Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • AD 1993 nr 3: Fråga om arbetstagare gjort sig skyldiga till olovlig stridsåtgärd genom...
 • AD 1993 nr 8: En arbetsgivare befinns ha gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning...
 • AD 1993 nr 9: Mellan en arbetsgivare och en anställd träffades överenskommelse om att d...
 • AD 1993 nr 12: Fråga om ett rederi haft rätt att avskeda två befälhavare och två översty...
 • AD 1993 nr 14: Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen rörande d...
 • AD 1993 nr 15: En arbetstagarorganisation har lämnat varsel om stridsåtgärd till en arbe...
 • AD 1993 nr 18: Fråga huruvida det funnits grund för att avskeda eller säga upp en frisör...
 • AD 1993 nr 19: En barnmorska förordnades som avdelningsföreståndare och basenhetschef vi...
 • AD 1993 nr 22: Fackförening har påkallat förhandling hos lokal polismyndighet. Förhandli...
 • AD 1993 nr 24: Fråga om arbetsgivares primära förhandlingsskyldighet enligt 11 § första...
 • AD 1993 nr 28: Det franskregistrerade motorfartyget Estoril har utsatts för stridsåtgärd...
 • AD 1993 nr 30: En kvinnlig arbetstagare har sagt upp sin anställning vid ett bolag som ä...
 • AD 1993 nr 31: Ett företag som utför taktäckningsarbeten inställde arbetet under ett ant...
 • AD 1993 nr 34: Fråga huruvida en omplacering av en arbetstagare haft så ingripande verkn...
 • AD 1993 nr 35: Mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen (EA) och Svenska Elektrikerförbu...
 • AD 1993 nr 39: En av ett landsting anställd hantverkare har genom ett beslut fråntagits...
 • AD 1993 nr 40: I ett avtal som slutits i anledning av att en anställd direktör slutat si...
 • AD 1993 nr 41: En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning. Tvist har uppstå...
 • AD 1993 nr 42: Fråga huruvida ett bolag som driver elinstallationsverksamhet haft saklig...
 • AD 1993 nr 43: En arbetstagares uppsägning av sitt anställningsavtal har med hänsyn till...
 • AD 1993 nr 47: Arbetsdomstolen finner att ersättning för tillfälligtvis beordrat övertid...
 • AD 1993 nr 49: Fråga huruvida en statlig arbetsgivare- Statens Invandrarverk- i strid me...
 • AD 1993 nr 52: Arbetsdomstolen finner att förmånen på en arbetsplats av fri lunch, som u...
 • AD 1993 nr 53: En polisman har dömts till villkorlig dom och böter för bokföringsbrott....
 • AD 1993 nr 54: Fråga om tolkningen av ett lokalt kollektivavtal om nytt lönesystem vid T...
 • AD 1993 nr 55: I kollektivavtal mellan Sveriges Skogsindustriförbund och Svenska Pappers...
 • AD 1993 nr 56: Fråga huruvida ett aktiebolag haft grund för att avskeda sin verkställand...
 • AD 1993 nr 57: Fråga i mål om uppsägning huruvida en hos ett aktiebolag anställd arbetst...
 • AD 1993 nr 61: I anställningsavtal har funnits regler om rätt för den anställde att disp...
 • AD 1993 nr 64: Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd beslutade med stöd av lagen om o...
 • AD 1993 nr 65: En kassörska anställd i en livsmedelsbutik har avskedats efter att hon ut...
 • AD 1993 nr 67: Fråga huruvida det varit tillåtet för ett av de större byggföretagen i la...
 • AD 1993 nr 68: Kollektivavtalstolkning. Fråga om innebörden av en regel om lönegaranti i...
 • AD 1993 nr 70: Fråga huruvida uppsägning av arbetstagare var sakligt grundad. Bevisfråga...
 • AD 1993 nr 71: Enligt 6§ sjuklönelagen utgör beräkningsunderlaget för sjuklön (sjuklöneu...
 • AD 1993 nr 73: Fråga huruvida det förelegatsaklig grund, för uppsägning av en arbetstaga...
 • AD 1993 nr 75: I en förhandlingsuppgörelse om nytt kollektivavtal infördes en bestämmels...
 • AD 1993 nr 79: Kollektivavtalstolkning. Fråga om innebörden för deltidstjänstgörande arb...
 • AD 1993 nr 80: Ett företag beslutar minska sin personal. I samband härmed säger företage...
 • AD 1993 nr 81: Preskriptionsfråga. Enligt byggnadsavtalets § 1O f 1 räknas såvitt i måle...
 • AD 1993 nr 85: Enligt 3 § kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (Tu...
 • AD 1993 nr 86: En polisman har fällts till ansvar,för otukt med barn, misshandel, snatte...
 • AD 1993 nr 88: Fråga om, facklig, förtroendeman vid driftsinskränkning har ägt rätt till...
 • AD 1993 nr 89: Enligt 3§ i kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (T...
 • AD 1993 nr 91: l mål vid tingsrätt om uppsägning av anställningsavtal har svaranden gjor...
 • AD 1993 nr 92: En arbetstagare yrkade vid tingsrätt ogiltigförklaring av en uppsägning....
 • AD 1993 nr 96: Ett landsting har sagt upp ett köksbiträde, som under flera år varit sjuk...
 • AD 1993 nr 97: Frågor dels om underrättelse enligt 40 ¢ andra stycket anställningsskydds...
 • AD 1993 nr 99: Fråga om innebörden av begreppen "ort" och "driftsenhet&qu...
 • AD 1993 nr 100: Enligt en bestämmelse i arbetstidslagen skall arbetstagare beredas minst...
 • AD 1993 nr 101: Skattemyndigheten i Västmanlands län sade den 1 juni 1992 upp ett antal a...
 • AD 1993 nr 104: Vid prövning av, fråga om brott mot anställningsskyddslagens turordningsb...
 • AD 1993 nr 105: Fråga huruvida kollektivavtal om turordningen vid uppsägning på grund av...
 • AD 1993 nr 109: Kollektivavtalstolkning. I en av kollektivavtalsparter gemensamt utformad...
 • AD 1993 nr 113: En statlig myndighet beslutade med stöd av 7 kap. 4 § lagen om offentlig...
 • AD 1993 nr 116: Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran....
 • AD 1993 nr 118: En kommun anordnade undersköterskeutbildning för vårdbiträden. Fråga om a...
 • AD 1993 nr 121: Enligt ett mellan Statens Arbetsgivarverk och Sveriges Akademikers Centra...
 • AD 1993 nr 122: Fråga huruvida en -I: e stiftsjägmästare efter beslut av stiftsstyrelsen...
 • AD 1993 nr 123: Mellan Scandinavian Airlines System (SAS) och de danska, norska och svens...
 • AD 1993 nr 124: Frågor om rätt till övertidsersättning och om fel eller försummelse i tjä...
 • AD 1993 nr 127: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en inköpare vid ett...
 • AD 1993 nr 128: I det mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och Svenska Transporta...
 • AD 1993 nr 129: Enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) skall varje kommun svara, för den...
 • AD 1993 nr 130: Uppsägning av arbetstagare som bl.a. vid upprepade tillfällen kommit för...
 • AD 1993 nr 131: Den 1 september 1988 överlät SSAB Svenskt Stål AB dotterbolaget SSAB Prof...
 • AD 1993 nr 133: Mellan parterna gäller kollektivavtal.
 • AD 1993 nr 134: I ett kollektivavtal avseende löner och anställningsvillkor i övrigt för...
 • AD 1993 nr 135: Kollektivavtalstolkning. Fråga om rätt för tidningsföretag att publicera...
 • AD 1993 nr 137: En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal med stöd av avtalslagens r...
 • AD 1993 nr 138: Enligt 3 § i kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller...
 • AD 1993 nr 143: En arbetstagare med förordnande som postkassör kom att som ett led i en r...
 • AD 1993 nr 144: En förrådsarbetare på ett pappersbruk har på arbetsplatsen av utländska l...
 • AD 1993 nr 146: Personalansvarsnämnd beslutade att ålägga en befattningshavare disciplinp...
 • AD 1993 nr 147: Stockholms kyrkliga samfällighet upplöstes och dess verksamhet innefattan...
 • AD 1993 nr 148: Tolkning av kollektivavtal i fråga om rätten till s.k. förrättningstilläg...
 • AD 1993 nr 150: Fråga huruvida det förelegat saklig grund för att säga upp en djurskötare...
 • AD 1993 nr 151: Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet skall a...
 • AD 1993 nr 158: I ett antal fall har skriftliga överenskommelser träffats mellan ett bola...
 • AD 1993 nr 160: En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arb...
 • AD 1993 nr 162: Fråga huruvida en arbetsgivare har haft saklig grund för att säga upp en...
 • AD 1993 nr 170: Fråga om återbetalningsskyldighet avseende felaktigt utbetald lön.
 • AD 1993 nr 172: En ingenjör vid Luftfartsverket har blivit uppsagd från sin anställning....
 • AD 1993 nr 173: Ett byggnadsföretag som var bundet av byggnadsavtalet tillämpade försöksv...
 • AD 1993 nr 184: Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet är en a...
 • AD 1993 nr 185: Fråga huruvida en arbetsgivare ådragit sig skadeståndsskyldighet mot en a...
 • AD 1993 nr 191: Enligt en överenskommelse utgår under vissa förutsättningar omplaceringse...
 • AD 1993 nr 194: Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av...
 • AD 1993 nr 197: Fråga huruvida uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist har inne...
 • AD 1993 nr 200: Arbetsdomstolen finner att ersättning för övertidsarbete som utförts av e...
 • AD 1993 nr 201: Mellan ett byggföretag och fyra arbetstagare på en arbetsplats träffades...
 • AD 1993 nr 212: En arbetsgivare vill säga upp bl.a. tre fackliga förtroendemän på grund a...
 • AD 1993 nr 213: I det till byggnadsavtalet hörande avtalet om anställningsskydd finns en...
 • AD 1993 nr 214: Vid ett regemente företas uppsägningar av civilanställd personal på grund...
 • AD 1993 nr 215: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare frä...
 • AD 1993 nr 220: Enligt 3 § kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (Tu...
 • AD 1993 nr 228: Sedan en tjänsteman i sin tjänst i Sverige fått i uppdrag att se till att...
 • AD 1994 nr 1: Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist ell...
 • AD 1994 nr 3: Kollektivavtalstolkning. Tvist om plåtslageriföretag varit skyldiga enlig...
 • AD 1994 nr 4: En poliskommissarie har dömts för osant intygande, grovt brott och grovt...
 • AD 1994 nr 5: Sedan en arbetstagare mot sin förutvarande arbetsgivare väckt talan om sk...
 • AD 1994 nr 9: Fråga om ogiltigförklaring av en kommuns avskedanden av tre arbetstagare...
 • AD 1994 nr 10: Målet gällde frågan om giltigheten av ett avskedande m.m. Den avskedade a...
 • AD 1994 nr 11: Fråga, i tvist där talan väckts mot Sveriges exportråd om ogiltigförklari...
 • AD 1994 nr 12: En arbetstagare har en medfödd ortopedisk sjukdom. Efter några års anstäl...
 • AD 1994 nr 13: En polisassistent, som är medlem i SAC, underrättades om att han skulle k...
 • AD 1994 nr 15: Fråga - i mål om brott mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddsl...
 • AD 1994 nr 17: När en arbetstagare återkommer till sin gamla arbetsplats efter det att h...
 • AD 1994 nr 22: Fråga om upprepade vikariatsanställningar av två arbetstagare inom Postve...
 • AD 1994 nr 24: Enligt kollektivavtal på det landstingskommunala området skall vid stadig...
 • AD 1994 nr 27: Mellan Scandinavian Airlines System (SAS) på ena sidan och Dansk Pilotfor...
 • AD 1994 nr 28: Arbetsdomstolen har ansett att en skiljeklausul i ett anställningsavtal a...
 • AD 1994 nr 36: I mål om skadestånd på grund av uppsägning framställer arbetsgivaren rätt...
 • AD 1994 nr 37: En polisman har dömts till villkorlig dom för bedrägeri. Arbetsdomstolen...
 • AD 1994 nr 39: Fråga huruvida övertidsersättning eller färdtidsersättning enligt bestämm...
 • AD 1994 nr 44: Fråga huruvida det funnits skäl för att avskeda en passkontrollant som dö...
 • AD 1994 nr 46: En arbetstagare med två tillsvidareanställningar hos ett landsting, nämli...
 • AD 1994 nr 49: Vid SAS gäller det s.k. flygteknikeravtalet, dvs. avtalet mellan HAO Flyg...
 • AD 1994 nr 52: Fråga om det funnits skäl för att avskeda en präst som dömts för misshand...
 • AD 1994 nr 55: En arbetstagare beviljas tjänstledighet för att kunna bevista fotbolls-EM...
 • AD 1994 nr 56: Fråga huruvida det förelegat vägande skäl för stadigvarande förflyttning...
 • AD 1994 nr 57: I en skriftlig överenskommelse om att en arbetstagares anställning hos ar...
 • AD 1994 nr 60: En deltidsanställd pilot har ungefärligen samma faktiska arbetstid som fö...
 • AD 1994 nr 61: Med utgången av juni månad 1991 upphörde Lantbruksstyrelsen och Statens j...
 • AD 1994 nr 62: Enligt ett mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarorganisatio...
 • AD 1994 nr 64: Fråga om beräkning av sjukön. Arbetstagare, som enligt schema fullgör ber...
 • AD 1994 nr 65: Fråga om tillämpning av konkurrensklausul i anställningsavtal. Klausulen...
 • AD 1994 nr 66: Fråga huruvida personer, som under ett flertal år på heltid utfört person...
 • AD 1994 nr 73: Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbris...
 • AD 1994 nr 75: Fråga om undanröjande av tingsrätts dom, varigenom en mellan parterna ing...
 • AD 1994 nr 77: En kommun har beordrat en platschef inom kommunens barnomsorg till arbete...
 • AD 1994 nr 79: En processoperatör vid ett industriföretag sägs upp från sin anställning...
 • AD 1994 nr 80: En polisinspektör har dömts till villkorlig dom för tjänstefel och osant...
 • AD 1994 nr 82: En säljares underlåtenhet att lämna skriftliga dagrapporter har ansetts u...
 • AD 1994 nr 85: Tre arbetstagare sades upp av en arbetsgivare som upphör med sin verksamh...
 • AD 1994 nr 86: Fråga om arbetstagares företrädesrätt till återanställning kränkts genom...
 • AD 1994 nr 88: En pilot som under årens lopp vid flera tillfällen visat brist på omdöme...
 • AD 1994 nr 92: Mellan ett konkursbo och ett aktiebolag har träffats ett avtal om överlåt...
 • AD 1994 nr 94: Fråga huruvida en kommun haft saklig grund för att säga upp en arbetstaga...
 • AD 1994 nr 95: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetsledare som...
 • AD 1994 nr 98: En privatanställd läkare har efter anställningens upphörande gjort ansprå...
 • AD 1994 nr 99: Fråga huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en bussförare...
 • AD 1994 nr 100: Mellandom. Fråga, i mål om arbetstagares rätt till ersättning för förslag...
 • AD 1994 nr 102: En kassörska i en livsmedelsbutik har avskedats på grund av vad som förek...
 • AD 1994 nr 103: Fråga huruvida arbetsgivare åsidosatte den primära förhandlingsskyldighet...
 • AD 1994 nr 104: Arbetsdomstolen finner att en person som sedan lång tid regelbundet medve...
 • AD 1994 nr 105: Fråga om det i visst fall föreligger en övergång av en rörelse till ny ar...
 • AD 1994 nr 106: En arbetstagare avskedas sedan han omkring två månader tidigare omplacera...
 • AD 1994 nr 107: Målen gällde tolkning av ett mellan SAS Commuter på ena sidan och Dansk P...
