DHR saknar klagorätt i ärende om tillgänglighet i allmän lokal

Kammarrätten i Göteborg målnummer 7921-11

De Handikappades Riksförbund (DHR) saknade klagorätt i ett ärende där Göteborgs kommun beslutat att inte vidta åtgärder till följd av en anmälan från DHR om brist på tillgänglighet till affärslokal för personer med nedsatt rörelseförmåga.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande.
Plan- och bygglagen från 1987 upphörde att gälla den 2 maj 2011 då en ny plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft. Av övergångsbestämmelserna följer att äldre föreskrifter ska gälla for mål och ärenden som påbörjats före ikraftträdandet. I förevarande fall har Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun haft att ta ställning till en anmälan från DHR om ingripande mot uppgiven brist i tillgängligheten till affärslokal för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Byggnadsnämnden beslöt att inte vidta någon åtgärd i anledning av anmälan. Såväl Länsstyrelsen i Västra Götalands län som Förvaltningsrätten i Göteborg tillerkände DHR talerätt och avslog organisationens överklagande. Den som uppträder som anmälare i ett ärende och begär att en myndighet ska ingripa mot påtalade förhållanden är vanligen inte enbart av denna anledning klagoberättigad. Skulle anmälarens bl.a. ekonomiska situation klart påverkas av att myndigheten inte ingriper på önskat sätt kan klagorätt föreligga, men endast under förutsättning att rättsordningen på något sätt erkänt den klagandes intresse i saken. Det är emellertid då andra faktorer än den omständigheten att klaganden gjort en anmälan som grundar talerätt (SOU 2010:29 s, 646 f.) Den omständigheten att DHR yrkat att byggnadsnämnden ska ingripa mot uppgivna tillgänglighetshinder ger inte organisationen klagorätt. Inte heller framgår av utredningen i målet att DHR så direkt berörs av beslutet att klagorätt av sådan anledning föreligger. Det förhållandet att byggnadsnämndens beslut i viss mån berör de allmänna intressen som DHR har att tillvarata är inte i sig tillräckligt for att ge organisationen klagorätt. Länsstyrelsen respektive förvaltningsrätten borde därför inte ha tagit upp DHR:s överklagande till prövning, DHR:s överklagande ska därför avvisas och länsstyrelsens beslut samt förvaltningsrättens dom upphävas.

Kommentarer inaktiverade.