JK inleder ingen förundersökning mot Billström

JK inleder ingen förundersökning för hets mot folkgrupp efter migrationsminister Tobias Billströms uttalande om att folk som hjälper illegala invandrare ”inte alls är blonda och blåögda”.

Det var i en intervjun i Dagens Nyheter i mars 2013 som migrationsminister Billström bland annat sa: ”Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50-60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sin landsmän som inte alls är blonda och blåögda”.

Åtalspreskription hade inträtt för publiceringen i pappersupplagan. Men på hemsidan dn.se fanns artikeln kvar och därmed har preskription inte inträtt.

JK anser att den anmälan som kommit in är riktad mot Billström personligen och inte mot DN. JK gör bedömningen att Billström i det här fallet åtnjuter meddelarfrihet enligt 1 kap. 2 § YGL, och något av de fall som undantagsvis kan göra att en meddelare hålls ansvarig enligt 5 kap. 3 § YGL inte är aktuella i det här fallet. Mot denna bakgrund kan inga rättsliga åtgärder vidtas.

Om anmälan även skulle riktat sig mot ansvarige utgivaren gör JK bedömningen att uttalandet måste anses tillåtet inom ramen för yttrandefrihetsrättsliga regleringen och inte innefatta varken hets mot folkgrupp eller något annat yttrandefrihetsbrott.

Inget skadestånd för felskickat fax

Justitiekanslern Dnr 6505-13-40

En handläggare hos Försäkringskassan faxade den 13 augusti 2012 av misstag handlingar i D.Es ärende om arbetsskadeersättning till tidningen Norrländska Socialdemokraten, i stället för till en vårdcentral i Kiruna. D.E  anmälde händelsen till Riksdagens ombudsmän (JO). I ett yttrande dit den 12 mars 2013 anförde Försäkringskassan följande. Utredning Den 19 juni 2012 kom en ansökan om arbetsskadeersättning från D.E. in till Försäkringskassan och den 21 juni startades ett ärende upp av Försäkringskassans arbetsskadeenhet i Stockholm med anledning av detta. Utredaren behövde komplettera ärendet med ytterligare medicinska handlingar och skickade därför via fax den 13 augusti en begäran om journaler för tiden 2006-2012, ställd till Vårdcentralen Malmen. Som en bilaga till denna begäran fogades sidan två av D.E:s ansökan om arbetsskadeersättning, av vilken framgick att D.E. ansökte om ersättning för tandvård. Av misstag slog utredaren fel riktnummer när begäran skulle faxas, 0920 i stället för rätteligen 0980, och begäran hamnade som en följd av detta felaktigt hos tidningen Norrländska Socialdemokraten (NSD). Utredaren uppmärksammades på detta misstag av en journalist på NSD. Den 17 augusti försökte utredaren få kontakt med D.E. per telefon för att förklara vad som hänt samt be om ursäkt för det inträffade. D.E. gick dock inte att nå per telefon, varför utredaren skickade ett brev till D.E, med en förklaring till vad som hade hänt tillsammans med en ursäkt.

D.E vände sig därefter till Justitiekanslern, JK, med krav på 10 000 kronor i skadestånd för det psykiska och fysiska lidande som Försäkringskassans felaktiga hantering orsakat honom. Han menade bland annat att händelsen skapat uppmärksamhet i tidningar och tv, och eftersom mediakontakter ingick som ett naturligt inslag i D.Es arbete var skadan särskilt stor.  JK konstaterar att utlämnandet av de sekretessbelagda uppgifterna visserligen ger rätt till ersättning för person-, sak- eller förmögenhetsskada enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen, men att det inte framgått att D.E lidit någon skada av denna karaktär.  D.E begäran avser istället ideellt skadestånd. För att sådant ska utgå krävs det enligt 3 kap 2 § 2 att D.E, genom utlämnandet av uppgifterna, har utsatts för ett typiskt sett integritetskränkande brott. JK resonerar kring brott mot tystnadsplikt, men konstaterar att gärningen begåtts av oaktsamhet och finner att den vid en sammantagen bedömning är att betrakta som ringa. Sådana gärningar är inte straffbelagda och kan därför inte ligga till grund för ideellt skadestånd. Varför D.Es anspråk ska avslås.