 • AD 1994 nr 108: En polisman har gjort sig skyldig till förskingring av sammanlagt drygt 4...
 • AD 1994 nr 109: Tvist om rätt för f.d. verkställande direktören A hos aktiebolaget B, vil...
 • AD 1994 nr 111: I ett avtal om anställnings upphörande och om avgångsvederlag har tagits...
 • AD 1994 nr 113: Enligt 22 § anställningsskyddslagen bestäms vid uppsägning på grund av ar...
 • AD 1994 nr 120: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskil...
 • AD 1994 nr 121: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 1994 nr 122: Sedan en arbetsgivare sökt träffa överenskommelse med en arbetstagare om...
 • AD 1994 nr 123: En arbetsgivare har beslutat att två arbetstagare som förlorat sina körko...
 • AD 1994 nr 127: I en rättstvist som uppkommit med anledning av att en arbetsgivare sänkt...
 • AD 1994 nr 130: Ett försäkringsbolag har träffat samarbetsavtal med aktiebolag som ägs av...
 • AD 1994 nr 132: Ställföreträdaren för ett aktiebolag A har på A:s vägnar till den verkstä...
 • AD 1994 nr 134: En kommun har sagt upp en hos kommunen anställd socialsekreterare under å...
 • AD 1994 nr 136: Fråga huruvida månadsavlönade skiftarbetare har rätt till skiftformstillä...
 • AD 1994 nr 137: Fråga huruvida en kommun sagt upp en förskollärare som genom ett flertal...
 • AD 1994 nr 140: Fråga huruvida en högskolas uppsägning av en vid högskolan anställd forsk...
 • AD 1994 nr 147: Två musiker som erhållit anställning hos ett bolag utan att frågan om ans...
 • AD 1994 nr 148: Fråga om SAS brutit mot ett med Svensk Pilotförening, Dansk Pilotforening...
 • AD 1994 nr 149: Enligt färjeavtalet skall arbetstagare för att erhålla sjukförmåner från...
 • AD 1994 nr 155: Sedan en arbetsmarknadskonflikt utbrutit våren 1993 på elinstallationsavt...
 • AD 1994 nr 157: Fråga huruvida vad som förekommit vid ett förhandlingssammanträde innebur...
 • AD 1994 nr 162: Ett bolag har som grund för avskedande av en arbetstagare åberopat att ar...
 • AD 1995 nr 3: I en verkstadslokal som disponerats av en hos Volvo anställd montör har a...
 • AD 1995 nr 7: En präst har dömts för misshandel i fem fall till villkorlig dom. Arbetsd...
 • AD 1995 nr 8: Sedan ett företag överlåtit viss verksamhet till ett annat företag träffa...
 • AD 1995 nr 9: Driften vid ett företags fjärrvärmecentraler slöts från kontrollrum av st...
 • AD 1995 nr 11: Fråga om saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har som grund för upp...
 • AD 1995 nr 15: En kommun har inlett ett förfarande för att säga upp en lärare av personl...
 • AD 1995 nr 16: Fråga huruvida det funnits saklig grund för att säga upp ett par arbetsta...
 • AD 1995 nr 20: En polisman har dömts för grovt tjänstefel till villkorlig dom. Arbetsdom...
 • AD 1995 nr 22: Fråga huruvida lön enligt VVS-installationsavtalet den 16 april 1991 för...
 • AD 1995 nr 23: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en kamrer som enlig...
 • AD 1995 nr 26: En anställd på ett arkitektkontor med uppgift att utföra kontorsgöromål,...
 • AD 1995 nr 29: Fråga huruvida de i § 10 mom. 1 i verkstadsavtalet angivna beloppen för h...
 • AD 1995 nr 31: Fråga om piloter inom SAS är skyldiga enligt kollektivavtal att i samband...
 • AD 1995 nr 34: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskil...
 • AD 1995 nr 37: Fråga om en vid en förhandling träffad överenskommelse innefattar ett avt...
 • AD 1995 nr 40: Fråga om ett pastorats uppsägning av en organist berott på arbetsbrist el...
 • AD 1995 nr 41: En lärare har under vikariat som rektor i strid med skolchefens besked in...
 • AD 1995 nr 42: En polisman har dömts för misshandel av en omhändertagen person till fäng...
 • AD 1995 nr 44: Ett kommanditbolag har inlett verksamhet i lokaler som dessförinnan utnyt...
 • AD 1995 nr 46: Ett kollektivavtal innehåller en bestämmelse om att viss ersättning skall...
 • AD 1995 nr 50: En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arb...
 • AD 1995 nr 51: Fråga huruvida en arbetstagare som på grund av sjukdom avbrutit en ledigh...
 • AD 1995 nr 54: En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan kr...
 • AD 1995 nr 55: Fråga huruvida en arbetstagare blivit uppsagd, alternativt avskedad, av a...
 • AD 1995 nr 59: Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av...
 • AD 1995 nr 60: Enligt 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen i dess lydelse fr.o.m....
 • AD 1995 nr 62: En kommun har ansetts förhandlingsskyldig enligt 11 § första stycket förs...
 • AD 1995 nr 64: I det mellan Arbetsgivareföreningen SRAO och Svenska Journalistförbundet...
 • AD 1995 nr 66: I samband med att ett företags verksamhet till stora delar skall avveckla...
 • AD 1995 nr 67: Fråga om yrkande skall avvisas med anledning av att tvisten inte har vari...
 • AD 1995 nr 68: Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrko...
 • AD 1995 nr 69: Fråga om en arbetsgivare brutit mot studieledighetslagen genom att inte a...
 • AD 1995 nr 73: Skyldighet har ansetts inte föreligga för arbetsgivare enligt lönebestämm...
 • AD 1995 nr 74: En arbetstagare påstås ha lämnat sin anställning på grund av att hon utsa...
 • AD 1995 nr 77: En arbetsplats har en dag varit föremål för lovlig strejk och lockout. Fr...
 • AD 1995 nr 79: Vid revisionsförhandlingar i ett landsting överlämnade den fackliga organ...
 • AD 1995 nr 82: Har ett landsting haft saklig grund för uppsägning av en överläkare med h...
 • AD 1995 nr 84: Genom sitt handlande ingav en person två arbetstagare som arbetade i en r...
 • AD 1995 nr 86: Fråga om tolkning av överenskommelse mellan en arbetsgivare och en arbets...
 • AD 1995 nr 88: I verkstadsavtalet finns bestämmelser om rätt till sjuklön. Enligt dessa...
 • AD 1995 nr 89: En kassörska i en Pressbyråbutik har avskedats på grund av vad som föreko...
 • AD 1995 nr 90: Innebörden av att ett avskedande ogiltigförklaras är att anställningen be...
 • AD 1995 nr 95: Riksavtalet avseende frisörbranschen (frisöravtalet) innehåller utbildnin...
 • AD 1995 nr 96: Yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag innehade entreprenader...
 • AD 1995 nr 97: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag  handhade...
 • AD 1995 nr 100: Fråga om en verksamhet övergått från en arbetsgivare till en annan så att...
 • AD 1995 nr 101: En kommun underrättar en anställd som arbetat som barnomsorgschef om att...
 • AD 1995 nr 102: Vid en MBL-förhandling om bl.a. neddragning av tjänster vid ett sjukhus a...
 • AD 1995 nr 104: Fråga om avskedande enligt 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anst...
 • AD 1995 nr 106: Mellan Scanair och de svenska, danska och norska pilotföreningarna har tr...
 • AD 1995 nr 107: Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare stått i str...
 • AD 1995 nr 108: I ett företag har inför uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist...
 • AD 1995 nr 112: I kollektivavtal rörande lön och allmänna anställningsvillkor m.m. på det...
 • AD 1995 nr 113: Sedan en arbetstagare avskedats inleds förhandlingar mellan denne och arb...
 • AD 1995 nr 116: Fråga om skyldighet för Stockholms stad att enligt regler om förslagsersä...
 • AD 1995 nr 118: Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbris...
 • AD 1995 nr 120: Fråga huruvida arbetsdomstolen är behörig att pröva en tvist av internati...
 • AD 1995 nr 121: En arbetsgivare - bryggeriföretag - har ansetts ha haft laga skäl för avs...
 • AD 1995 nr 122: En kapten vid Försvarsmakten har sagts upp och avstängts från sin anställ...
 • AD 1995 nr 127: Kammarrätten i Jönköping fattade beslut om att på grund av medelsbrist sä...
 • AD 1995 nr 130: Ett kollektivavtals - vägavtalet - bestämmelser om reskostnadsersättning...
 • AD 1995 nr 131: En arbetstagare yrkade i en ansökan om stämning vid tingsrätten ogiltigfö...
 • AD 1995 nr 132: Fråga om en person som genom beslut av länsarbetsnämnd anvisats en ungdom...
 • AD 1995 nr 133: Fråga om en avdelningsföreståndare som arbetat vid en vårdcentral avstäng...
 • AD 1995 nr 134: I mål vid arbetsdomstolen angående ogiltigförklaring av avskedande m.m. ä...
 • AD 1995 nr 135: I ett avtal om anställning i en tjänst som innefattar telefonförsäljning...
 • AD 1995 nr 137: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en kypare som påstås...
 • AD 1995 nr 138: Fråga om en arbetsgivare genom att dröja med betalning av ersättning till...
 • AD 1995 nr 140: Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en arbetstaga...
 • AD 1995 nr 146: Fråga om saklig grund förelegat för uppsägning av försäljare av flygbilje...
 • AD 1995 nr 147: Fråga huruvida arbetaravtal eller tjänstemannaavtal är tillämpliga på det...
 • AD 1995 nr 148: En arbetstagare avskedades i februari 1994 från sin anställning hos den s...
 • AD 1995 nr 149: Fråga om en uppsägning varit sakligt grundad. Vid bedömningen härav har d...
 • AD 1995 nr 152: En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning under åberopande...
 • AD 1995 nr 153: Kommun har funnits berättigad att avskeda två vårdare vid ett kommunalt v...
 • AD 1995 nr 154: En tingsrätt beslutade att inte pröva arbetstagares lönefordran utan samt...
 • AD 1995 nr 156: Fråga om det i ett visst fall har skett en övergång av en verksamhet elle...
 • AD 1995 nr 157: Enligt 4 § i 1974 års allmänna pensionsavtal för statliga och vissa andra...
 • AD 1995 nr 158: En kvinnlig förvaltningsekonom vid en kommuns stadsbyggnadsförvaltning ha...
 • AD 1995 nr 163: Ett företag A bedrev för viss tidsperiod enligt entreprenadavtal med Läns...
 • AD 1996 nr 6: En lagerarbetare vid ett företag som med stöd av tillstånd från tullmyndi...
 • AD 1996 nr 7: Fråga i första hand om en arbetstagare innehaft en tillsvidareanställning...
 • AD 1996 nr 10: En arbetstagare har sagts upp under åberopande av att han skulle ha gjort...
 • AD 1996 nr 11: Övergångsbestämmelserna till 1995 års verkstadsavtal innehåller regler de...
 • AD 1996 nr 12: Byggnadsstyrelsens verksamhet övergick år 1993 till bl.a. ett antal bolag...
 • AD 1996 nr 13: En arbetsgivare och en arbetstagare kommer under anställningstiden skrift...
 • AD 1996 nr 15: Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en av ett bildelsfö...
 • AD 1996 nr 16: År 1987 träffade Stockholms stad ett trygghetsavtal med Svenska Facklärar...
 • AD 1996 nr 20: Fråga bl.a. om det förelegat saklig grund för uppsägning av tillsvidarean...
 • AD 1996 nr 21: Sedan en polisman åtalats för viss gärning men åtalet ogillats på den gru...
 • AD 1996 nr 22: Fråga om allmänt skadestånd för deltagande i en olovlig strejk. Enligt fö...
 • AD 1996 nr 23: En polisman har dömts för dataintrång och tjänstefel till villkorlig dom....
 • AD 1996 nr 30: Fråga om tillämpningen av 28 § medbestämmandelagen när övergång av företa...
 • AD 1996 nr 35: Fråga huruvida värdet av tjänstebilsförmån skall beaktas vid fastställand...
 • AD 1996 nr 37: En person, som har arbetat i ett bolags rörelse, äger 49 procent av aktie...
 • AD 1996 nr 39: I samband med att viss verksamhet, arbetsmarknadsutbildning, överförs frå...
 • AD 1996 nr 40: Fråga huruvida kollektivavtal träffats om s.k. fast ersättning för obekvä...
 • AD 1996 nr 41: En kvinnlig barnmorska anställd av ett landsting har lägre lön än två man...
 • AD 1996 nr 42: Fyra arbetstagare vid en tidnings s.k. telekorr har sagts upp på grund av...
 • AD 1996 nr 43: Fråga om en arbetsgivare, ett bageriföretag, brutit mot 11 § medbestämman...
 • AD 1996 nr 47: Fråga om anställningsavtal ingåtts vid en förhandling.
 • AD 1996 nr 48: En kammarrätt har sagt upp samtliga sina kammarrättsassessorer på grund a...
 • AD 1996 nr 49: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett byggentreprenadför...
 • AD 1996 nr 52: Enligt 3 § kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller -...
 • AD 1996 nr 54: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning beträffande två handlä...
 • AD 1996 nr 55: Fråga om en kommun haft giltig grund för att avskeda en lärare under påst...
 • AD 1996 nr 56: En arbetstagare sades upp på grund av arbetsbrist från en anställning vid...
 • AD 1996 nr 59: Mellan parterna gäller det s.k. installationsavtalet. Tvisten gäller om a...
 • AD 1996 nr 60: I 2 § femte stycket anställningsskyddslagen finns en föreskrift om att et...
 • AD 1996 nr 61: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskil...
 • AD 1996 nr 63: I samband med att en kommun övertog ansvaret för dagcenterverksamhet geno...
 • AD 1996 nr 65: I samband med att en livsmedelsbutik övergick till en ny innehavare uppko...
 • AD 1996 nr 66: Sedan tre arbetstagare vid häktet i Umeå blivit uppsagda på grund av arbe...
 • AD 1996 nr 67: Ägaren till och ledaren av två bolag beslutar att det ena bolaget, som ti...
 • AD 1996 nr 68: Fråga om en arbetstagares egen uppsägning av ett anställningsavtal är ogi...
 • AD 1996 nr 70: Fråga i visst fall om löneavdrag varit otillåtna såsom stridande mot best...
 • AD 1996 nr 74: Piloter har enligt ett kollektivavtal rätt till traktamente när de befinn...
 • AD 1996 nr 76: En arbetstagare sägs upp på grund av samarbetsproblem och avstängs senare...
 • AD 1996 nr 77: Fråga om det förelegat laga skäl enligt anställningsskyddslagen för uppsä...
 • AD 1996 nr 78: En polisman har haft sexuellt umgänge med en kvinna som polismannen under...
 • AD 1996 nr 79: En kvinnlig avdelningschef anställd av en kommun har under vissa perioder...
 • AD 1996 nr 82: En idrottslärare vid en gymnasieskola har avskedats. Som grund för avsked...
 • AD 1996 nr 85: En manlig syo-konsulent vid en högstadieskola har avskedats från sin anst...
 • AD 1996 nr 86: I en anställningsskyddstvist har part gjort invändning om att en skiljekl...
 • AD 1996 nr 87: En arbetstagarorganisation har vid arbetsdomstolen väckt en talan som inn...
 • AD 1996 nr 88: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Under tjänstgöring som...
 • AD 1996 nr 91: En arbetstagare beordrades att utföra övertidsarbete en söndag då arbetst...
 • AD 1996 nr 92: Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning för kabinanställda i...
 • AD 1996 nr 94: Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning om arbetstagare har...
 • AD 1996 nr 95: Fråga bl.a. om ett företag ådragit sig skadeståndsansvar för kollektivavt...
