täckta av en presenning. Under helgen den 13-14 oktober 2007 bar Annikki S och hennes make de förpackade dörrarna uppför trapporna till huset, varefter de packades upp och monterades. Den 14 oktober 2007 anmälde Annikki S att den ena dörren var skadad på så sätt att det fanns ett hål i den nedre delen av dörrens insida med en diameter på 3-4 cm och ett djup på ca l cm. En motsvarande skada fanns på emballaget till den skadade dörren. 2. Ekstrand väckte talan vid tingsrätten och yrkade att Annikki S skulle utge betalning för den levererade dörren. Ekstrand gjorde gällande att det inte hade förelegat något fel i varan vid avlämnandet. Annikki S bestred yrkandet och yrkade genstämningsvis att Ekstrand skulle förpliktas att leverera en felfri dörr till henne. Hon gjorde gällande att dörren hade varit skadad redan när den avlämnades hos henne. Parterna är överens om att omleverans ska ske om Ekstrand svarar för felet. 3. Tingsrätten fann att Annikki S fick anses ha bevisbördan för att skadan fanns vid avlämnandet och att hon inte hade förmått uppfylla denna bevisbörda. Ekstrands talan bifölls därför. Hovrätten ansåg att Ekstrand hade bevisbördan för att felet inte fanns vid avlämnandet och att Ekstrand inte hade uppfyllt denna. Hovrätten ogillade därför Ekstrands talan och biföll Annikki Ss genkäromål. 4. Den huvudsakliga frågan i målet gäller hur 20 a § konsumentköplagen (1990:932) ska tolkas och tillämpas. Relevanta bestämmelser i konsumentköplagen 5. Konsumentköplagen är tillämplig när en konsument köper lös sak av en näringsidkare (l § första stycket). Varan ska enligt 16 § vara av sådan beskaffenhet som konsumenten med fog har kunnat förutsätta. Det innebär bl.a. att varans kvalitet ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Det är konsumenten som är bevisskyldig beträffande eventuella fel i varan. För att konsumenten ska kunna göra gällande fel i varan krävs det därför att konsumenten lägger fram tillräckligt stark bevisning – ofta med tillämpning av ett relativt lågt beviskrav – avseende felet i varan. 6. Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas (20 §). Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Varan är avlämnad när den har kommit i konsumentens besittning (6 §). Det krävs inte att varan faktiskt tas emot av konsumenten för att den ska anses avlämnad. Det räcker exempelvis med att varan med konsumentens tillstånd placeras på konsumentens villatomt för att den ska anses ha kommit i konsumentens besittning (se prop. 1989/90:89 s. 70; jfr Johnny Herre, under medverkan av Jan Ramberg, Konsumentköplagen. En kommentar, 3 uppl. 2009, s. 109 f.). 7. Vid avlämnandet går risken över på konsumenten (8 § andra stycket). Om konsumenten bär risken för varan är han skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren (8 § första stycket). Av bestämmelserna följer att konsumenten efter avlämnandet tar över ansvaret för olyckshändelser, vanvård och annat som skadar eller förstör varan. Om varan däremot skadas före riskövergången svarar säljaren för detta, vilket innebär att säljaren kan drabbas av felpåföljder om han inte på egen bekostnad försätter varan i avtalsenligt skick. 8. För att konsumenten ska ha rätt att åberopa felet, krävs att han lämnar säljaren ett meddelande därom inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (s.k. neutral reklamation; 23 § första stycket första meningen konsumentköplagen). Om meddelandet lämnas inom två månader efter det att konsumenten har märkt felet anses det dock alltid ha lämnats i rätt tid. 9. Vid köp reglerade av köplagen krävs på motsvarande sätt en reklamation inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet (32 §). I den lagen finns också en uttrycklig regel om köparens undersökningsplikt. Enligt 31 § köplagen har köparen nämligen en skyldighet att efter avlämnandet så snart omständigheterna medger det undersöka varan. Bestämmelsen får direkt betydelse för när köparen enligt 32 § borde ha