Plan för tiovåningshus på Gärdet ligger fast

Boende i området på övre Gärdet där Stockholms kommun antagit en detaljplan för att möjliggöra bygget av ett tiovåningshus får inget gehör för sina överklaganden av beslutet. Mark- och miljööverdomstolen delar underinstansernas bedömning att varken den planerade byggnadens siluett eller dess placering i övrigt innebär en sådan påverkan att planen av kulturmiljöskäl inte kan godtas. Det historiska landskapets natur- och kulturvärden – området ligger i ett av Nationalstadsparkens grönstråk – skadas enligt domstolen inte heller, och därmed avslås överklagandet.