 

Bolag fick lämna anbud med inlånade fordon

Kammarrätten i Stockholm målnummer 4181-13

Ett bolag som deltagit i en upphandling ska låna eller eventuellt hyra in lastbilar av ett dotterbolag för att klara upphandlingskraven. Det är inte samma sak som att lämna anbud med en samarbetspartner. Det är därför inget brott mot skall-kraven.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Av 11 kap. 2 § LOU framgår bl.a. att den upphandlande myndigheten får ställa krav på en lägsta nivå för anbudsgivares tekniska och yrkesmässiga kapacitet. I 11 kap. 10 § LOU anges att om den upphandlande myndigheten har ställt krav på en leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet ska denna kontrolleras och bedömas enligt 11 och 12 §§. Enligt 11 kap. 12 § LOU får en leverantör vid behov och när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Leverantören ska i dessa fall genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Av EU-domstolens dom i bl.a. mål C-176/98 följer att ett sådant åtagande krävs även om det företag vars kapacitet åberopas ingår i samma koncern som leverantören. Av förfrågningsunderlaget framgår att den aktuella upphandlingen avser inhyrning av lastbilar inklusive förare med utrustning för lastbilstransporter i samband med bl.a. drift och underhåll av gator och vägar. Enligt vad som har kommit fram i målet har Bellmans Åkeri avsett att fullgöra ett kontrakt med Nacka kommun genom att använda även fordon och maskiner som tillhör ett annat bolag ingående i samma koncern som Bellmans Åkeri.

Kammarrätten gör följande bedömning.

Skall-krav Sk 3
Nacka Express gör gällande att Bellmans Åkeri har lämnat felaktig uppgift vid besvarandet av skall-krav Sk 3 i svarsformuläret, som avser samarbetspartner, genom att kryssa i rutan “Nej”. Sk 3 har följande lydelse. “Sk 3. Uteslutningsfas, Steg l, SAMARBETSPARTNER Avser ni att lämna anbud med sammarbetspartner? Om svaret är ja ska ni här redovisa företagsnamn, organisationsnummer och bekräfta att alla begärda handlingar enligt sk l och sk2 är bifogade även för samarbetspartnern. En avsiktsförklaring undertecknad av båda parterna ska bifogas anbudet.” Som nämnts har det kommit fram att Bellmans Åkeri avsett att fullgöra kontrakt med användning även av annat företags kapacitet i form av fordon och maskiner. Oavsett detta samt vad Nacka Express anfört och åberopat i denna del finner kammarrätten i likhet med förvaltningsrätten att det inte har framgått att Bellmans Åkeri avsett att lämna anbud med någon samarbetspartner. Nacka Express har således inte visat att Bellmans Åkeri har lämnat felaktig uppgift i samband med aktuellt skall-krav.

Uppfyllelse av krav i bl.a. 11 kap. 12 § LOU
Nacka Express gör också gällande att Bellmans Åkeri inte har uppfyllt de obligatoriska kraven som kommunen ställt upp i förfrågningsunderlaget beträffande teknisk och yrkesmässig kapacitet samt att Bellmans Åkeri inte heller uppfyllt kravet i 11 kap. 12 § LOU på att tillhandahålla ett åtagande från anlitad leverantör. Av 11 kap. 2 § LOU följer att den upphandlande myndigheten får, men inte behöver, ställa krav på en lägsta nivå för anbudsgivares tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Det kan konstateras att kommunen har ställt sådana krav i flera hänseenden. Genom förfrågningsunderlagets skall-krav Sk 4 ställs krav som rör den yrkesmässiga kapaciteten i form av krav på bl.a. lastbilsförarnas utbildning och erfarenhet. Krav av detta slag finns också i bl.a. skall-krav Sk 6, som rör den tekniska kapaciteten. Sk 6 innehåller vissa miljökrav på maskiner, lastbilar och drivmedel. Kammarrätten konstaterar dock att kommunen i förfrågningsunderlaget inte har ställt upp krav på en lägsta nivå för anbudsgivares tekniska och yrkesmässiga kapacitet som tar sikte på antal fordon och maskiner eller antal förare. Det har heller inte ställts krav på att upplysning ska lämnas om hur stor del av kontraktet som leverantören kan komma att lägga ut på underentreprenörer (jfr 11 kap. 11 § andra stycket 10 LOU). Mot denna bakgrund har kommunen inte haft skyldighet enligt 11 kap. 10 § LOU att göra någon kontroll av Bellmans Åkeri i dessa avseenden. Av detta följer vidare att det inte ålegat Bellmans Åkeri att tillhandahålla ett sådant åtagande som avses i 11 kap. 12 § LOU. Förvaltningsrätten har funnit att det av den information som Bellmans Åkeri har lämnat i sitt anbud inte framgår att bolaget saknar förmåga eller kapacitet att utföra uppdraget samt att kommunen inte haft någon skyldighet att ifrågasätta detta. Kammarrätten instämmer i den bedömningen och anser även att Nacka Express fortfarande saknar fog för sitt påstående att Bellmans Åkeri inte uppfyller de obligatoriska kraven i förfrågningsunderlaget.

