Vräks på grund av högt radio- och TV-ljud

Svea hovrätt målnummer ÖH 4852-14

Av utredningen framgår att hyresgästen stört grannar genom bankningar och höga radio- och TV-ljud i sådan omfattning att det har påverkat deras hälsa, och att störningarna varit intensiva och pågått under en lång tid. Störningarna har inför förhandlingarna i hovrätten visserligen i stort sett upphört. Enligt hovrätten visar den omständigheten att störningarna ändå i viss omfattning återkommit, att det finns en påtaglig risk för att störningarna kan komma att fortsätta. Vid en helhetsbedömning finner hovrätten att hyresgästen därmed har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att dennes hyresavtal skäligen inte bör förlängas. Hyresnämndens beslut att säga upp hyresavtalet till upphörande står därmed fast.

Deltidsarbetande mamma får sänkt SGI

Kammarrätten i Göteborg mål 2670-14

Försäkringskassan beslutade att sänka en kvinnas sjukpenninggrundande inkomst (SIG), från april 2012 med hänvisning till att hon under en tid tagit ut fjärdedels föräldrapenning men arbetat 80 procent av heltid. Hennes SGI var därför inte skyddad under perioden varför den sänktes till hennes faktiska inkomst.
Kvinnan överklagade och anförde bland annat att hon fått bristfällig och motsägelsefull information av Försäkringskassan och att hon bara tagit ut 20 procents föräldrapenning under den aktuella perioden. Förvaltningsrätten konstaterade att arbetstiderna enligt kollektivavtal varierade på hennes arbetsplats och att en heltidstjänst under vintern innebar arbetstid på 40 timmar och 50 minuter i veckan medan det under våren och sommaren innebar 37 timmar och 30 minuter. Det betydde att kvinnan, från april, arbetat 80 procent av heltid och inte kunnat beviljas eller ta ut en fjärdedels föräldrapenning. Domstolen fann därför att Försäkringskassan haft rätt i sitt beslut att sänka hennes SGI. Kvinnan överklagade men kammarätten gjorde samma bedömning.