 • AD 1996 nr 99: Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stadsarkitekt, s...
 • AD 1996 nr 100: Enligt en stadfäst förlikning skulle bl.a. A till B utge ett kapitalbelop...
 • AD 1996 nr 102: Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en syo-konsulen...
 • AD 1996 nr 105: Fråga om arbetsgivare mer än två månader före ett avskedande känt till de...
 • AD 1996 nr 108: Fråga i visst fall om en tvist är en sådan rättstvist om lön eller annan...
 • AD 1996 nr 109: Fråga om en arbetsgivare genom att åsidosätta sitt rehabiliteringsansvar...
 • AD 1996 nr 112: Enligt bestämmelse i kollektivavtal skall part som vill yrka skadestånd p...
 • AD 1996 nr 113: Fråga om en hos staten anställd arbetstagare, som innehar en konstitutori...
 • AD 1996 nr 114: Fråga huruvida en inför uppsägningar på grund av arbetsbrist överenskomme...
 • AD 1996 nr 115: En arbetstagare hos posten, som under lång tid har undergått rehabiliteri...
 • AD 1996 nr 117: Tvist uppkommer med anledning av att en arbetstagare skilts från sin anst...
 • AD 1996 nr 119: Interimistiskt beslut rörande tillåtlighet av varslade stridsåtgärder. -...
 • AD 1996 nr 122: I en kollektivavtalsbestämmelse anges dels att semesterlönen utbetalas ti...
 • AD 1996 nr 123: En deltidsanställd brandman har under en längre tid inte tagits i anspråk...
 • AD 1996 nr 125: En arbetstagare sägs upp därför att hon på grund av sjukdom inte längre k...
 • AD 1996 nr 126: I en ackordsöverenskommelse finns bestämmelser bl.a. om ackordets omfattn...
 • AD 1996 nr 132: Enligt en protokollsanteckning i kollektivavtal för anläggningsbranschen...
 • AD 1996 nr 133: Enligt bestämmelse i kollektivavtal för elektrikerbranschen skall vissa s...
 • AD 1996 nr 135: En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt pa...
 • AD 1996 nr 138: I kraftverksavtalet finns bestämmelser om bl.a. traktamente och resetillä...
 • AD 1996 nr 139: Fråga om familjemedlemsundantaget i 1 § andra stycket 2 p. lagen om anstä...
 • AD 1996 nr 140: En arbetstagare vid ett företag i metallindustrin sägs upp på grund av ar...
 • AD 1996 nr 143: En hotellanställd uppsökte efter arbetstidens slut en hotellgäst på denna...
 • AD 1996 nr 144: Våren 1994 omorganiserade en kommun sin barnomsorgsverksamhet inom en sta...
 • AD 1996 nr 146: En arbetsgivare, SAS, beslutar att bl.a. köpa 35 nya flygplan. I målet pr...
 • AD 1996 nr 147: Mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Försäkringstjän...
 • AD 1996 nr 149: En kommun har sagt upp ett stort antal hemspråkslärare från deras anställ...
 • AD 1996 nr 150: Tingsrätten har lagt samman ett mål som utgör en arbetstvist med ett anna...
 • AD 1997 nr 1: En butiksanställd blir misstänkt för att ha tagit pengar ur växelkassan i...
 • AD 1997 nr 2: Tolkning av kollektivavtal på installastionsområdet. Fråga om skyldighet...
 • AD 1997 nr 3: En verkställande direktör A i ett företag i livsmedelsbranschen skiljs fr...
 • AD 1997 nr 7: En civilingenjör vid en enhet i en kommun har sagts upp på grund av arbet...
 • AD 1997 nr 8: Fråga om en polisman i samband med ett ingripande uttalat sig på ett såda...
 • AD 1997 nr 9: En arbetsgivare har enligt 10 § första stycket anställningsskyddslagen sk...
 • AD 1997 nr 13: Fråga om avskedande av en polisassistent som har gjort sig skyldig till g...
 • AD 1997 nr 16: Fråga huruvida en kyrklig samfällighet, i egenskap av arbetsgivare, i str...
 • AD 1997 nr 17: En person deltog i och utförde arbete inom ett kommunalt projekt för anpa...
 • AD 1997 nr 18: I kollektivavtalet AB 94 finns en bestämmelse om bisysslor. Bl.a. får arb...
 • AD 1997 nr 19: Fråga om ett aktiebolags konkursbo har inträtt som arbetsgivare i förhåll...
 • AD 1997 nr 22: En arbetstagare har frånträtt sin anställning och i samband därmed träffa...
 • AD 1997 nr 26: Sedan en tingsrätt genom dom ogiltigförklarat ett avskedande av en kommun...
 • AD 1997 nr 27: En arbetstagare väcker talan vid en tingsrätt mot ett utländskt bolag. Ti...
 • AD 1997 nr 28: En undersköterska vid ett kommunalt sjukhem har sagts upp från sin anstäl...
 • AD 1997 nr 29: Ett företag har sagt upp en arbetstagare sedan denne vid utpasseringskont...
 • AD 1997 nr 33: En kammarrätt beslutar och verkställer uppsägningar på grund av arbetsbri...
 • AD 1997 nr 34: En bank öppnar för ett namngivet enkelt bolag ett checkkonto med kredit i...
 • AD 1997 nr 35: Fråga om skiljeklausul i kollektivavtal utgör hinder för tingsrätt att pr...
 • AD 1997 nr 36: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att häva ett anställningsavtal me...
 • AD 1997 nr 39: Fråga vid uppsägning på grund av sjukdom huruvida arbetsgivaren har uppfy...
 • AD 1997 nr 41: Fråga om partsställningen i tvist angående ett beslut om att en domkyrkok...
 • AD 1997 nr 42: Fyra arbetstagare hos en kommun träffade avtal med kommunen om tidsbegrän...
 • AD 1997 nr 43: Fråga om giltigheten av en i kollektivavtal intagen skiljeklausul.
 • AD 1997 nr 45: En kyrkoherde har begärt ersättning för tjänstedubbleringstillägg under e...
 • AD 1997 nr 46: Vid skiftarbete utgår enligt verkstadsavtalet skiftformstillägg i procent...
 • AD 1997 nr 47: En arbetstagare har under arbete som affärsbiträde med kassatjänst underl...
 • AD 1997 nr 48: Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en lärare som dömts...
 • AD 1997 nr 50: Kollektivavtalstolkning. Enligt installationsavtalet anställs varje arbet...
 • AD 1997 nr 52: Fråga om en arbetsgivare har brustit i uppfyllandet av de krav som kan st...
 • AD 1997 nr 57: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av tre ambulanssjukvår...
 • AD 1997 nr 61: Fråga huruvida en kommun vid anställning av en systemingenjör/ADB-teknike...
 • AD 1997 nr 63: SL Tunnelbanan AB är ett av flera dotterbolag till AB Storstockholms Loka...
 • AD 1997 nr 67: Ett bolag bedrev på uppdrag av ett landsting och tre kommuner inom länet...
 • AD 1997 nr 68: Fråga om två kvinnliga civilingenjörer utsatts för lönediskriminering i s...
 • AD 1997 nr 69: Inför Sveriges inträde som medlem i den Europeiska unionen (EU) den 1 jan...
 • AD 1997 nr 70: Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att till prövning ta upp en...
 • AD 1997 nr 72: Fråga om avvisande av talan. - Tre arbetstagare döms i tingsrätten för ol...
 • AD 1997 nr 73: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en landstingsanstäl...
 • AD 1997 nr 74: En stiftsstyrelse har under åberopande av 34 kap. 1 § kyrkolagen beslutat...
 • AD 1997 nr 75: En deltidsanställd brandman blev omplacerad i sin huvudanställning och ku...
 • AD 1997 nr 81: Ett företag A i fastighetsbranschen sade upp två arbetstagare som hade ti...
 • AD 1997 nr 84: Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om...
 • AD 1997 nr 88: En präst med anställningsformen fullmakt har av stiftsstyrelsen förflytta...
 • AD 1997 nr 94: Tolkning av kollektivavtalsbestämmelse om sjuklön. - Enligt avtalet om al...
 • AD 1997 nr 95: Fråga om avskedande av en polisman som dömts för snatteri, men förnekat b...
 • AD 1997 nr 97: Fråga bl.a. om en uppsägning av ett anställningsavtal skett för att anstä...
 • AD 1997 nr 98: Fråga om en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbet...
 • AD 1997 nr 100: Fråga huruvida en uppsägning av en byrådirektör vid arbetsmarknadsstyrels...
 • AD 1997 nr 102: Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening finns kollektivavtalsbestämme...
 • AD 1997 nr 103: Två nyhetsredaktörer vid Sveriges Radio har i nyhetssändning läst upp ett...
 • AD 1997 nr 104: Fråga om skiljeklausul i kollektivavtal utgör hinder för tingsrätt att pr...
 • AD 1997 nr 106: En arbetstagare hos den statliga myndigheten Postverket blev uppsagd på g...
 • AD 1997 nr 109: Bestämmelsen i 10 § andra stycket anställningsskyddslagen om att uppsägni...
 • AD 1997 nr 110: Fråga huruvida ett pastorat har fullgjort sin primära förhandlingsskyldig...
 • AD 1997 nr 111: Enligt § 7 mom. 3 verkstadsavtalet utgår ett skiftformstillägg vid treski...
 • AD 1997 nr 115: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av ett kommunanställt...
 • AD 1997 nr 120: Fråga om ett aktiebolag haft rätt att med stöd av en avtalsklausul med om...
 • AD 1997 nr 121: En provisionsavlönad säljledare har sagts upp från sin anställning på gru...
 • AD 1997 nr 122: Det s.k. bageriavtalet innehåller bl.a. bestämmelser om s.k. söndagstillä...
 • AD 1997 nr 123: En arbetsgivare (ett aktiebolag) i plåtslageribranschen sade på grund av...
 • AD 1997 nr 130: Fråga om avräkning från ekonomiskt skadestånd med ersättningsbelopp av sk...
 • AD 1997 nr 132: Arbetstagarens fackliga organisation påkallade förhandling i frågan om sk...
 • AD 1997 nr 138: En arbetstagare vid ett postkontor tog en till honom ställd postförskotts...
 • AD 1997 nr 141: Fråga om det förelegat saklig grund för att säga upp en polis som gjort s...
 • AD 1997 nr 143: Fråga om preskription av krav på semesterersättning.
 • AD 1997 nr 144: En vårdare på ett kommunalt hem för utvecklingsstörda avskedas under påst...
 • AD 1997 nr 145: Ett arbetstagare har enligt arbetsgivaren visat en allvarlig och långvari...
 • AD 1997 nr 147: Fråga om ett vaktbolag haft rätt att skilja en hallvakt på Arlanda flygpl...
 • AD 1997 nr 148: Fråga om en kommunal förvaltningschef bl.a. på grund av sina arbetsuppgif...
 • AD 1997 nr 150: Fråga om ett sammanträffande mellan företrädare för en arbetsgivare och e...
 • AD 1998 nr 1: Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prö...
 • AD 1998 nr 2: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare - v...
 • AD 1998 nr 4: I träindustriavtalet finns bl.a. en s.k. återföringsklausul. Den innebär...
 • AD 1998 nr 5: Anställningsförhållandena för drifttekniker vid en fjärrvärmeverksamhet h...
 • AD 1998 nr 6: Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening gäller avtalsbestämmelser om...
 • AD 1998 nr 7: Fråga om avskedande av präst som gjort sig skyldig till misshandel och of...
 • AD 1998 nr 11: Fråga om en person som skött den ekonomiska förvaltningen hos ett pastora...
 • AD 1998 nr 12: En polisman har av en person A blivit tillfrågad om A:s make B haft skyld...
 • AD 1998 nr 13: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en städare som har...
 • AD 1998 nr 16: Fråga huruvida arbetsgivare enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddsl...
 • AD 1998 nr 17: Ett mindre företag i textilbranschen, vilket inte är medlem i någon arbet...
 • AD 1998 nr 20: Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en vårdare vi...
 • AD 1998 nr 22: Sedan rektorn vid en folkhögskola beviljats tjänstledighet från sin tjäns...
 • AD 1998 nr 25: Fråga om det har förelegat grund för avskedande av en anställd vid posten...
 • AD 1998 nr 28: En verkställande direktör är chef för ett koncernbolag till vilket hör tv...
 • AD 1998 nr 30: Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshan...
 • AD 1998 nr 33: Fråga om schemaläggning för journalister vid en dagstidning. Ett lokalt k...
 • AD 1998 nr 34: I ett fall där parterna tvistar dels om arbetstagaren var uppsagd från an...
 • AD 1998 nr 36: Enligt en bestämmelse i träindustriavtalet får anställning för viss tid,...
 • AD 1998 nr 37: Fråga om arbetsgivaren är skyldig att tillämpa ett arbetarkollektivavtal,...
 • AD 1998 nr 39: Fråga bl.a. om tillämpningen av § 6 mom. 1 andra stycket AB 95 i ett fall...
 • AD 1998 nr 42: En arbetsgivarorganisation väcker talan enligt 35 § medbestämmandelagen m...
 • AD 1998 nr 44: En stiftelse som äger fastigheter anlitade en entreprenör för att sköta f...
 • AD 1998 nr 46: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningsingenjör vid...
 • AD 1998 nr 49: Vid ett statligt affärsverk träffas ett lokalt kollektivavtal om nya löne...
 • AD 1998 nr 50: Fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstag...
 • AD 1998 nr 52: En anställd har brukat och förvarat marijuana på arbetsplatsen och förvar...
 • AD 1998 nr 53: Fråga i visst fall om den färdtidsersättning en arbetsgivare utger står i...
 • AD 1998 nr 57: En tjänsteman inom den kommunala äldreomsorgen sägs upp på grund av dålig...
 • AD 1998 nr 59: I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanstäl...
 • AD 1998 nr 61: Sedan en arbetstagare sagts upp uppkommer tvist om hans skyldighet att ut...
 • AD 1998 nr 65: En advokat är anställd på en advokatbyrå vars verksamhet bedrivs i aktieb...
 • AD 1998 nr 66: I mål om lönediskriminering uppkommer vid prövningen huruvida arbetsgivar...
 • AD 1998 nr 67: Fråga om en kommun haft saklig grund för att säga upp en lärare. Har komm...
 • AD 1998 nr 69: Enligt en bestämmelse i kollektivavtalet kan en arbetstagare som i anstäl...
 • AD 1998 nr 70: Tolkning av kollektivavtal. För arbetstagare inom de kommunala omsorgerna...
 • AD 1998 nr 73: Ett företag har träffat kollektivavtal om avvikelse från anställningsskyd...
 • AD 1998 nr 80: Tre arbetstagare A, B och C lämnade sina anställningar hos ett företag D,...
 • AD 1998 nr 82: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som medver...
 • AD 1998 nr 85: I ett kollektivavtal om pensionsfrågor anges att pensionsåldern för vissa...
 • AD 1998 nr 88: Fråga i tvist om uppsägning på grund av arbetsbrist vid en statlig myndig...
 • AD 1998 nr 93: Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare träffades överenskommelse om a...
 • AD 1998 nr 94: Två fotografer vid Västgöta-Tidningar AB har sagts upp på grund av arbets...
 • AD 1998 nr 95: En lärarförening har träffat ett kollektivavtal med kommunen. Föreningen...
 • AD 1998 nr 96: Fråga om uppsägning av kollektivavtal.
 • AD 1998 nr 97: Fråga huruvida en vid ett kärnkraftverk anställd lokalvårdare varit skyld...
 • AD 1998 nr 98: Fråga om avskedande av en kommunal tjänsteman med anledning av dennes pri...
 • AD 1998 nr 100: En arbetstagare, som har ett antal sparade semesterdagar, har blivit upps...
 • AD 1998 nr 101: Fråga om en verkställande direktör i ett aktiebolag genom olika åtgärder...