märkt felet eftersom sådana fel som borde ha märkts vid undersökningen utlöser skyldigheten att inom skälig tid reklamera felet. Konsumentköplagen saknar en motsvarande bestämmelse om skyldighet att undersöka varan efter köpet. Enligt lagförarbetena bör emellertid konsumenten “normalt ganska omgående göra en i vart fall ytlig granskning av varan” (se a. prop. s. 114). Bevisbördan för att ett fel fanns vid avlämnandet 10. Eftersom bedömningen av om varan är felaktig ska utgå ifrån varans beskaffenhet vid avlämnandet och risken för varan går över vid samma tidpunkt, uppkommer frågan vem av parterna som ska anses ha bevisbördan för om felet fanns eller inte fanns vid den tidpunkten. Huvudregeln är här att köparen av en vara har bevisbördan för att felet fanns vid tidpunkten för riskövergången (se t.ex. Lars Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 2005, s. 308 f., Jan Ramberg, under medverkan av Johnny Herre, Köplagen, 1995 s. 116 ff. och NJA 1977 s. 756). 11. När säljaren vid ett konsumentköp genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller för en egenskap hos varan görs ett avsteg från huvudregeln om att köparen har bevisbördan för att felet fanns vid riskövergången. I dessa fall gäller i stället att fel ska anses föreligga om varan under garantitiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar. Denna presumtion för att en försämring innebär ett fel i varan gäller dock inte om det görs sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på konsumentens sida (21 § konsumentköplagen; jfr 21 § andra stycket köplagen och härtill prop. 1988/89:76 s. 96). 12. Ett annat undantag från huvudregeln regleras i 20 a § konsumentköplagen. Liksom vid av säljaren lämnade garantier gäller enligt bestämmelsen en presumtion för att felet fanns vid riskövergången. Av bestämmelsen följer nämligen att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. 13. Bestämmelsen i 20 a § infördes i konsumentköplagen år 2002 som ett led i genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier (det s.k. konsumentköpsdirektivet), där det i artikel 5.3 stadgas att om “inte motsatsen bevisas, skall en bristande avtalsenlighet som visar sig inom sex månader från leveransen av varan presumeras ha funnits vid tidpunkten för leveransen, utom när denna presumtion är oförenlig med varans eller den bristande avtalsenlighetens art”. Bland skälen för att införa regeln i artikel 5.3 nämndes att en presumtion för att felet fanns vid leveransen fick anses vara lämplig från konsumentskyddssynpunkt och att en sådan presumtion stämde överens med den lösning som valdes av säljare och tillverkare när de lämnade en garanti för varans egenskaper eller funktion (se t.ex. Green Paper on Guarantees for Consumer Goods and After-Sales Services, COM(93)509 final, 15 November 1993, s. 91). 14. Av förarbetena till 2002 års ändringar i konsumentköplagen framgår att lagstiftaren utgick ifrån att de fel som främst skulle kunna komma att träffas av 20 a § var sådana som framträder efter en tids användning, främst s.k. funktionssvikter av olika slag (se prop. 2001/02:134 s. 59 och 84; jfr uttalandena i den norska propositionen Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) om lov om forbrukerkj0p, s. 259). Enligt bestämmelsens ordalydelse, liksom enligt ordalydelsen i artikel 5.3 konsumentköpsdirektivet, är tillämpningsområdet för bestämmelsen dock inte begränsat till sådana fel som kunnat märkas först en tid efter avlämnandet. Bestämmelsen är därför tillämplig också för fel som har uppkommit i produktionen och som är fullt synliga vid avlämnandet, liksom för fel som beror på att varan har skadats under transporten till konsumenten. I dessa fall har presumtionsregeln emellertid ofta en begränsad betydelse. En tillämpning av presumtionsregeln också för dessa fall stämmer dock väl överens med det förhållandet att konsumenten inte har en undersökningsplikt Bevisbörda och beviskrav vid tillämpning av 20 a § 15. Det nu anförda innebär att om konsumenten efter köpet lägger fram tillräckligt stark bevisning för att ett fel i varan ska anses föreligga, så ska felet presumeras ha funnits vid tidpunkten för riskövergången. Av bestämmelsens ordalydelse framgår att felet ska anses ha funnits vid avlämnandet “om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art”. 