HFD ger skattetillägg för felaktigt SLPA i deklarationen

Ett bolag som hade redovisat underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader med för lågt belopp påfördes skattetillägg. Bolaget menade att Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiserats då differensen mellan löneskatteunderlaget och redovisade pensionskostnader varit stor. Kammarrätten anser dock att bolaget lämnat en oriktig uppgift. Högsta förvaltningsrätten gör samma bedömning som kammarrätten.

Ladda ner domen här

Ingen bokmoms för bokbinderi

Kammarrätten anser att materialet som bolaget tillfört vid sin bearbetning av de tryckta pappersark som bolaget mottagit från tryckeriet, endast är en begränsad del av det material som sammantaget krävs för att färdigställa slutprodukten. Dessutom har bolaget inte visat att det skett en äganderättsövergång när det gäller arken eller att bolaget haft befogenhet att förfoga över arken såsom ägare. Bolagets tillhandahållanden ska därför klassificeras som tjänster som bolaget har utfört på andras produkter och inte som omsättning av varor.

Ladda ner domen här

Tidpunkten för kvittningsförklaring avgörande för ränteberäkningen

Hovrätten för Västra Sverige målnummer T 2716-13

Vid en kvittningsförklaring upphör ränteberäkningen på huvudfordran den dag då kvittningsförklaringen framställs. I ett mål där ett bolag haft framgång med sin kvittningsinvändning innebär det att hovrätten endast dömer bolaget att betala dröjsmålsränta fram till den dag då det är visat att kvittningsförklaringen framfördes.

Acta Kapitalförvaltning får prövningstillstånd i HD

Högsta domstolen målnummer Ö 2967-13

Efter att en grupp sparare ändrat sin fastställelsetalan till en fullgörelsetalan gentemot Acta Kapitalförvaltning om bristande garantier och vårdslös rådgivning i efterdyningarna av Lehman Brothers-kraschen, och såväl tingsrätt som hovrätt avvisat Actas yrkanden, ska Högsta domstolen nu pröva frågan om grovt rättegångsfel.