 • AD 1998 nr 103: Enligt en bestämmelse i det kommunala pensionsavtalet kan arbetsgivaren f...
 • AD 1998 nr 107: Fråga om en kommun har haft saklig grund för uppsägning av en trafiköverv...
 • AD 1998 nr 108: En arbetsgivare säger upp en arbetstagare, tillika facklig förtroendeman,...
 • AD 1998 nr 109: Enligt § 18 i Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting (...
 • AD 1998 nr 112: Kollektivavtalstolkning. Innebär en avtalsbestämmelse i ett kollektivavta...
 • AD 1998 nr 117: En arbetstagarorganisation har för en medlems räkning riktat ett lönekrav...
 • AD 1998 nr 121: Fråga om viss verksamhet som har bedrivits av den statliga lantmäterimynd...
 • AD 1998 nr 124: Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskydd...
 • AD 1998 nr 125: Verkstadsavtalet innehåller följande bestämmelser: "Den löneform ska...
 • AD 1998 nr 128: Fråga om arbetsgivare brutit mot bestämmelsen i 12 § semesterlagen om för...
 • AD 1998 nr 134: Fråga huruvida ett bolag vid anställning av en bilskadereparatör gjort si...
 • AD 1998 nr 136: Enligt 3 § Avtalet för arbetstagare hos Staten (TurA-S) gäller att turord...
 • AD 1998 nr 138: Fråga om en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en veckotid...
 • AD 1998 nr 141: En journalist på en dagstidning fick efter överenskommelse med arbetsgiva...
 • AD 1998 nr 142: Fråga om en facklig organisation haft saklig grund för att säga upp en ti...
 • AD 1998 nr 143: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att ensidigt förlägga arbetstiden i vi...
 • AD 1998 nr 144: En enskild näringsidkare överlåter en blomsterhandel till ett bolag. Arbe...
 • AD 1998 nr 145: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en arbetstagare som u...
 • AD 1998 nr 146: Ett bolag A som bedrev restaurangrörelse överlät samtliga materiella till...
 • AD 1998 nr 149: Fråga om bindande avtal har träffats vid förlikningsförhandling.
 • AD 1998 nr 150: En polisinspektör med ställning som gruppbefäl inom Stockholmspolisens hu...
 • AD 1998 nr 152: Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prö...
 • AD 1998 nr 153: Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen uppfyllts.
 • AD 1999 nr 1: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av arbetstagare vars r...
 • AD 1999 nr 13: En chaufför som vid upprepade tillfällen misskött sig i anställningen har...
 • AD 1999 nr 14: I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanstäl...
 • AD 1999 nr 16: En undersköterska på ett kommunalt servicehem för äldre människor tillgre...
 • AD 1999 nr 21: Den 1 oktober 1997 övergick ansvaret för förvar av utlänningar från lande...
 • AD 1999 nr 24: En arkitekt vid en statlig myndighet har blivit uppsagd på grund av arbet...
 • AD 1999 nr 26: En forskare har sagts upp från sin anställning med hänvisning till att ha...
 • AD 1999 nr 27: I ett kollektivavtal finns en bestämmelse om bisysslor. Bestämmelsen inne...
 • AD 1999 nr 29: En städledare har avskedats från sin anställning. Som grund för avskedand...
 • AD 1999 nr 30: Två byggnadsarbetare A och B blev uppsagda på grund av arbetsbrist. B, so...
 • AD 1999 nr 31: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som döm...
 • AD 1999 nr 36: I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om företrädesrätt till å...
 • AD 1999 nr 39: En kock, anställd hos ett bolag som bedriver restaurangverksamhet på en f...
 • AD 1999 nr 44: Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en lärare vid grunds...
 • AD 1999 nr 47: Fråga om en arbetsgivare haft skäl för avskedande eller saklig grund för...
 • AD 1999 nr 48: En kommunalt anställd hälsoskyddsinspektör har under flera år handlagt ti...
 • AD 1999 nr 49: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 1999 nr 51: En gravid arbetstagare som normalt arbetar skift har med anledning av gra...
 • AD 1999 nr 55: En pilot har accepterat att tjänstgöra under två dagar då han enligt sitt...
 • AD 1999 nr 57: En arbetstagare har efter förhandling om anställningens upphörande och en...
 • AD 1999 nr 61: En konsult i databranschen sade upp anställningen med en månads uppsägnin...
 • AD 1999 nr 64: Laga skäl för avskedande av en arbetstagare som genom lagakraftvunnen dom...
 • AD 1999 nr 65: Med anledning av en konflikt som utbröt på den danska arbetsmarknaden ske...
 • AD 1999 nr 66: Vid en slakterianläggning vägrade de anställda vid slaktlinjen i en gemen...
 • AD 1999 nr 69: En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta...
 • AD 1999 nr 72: Ett aktiebolags verkställande direktör A sades upp med en längre arbetsfr...
 • AD 1999 nr 78: Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansett...
 • AD 1999 nr 79: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare vid...
 • AD 1999 nr 80: Fråga om avskedande på grund av tillgrepp av egendom på arbetsplatsen.
 • AD 1999 nr 87: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 1999 nr 89: Fråga om ett kollektivavtal om arbetstid m.m. äger tillämplighet på visst...
 • AD 1999 nr 92: Enligt bestämmelse i ett lokalt kollektivavtal skall av årssemestern norm...
 • AD 1999 nr 93: Fråga om byggnadsarbetares rätt till permitteringslön för dag då arbetsta...
 • AD 1999 nr 96: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en universitetslekt...
 • AD 1999 nr 98: En arbetstagare som i många år hade varit anställd vid ett textilföretag...
 • AD 1999 nr 99: Fråga om Arbetsdomstolen varit behörig att pröva en tvist angående fordra...
 • AD 1999 nr 103: Fråga om den svenska regeringen agerat könsdiskriminerande till nackdel f...
 • AD 1999 nr 106: Fråga om disciplinansvar för en officer som bedrivit verksamhet med uthyr...
 • AD 1999 nr 109: I 1943 års reservbefälskungörelse finns bestämmelser om bl.a. s.k. reserv...
 • AD 1999 nr 110: Invändning om preskription enligt 33 § semesterlagen skall - i likhet med...
 • AD 1999 nr 114: I mål om avskedande uppkommer fråga om skyldigheten för förlorande part a...
 • AD 1999 nr 117: Fråga i visst fall om provisionsförsäljares rätt till efter anställningen...
 • AD 1999 nr 124: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en elinstallatör. H...
 • AD 1999 nr 127: Enligt ett avtal om anställningsskydd upphör arbetstagarens anställning u...
 • AD 1999 nr 141: Fråga om en arbetstagare har blivit skild från provanställning genom avsk...
 • AD 1999 nr 144: En försäljare hos ett företag i säkerhetsbranschen lät under pågående ans...
 • AD 1999 nr 146: Fråga om tillämpning av den s.k. månadsregeln i 7 § fjärde stycket anstäl...
 • AD 1999 nr 147: Frågor dels om en arbetstagare till en högre chef har skickat ett antal v...
 • AD 1999 nr 149: Enligt en bestämmelse i det s.k. installationsavtalet har arbetstagare rä...
 • AD 2000 nr 3: En försäljare hos ett företag som säljer datavårdsprodukter har under sin...
 • AD 2000 nr 5: I mål om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offen...
 • AD 2000 nr 6: En arbetstagare har varit anställd som vikarie för en viss namngiven anst...
 • AD 2000 nr 7: Fråga om chaufförer i visst fall utfört s.k. blandad verksamhet enligt 6...
 • AD 2000 nr 8: Fråga om förvärvaren av en verksamhet är bunden enligt 28 § medbestämmand...
 • AD 2000 nr 12: En arbetstagare, som arbetar dagtid och bl.a. sysslar med truckkörning, h...
 • AD 2000 nr 14: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som bl....
 • AD 2000 nr 17: En anställd hos ett bolag, som bedriver restaurangverksamhet på en flygpl...
 • AD 2000 nr 18: Ett företag organiserar om sin verksamhet på ett sätt som bland annat får...
 • AD 2000 nr 19: Fråga om bl.a. skälig omfattning av fackliga förtroendemäns ledighet enli...
 • AD 2000 nr 26: Fråga om säsonganställd kyrkogårdsarbetare har haft företrädesrätt till å...
 • AD 2000 nr 28: Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshan...
 • AD 2000 nr 29: Några arbetstagare utför ostridigt arbete under helger, för vilket de enl...
 • AD 2000 nr 30: En arbetstagare hos ett företag som bedriver odling av trädgårdsprodukter...
 • AD 2000 nr 31: Fråga om det förelegat saklig grund i form av arbetsbrist för uppsägning...
 • AD 2000 nr 32: Enligt verkstadsavtalet är en arbetare, när arbetsgivaren erbjudit arbeta...
 • AD 2000 nr 35: En arbetstagare som blivit uppsagd av personliga skäl har kort tid däreft...
 • AD 2000 nr 38: Två spårvagnsförare, båda medlemmar i en syndikalistisk arbetstagarorgani...
 • AD 2000 nr 42: Fråga om arbetstagares rätt till övertidsersättning för deltagande i utbi...
 • AD 2000 nr 45: En tysk ingenjör som var anställd hos ett tyskt företag hade sedan flera...
 • AD 2000 nr 46: Mellan en arbetsgivare i byggnadsbranschen och en lokal facklig organisat...
 • AD 2000 nr 49: Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansett...
 • AD 2000 nr 51: Fråga om det på grund av arbetets särskilda beskaffenhet varit tillåtet a...
 • AD 2000 nr 54: Fråga om arbetet för två chaufförer är anordnat så att arbetet skall betr...
 • AD 2000 nr 57: Fråga om en arbetsgivare enligt det mellan parterna gällande kollektivavt...
 • AD 2000 nr 68: Frågor om bestämmande av allmänt skadestånd till arbetstagare vilkas före...
 • AD 2000 nr 74: En facklig förtroendeman vid en statlig myndighet medverkar vid tillkomst...
 • AD 2000 nr 75: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en arbetstagare som i b...
 • AD 2000 nr 76: En byrådirektör vid dåvarande Statens Invandrarverk sades upp med hänvisn...
 • AD 2000 nr 77: En anställd vid en fondkommissionsfirma har utöver sin fasta lön haft rät...
 • AD 2000 nr 81: Fråga om ett landsting haft rätt att med stöd av allmänna avtalsrättsliga...
 • AD 2000 nr 84: I ett mål om skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen uppkommer f...
 • AD 2000 nr 85: Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning genomfördes en förha...
 • AD 2000 nr 90: Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket lagen om anställnin...
 • AD 2000 nr 92: Fråga om ett skyddsombud vid en kriminalvårdsanstalt har hindrats av arbe...
 • AD 2000 nr 97: Anställningsskyddslagen har inte ansetts vara tillämplig i fråga om en ar...
 • AD 2000 nr 100: I ett kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska...
 • AD 2000 nr 103: En person fick anställning hos en ideell förening som bedrev verksamhet m...
 • AD 2000 nr 105: Fråga vid bestämmande av ekonomiskt skadestånd om betydelsen av att arbet...
 • AD 2000 nr 107: En civilingenjör sägs upp på grund av arbetsbrist. Fråga om civilingenjör...
 • AD 2000 nr 111: En gymnasielärare har under många år haft hög frånvaro på grund av alkoho...
 • AD 2000 nr 115: Företrädare för en ideell förening undertecknar ett avtal mellan förening...
 • AD 2000 nr 116: En tjänsteman vid en skattemyndighet har haft som bisyssla att upprätta b...
 • AD 2001 nr 1: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en ingenjör, som li...
 • AD 2001 nr 2: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en...
 • AD 2001 nr 3: Hos en stiftelse som bl.a. bedriver projektverksamhet i vilken anställda...
 • AD 2001 nr 9: I ett lokalt kollektivavtal har föreskrivits att ett personligt lönetillä...
 • AD 2001 nr 10: En arbetstagarorganisation beslutar att utöva tolkningsföreträde enligt 3...
 • AD 2001 nr 12: Fråga om uppsägning av en stuveriarbetare som gjort sig skyldig till bl.a...
 • AD 2001 nr 13: Otillåten lönediskriminering? Två barnmorskor som är anställda hos ett la...
 • AD 2001 nr 14: Ett kommunalt anställt vårdbiträde har mot viss ersättning utfört klädtvä...
 • AD 2001 nr 18: Ett företag i flygbranschen och en facklig organisation träffar en överen...
 • AD 2001 nr 20: Enligt bestämmelser i kollektivavtal skall avdrag göras med viss procent...
 • AD 2001 nr 24: En kommun avskedade ett vid hemtjänsten anställt vårdbiträde som inte inf...
 • AD 2001 nr 25: Fråga om en arbetsgivare har åsidosatt en arbetstagares företrädesrätt ti...
 • AD 2001 nr 26: Tvist om tillämpningen av en bestämmelse i AB 98, vilken innebär att viss...
 • AD 2001 nr 29: Fråga om en visstidsanställd arbetstagare har sagt upp sig under sådana o...
 • AD 2001 nr 32: Ett vårdbiträde har avskedats sedan han underlåtit att vidta åtgärder med...
 • AD 2001 nr 33: En lagerarbetare, som även är facklig förtroendeman, har avskedats. Till...
 • AD 2001 nr 35: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en postkassör som i...
 • AD 2001 nr 36: Enligt en avtalsbestämmelse har piloter som inte får minst 18 dagars somm...
 • AD 2001 nr 39: Ett antal elmontörer har utfört installationsarbete på ackord vid ett pap...
 • AD 2001 nr 41: En arbetstagare har vid två tillfällen vägrat att utföra en viss arbetsup...
 • AD 2001 nr 42: Hos Televerket fanns när verket bolagiserades vissa arbetstagare som hade...
 • AD 2001 nr 47: Sedan samarbetsproblem uppstått bland lärare i ett arbetslag genomförde s...
 • AD 2001 nr 51: Fråga om staten gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering. Vid...
 • AD 2001 nr 55: En brevbärare rev sönder och slängde bort ett antal försändelser. Sedan d...
 • AD 2001 nr 57: Fråga om en arbetsgivare i samband med förlängning av arbetstagares uppsä...
 • AD 2001 nr 59: Fråga om en kommun haft saklig grund för uppsägning av en lönebidragsanst...
 • AD 2001 nr 60: Fråga om Sveriges Riksbank haft saklig grund för uppsägning av en skyddsv...
 • AD 2001 nr 61: Otillåten könsdiskriminering? Fråga om en kvinna och ett företag har träf...
 • AD 2001 nr 66: Mot en arbetstagares anspråk på semesterersättning invänder arbetsgivaren...
 • AD 2001 nr 67: Sedan en arbetstagare hos Europeiska Kommissionen med placering vid dess...
 • AD 2001 nr 70: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en skötare inom psy...
 • AD 2001 nr 75: Fråga huruvida flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal genom att ålä...
 • AD 2001 nr 76: En kvinnlig intensivvårdssjuksköterska som är anställd hos ett landsting...
 • AD 2001 nr 78: Två montörer har beordrats att utföra elektriska installationsarbeten på...
 • AD 2001 nr 82: Ett trettiotal chaufförer på ett åkeri har utfört övertidsarbete utan att...
 • AD 2001 nr 89: Sedan International Dockworkers Council uppmanat samtliga förbund i EU-st...
 • AD 2001 nr 91: Fråga om giltighet av konkurrensklausul i anställningsavtal.
 • AD 2001 nr 92: Fråga huruvida en mindre arbetsgivare som driver fastighetsförvaltning på...
 • AD 2001 nr 94: En arbetstagare dömdes för brott utom tjänsten till sex års fängelse. Frå...
 • AD 2001 nr 95: En arbetstagare hos en ideell förening har efter en kontrovers med företr...