Övrigt
Kammarrätten finner att det mot bakgrund av vad Nacka Express har anfört och åberopat i kammarrätten och förvaltningsrätten inte heller i övrigt har visats att det finns skäl för ingripande enligt LOU.

Sammanfattning
Kammarrätten finner sammanfattningsvis att det saknas skäl för ingripande med stöd av LOU. Överklagandet ska därför avslås.

 

Inget skadestånd från banken för uteblivet arv

Svea hovrätt målnummer T 7861-12

En kvinna krävde ca 12 miljoner kronor i skadestånd från Swedbank för att ett testamente, som hon menade fanns i en avliden kvinnas bankfack, inte hanterades korrekt efter dödsfallet och att hon därmed gått miste om hela arvet. Hon når dock ingen framgång varken i tingsrätt eller hovrätt.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Som Högsta domstolen har konstaterat i sitt beslut aktualiseras i målet frågan i vad mån en bank får anses ha en skyldighet att beakta en möjlig testamentstagares behov av insyn och kontroll när innehållet i ett bankfack lämnas ut med anledning av en innehavares död. Frågan måste emellertid prövas utifrån de grunder och den bevisning som Elizabet T har åberopat till stöd för sin talan i målet. Elizabet T har åberopat att Banken efter Ingeborg As  död har förfarit oaktsamt vid hanteringen av dennas bankfack, vilket har medfört att ett där förvarat testamente med innebörden att Elizabet T skulle ärva samtliga tillgångar i dödsboet efter Ingeborg A  försvann och att Elizabet T därför har gått miste om sitt arv. Hovrätten behandlar först frågan huruvida Banken över huvud taget kan anses ha agerat oaktsamt i samband med hanteringen av bankfacket. När det gäller Bankens agerande vid inventeringen av bankfacket har Elizabet T gjort gällande att Banken förfarit oaktsamt genom att förvägra de personer som då uppträdde som företrädare för Ingeborg A  dödsbo att öppna de förseglade kuvert som påträffades. Av utredningen framgår att samtliga förseglade kuvert förtecknades av den närvarande banktjänstemannen, Henrik , och att kuverten lades tillbaka i bankfacket utan att öppnas. Elizabet T har på denna punkt åberopat inspelningar av telefonsamtal med banktjänstemän vid några av Bankens kontor. Inspelningarna visar att det på andra bankkontor förekommer att förseglade kuvert öppnas i samband med inventering. Lennart  har emellertid framhållit att Banken i detta fall har handlat i enlighet med Bankens rutiner för hantering av bankfack. Lennart  har också uppgett att det inte har utfärdats några interna instruktioner om att förseglade kuvert som påträffas vid en inventering av en avliden persons bankfack ska öppnas för att möjliggöra en förteckning av innehållet. Henrik  har för övrigt inte kunnat bekräfta att någon av de personer som var närvarande vid inventeringen begärde att kuverten skulle öppnas. Enligt hovrättens uppfattning måste en bank anses förhindrad att på något sätt rubba egendom som påträffas i en avliden persons bankfack innan det är utrett vem som är dödsbodelägare. Med hänsyn till det som nu sagts kan Banken inte anses ha handlat oaktsamt i samband med inventeringen av bankfacket. Elizabet T har också hävdat att Banken förfarit oaktsamt i samband med att Banken lämnade ut innehållet i bankfacket till Ingeborg A dödsbodelägare. I allmänhet är det endast bankfacksinnehavaren, vid dennes död dödsbodelägarna, som äger tillträde till ett bankfack och förfogar över dess innehåll. Att banken lämnar ut innehållet i en avliden persons bankfack till de legala dödsbodelägarna är alltså som huvudregel ett korrekt agerande. Det kan emellertid inte uteslutas att en bank under speciella förhållanden skulle kunna anses ha en skyldighet att beakta en möjlig testamentstagares behov av insyn och kontroll när innehållet i ett bankfack lämnas ut med anledning av innehavarens död. Detta måste dock förutsätta åtminstone att banken har kännedom om eller särskild anledning att misstänka att det finns handlingar i bankfacket som kan ha betydelse för en testamentstagares rätt. Elizabet T har påstått att både hon