16. Det finns alltså enligt bestämmelsen en möjlighet att motbevisa presumtionen genom att “annat visas”. Presumtionen gäller inte om det är oförenligt med varans eller felets art att felet ska anses ha funnits redan vid avlämnandet. De omständigheter som medför att presumtionen är motbevisad kan delvis sammanfalla med de som medför att presumtionen inte ska gälla. 17. Ett exempel på när presumtionen är oförenlig med varans art är när felet beror på att varans normala hållbarhetstid har passerats vid den tidpunkt då konsumenten gör gällande en avtalsawikelse, såsom när en färskvara blivit för gammal och därför har ruttnat eller när ett par billiga strandsandaler gått sönder efter en lång sommarsäsongs användning. En oförenlighet med felets art kan föreligga om det framgår att felet beror på en olyckshändelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på konsumentens sida (se a. prop. s. 60 och 85). 18. Presumtionen att fel förelåg vid tidpunkten för riskövergången kan alltså brytas genom att bevisning läggs fram som tillräckligt starkt talar för att felet inte fanns vid denna tidpunkt. Även om det inte uttryckligen anges i 20 a § är det säljaren som har bevisbördan för att bryta presumtionen. Fråga uppkommer då vilken bevisning som ska krävas för att presumtionen ska brytas. 19. Bestämmelsen i 20 a § har utformats efter förslag från Lagrådet. Lagrådsremissens lagförslag hade följande lydelse. “Ett fel som visar sig inom sex HÖGSTA DOMSTOLEN T1030-12 Sida 9 månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om detta inte är oförenligt med varans eller felets art.” Lagrådet uttalade att det var fråga om en presumtion, att presumtionen inte skulle gälla när det var oförenligt med varans eller den bristande avtalsenlighetens art samt att det dessutom skulle vara möjligt att omkullkasta presumtionen. Lagrådet konstaterade att undantaget avseende varans eller den bristande avtalsenlighetens art återgavs i paragrafen men att det inte fanns någon antydan om att presumtionen kunde brytas i andra fall. För att nå bättre överensstämmelse med direktivet föreslogs därför en justering av paragrafen. Förslaget godtogs i allt väsentligt (seprop. 2001/02:134 s. 84). 20. Varken i Lagrådets yttrande eller i propositionen sägs något som tyder på att formuleringen “om inte annat visas” syftar till att ange ett preciserat beviskrav. Avsikten får därför antas ha varit att tydliggöra att det är fråga om en presumtion som kan motbevisas. Slutsatsen är att bestämmelsen inte ger uttryck för något krav på bevisningens styrka. 21. Utgångspunkten i dispositiva tvistemål får anses vara att den som har bevisbördan har att “visa” eller “styrka” att en viss omständighet föreligger (jfr Lagrådets yttrande i prop. 2000/01:150 s. 187, Per Olof Ekelöf m.fl., Rättegång IV, 7 uppl. 2009, s. 81 ff. och Peter Fitger m.fl., Rättegångsbalken m.m., oktober 2012, Zeteo, kommentaren till 35 kap. l §, Beviskravet). Detta innebär ett högt ställt beviskrav. En presumtion som den aktuella innebär emellertid en omkastad bevisbörda. Sedan varan har överlämnats till köparen saknar säljaren möjlighet att säkra bevisning rörande varan. Ett högt ställt beviskrav skulle därför innebära en tung börda för säljaren. I praktiken skulle denne ofta sakna möjlighet att lägga fram sådan bevisning som medför att beviskravet är fullgjort. 