 • AD 2001 nr 96: Fråga om rättegångshinder på grund av statsimmunitet.
 • AD 2001 nr 101: Ett företag A som gav ut ett TV-magasin samarbetade med ett annat företag...
 • AD 2001 nr 106: En arbetstagare har sagts upp från sin anställning, varvid arbetsgivaren...
 • AD 2001 nr 107: Fråga om ett bolags uppsägning av en säljare som tackat nej till fortsatt...
 • AD 2002 nr 1: Fråga om det föreligger synnerliga skäl att ålägga en arbetstagare, som f...
 • AD 2002 nr 3: En renhållningsarbetare, som 1993 sades upp på grund av arbetsbrist, blev...
 • AD 2002 nr 6: En arbetsgivare inleder ett förfarande för att avskeda en facklig förtroe...
 • AD 2002 nr 9: En kyrklig samfällighet beslutade - mot bakgrund av svåra personalproblem...
 • AD 2002 nr 12: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna vid tingsrätten efter det at...
 • AD 2002 nr 13: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin tillsvidareanställning...
 • AD 2002 nr 14: Fråga om en överenskommelse om uttagande av obetald semesterledighet har...
 • AD 2002 nr 15: En flygförare med anställning vid Försvarsmakten har åtagit sig att under...
 • AD 2002 nr 16: Enligt sågverksavtalets § 2 Mom 2 skall den ordinarie arbetstidens förläg...
 • AD 2002 nr 18: En arbetsgivare har tilldelat en av sina anställda en skriftlig varning....
 • AD 2002 nr 21: En kärande - som återkallat sin talan sedan Arbetsdomstolen avslagit ett...
 • AD 2002 nr 23: Interimistiskt yrkande om förklaring av att arbetsgivares beslut om att v...
 • AD 2002 nr 25: En arbetstagare som efter att på arbetsplatsen ha blivit utsatt för ringa...
 • AD 2002 nr 26: En banarbetare med långvarig anställning hos Banverket har sagts upp seda...
 • AD 2002 nr 28: Tolkning av kollektivavtal. Fråga om journalistavtalets bestämmelser om a...
 • AD 2002 nr 32: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en heltidsanställd...
 • AD 2002 nr 33: Fråga huruvida en kommun har haft rätt att avskeda en chaufför som i sin...
 • AD 2002 nr 35: Fråga om laga grund för avskedande av en arbetstagare som trots arbetsgiv...
 • AD 2002 nr 37: Fråga om en avtalad turordningslista är giltig beträffande två oorganiser...
 • AD 2002 nr 38: Det har ansetts utrett att en försäljare i anslutning till att han sagt u...
 • AD 2002 nr 40: Fråga om ett försäkringsmedlarombud varit arbetstagare och därmed berätti...
 • AD 2002 nr 43: I ett kollektivavtal som gäller för fartygsbefäl på utlandsflaggade farty...
 • AD 2002 nr 44: En arbetstagare har blivit uppsagd under åberopande av bristfälliga arbet...
 • AD 2002 nr 45: Ett landsting annonserade ut en ledig anställning som barnmorska vid en v...
 • AD 2002 nr 49: En arbetstagare sade år 1998 upp sig från sin anställning sedan överensko...
 • AD 2002 nr 51: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en busschaufför som...
 • AD 2002 nr 54: Fråga om ett bolag vid anställning av en hotellreceptionist gjort sig sky...
 • AD 2002 nr 56: Ett bolag väckte talan vid tingsrätten mot en förutvarande arbetstagare v...
 • AD 2002 nr 58: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare vid...
 • AD 2002 nr 63: En kommunalt ägd gård arrenderas av företaget A. A arrenderar i sin tur u...
 • AD 2002 nr 64: Interimistiskt beslut. I en tvist om bl.a. ogiltigförklaring av en uppsäg...
 • AD 2002 nr 65: Vid tingsrätt anhängiggjordes ett anställningsskyddsmål genom stämningsan...
 • AD 2002 nr 68: Fråga om förutsättningar i visst fall för att tillämpa bestämmelsen i 5 a...
 • AD 2002 nr 70: I ett kollektivavtal, ett s.k. övergångsavtal, reglerades vad som skulle...
 • AD 2002 nr 72: Fråga om en skiljeklausul kommit att utgöra avtalsinnehåll mellan partern...
 • AD 2002 nr 75: I samband med nedläggningen av en avdelning på ett företag blir åtta arbe...
 • AD 2002 nr 78: Fråga om disciplinansvar för en överste som beslutat om löneförhöjning fö...
 • AD 2002 nr 80: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som döm...
 • AD 2002 nr 83: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av ett vårdbiträde ino...
 • AD 2002 nr 84: Fråga om förutsättningar förelegat för interimistiskt förordnande om arbe...
 • AD 2002 nr 85: En städare avskedades från sin anställning sedan arbetsgivaren funnit att...
 • AD 2002 nr 87: Fråga huruvida musiker inom Försvarsmakten till arbetsgivaren har överlåt...
 • AD 2002 nr 88: Enligt ett kollektivavtal för piloter i ett bolag skall före varje trafik...
 • AD 2002 nr 89: Fråga om styrelsen för en förening, vars verksamhet bedrivs utifrån antro...
 • AD 2002 nr 90: En professor vid Göteborgs universitet träffade ett avtal med universitet...
 • AD 2002 nr 92: Fråga om en arbetstagare som vikarierade som obehörig lärare enligt bestä...
 • AD 2002 nr 98: På en fabrik som tillverkar säkerhetsutrustning till bilar inträffade en...
 • AD 2002 nr 99: Fråga om preskription har inträtt beträffande viss skadeståndstalan och o...
 • AD 2002 nr 102: En arbetsgivare har fått kännedom om att en provanställd kvinna anser sig...
 • AD 2002 nr 115: En arbetstagare som arbetat hos ett redovisningsföretag som självständig...
 • AD 2002 nr 121: En rektor har p� f�rfr�gan gjort negativa uttalanden om en l�rare vid ett...
 • AD 2002 nr 122: En provanställd ställningsbyggare underrättades om att anställningen skul...
 • AD 2002 nr 126: En arbetstagare vid en statlig myndighet fick besked om att på grund av a...
 • AD 2002 nr 128: En arbetsgivare som bedriver verksamhet med marknadsundersökningar genom...
 • AD 2002 nr 134: En arbetsledare i tunnelbanan har omplacerats till arbete som trafikvärd....
 • AD 2002 nr 136: Enligt kollektivavtalet Kyrkans AB 2000 utgår tillägg för obekväm arbetst...
 • AD 2002 nr 137: Fråga om en skiljeklausul i ett kollektivavtal som arbetsgivaren var bund...
 • AD 2003 nr 1: En f.d. teletekniker som deltagit i en av förre arbetsgivaren och AMU ano...
 • AD 2003 nr 4: Sedan en arbetsgivare sagt upp ett antal arbetstagare på grund av arbetsb...
 • AD 2003 nr 6: Enligt 15 § i Allmänt Pensionsavtal 1974 (PA-SPR) värdesäkrades tjänstepe...
 • AD 2003 nr 9: Enligt ett kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan regleras bl.a...
 • AD 2003 nr 10: Fråga om innebörden av det statliga arbetsgivarbegreppet vid tillämpning...
 • AD 2003 nr 11: Fråga om en arbetstagare över huvud taget haft rätt till övertidsersättni...
 • AD 2003 nr 13: Efter övergång av en verksamhet från arbetsgivaren A till arbetsgivaren B...
 • AD 2003 nr 14: En arbetstagare på ett mindre företag har blivit uppsagd på grund av arbe...
 • AD 2003 nr 15: Enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen skall Arbetsdomstolen ta upp och avgör...
 • AD 2003 nr 16: En arbetstagare, som har blivit avskedad och efter avskedandet varit sjuk...
 • AD 2003 nr 17: Fråga om bestämmande av allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalsr...
 • AD 2003 nr 18: Lunds stift har genom stiftsstyrelsen beslutat om indelningsändringar avs...
 • AD 2003 nr 19: Enligt det permitteringslöneavtal som gäller mellan Livsmedelsföretagen o...
 • AD 2003 nr 20: En arbetstagare har fått vikariat hos en kommun som skolbusschaufför. Frå...
 • AD 2003 nr 21: En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som be...
 • AD 2003 nr 22: Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för bro...
 • AD 2003 nr 25: En arbetstagarorganisation har varslat en arbetsgivarorganisation och fyr...
 • AD 2003 nr 26: Interimistiskt beslut om tillåtligheten av en facklig stridsåtgärd.
 • AD 2003 nr 29: Fingerad arbetsbrist?
 • AD 2003 nr 32: En manlig arbetstagare inom en kommuns öppna psykiatrivård hade ett sexue...
 • AD 2003 nr 34: Fråga om en befattning som forskningsdirektor i en stiftelse som driver e...
 • AD 2003 nr 39: En arbetstagare, som arbetar med bl.a. lossningsarbete, är sjuk vid ett t...
 • AD 2003 nr 40: Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen inför ett...
 • AD 2003 nr 43: Fråga om visst krav på s.k. ackordstagartillägg var oskäligt i den mening...
 • AD 2003 nr 44: En busschaufför vid ett större transportföretag återkommer efter en längr...
 • AD 2003 nr 45: Fråga om vilka omständigheter som fick läggas till grund för prövningen a...
 • AD 2003 nr 46: Ett fartyg som ägs av ett turkiskt rederi och är registrerat i Malta anko...
 • AD 2003 nr 47: Fråga om en arbetssökande diabetiker har haft sakliga förutsättningar för...
 • AD 2003 nr 50: En arbetstagare har avskedats på grund av arbetsvägran och olovlig frånva...
 • AD 2003 nr 51: Fråga om en kommun haft grund för att skilja en hälsovårdsinspektör från...
 • AD 2003 nr 53: En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd...
 • AD 2003 nr 54: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande av en kommunalt anst...
 • AD 2003 nr 55: En arbetstagare A hos försäkringskassan har haft flera tidsbegränsade ans...
 • AD 2003 nr 57: Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § första stycket arbetstvistlagen...
 • AD 2003 nr 58: Ett företag i optikerbranschen har annonserat ut en ledig anställning som...
 • AD 2003 nr 59: En deltidsanställd arbetstagare inom grafikerbranschen arbetar normalt un...
 • AD 2003 nr 63: En muslimsk kvinna som bär huvudduk har per telefon sökt arbete som demon...
 • AD 2003 nr 64: Fråga om en arbetsgivare brutit mot 13 § medbestämmandelagen genom att fa...
 • AD 2003 nr 66: Tolkning av kollektivavtal. I kollektivavtal gällande för kabinpersonal h...
 • AD 2003 nr 68: Rättshjälpen i ett mål angående ogiltigförklaring av avskedande har tillå...
 • AD 2003 nr 70: En landstingsanställd sjuksköterska begärde ledigt under några veckor öve...
 • AD 2003 nr 73: En person A har sökt anställning hos ett bolag men har inte kallats till...
 • AD 2003 nr 74: Fråga huruvida en tillämpning av ett kollektivavtalsvillkor av innebörd a...
 • AD 2003 nr 76: En vårdare vid en kriminalvårdsanstalt har sedan ett antal år arbetat i a...
 • AD 2003 nr 78: Arbetsgivare har dragit granskningsarvode från de anställdas löner. Tvist...
 • AD 2003 nr 81: En tunnelbaneförare har, enligt vad utredningen visar, efter en incident...
 • AD 2003 nr 82: Fr.o.m. den 1 januari 2000 förändrades relationen mellan staten och Svens...
 • AD 2003 nr 83: En arbetstagare har efter en arbetsskada ostridigt nedsatt arbetsförmåga....
 • AD 2003 nr 84: Det har ansetts utrett att en arbetstagare som under sin anställningstid...
 • AD 2003 nr 90: Fråga om en 18-åring som under pågående utbildning till kock innehaft fer...
 • AD 2003 nr 93: Fem frisörer har avskedats från sina anställningar. Enligt arbetsgivaren...
 • AD 2003 nr 96: En besiktningstekniker, anställd i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, har b...
 • AD 2003 nr 99: Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på v...
 • AD 2003 nr 102: Fråga om staten genom att inte längre erbjuda anställda vid Affärsverket...
 • AD 2003 nr 104: Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har...
 • AD 2003 nr 105: Fråga om anställningsavtal träffats.
 • AD 2004 nr 2: Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för...
 • AD 2004 nr 5: Fråga om innebörden av bestämmelser om ändring av tjänstgöringsprogram i...
 • AD 2004 nr 6: Interimistisk prövning bl.a. av frågan om facklig organisation vidtagit o...
 • AD 2004 nr 7: Fråga bl.a. om tjänstgöringshinder förelegat för en deltidsanställd brand...
 • AD 2004 nr 8: Preskription? Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har väckt talan...
 • AD 2004 nr 9: Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för...
 • AD 2004 nr 15: En svensk arbetstagare var anställd hos ett danskt bolag som bedrev viss...
 • AD 2004 nr 18: Mellan en rikstäckande ideell organisation och dess tidigare förtroendeva...
 • AD 2004 nr 22: En hamnarbetare med algeriskt ursprung uttogs inte till visst övertidsarb...
 • AD 2004 nr 26: Fråga om rättegångshinder på grund av statsimmunitet. En arbetstagare som...
 • AD 2004 nr 30: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en...
 • AD 2004 nr 36: En arbetsgivare har vid ett löneutbetalningstillfälle reducerat lönen för...
 • AD 2004 nr 37: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att frigöra sig från en av arbetstagar...
 • AD 2004 nr 39: En elektriker blev uppsagd på grund av arbetsbrist. I tvist om uppsägning...
 • AD 2004 nr 40: Sedan två arbetstagare på en mindre arbetsplats sagts upp på grund av arb...
 • AD 2004 nr 49: Fråga om arbetsgivare har gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning...
 • AD 2004 nr 50: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningstekniker vid...
 • AD 2004 nr 52: Fråga om en uppsägning skett på grund av arbetsbrist eller av personliga...
 • AD 2004 nr 56: Fråga om laglig grund för avskedande av en byggnadsingenjör vid ett allmä...
 • AD 2004 nr 57: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som var an...
 • AD 2004 nr 58: En arbetstagare har haft flera på varandra följande tidsbegränsade anstäl...
 • AD 2004 nr 59: Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assiste...
 • AD 2004 nr 61: Tvisten handlar om huruvida ett bolag har gjort sig skyldigt till kollekt...
 • AD 2004 nr 67: I byggnadsavtalet finns tillämpningsregler rörande 38-40 §§ MBL vid arbet...
 • AD 2004 nr 71: En arbetstagarorganisation har åsidosatt den i 45 § medbestämmandelagen f...
 • AD 2004 nr 72: Föreningsrättskränkning? En facklig förtroendeman utsågs till en befattni...
 • AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats...
 • AD 2004 nr 74: Fråga om arbetstagarorganisation som vill kräva skadestånd kan anses ha u...
 • AD 2004 nr 76: Tolkning av kollektivavtal m.m. Tvisten gäller hur antalet semesterdagar...
 • AD 2004 nr 80: Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen kunde anses upp...
 • AD 2004 nr 82: Fråga om ett kommunalanställt vårdbiträde avsiktligen eller av vårdslöshe...
 • AD 2004 nr 85: Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande mm. En besiktningstekniker,...
 • AD 2004 nr 86: Fråga om en arbetstagare har blivit avskedad från sin anställning eller o...
 • AD 2004 nr 89: En anställd hos en ideell förening deltog vid bildandet av en facklig org...
 • AD 2004 nr 90: Fråga om en verkställande direktör har förfarit illojalt mot sin arbetsgi...
 • AD 2004 nr 91: I anläggningsavtalet finns bestämmelser som innebär att löneformen ackord...
 • AD 2004 nr 99: Arbetsdomstolen har vid interimistisk prövning av ett yrkande om förbud m...