och Jan  inför tömningen av bankfacket hade upplyst Banken om att det fanns ett testamente till hennes förmån. Det är emellertid inte utrett att Jan  uttryckligen har informerat Banken om detta. I telefaxet från Elisabeth T till banken omnämns inte heller uttryckligen något testamente. Det är alltså inte visat att Banken i det här fallet hade kännedom om eller särskild anledning att misstänka att det fanns handlingar i bankfacket som kunde ha betydelse för Elizabet T som testamentstagare. Enbart det förhållandet att det fanns ett kuvert med Elizabet Ts namn kan inte anses ha medfört någon skyldighet för Banken att beakta Elizabet Ts möjliga intressen. I bankfacket fanns för övrigt ytterligare tre förseglade kuvert med namn på. När det slutligen gäller fullmakten från Ingeborg A  till Eivor har den inte grundat någon skyldighet för banken att kalla Eivor  till en inventering av bankfacket. Enligt fullmaktens ordalydelse innebar den endast att Eivor  ägde tillträde till bankfacket vid Ingeborg A  bortgång. Det är, som banken har framhållit, inte heller en självklar rätt för en fullmaktshavare att få tillgång till ett bankfack efter fullmaktsgivarens död. Banken hade enligt de allmänna villkoren för bankfack kunnat vägra Eivor  tillträde till bankfacket. Dessutom hade det varit möjligt för dödsboet att återkalla fullmakten. Banken kan alltså inte anses ha varit oaktsam genom att underlåta att kontakta Eivor . Hovrättens slutsats är att Banken inte i något av de avseenden som Elizabet T har åberopat kan anses ha förfarit oaktsamt vid hanteringen av Ingeborg A  bankfack. Redan på grund av detta ska Elizabet Ts talan ogillas. Hovrätten anser att det ändå finns skäl att gå in på frågan om Elizabet T har visat att det fanns ett testamente i bankfacket med innebörden att hon skulle ärva samtliga tillgångar i dödsboet efter Ingeborg A . Det finns inte anledning att betvivla att Ingeborg A  hade en nära relation med Elizabet T och hennes föräldrar. Elizabet T har uppgett att Ingeborg A  i slutet av 1970-talet berättade för henne och föräldrarna att hon upprättat ett testamente som innebar att Elizabet T skulle ärva henne och att testamentet låg i bankfacket. Den uppgiften far visst stöd av att Ronny  har uppgett att Ingeborg A  i slutet av 1970-talet lämnade uppgifter till honom som far uppfattas så att hon hade testamenterat egendom till Elizabet T. Lilian , som var nära väninna till Elizabet T under 1970- och 1980- talen, har bara hört talas om ett testamente i andra hand genom Elizabet T och hennes föräldrar. Lilian s uppgifter är därför av mindre betydelse för bedömningen i målet. Inte heller den skriftliga bevisning som har åberopats till stöd för påståendet om testamentet har sådan tyngd att den påverkar bevisläget nämnvärt. Elizabet T har på en direkt fråga under förhöret i hovrätten svarat att hon har sett testamentet och att ordalydelsen i testametet var att hon skulle ärva all egendom. Det har emellertid inte kommit fram genom förhöret huruvida testamentet var bevittnat och i så fall av vem. Ingen av de som hörts som vittnen i hovrätten har sett testamentet. Mot bakgrund av det som nu har redovisats anser hovrätten att Elizabet T inte med tillräcklig styrka har visat att det har funnits ett testamente till hennes förmån. Även om det en gång i tiden skulle ha funnits ett sådant testamente är det vidare inte visat att det fortfarande gällde när Ingeborg A  avled. På den punkten finns nämligen endast en uppgift från Elizabet T om att Ingeborg A  tio dagar innan hon avled åter fört testamentet på tal och den uppgiften utgör inte tillräcklig bevisning för testamentets existens. Det nu anförda innebär att Elizabet Ts fullgörelseyrkande, även om Banken skulle ha ansetts förfarit oaktsamt, inte kunnat bifallas. Hovrättens slutsats blir alltså att tingsrättens dom ska fastställas. Eftersom Elizabet T är förlorande part ska hon betala bankens rättegångskostnader i hovrätten. Det som banken har yrkat får anses skäligt. Hon ska betala ränta på beloppet enligt lag.