22. En jämförelse kan här göras med den presumtionsregel som gäller enligt 21 § vid garantier och liknande utfästelser. När den bestämmelsen är tillämplig ska fel anses föreligga om säljaren inte “gör sannolikt” att försämringen beror på en olyckshändelse eller en därmed jämförlig händelse, eller på vanvård, onormalt brukande eller något annat liknande förhållande på konsumentens sida (jfr 59 § konsumenttjänstlagen, 1985:716). I dessa fall har alltså lagstiftaren uttryckligen angett ett lägre beviskrav för att bryta presumtionen. 23. Mot bakgrund av vad som nu har anförts är det motiverat att säljaren ges en viss bevislättnad för att bryta presumtionen vid tillämpning av 20 a § konsumentköplagen i jämförelse med det högt ställda krav som är utgångspunkten i dispositiva tvistemål. 24. Vad som kan krävas för att säljaren ska anses ha lagt fram tillräcklig bevisning om att ett fel inte förelåg vid tidpunkten för riskövergången kan i viss mån variera beroende på omständigheterna (jfr NJA 2012 s. 858 p. 20 angående tolkning av beviskravet i 25 kap. 18 § tredje stycket aktiebolagslagen). En viktig faktor kan här vara den tid som har gått sedan varan avlämnades. Om det exempelvis är fråga om en väl synlig defekt som har påtalats av konsumenten först flera månader efter avlämnandet, krävs det inte samma bevisning för att säljaren ska anses ha uppfyllt sin bevisbörda som när det är fråga om ett fel som påtalas kort tid efter avlämnandet. Det sagda torde innebära att tillämpningen av 20 a § i praktiken inte väsentligt avviker från den prövning som görs enligt 21 § konsumentköplagen eller 59 § konsumenttjänstlagen i aktuellt hänseende. Tillämpningen i det aktuella fallet 25. Den levererade dörren är skadad på ett sätt som utgör ett fel i varan. Det är ostridigt att det fanns en skada på det emballage i vilket dörren levererades på motsvarande plats som skadan på dörren. Det är också ostridigt att det var den undre av de två dörrarna som var skadad. Av utredningen framgår vidare att skadan upptäcktes först i samband med att köparen och hennes make monterade dörren. 26. Felet i dörren utgör inte ett fabrikationsfel. Det beror inte heller på någon typ av funktionssvikt. Frågan i målet är därför om skadan har uppstått före avlämnandet (t.ex. vid lastningen, under transporten eller när dörrarna placerades på köparens garageuppfart) eller efter avlämnandet (t.ex. under den dryga vecka som dörrarna fick ligga kvar på uppfarten eller genom köparens hantering av dörren när den bars till huset och monterades). 27. Ekstrand har till stöd för sitt påstående att felet inte förelåg vid avlämnandet huvudsakligen åberopat skriftliga och muntliga uppgifter från det anlitade transportföretaget. Av dessa uppgifter framgår att någon anmärkning om skador på emballaget eller dörren inte har noterats i transportföretagets system under leveranshanteringen från Ekstrand till köparen. Det framgår vidare att chauffören enligt Ekstrand inte har sett någon skada när dörrarna lossades. Den efterföljande besiktningen av dörren som utfördes av transportföretaget visar enligt Ekstrand att skadan inte var en typisk transportskada utan en skada som kan ha uppkommit var, när och hur som helst. 28. Annikki S har under sanningsförsäkran uppgett att dörren inte skadades vid hennes hantering av den, och hennes make har lämnat motsvarande uppgifter under ed. De har också angett att skadan fanns på undersidan av den förpackning som innehöll den undre dörren och att skadan alltså fanns på den sida som var närmast marken när dörren låg på lastpallen. 29. Felet var väl synligt vid en ytlig granskning av dörren. Det anmäldes drygt en vecka efter leveransen. Det går inte att av varans eller felets art dra några slutsatser om när dörren skadades. Av utredningen framgår att skadan lika gärna kan ha uppkommit före som efter avlämnandet. Ekstrand kan därför inte anses ha lagt fram tillräcklig bevisning om att felet inte förelåg vid avlämnandet. Mot bakgrund av felets beskaffenhet och skadans placering kan uppgifterna om att chauffören inte uppmärksammat någon skada inte tillmätas ett sådant bevisvärde att denna slutsats ändras. 30. Hovrättens domslut ska därför fastställas.