 • AD 2004 nr 102: En arbetsgivare har stadigvarande förflyttat en tandläkare från en klinik...
 • AD 2004 nr 103: Enligt 3 § Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) gälle...
 • AD 2004 nr 108: Fråga om bisysslor som två polismän har för avsikt att åta sig är förenli...
 • AD 2004 nr 109: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trot...
 • AD 2004 nr 111: En svensk arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot ett let...
 • AD 2005 nr 2: På tre av Skanskas arbetsplatser i Kalmar län träffades överenskommelser...
 • AD 2005 nr 3: En kvinna med ryskt ursprung har sökt en utannonserad anställning hos ett...
 • AD 2005 nr 4: Två arbetstagare var säsonganställda på ett kafé sedan 1988 respektive 19...
 • AD 2005 nr 13: I ett kollektivavtal som gäller för cateringarbetare föreskrivs att ett l...
 • AD 2005 nr 14: En förskolelärare A, som har iransk bakgrund, svarade på en platsannons v...
 • AD 2005 nr 16: Fråga om en innehållsproducent för ett TV-program har utfört arbete som a...
 • AD 2005 nr 17: En arbetstagare vid Luftfartsverket har avskedats under påstående att den...
 • AD 2005 nr 21: En kvinna, tillhörig Jehovas vittnen, har på grund av sin trosuppfattning...
 • AD 2005 nr 22: Arbetsgivaren har fått kännedom om att en arbetstagare anser sig av en ar...
 • AD 2005 nr 24: En arbetstagare på ett tryckeri skickades hem av sin arbetsgivare efter e...
 • AD 2005 nr 25: I verkstadsavtalet har sedan länge funnits särskilda regler om lönetilläg...
 • AD 2005 nr 27: En arbetstagare för talan om övertidsersättning. Arbetsgivaren gör gällan...
 • AD 2005 nr 28: Fråga om utdömande av vite på grund av överträdelse av avtalsbestämmelse...
 • AD 2005 nr 29: I ett mål om skadestånd med anledning av en olovlig stridsåtgärd har arbe...
 • AD 2005 nr 30: En arbetstagare har lämnat sin arbetsplats efter det att en ställföreträd...
 • AD 2005 nr 32: En arbetstagare som fått diagnosen multipel skleros blev uppsagd drygt tr...
 • AD 2005 nr 33: Fråga om arbetstagarbegreppet. En skorstensfejarmästare som utfört sotnin...
 • AD 2005 nr 35: Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare gjort sig skyldig till mis...
 • AD 2005 nr 42: En arbetstagarrepresentant i ett aktiebolags styrelse har med stöd av fac...
 • AD 2005 nr 43: Samhall har sagt upp en arbetstagare av personliga skäl. Fråga om ogiltig...
 • AD 2005 nr 44: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i 18 § andra stycket a...
 • AD 2005 nr 46: Ett verkstadsföretag anlitade under sommaren 2004 fem litauiska arbetstag...
 • AD 2005 nr 47: En man med bosnisk bakgrund sökte inom angiven ansökningstid en utannonse...
 • AD 2005 nr 49: En svensk arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot ett let...
 • AD 2005 nr 50: I byggnadsavtalet föreskrivs att in- och utlåning av arbetskraft mellan f...
 • AD 2005 nr 53: En cateringarbetare som var helt sjukskriven uteblev från ett rehabiliter...
 • AD 2005 nr 55: Fråga om en bisyssla som en polisman har är förenlig med 7 § LOA.
 • AD 2005 nr 57: En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Saklig grund...
 • AD 2005 nr 60: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2005 nr 61: Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare blivit uppsagd från sin an...
 • AD 2005 nr 63: En kvinnlig arbetstagare hos Försvarsmakten har lämnat en tidsbegränsad a...
 • AD 2005 nr 65: Interimistiskt beslut om upphörande av anställning. - I mål om bl.a. ogil...
 • AD 2005 nr 68: Fråga om en arbetsgivare, genom att underrätta en facklig förtroendeman o...
 • AD 2005 nr 69: Könsdiskriminering? En kyrklig samfällighet har med förbigående av en kvi...
 • AD 2005 nr 72: Fråga om saklig grund för uppsägning av en resesäljare som enligt arbetsg...
 • AD 2005 nr 75: Tillräckliga kvalifikationer? Fråga bl.a. om två montörer hade tillräckli...
 • AD 2005 nr 77: Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en enhetschef vid ko...
 • AD 2005 nr 78: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en präst. Påståenden bl.a....
 • AD 2005 nr 79: Fråga om en skiljeklausul i ett kollektivavtal kommit att utgöra avtalsin...
 • AD 2005 nr 82: Fråga om disciplinansvar för en handläggare på Försäkringskassan med anle...
 • AD 2005 nr 84: Till byggnadsavtalet hör bl.a. ett avtal med särskilda bestämmelser för b...
 • AD 2005 nr 85: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning. En arbetstagare har u...
 • AD 2005 nr 86: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller saklig grund för uppsäg...
 • AD 2005 nr 87: Ett biltillverkningsföretag har nekat en kvinna anställning med hänvisnin...
 • AD 2005 nr 88: Fråga om en arbetstagarorganisations lokalavdelning vidtagit en olovlig s...
 • AD 2005 nr 92: En arbetstagare, som är sysselsatt med arbete som drivs i kontinuerligt t...
 • AD 2005 nr 97: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som...
 • AD 2005 nr 98: En kommun annonserade efter en bygglovarkitekt. En sökande med annan etni...
 • AD 2005 nr 105: En arbetstagare hos en arbetsgivare inom träindustrin har sedan många år...
 • AD 2005 nr 107: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i 18 § andra stycket a...
 • AD 2005 nr 110: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgiv...
 • AD 2005 nr 111: Fråga huruvida en arbetsgivarorganisation A haft skyldighet att på begära...
 • AD 2005 nr 115: En präst i Svenska kyrkan har blivit uppsagd av skäl hänförliga till hans...
 • AD 2005 nr 116: En arbetstagarorganisation varslade om total arbetsnedläggelse och blocka...
 • AD  2005 nr 117: Fråga om fältarkeologer, som haft flera på varandra följande s.k. projekt...
 • AD 2005 nr 121: Mellan ett tidningsföretag och en lokal facklig organisation träffades en...
 • AD 2005 nr 124: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en lärare på en folkhögsko...
 • AD 2005 nr 126: En kommun har annonserat ut en ledig anställning vid miljöförvaltningen....
 • AD 2005 nr 130: Ett företag i flygbranschen har i en arbetsbristsituation erbjudit ett an...
 • AD 2006 nr 5: Arbetsdomstolen har i en tidigare dom funnit att den part som i ett kolle...
 • AD 2006 nr 8: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att låta en arbetstagares återanställn...
 • AD 2006 nr 9: Vid ett företag bedrevs arbete bland annat i tvåskift. I samband med påsk...
 • AD 2006 nr 10: En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade a...
 • AD 2006 nr 11: Fråga om en kommun haft saklig grund att säga upp ett vårdbiträde. Har ko...
 • AD 2006 nr 12: En processoperatör med skiftgång omplacerades av personliga skäl till arb...
 • AD 2006 nr 13: En arbetstagare på ett försäkringsbolags avdelning för s.k. back-office h...
 • AD 2006 nr 15: En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsdomstol...
 • AD 2006 nr 16: Två arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist då arbetsgivaren l...
 • AD 2006 nr 20: I ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning mellan ett bolag och...
 • AD 2006 nr 22: Fråga om det förelegat grund för avskedande av tre arbetstagare som haft...
 • AD 2006 nr 24: Ett antal personer har ostridigt utfört arbete för ett bolags räkning vid...
 • AD 2006 nr 25: Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så ka...
 • AD 2006 nr 29: I målet, som rör bl.a. frågan om en arbetsgivare inför vissa beslut i ver...
 • AD 2006 nr 34: Fråga om ett byggföretag gjort sig skyldigt till brott mot en ackordsöver...
 • AD 2006 nr 41: Ett elinstallationsföretag A utförde löpande underhållsarbeten för ett st...
 • AD 2006 nr 42: En arbetstagare har - direkt efter att en företrädare för arbetsgivaren h...
 • AD 2006 nr 43: Till ett kollektivavtal har parterna fogat en bilaga benämnd entreprenörs...
 • AD 2006 nr 44: Tvist om huruvida en arbetstagare sagt upp sig eller om anställningen bes...
 • AD 2006 nr 47: Fråga om rättegångshinder på grund av statsimmunitet. En arbetstagare som...
 • AD 2006 nr 49: En arbetstagare lämnade sin anställning hos ett företag som bedrev person...
 • AD 2006 nr 54: En arbetstagare har avskedats under påstående att denne utsatt en arbetsk...
 • AD 2006 nr 57: En arbetstagare blev efter en längre tids sjukskrivning uppsagd från sitt...
 • AD 2006 nr 58: En arbetstagarorganisation har varslat ett företag om stridsåtgärd. Något...
 • AD 2006 nr 59: Vid övernattning i samband med arbete utanför hemorten är  arbetsgivaren...
 • AD 2006 nr 60: Fråga om en arbetssökande av kosovoalbansk härkomst blev diskriminerad ge...
 • AD 2006 nr 63: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägn...
 • AD 2006 nr 65: Fråga om arbetsgivare gjort sig skyldiga till kollektivavtalsbrott. Arbet...
 • AD 2006 nr 67: Tvisten gäller nivån på det traktamente som enligt VVS-Installationsavtal...
 • AD 2006 nr 68: Tvist om uppsägning varit sakligt grundad alternativt om arbetsgivaren gj...
 • AD 2006 nr 69: Tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att de...
 • AD 2006 nr 72: En arbetsgivare har stadigvarande förflyttat en arbetstagare inom den kom...
 • AD 2006 nr 73: Fråga om Försvarsmakten har haft saklig grund för att säga upp en regemen...
 • AD 2006 nr 76: Fråga om ett villkor i ett enskilt anställningsavtal att tillämpa ett vis...
 • AD 2006 nr 77: En kommunalt anställd integrationshandläggare gjorde sig utom tjänsten sk...
 • AD 2006 nr 78: Fråga om arbetstagarorganisationens talan preskriberats på grund av att o...
 • AD 2006 nr 79: Könsdiskriminering? Kort efter att en arbetstagares provanställning överg...
 • AD 2006 nr 82: En arbetstagare har haft en överenskommen visstidsanställning. Fråga om e...
 • AD 2006 nr 83: Ett bolag har sagt upp en sjukskriven ambulanssjukvårdare med artros i kn...
 • AD 2006 nr 84: I enlighet med bestämmelserna i byggnadsavtalet träffade arbetsgivaren oc...
 • AD 2006 nr 85: En polisman har blivit avskedad sedan han dömts för grov kvinnofridskränk...
 • AD 2006 nr 87: En arbetsgivare inom massa- och pappersindustrin har i samband med en omo...
 • AD 2006 nr 89: I kollektivavtal mellan SAS Scandinavian Airlines Sverige AB och Tjänstem...
 • AD 2006 nr 90: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 2006 nr 92: Fråga om en arbetsgivare, som driver en förskola, haft saklig grund för u...
 • AD 2006 nr 94: En arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot en arbetsgivar...
 • AD 2006 nr 96: Fråga om en kvinna med ursprung från Bosnien blivit könsdiskriminerad och...
 • AD 2006 nr 97: En hos Svenska kyrkan anställd präst som lider av viss födoämnesallergi h...
 • AD 2006 nr 99: I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyd...
 • AD 2006 nr 100: Fråga om föreningsrättskränkning, brott mott förhandlingsskyldigheten i m...
 • AD 2006 nr 103: Fråga om en idrottsförening haft laga grund för avskedande av en anställd...
 • AD 2006 nr 104: Fråga huruvida det har förelegat vägande skäl för förflyttning av lärare...
 • AD 2006 nr 105: En officer har beviljats tjänstledighet under sex månader. Av misstag utb...
 • AD 2006 nr 109: En terminalarbetare vid en av Postens godsterminaler har dömts till fänge...
 • AD 2006 nr 110: En förvaltningschef för kommunens kultur- och fritidsförvaltning sades up...
 • AD 2006 nr 111: Fråga om avskedande av lärare som misshandlat en elev genom att ge denne...
 • AD 2006 nr 112: Fråga om ett bolag haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på...
 • AD 2006 nr 114: En arbetstagare sade upp sig från sin anställning, men ångrade sig och vi...
 • AD 2006 nr 115: En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med ett bolag och påstod...
 • AD 2006 nr 116: En arbetssökande A ansåg sig ha blivit utsatt för könsdiskriminering i sa...
 • AD 2006 nr 118: Fråga om saklig grund för uppsägning förelegat av en behandlingsassistent...
 • AD 2006 nr 121: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 2006 nr 123: Fråga om det förelegat vägande skäl för att stadigvarande förflytta en lä...
 • AD 2006 nr 126: En polismyndighet utannonserade tre lediga anställningar som polisinspekt...
 • AD 2006 nr 127: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 2007 nr 1: Två utländska arbetstagare har varit säsongsanställda för att arbeta med...
 • AD 2007 nr 2: Fråga huvudsakligen om huruvida ett kollektivavtal, som ingåtts mellan et...
 • AD 2007 nr 5: Enligt en bestämmelse i kollektivavtal skall det i lönerevisionen "inom f...
 • AD 2007 nr 6: Mot en arbetstagares krav på bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddsla...
 • AD 2007 nr 12: En arbetstagare blev efter en längre tids sjukskrivning uppsagd från sitt...
 • AD 2007 nr 13: Enligt 2003 års bussbranschavtal skall lönetillägg utgå till bussförare a...
 • AD 2007 nr 16: En palestinsk man sökte en anställning som rektor hos en kommun och blev...
 • AD 2007 nr 20: Fråga om det förelegat grund för avskedande alternativt saklig grund för...
 • AD 2007 nr 22: Fråga om gällande kollektivavtal innebär att tjänstgöringstiden för helti...
 • AD 2007 nr 28: En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen...
 • AD 2007 nr 29: Fråga om anställningsform. I ett anställningsavtal har angetts att "anstä...
 • AD 2007 nr 30: I samband med den s.k. Ädelreformen 1992 övergick viss sjukvårdspersonal...
 • AD 2007 nr 31: Ett antal medlemmar i en facklig organisation har haft flera på varandra...
 • AD 2007 nr 33: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en servicetekniker...
 • AD 2007 nr 40: Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning i...
 • AD 2007 nr 41: Ett tyskt företag i en internationell koncern väcker talan i Arbetsdomsto...
 • AD 2007 nr 43: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddsla...
 • AD 2007 nr 44: Ett bolag får som underentreprenör i uppdrag att utföra städarbete i en k...
 • AD 2007 nr 45: En man med ursprung från Iran sökte anställning som bl.a. reporter hos et...
 • AD 2007 nr 49: Sedan en fastställelsetalan väckts återkallade käranden sin talan. Motpar...
 • AD 2007 nr 63: Fråga om avskedande av en icke-ordinarie domare som har godkänt ett straf...
 • AD 2007 nr 65: I ett skriftligt anställningsavtal har angivits att anställningen var en...
 • AD 2007 nr 66: Enligt bestämmelser i ett företagsavtal erhåller en arbetstagare arbetsti...
 • AD 2007 nr 70: Fråga om ett företag i elinstallationsbranschen har åsidosatt sin skyldig...
 • AD 2007 nr 72: Ett bolag sade på grund av arbetsbrist upp ett antal arbetstagare, varav...
 • AD 2007 nr 80: Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätten mot en...
 • AD 2007 nr 81: Fråga om enskilda överenskommelser som en arbetsgivare har ingått med ett...
 • AD 2007 nr 85: Vid tillkomsten år 1998 av ett nytt pensionsavtal på det kommunala område...