 

Motsägelsefullt skall-krav om relevant utbildning

Kammarrätten i Göteborg målnummer 3941-13

Karlstad kommuns upphandling av tekniska konsulter måste rättas sedan ett bolag felaktigt uteslutits från utvärderingen av flera anbudsområden. Bolagets anbud hade uteslutits eftersom kommunen ansåg att offererad personal helt saknade relevant utbildning enligt skall-kraven. Kammarrätten anser dock att aktuellt skall-krav är motsägelsefullt och inte innehåller något om att någon form av relevant utbildning krävs för att anbudet alls ska utvärderas. Tvärtom anger ordalydelsen i skall-kravet endast att uppräkning av offererat timpris kan komma att ske beroende på graden av erfarenhet.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Ramen för överprövningen
Kammarrätten konstaterar att Structors ansökan örn överprövning endast avser fackområdena 2.7 Byggprojektledning, 5.1 Bygg och 5.5 Mark/VA i mark/anläggning. Förvaltningsrätten har därför gått utanför processramen genom att förordna att upphandlingen i dess helhet ska göras om. Redan av denna anledning finns anledning att upphäva förvaltningsrättens dom såvitt avser upphandlingen i andra delar än nämnda fackområden. Det saknas däremot skäl att återförvisa målet till förvaltningsrätten, Ingripande mot berörda delar av upphandlingen Av punkt 2,5 i de administrativa föreskrifterna for upphandlingen framgår att anbudsutvärdering ska göras per fackområde. Till grund for utvärderingen beaktas offererade timpriser för uppdragsansvarig/ombud, handläggare respektive biträdande handläggare/tekniker, med viss viktning. Vidare beaktas förekomsten av mervärde på följande sätt. Inget mervärde: – Har relevant utbildning/kunskap men saknar eller har liten erfarenhet av fackområdet < 3 år. Uppräkning 30% Visst mervärde; – Har relevant utbildning/kunskap samt minst 3 års erfarenhet av specifikt fackområde. Uppräkning 15 % Stort mervärde: – Har relevant utbildning/kunskap samt minst 5 års erfarenhet av specifikt fackområde. Uppräkning O % Utöver denna bestämmelse om hur mervärde beaktas anges under punkt 2.5 blå. att vid bedömning av utvärderingskriterierna kommer prispåslag att göras då inte efterfrågad kvalitet eller nivå av annat slag anses uppnås. Annat framgår inte av handlingarna än att det prispåslag som därvid avses är uppräkningen enligt bestämmelsen om mervärde.