 

Att skiljeförfarandet avbröts innebär inte att skiljeavtalet upphör

Svea hovrätt målnummer T 8544-12, T 1931-13

Ett tidigare skiljeförfarande fullföljdes inte eftersom det ena oljebolaget inte betalade det begärda förskottet. Det innebär inte att skiljeavtalet upphörde att gälla finner hovrätten. Hovrätten finner inte heller att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag eller att det förekommit handläggningsfel. Vidare ogillar hovrätten yrkande om att ombudet solidariskt skall åläggas betalningsansvar för rättegångskostnader.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Inledning
En skiljenämnds behörighet åstadkoms typiskt sett av ett giltigt skiljeavtal som omfattar de frågor som skiljenämnden har att pröva. En annan sak är att ett skiljeavtal, liksom andra avtal, kan förändras över tid eller t.o.m. i praktiken träffas genom parternas handlande, eller för den delen underlätet handlande, både före och under ett skiljeförfarande. I många skiljeförfaranden uppkommer inte frågan om en utsedd skiljenämnd är behörig att sakpröva de hänskjutna tvistefrågorna av det enkla skälet att parterna är ense om att tvistefrågorna omfattas av ett giltigt skiljeavtal. I de fallen prövar skiljenämnden vanligen inte uttryckligen sin behörighet. I de fall där en sådan fråga uppkommer prövar den utsedda skiljenämnden regelmässigt sin behörighet. Av 2 § skiljeförfarandelagen framgår att skiljenämnden får göra en sådan prövning. Av bestämmelsen framgår vidare att, om en skiljenämnd finner sig behörig efter en sådan prövning under förfarandet, skiljenämndens beslut inte är bindande. En domstol kan i ett mål om upphävande av skiljedomen finna att skiljenämnden inte var behörig t.ex. därför att det inte finns ett giltigt skiljeavtal som omfattar de frågor som skiljenämnden prövat. Utgångspunkten för domstolens prövning av skiljenämndens behörighet i sådana mål är att svaranden – som i typfallet varit påkallande part i skiljeförfarandet – har bevisbördan för att det funnits ett giltigt skiljeavtal som gav skiljenämnden behörighet att sakpröva de frågor som omfattas av skiljedomen. Om det i ett sådant mål är ostridigt att parterna har träffat det skiljeavtal som svaranden påstår gav skiljenämnden den behörigheten, men käranden hävdar att skiljeavtalet är ogiltigt eller har upphört att gälla mellan parterna, är det käranden som har bevisbördan för de omständigheter som denne påstår har den rättsföljden att skiljeavtalet är ogiltigt eller har upphört att gälla. Nu aktuella skiljedomar Har skiljenämnden inte slutligt prövat sin behörighet innan den meddelade skiljedomarna eller TNG inte ber ett s tillfälle att utföra sin talan i behörighetsfrågan? Parterna är ense om att skiljenämnden inte slutligt har prövat sin behörighet i den meningen att skiljenämnden i de klandrade skiljedomarna har angett att en mer fullständig behörighetsprövning avses ske i samband med avgörande av skiljetvisten i sak. FNP har dock hävdat att detta inte innebär avsteg från någon grundläggande princip inom skiljedomsrätten. Hovrätten konstaterar att, även om skiljenämnden återigen kommer att pröva sin behörighet, den prövning av sin behörighet som skiljenämnden har gjort i de klandrade skiljedomarna är slutlig såvitt avser dessa. Skiljenämnden kan ju inte, även om den vid en senare prövning skulle finna sig sakna behörighet, t.ex. ändra eller upphäva de redan meddelade skiljedomarna. Varken uppdragsöverskridande eller handläggningsfel har därför förekommit i detta avseende. När det gäller frågan om TNG har beretts tillfälle att utföra sin talan i behörighetsfrågan inför skiljenämnden gör hovrätten följande bedömning. Av de två skiljedomarna framgår att TNG har utfört sin talan i den frågan. TNG gör emellertid gällande att bolaget inte haft tillräckligt tillfälle att göra det. Till att börja med finner hovrätten att en skiljenämnds underlåtenhet att bereda en part tillfälle att utföra sin talan inte kan innebära ett uppdragsöverskridande. Nästa fråga är om sådan underlåtenhet skulle kunna medföra upphävande av skiljedomarna enligt 34 § första stycket 6 skiljeförfarandelagen. För upphävande enligt den bestämmelsen krävs bl.a. att underlåtenheten “sannolikt har inverkat på utgången”. TNG har emellertid inte konkretiserat hur den påstådda underlåtenheten skulle ha inverkat på utgången i de två skiljedomarna, utan bara rent allmänt hävdat att skiljenämnden, om TNG hade getts tillfälle att ytterligare utveckla sin talan i behörighetsfrågan, sannolikt skulle ha funnit sig sakna behörighet. Hovrätten finner