 • AD 2007 nr 86: Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tj...
 • AD 2007 nr 88: En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplat...
 • AD 2007 nr 90: Kollektivavtal gällde på arbetsplatsen. Flera arbetstagare omplacerades t...
 • AD 2007 nr 94: Fråga om en arbetsgivare i städbranschen åsidosatte förhandlingsskyldighe...
 • AD 2007 nr 95: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en provningsingenjör...
 • AD 2007 nr 97: Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avs...
 • AD 2007 nr 98: Ett bolag har fattat beslut om neddragning av produktionen, vilket bl.a....
 • AD 2008 nr 2: En resemontör hos ett företag som tillverkar svetsutrustning m.m. har i s...
 • AD 2008 nr 3: Ett bolag fattade beslut om driftinskränkning. Beslutet föregicks av förh...
 • AD 2008 nr 5: Fråga om en vidtagen stridsåtgärd varit olovlig därför att den riktats mo...
 • AD 2008 nr 8: Ett flygbolag har dels anställt ett antal piloter med tidsbegränsade anst...
 • AD 2008 nr 9: Fråga om kollektivavtalsbrott och brott mot reglerna om tolkningsföreträd...
 • AD 2008 nr 10: En arbetstagare har på sin arbetsplats med hjälp av arbetsgivarens byggkr...
 • AD 2008 nr 11: Rättegångshinder? En arbetstagare har av sin arbetsgivare fått avslag på...
 • AD 2008 nr 12: Mellan Flygarbetsgivarna och Tjänstemannaförbundet HTF gäller kollektivav...
 • AD 2008 nr 14: Fyra polisassistenter omplacerades på grund av graviditet från yttre till...
 • AD 2008 nr 19: Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap....
 • AD 2008 nr 20: En processoperatör vid ett massa- och pappersbruk har sagts upp från sin...
 • AD 2008 nr 24: Fråga om en arbetsgivare varit skyldig att förhandla enligt 13 § medbestä...
 • AD 2008 nr 26: Interimistiskt beslut om tillåtligheten av pågående stridsåtgärder. Fråga...
 • AD 2008 nr 28: Anställda hos ett städbolag har under annandag pingst år 2006 utfört arbe...
 • AD 2008 nr 29: Fråga om en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal mellan ett taxi...
 • AD 2008 nr 31: En person som arbetade som försäljningschef på konsultbasis skulle vid up...
 • AD 2008 nr 32: Fråga om tre annonsproducenter blivit lönediskriminerade på grund av att...
 • AD 2008 nr 34: Fråga om bl.a. föreningsrättskränkning. Arbetsdomstolen finner inte visat...
 • AD 2008 nr 36: Fråga om ett bussbolag gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning ge...
 • AD 2008 nr 39: Beredskapen för tre arbetstagare på ett universitetssjukhus har vid olika...
 • AD 2008 nr 40: En kommun har förflyttat en arbetstagare från att vara s.k. förste rektor...
 • AD 2008 nr 43: Fråga om det funnits laglig grund för avskedande av en larmoperatör som b...
 • AD 2008 nr 45: Fråga om en arbetstagarorganisation brutit mot bestämmelserna i 45 § medb...
 • AD 2008 nr 46: En fristående gymnasieskola gjorde efter ett ägarbyte en genomgång av org...
 • AD 2008 nr 47: Ett bolag som sysslade med utbildning av piloter sökte en vikarie för en...
 • AD 2008 nr 49: Enligt kollektivavtalet med allmänna anställningsvillkor för anställda in...
 • AD 2008 nr 51: Ett sågverksföretag A har lagt ut sin truckverksamhet på entreprenad till...
 • AD 2008 nr 54: Enligt det s.k. installationsavtalet är en arbetsgivare skyldig att tillh...
 • AD 2008 nr 56: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder. Fråga om varsle...
 • AD 2008 nr 57: Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket anställningsskyddsl...
 • AD 2008 nr 58: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad eller frånträtt sin anställning....
 • AD 2008 nr 60: Fråga om preskription. Käranden i målet har gjort gällande att hon inte f...
 • AD 2008 nr 61: Efter verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen tillämpade...
 • AD 2008 nr 62: Fråga om en arbetsgivare har gjort sig skyldig till föreningsrättskränkni...
 • AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga...
 • AD 2008 nr 64: Fråga om ett hotells byte av städentreprenör inneburit en övergång av ver...
 • AD 2008 nr 66: Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid...
 • AD 2008 nr 68: Samhall har sagt upp en anvisad arbetstagare på grund av olovlig frånvaro...
 • AD 2008 nr 71: Enligt 21 § 6 mom Transportavtalet är arbetsgivaren skyldig att på i förv...
 • AD 2008 nr 75: Fråga om skyldigheten för ett svenskt dotterföretag i en internationell k...
 • AD 2008 nr 76: Fråga om en arbetsgivare i samband med ett bolagsförvärv brutit mot regle...
 • AD 2008 nr 77: Ett skyddsombud beslöt att med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen stoppa...
 • AD 2008 nr 81: Fråga huvudsakligen huruvida en person har varit anställd hos arbetsgivar...
 • AD 2008 nr 90: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en behandlingsassiste...
 • AD 2008 nr 91: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägn...
 • AD 2008 nr 92: En lektor vid en högskola har genom avtal utsetts att vara prefekt. Uppdr...
 • AD 2008 nr 96: Enligt ett personligt avtal om premielön är det en förutsättning för prem...
 • AD 2008 nr 97: Fråga om en arbetsgivare har haft rätt att lägga ut semester för visstids...
 • AD 2008 nr 98: En arbetstagares fackliga organisation och en arbetsgivare har efter förh...
 • AD 2008 nr 100: En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Ar...
 • AD 2008 nr 101: En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid ting...
 • AD 2008 nr 102: En arbetstagarorganisation återkallar sin talan sedan Arbetsdomstolen med...
 • AD 2008 nr 104: Fråga om ett sakförsäkringsbolag genom att i enskilda anställningsavtal t...
 • AD 2008 nr 106: Fråga om arbetsgivaren, en kommun, kan anses ha förmått arbetstagaren, so...
 • AD 2008 nr 107: Fråga om en arbetsgivares brev till en facklig förtroendeman med bl.a. kr...
 • AD 2008 nr 109: Enligt bestämmelse i kollektivavtal får, när särskilda skäl föreligger, a...
 • AD 2008 nr 110: En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga...
 • AD 2009 nr 3: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att...
 • AD 2009 nr 4: En kommunanställd habiliteringsassistent med ursprung från Gambia har bli...
 • AD 2009 nr 5: Installationsavtalet innehåller en bestämmelse som innebär att arbetstaga...
 • AD 2009 nr 9: En deltidsanställd säljare i en skobutik har till sin arbetsgivare anmält...
 • AD 2009 nr 10: Ett bolag och en lokal fackklubb träffade ett antal kollektivavtal avseen...
 • AD 2009 nr 11: Ett företag i biluthyrningsbranschen har annonserat ut en ledig anställni...
 • AD 2009 nr 13: Två bolag beslutade att betala ut gratifikationer till de anställda och a...
 • AD 2009 nr 14: Fråga om viss tvist är att anse som arbetstvist.
 • AD 2009 nr 15: Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till könsdiskriminering enligt...
 • AD 2009 nr 16: En man, med ursprung från Bosnien, sökte arbete som originalare hos ett b...
 • AD 2009 nr 17: I kollektivavtalsbestämmelse om semesterlön för timavlönade höjdes det pr...
 • AD 2009 nr 20: En verkställande direktör har i samband med att han lämnade sin anställni...
 • AD 2009 nr 21: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en kyrkoherde. Påståenden...
 • AD 2009 nr 22: En kommunanställd arbetstagare avskedades från sin anställning sedan han...
 • AD 2009 nr 23: En polisman med närmare 40 års anmärkningsfri tjänst inom polisen har bli...
 • AD 2009 nr 24: Ett åkeribolag har avskedat en chaufför. Som grund för avskedandet har bo...
 • AD 2009 nr 25: Fråga om hur en bestämmelse i bussbranschavtalet ska tolkas för arbetstag...
 • AD 2009 nr 26: Enligt ett lokalt kollektivavtal om förslagsverksamhet kunde en arbetstag...
 • AD 2009 nr 27: En butiksanställd av serbisk härkomst deltar i en personalfest och säger...
 • AD 2009 nr 30: Fråga om en arbetsgivare enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddslage...
 • AD 2009 nr 33: Tolkning av en kollektivavtalsbestämmelse om arbetsgivares förhandlingssk...
 • AD 2009 nr 34: I en tvist om avskedande uppkommer bl.a. frågan om rättsverkan enligt 35...
 • AD 2009 nr 35: Fråga bl.a. om tillämpningsområdet för ett lokalt kollektivavtals bestämm...
 • AD 2009 nr 36: Fråga om två miljöarbetare som i tjänsten framfört tunga fordon varit sky...
 • AD 2009 nr 38: Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbets...
 • AD 2009 nr 39: Två kollektivavtal, ITF Special Agreements, har undertecknats vid två oli...
 • AD 2009 nr 40: Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt...
 • AD 2009 nr 41: Fråga om en kommun har haft saklig grund för att säga upp en biståndshand...
 • AD 2009 nr 45: En gravid kvinna ansökte om att få gå en kurs som skulle äga rum en vecka...
 • AD 2009 nr 48: Fråga om en kommun har haft laglig grund för att avskeda en sektionschef...
 • AD 2009 nr 49: Fråga om en arbetstagarorganisation och dess tidigare andre ordförande ha...
 • AD 2009 nr 50: Ett företag i VVS-branschen med verksamhet på flera olika orter i landet...
 • AD 2009 nr 51: Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning ge...
 • AD 2009 nr 53: Fråga om ett företag inom verkstadsindustrin har haft saklig grund för at...
 • AD 2009 nr 54: Enligt bemanningsavtalet ska timlönen eller månadslönen under s.k. utboka...
 • AD 2009 nr 55: En övergång av verksamhet, enligt 6 b § anställningsskyddslagen, har sket...
 • AD 2009 nr 56: Arbetsgivaren, en kyrklig samfällighet, har vid en årlig löneöversyn inte...
 • AD 2009 nr 59: En tingsnotarie som har dömts till villkorlig dom och dagsböter för en mi...
 • AD 2009 nr 63: Tre arbetstagare hos ett bolag A, som är verksamt inom IT-branschen, slut...
 • AD 2009 nr 67: En anställd vid ett måleriföretag skulle följa med på en av arbetsgivaren...
 • AD 2009 nr 76: Mellan parterna är det ostridigt att arbetsgivaren dels brutit mot det me...
 • AD 2009 nr 80: En arbetstagare har bytt arbetsgivare inom en koncern. Fråga i huvudsak o...
 • AD 2009 nr 84: En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att...
 • AD 2009 nr 85: Förhandling enligt 10 § medbestämmandelagen har inte kommit till stånd tr...
 • AD 2009-86: En enhetschef vid ett större bolag i byggnadsbranschen har använt bolaget...
 • AD 2009 nr 87: En kommun sökte en placeringsassistent. Fråga om en kvinna med makedonisk...
 • AD 2009 nr 89: Ett lettiskt bolag, som utstationerade arbetskraft från Lettland för arbe...
 • AD 2009 nr 92: En arbetsgivare i livsmedelsbranschen sade upp ett antal arbetstagare på...
 • AD 2009 nr 94: Enligt bemanningsavtalet ska timlönen eller månadslönen under s.k. utboka...
 • AD 2009 nr 95: Fråga om en IT-tjänsteman vid Skatteverket med avsikt har vidtagit åtgärd...
 • AD 2009 nr 96: En yrkesofficer som dömts för sexuellt utnyttjande av underårig till åtta...
 • AD 2010 nr 1: Ett större installationsföretag har träffat en överenskommelse med den lo...
 • AD 2010 nr 2: Ett bussbolag införde ett tjänstgöringsschema för bolagets driftledare in...
 • AD 2010 nr 3: Ett försäkringsbolag sade upp en heltidsanställd arbetstagare med anledni...
 • AD 2010 nr 6: Åtta renhållningsarbetare blev uppsagda på grund av arbetsbrist efter att...
 • AD 2010 nr 8: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda eller säga upp en arb...
 • AD 2010 nr 9: En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varef...
 • AD 2010 nr 10: En habiliteringsassistent vid ett gruppboende i en kommun blev uppsagd av...
 • AD 2010 nr 11: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en synped...
 • AD 2010 nr 13: En gravt synskadad sökte arbete hos Försäkringskassan som handläggare av...
 • AD 2010 nr 14: En gravid kvinna A, som var anställd som lokalredaktör hos ett tidningsfö...
 • AD 2010 nr 16: Fråga om arbetsgivaren, ett flygbolag, gjort sig skyldig till kollektivav...
 • AD 2010 nr 18: Ett el- och VVS-företag har sagt upp en VVS-montör. Som grund för uppsägn...
 • AD 2010 nr 19: Arbetsgivaren, ett bolag, och en arbetstagare har i samband att arbetstag...
 • AD 2010 nr 20: Fråga om preskription. En arbetstagare som skilts från sin anställning fr...
 • AD 2010 nr 21: Två kvinnor, som är troende muslimer och bär huvudduk, arbetade under en...
 • AD 2010 nr 25: Fråga huvudsakligen om det har skett en övergång av verksamhet mellan två...
 • AD 2010 nr 26: En rehabiliteringsassistent blev spottad i ansiktet av en vårdtagare som...
 • AD 2010 nr 27: Ett bolag med verksamhet inom området IT-säkerhet yrkade vid tingsrätten...
 • AD 2010 nr 28: Vissa arbetstagare som tidigare varit anställda vid Televerket och sederm...
 • AD 2010 nr 29: En man har varit anställd hos bolag A. I hans anställningsavtal finns en...
 • AD 2010 nr 34: I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om turordning i 22 § ans...
 • AD 2010 nr 35: En arbetstagares barn var sjukt fyra dagar under arbetstagarens semesterl...
 • AD 2010 nr 36: Arbetsgivaren har skiljt en 63-årig arbetstagare, en musiker, från anstäl...
 • AD 2010 nr 37: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en arbetstagare som enligt ar...
 • AD 2010 nr 40: Mellan ett bolag och vissa arbetstagarorganisationer hade tidigare gällt...
 • AD 2010 nr 41: En kvinnlig pressoperatör sade upp sig från sin anställning efter det att...
 • AD 2010 nr 42: En arbetstagare har under sin anställningstid hos arbetsgivaren, som driv...
 • AD 2010 nr 43: Mellan en statlig myndighet och en anställd i chefsposition har träffats...
 • AD 2010 nr 45: Ett vårdbiträde har delat ut medicin till en vårdtagare utan att ha s.k....
 • AD 2010 nr 46: Sedan en högskola genomfört en verksamhetsförändring konstaterades arbets...
 • AD 2010 nr 47: Fråga om en arbetsgivare har gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. F...
 • AD 2010 nr 48: Fråga om förhandlingsvägran.
 • AD 2010 nr 50: Under pågående skadereglering har en gruppchef vid ett försäkringsbolag k...
 • AD 2010 nr 51: En tingsnotarie har under en pågående process om ogiltigförklaring av ett...
 • AD 2010 nr 52: En polis som har haft en tidsbegränsad anställning som livvakt har efter...
 • AD 2010 nr 53: En arbetstagare som arbetat som säljare av finansiella tjänster hade i si...
 • AD 2010 nr 54: Fråga om det är tillåtet att enligt partihandelsavtalet förlägga kontinue...
 • AD 2010 nr 57: Fråga om det har förelegat grund för avskedande. Påståenden bl.a. om att...
 • AD 2010 nr 58: Fråga huruvida kravet på förhandling enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen v...
 • AD 2010 nr 59: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbets...
 • AD 2010 nr 61: Ett bussbolag övertog som ny entreprenör driften av viss kollektivtrafikv...