Kammarrätten gör följande bedömning.
Bestämmelsen om hur mervärde ska beaktas innehåller ett utvärderingskriterium på det sättet att konsultens erfarenhet kommer att bedömas och resultera i en uppräkning om 0,15 eller 30 procent av offererat timpris. Ordvalet “har relevant utbildning/kunskap”, som anges för samtliga uppräkningsalternativ, kan visserligen i sig synas ge uttryck för ett obligatoriskt krav i den meningen att i anbudet angiven person måste ha relevant utbildning/ kunskap for att anbudet alls ska utvärderas. Någon sådan konsekvens har emellertid inte uttryckligen angetts i bestämmelsen. Tvärtom anger ordalydelsen endast att uppräkning kan komma att ske, beroende på graden av erfarenhet. Att brister i förhållande till “relevant utbildning/kunskap” skulle medföra att ett anbud inte beaktas framstår vidare som motsägelsefullt i förhållande till formuleringen att prispåslag kommer att göras då inte efterfrågad kvalitet eller nivå av annat slag anses uppnås. Mot denna bakgrund anser kammarrätten att Karlstads kommun saknat stöd i förfrågningsunderlaget för att bortse från Structors anbud på angiven grund. Kommunens förfarande strider därför mot l kap. 9 § LOU. Såvitt framkommit i målet skulle Stractor ha tilldelats ramavtal om kommunen hade utvärderat anbudet. Därmed får Structor anses ha lidit skada genom det felaktiga förfarandet. Några sådana oklarheter i förfrågningsunderlaget som bör föranleda att upphandlingen görs om i aktuella delar har inte gjorts gällande av Structor. Vidare är rättelse en tillräcklig åtgärd för att komma till rätta med den konstaterade bristen. Ingripande ska därför beslutas i form av sådan åtgärd.

Stor aktiepost inte hinder för a-kassa

Kammarrätten i Stockholm målnummer 3505-13

En före detta VD som fortfarande äger 30 procent av aktierna i ett företag anses ha upphört definitivt med sin verksamhet då han helt förlorat sitt inflytande över företaget. Mannen var utan arbete och hade försökt sälja sin aktiepost men inte lyckats. Aktieinnehavet skall därför inte vara ett hinder för att bevilja honom a-kassa.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Bestämmelserna i 34-34c §§ ALF reglerar när en person ska bedömas som företagare. En person som har varit företagare och som ansöker om arbetslöshetsersättning bedöms enligt bestämmelserna i 35-36 §§ ALF. I de fall en person arbetat i ett företag och dessutom ägt del av eller hela företaget och sedan ansöker om arbetslöshetsersättning är således de senare bestämmelserna tillämpliga. Enligt 35 a § ALF ska en företagare anses som arbetslös när företagarens näringsverksamhet vid en samlad bedömning har upphört definitivt.

Kammarrättens bedömning
Det är ostridigt att Jörgen  arbetat som VD, ekonomi- och personalchef samt haft firmateckningsrätt i företaget. Det är även ostridigt att företaget fortfarande bedriver verksamhet. Jörgen  var att betrakta som företagare enligt 34 § ALF till och med augusti 2012, då han upphörde att vara personligt verksam i företaget. Frågan i målet är om Jörgen  enligt 35 a § ALF därefter kan anses ha upphört med näringsverksamheten definitivt då han fortfarande ägde 30 procent av aktierna i In3 Holding AB. Den som vill få arbetslöshetsersättning måste kunna visa sin rätt till denna ersättning. I målet har uppgetts att det inte finns aktieägaravtal i bolaget. Av handlingarna framgår att Jörgen  helt utestängdes från företaget i augusti 2012 och att han från den tidpunkten inte längre ingår i företagets styrelse eller är verkställande direktör. Han har fråntagits firmateckningsrätt i företaget. Efter förhandlingar med företaget erhöll han sex månaders uppsägningslön. Jörgen  har vidare uppgett att han äger 30 procent av aktierna och att en annan person äger resterande del av aktierna. Enda orsaken till att han inte sålt aktierna är att han har en pågående tvist med majoritetsägaren och att denne vägrat betala marknadsvärdet för aktierna. Omständigheterna har inte ifrågasatts av kassan. Vanligtvis bör ett 30-procentigt aktieinnehav innebära att ägaren har ett väsentligt inflytande över verksamheten och att han således inte upphört definitivt med den aktuella näringsverksamheten. En individuell bedömning måste dock alltid göras. Kassan har, som konstaterats ovan, inte ifrågasatt att Jörgen  helt utestängdes från företaget i augusti 2012. Med beaktande härav, och med hänsyn till vad Jörgen  uppgett om svårigheterna att sälja sitt aktieinnehav, anser Kammarrätten att Jörgen  får anses ha visat att han definitivt upphört med den aktuella näringsverksamheten vid tidpunkten för uppsägningstidens utgång. Det ankommer på Unionens Arbetslöshetskassa att utreda huruvida Jörgen  uppfyller övriga förutsättningar för att få arbetslöshetsersättning.