därför att inte heller i detta avseende har vare sig uppdragsöverskridande eller handläggningsfel förekommit. Omfattas inte skiljedomarna av ett giltigt skiljeavtal? TNG har gjort gällande att skiljedomarna inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal därför att parternas skiljeavtal har upphört att gälla enligt 5 § 3 skiljeförfarandelagen till följd av att TNG inte ställde sin andel av begärd säkerhet för ersättningen till skiljemännen i det skiljeförfarande som TNG påkallade år 2007. Enligt ordalydelsen av bestämmelsen i 5 § 3 skiljeförfarandelagen förlorar en part “sin rätt att åberopa skiljeavtal som hinder för rättegång om parten” bl.a. inte ställer sin andel av begärd säkerhet för ersättningen till skiljemännen. Som FNP anfört framgår av bestämmelsen således inte mer än att det bara är parts möjlighet att åberopa skiljeavtalet som rättegångshinder som går förlorad i de angivna situationerna. Av Högsta domstolens avgörande i NJA 2008 s. 476 framgår dessutom att bestämmelsen endast är tillämplig på den tvist som skiljeförfarandet avsåg, och inte innebär en generell förlust av rätten att åberopa skiljeavtalet som rättegångshinder. Särskilt mot bakgrund av det avgörandet ger bestämmelsen enligt hovrättens mening inte stöd för att skiljeavtalet i nämnda situationer också helt skulle upphöra att gälla mellan parterna. Hovrättens slutsats är därför att det aktuella skiljeavtalet har gett skiljenämnden behörighet att meddela de två skiljedomarna. TNG:s talan ska alltså inte heller bifallas på den i andra hand åberopade klandergrunden. Har skiljenämnden saknat behörighet att meddela skiljedomar na på den grunden att de frågor som hänskjutits till skiljeförfarande inte omfattas av skiljeavtalet? I skiljeförfarandet påstår sig FNP ha krav på TNG på den grunden att TNG brutit mot parternas materiella avtal, som innehåller det aktuella skiljeavtalet. De frågor som FNP hänskjutit till skiljeförfarande omfattas således av skiljeavtalet. Skiljenämnden har därför inte heller på den grunden saknat behörighet att meddela de två skiljedomarna. Sammanfattningsvis ska alltså TNG:s käromål inte bifallas. Rättegångskostnader FNP har yrkat ersättning med 402 000 kr avseende mål nr T 8544-12 samt med 268 000 kr avseende mål nr T 1931-13, allt avseende ombudsarvode. TNG har förklarat sig vitsorda 200 000 kr respektive 150 000 kr. Med hänsyn till omfattningen och karaktären av tvistefrågorna i målet finner hovrätten att skälig ersättning uppgår till 300 000 kr respektive 200 000 kr. Solidariskt ansvar för rättegångskostnader? FNP har väckt frågan om solidariskt ansvar för rättegångskostnader för TNG:s ombud. Hovrätten finner emellertid att TNG:s talan, även om den delvis varit svagt underbyggd och har inskränkts så sent som vid huvudförhandlingen, inte varit sådan att förutsättningar föreligger för solidariskt ansvar för rättegångskostnader för dess ombud. Hovrättens dom får enligt 43 § andra stycket lagen (1999:16) om skiljeförfarande inte överklagas.

Polismans version om hastighetsmätning godtas

Hovrätten för övre Norrland målnummer B 872-12

Ord stod mot ord angående hastighetsöverträdelsen. Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom eftersom det inte finns skäl att ifrågasätta polismannens hastighetsmätning.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
I hovrätten har förebringats i huvudsak samma utredning som vid tingsrätten. Glenn L har hörts på nytt. Han har i hovrätten lämnat i allt väsentligt samma uppgifter som finns antecknade i tingsrättens dom. Åklagaren har vidhållit att det inte finns anledning att ifrågasätta mätningen och det mätresultat som visar den hastighet som Mats Widgren fört sin personbil i. Mats Widgren har vidhållit sin uppfattning om att mätningen av den hastighet han framfört sin personbil i inte är tillförlitlig. Av den av åklagaren åberopade bevisningen framgår att polismannen Glenn L har utfört mätningen i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter och att föreskrivna kontroller av mätinstrument har genomförts. Därtill har Glenn L i sitt vittnesmål uppgivit att han är van att utföra sådana mätningar, att de referenspunkter han använde vid mätningen var tydliga att urskilja och att han aldrig rapporterar för hastighetsöverträdelse om han inte är säker på att sådan har skett. Mot bakgrund härav finner hovrätten att det inte finns skäl att ifrågasätta mätresultatets tillförlitlighet och att åtalet därför är styrkt. Mats Widgren ska således dömas för hastighetsöverträdelse. För förseelsen stadgas penningböter.