 • AD 2010 nr 62: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning på grund av bl.a. sama...
 • AD 2010 nr 63: Vid ett bolag träffades avtal med två arbetstagare om långsiktig bonus ba...
 • AD 2010 nr 67: Fråga om lagval och tillämpning av artikel 6.2 i Romkonventionen. Tre tys...
 • AD 2010 nr 68: Fråga om avvisning av stämningsansökan.
 • AD 2010 nr 69: Sex arbetstagare har varit anställda på ett biluthyrningsföretag. De har...
 • AD 2010 nr 72: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägnin...
 • AD 2010 nr 73: Ett bolag, som bedrev verksamhet vid två driftsenheter, träffade avtal me...
 • AD 2010 nr 74: En arbetstagare hos ett bolag omfattades av det bonusprogram för långsikt...
 • AD 2010 nr 79: En arbetstagare som efter avslutad sjukskrivning har velat återgå i arbet...
 • AD 2010 nr 81: Fråga huruvida det har varit berättigat att skilja en bergsarbetare från...
 • AD 2010 nr 82: Fråga om en arbetstagare utsatts för vissa åtgärder och uttalanden av sin...
 • AD 2010 nr 83: En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yr...
 • AD 2010 nr 84: Ett flygbolag har träffat en lokal överenskommelse om s.k. lönefrysning m...
 • AD 2010 nr 87: En arbetsgivare är enligt transportavtalet skyldig att till den lokala fa...
 • AD 2010 nr 88: Fråga huvudsakligen om det har skett en övergång av verksamhet vid ett en...
 • AD 2010 nr 89: En arbetsgivare har till en arbetstagare betalat ut semesterlön löpande t...
 • AD 2010 nr 90: En säljare av konsulttjänster, som ingick i arbetsgivarens ledningsgrupp,...
 • AD 2010 nr 91: Fråga om en 62-årig kvinna har utsatts för dels könsdiskriminering och ål...
 • AD 2010 nr 94: Fråga om en statlig arbetsgivare brutit mot turordningsreglerna i avtalet...
 • AD 2010 nr 95: En arbetstagare har varit anställd som paketerare på ett företag verksamt...
 • AD 2010 nr 96: En arbetsgivare inom anläggningsbranschen har med ett antal arbetstagare...
 • AD 2011 nr 2: En kvinna sökte under praktiktjänstgöring hos en lantbrukare anställning...
 • AD 2011 nr 3: Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har en arbetstagare som uppnåt...
 • AD 2011 nr 4: Lönetvist enligt 35 § medbestämmandelagen och fråga om talan ska avvisas...
 • AD 2011 nr 5: En arbetstagare hos Sveriges Television som var anställd som fotograf/red...
 • AD 2011 nr 7: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en förskollärare som enligt a...
 • AD 2011 nr 9: En arbetstagare har avskedats från sin anställning och bl.a. yrkat att av...
 • AD 2011 nr 10: Fråga huvudsakligen om 39 § anställningsskyddslagen varit tillämplig för...
 • AD 2011 nr 11: Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbets...
 • AD 2011 nr 13: Fråga huvudsakligen om en arbetsledare genom vissa uttalanden och en teck...
 • AD 2011 nr 14: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en tennis...
 • AD 2011 nr 15: En undersköterska anställd vid ett sjukhus, med placering på dess intensi...
 • AD 2011 nr 17: Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som en...
 • AD 2011 nr 19: En högstadieelev som har kommit på ett introduktionsmöte inför sommarprak...
 • AD 2011 nr 20: Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en pilot som av...
 • AD 2011 nr 22: En kvinna har haft provanställning som butiksförsäljare hos ett detaljhan...
 • AD 2011 nr 23: En kvinnlig arbetssökande sökte ett arbete som servitris hos en restauran...
 • AD 2011 nr 24: Ett landsting har gjort gällande att en arbetstagare, en skötare, under n...
 • AD 2011 nr 25: En hos Arbetsförmedlingen inskriven arbetssökande som deltog i det arbets...
 • AD 2011 nr 26: En maskinoperatör vid ett mejeriföretag har dömts till fem års fängelse f...
 • AD 2011 nr 27: En arbetsgivare har, efter förhandlingar om driftsinskränkningar, sagt up...
 • AD 2011 nr 28: Ett antal mål har överlämnats från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Fråga...
 • AD 2011 nr 29: En polis har dömts för misshandel av en frihetsberövad person i polisens...
 • AD 2011 nr 30: Ett företag inom teknikindustrin har bedrivit verksamhet på orterna A och...
 • AD 2011 nr 31: Fråga om skiljeavtal gällde i anställningsförhållandet mellan en arbetsta...
 • AD 2011 nr 33: En läkare utsattes under en period för hot, dels i form av tre brev med v...
 • AD 2011 nr 34: Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en distansarb...
 • AD 2011 nr 35: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbets...
 • AD 2011 nr 36: En bussförare har sagts upp från sin anställning av personliga skäl. Arbe...
 • AD 2011 nr 37: Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp...
 • AD 2011 nr 39: En arbetstagare har sagts upp från sin anställning som falsare vid ett bo...
 • AD 2011 nr 40: Fråga huvudsakligen om tolkning av en bestämmelse i journalistavtalet och...
 • AD 2011 nr 41: En arbetstagare med anställning vid ett hotell har sagts upp med hänvisni...
 • AD 2011 nr 43: Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal, det s.k. trafikavtalet, ska l...
 • AD 2011 nr 46: En arbetstagarorganisation har begärt förhandling med en arbetsgivare, et...
 • AD 2011 nr 49: En arbetstagarorganisation gör gällande att en arbetsgivare, ett bussbola...
 • AD 2011 nr 54: Fråga huvudsakligen om huruvida en restaurangrörelse och en anställds ans...
 • AD 2011 nr 55: En arbetstagare har enligt en lokal löneöverenskommelse varit berättigad...
 • AD 2011 nr 56: En arbetstagare, som huvudsakligen arbetat med kontorsgöromål och inte ha...
 • AD 2011 nr 57: En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos SJ AB. Som grund f...
 • AD 2011 nr 61: Enligt sågverksavtalet har arbetstagare rätt till permission under år då...
 • AD 2011 nr 67: Fråga om en hovmästare har avskedats genom att omplaceras från arbetet so...
 • AD 2011 nr 71: Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställni...
 • AD 2011 nr 74: En polisinspektör får inte avskedas för att han använt sin grundlagsskydd...
 • AD 2011 nr 78: Fråga huvudsakligen om det har förelegat laga grund för avskedande, alter...
 • AD 2011 nr 82: Ett lokalt kollektivavtal om ackordslön som gällde hos ett bolag i slakte...
 • AD 2011 nr 83: Fråga om tre polisinspektörers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i sa...
 • AD 2011 nr 84: Fråga om det förelegat skäl för avskedande av en verksamhetschef hos en i...
 • AD 2011 nr 88: Ett flygbolag och tre pilotföreningar har den 18 december 2008 träffat en...
 • AD 2011 nr 90: En arbetstagare har avskedats från sin anställning som stormarknadschef p...
 • AD 2011 nr 92: Ett avtal mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare om att arbetstag...
 • AD 2011 nr 93: I tvist om lön m.m. har uppkommit bl.a. följande frågor. - a) Har kraven...
 • AD 2011 nr 94: En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga o...
 • AD 2011 nr 95: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärd mot dels en utländ...
 • AD 2012 nr 1: Sex arbetstagare har arbetat som abonnemangsförsäljare med helt provision...
 • AD 2012 nr 2: Ett bolag som övervägde att genomföra en omorganisation innebärande uppsä...
 • AD 2012 nr 3: En tingsrätt har i ett mål om åldersdiskriminering beslutat att inhämta f...
 • AD 2012 nr 4: En arbetstagare har vid fem tillfällen utfört arbete på sådant sätt att h...
 • AD 2012 nr 5: Sedan en arbetstagare i december 2009 sagts upp på grund av arbetsbrist,...
 • AD 2012 nr 8: Arbetstagare, som var sysselsatta i kontinuerligt skiftarbete vid ett såg...
 • AD 2012 nr 9: Ett parkeringsbolag har träffat överenskommelser med ett antal arbetstaga...
 • AD 2012 nr 10: Efter att stridsåtgärder vidtagits har två kollektivavtal, ITF Special Ag...
 • AD 2012 nr 11: Fråga om en arbetsgivare har haft saklig grund för uppsägning av en arbet...
 • AD 2012 nr 13: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgiv...
 • AD 2012 nr 14: En arbetstagarorganisation har, i syfte att få till stånd ett kollektivav...
 • AD 2012 nr 16: En kommun har ställt ett antal fritidspedagoger inför alternativen att an...
 • AD 2012 nr 18: Enligt bussbranschavtalet ska lönetillägg betalas till bussförare anställ...
 • AD 2012 nr 20: En fotbollsspelare har ingått ett anställningsavtal med en idrottsförenin...
 • AD 2012 nr 22: En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med en enskild näringsid...
 • AD 2012 nr 24: Fråga om en programledare för ett radioprogram har utfört arbete som arbe...
 • AD 2012 nr 25: En rektor vid en gymnasieskola sades upp på grund av bl.a. sitt agerande...
 • AD 2012 nr 26: Ett bolag har fattat beslut om hyra in personal från bemanningsföretag. B...
 • AD 2012 nr 27: Fråga om en svetsare av nigerianskt ursprung har utsatts för etnisk diskr...
 • AD 2012 nr 28: En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav h...
 • AD 2012 nr 29: I det s.k. filmavtalet finns en bestämmelse om att en anställds rätt till...
 • AD 2012 nr 30: En arbetstagare har efter ett meningsutbyte med en företrädare för arbets...
 • AD 2012 nr 31: Frågan om ett bolag är skyldigt att betala allmänt skadestånd till en arb...
 • AD 2012 nr 34: Huvudsakligen fråga om ett av två skriftliga anställningsavtal upprättats...
 • AD 2012 nr 35: Interimistisk prövning av fråga om stridsåtgärder vidtagits i föreningsrä...
 • AD 2012 nr 36: En kommun har avskedat ett vårdbiträde under påstående av att han vid två...
 • AD 2012 nr 37: En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens...
 • AD 2012 nr 38: Fråga främst om en arbetstagares talan om ogiltigförklaring av uppsägning...
 • AD 2012 nr 40: Huvudsakligen fråga om det funnits laga skäl för avskedande på grund av i...
 • AD 2012 nr 41: Två deltidsanställda säljare i en kosmetikbutik anmälde till sin arbetsgi...
 • AD 2012 nr 44: Efter att en arbetstagare arbetat drygt ett i år i en bemanningsverksamhe...
 • AD 2012 nr 47: En arbetsgivare som driver barnklädesbutiker har genomfört en omorganisat...
 • AD 2012 nr 49: En pilot har till följd av att han inte längre uppfyllde de medicinska kr...
 • AD 2012 nr 51: En arbetstagare med funktionsnedsättning, som har arbetat som säljare/bit...
 • AD 2012 nr 53: I samband med en arbetsbristsituation har arbetsgivaren och den lokala fa...
 • AD 2012 nr 56: En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter...
 • AD 2012 nr 57: Ett tv-bolag har åren 2009 och 2010 anlitat ett produktionsbolag för prod...
 • AD 2012 nr 59: En person som genomgått elprogrammet på gymnasiet anvisades praktik enlig...
 • AD 2012 nr 65: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att förlägga intjänad semester till ar...
 • AD 2012 nr 66: En kommun och ett landsting har träffat avtal om den kommunala räddningst...
 • AD 2012 nr 67: Försvarsmakten har beslutat att alla anställda ska omfattas av en skyldig...
 • AD 2012 nr 74: Enligt ett kollektivavtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbets...
 • AD 2012 nr 79: En kyrkogårdsarbetare, som haft i uppdrag att köpa ett fordon för arbetsg...
 • AD 2012 nr 81: Frågan huruvida en tvist om avskedande på statens område ska prövas enlig...
 • AD 2012 nr 85: En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delä...
 • AD 2012 nr 86: Företrädesrätt till återanställning. Frågan om en före detta arbetstagare...
 • AD 2012 nr 88: Sedan en taxichaufför väckt talan mot sin före detta arbetsgivare, ett ta...
 • AD 2012 nr 89: Fråga om tolkning av begreppet "sjukvårdskostnader" i ett förlikningsavta...
 • AD 2012 nr 90: En lokal facklig organisation har anmält till arbetsgivaren, ett byggentr...
 • AD 2013 nr 2: En tillsvidareanställd personlig assistent avskedades enligt lagen om arb...
 • AD 2013 nr 4: En person som arbetar i ett mindre bolag har blivit uppsagd från sin anst...
 • AD 2013 nr 5: En vd lovade en anställd att betala för en middag för en grupp anställda....
 • AD 2013 nr 6: Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var...
 • AD 2013 nr 8: Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och prö...
 • AD 2013 nr 11: En arbetsgivare sade upp fem anställda på grund av arbetsbrist. Uppsägnin...
 • AD 2013 nr 12: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande på grund av bland annat sexuella...
 • AD 2013 nr 13: Ett universitet sade upp en vid universitetet anställd forskare i freds-...
 • AD 2013 nr 16: Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl....
 • AD 2013 nr 18: Fråga om arbetsgivaren och arbetstagaren träffat ett avtal om löneförhöjn...
 • AD 2013 nr 19: Frågor om arbetstagarna skulle genomgå alkoholtest hos en av bolagets kun...
 • AD 2013 nr 21: Fråga huvudsakligen om en person som utfört arbete som pizzabagare under...
 • AD 2013 nr 22: Frågan om en kvinna varit anställd hos arbetsgivaren när hon önskade åter...
 • AD 2013 nr 24: En arbetstagare vid ett factoringbolag har sagt upp sig och tagit anställ...
 • AD 2013 nr 25: Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande, alternativt saklig...
 • AD 2013 nr 29: Frågor om diskriminering och kollektivavtalsbrott samt även om förhandlin...
 • AD 2013 nr 30: Ett bolag säljer samt erbjuder service och reservdelar till skogsmaskiner...
 • AD 2013 nr 32: Fråga om en musiker, som tidigare varit anställd men som sedan stått till...
 • AD 2013 nr 34: Under avtalsrörelsen 2012 vidtog ett fackförbund stridsåtgärder mot ett a...
 • AD 2013 nr 38: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid...
 • AD 2013 nr 42: En utbildad förskollärare har hos en kommun haft flera på varandra följan...
 • AD 2013 nr 43: En anställd inom Försvarsmakten har väckt talan mot arbetsgivaren med yrk...
 • AD 2013 nr 44: Fem arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist underrättade arbet...
 • AD 2013 nr 45: En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets m...
 • AD 2013 nr 47: Ett företag som driver hotell har bytt städentreprenör. Entreprenörsbytet...
 • AD 2013 nr 52: Enligt tillämpligt kollektivavtal har arbetstagare det år då nationaldage...
 • AD 2013 nr 53: Tvist om giltighet av avskedande. Fråga om en arbetstagare uppträtt hotfu...
 • AD 2013 nr 55: I 2004 års reservofficersavtal finns regler om reservofficerspremier. Två...
 • AD 2013 nr 56: Ett kollektivavtal, det s.k. partihandelsavtalet, ger arbetstagare rätt t...
 • AD 2013 nr 57: En arbetsgivare har utan laga grund avbrutit en tidsbegränsad anställning...
 • AD 2013 nr 59: En arbetstagare var schemalagd för arbete varannan vecka och med tjänstgö...
 • AD 2013 nr 60: En arbetstagare som arbetat som administratör hos ett byggbolag har blivi...
 • AD 2013 nr 63: En arbetsgivare har krävt att en arbetstagare som anmält ledighet med til...
 • AD 2013 nr 64: En man som anställts som behandlingssekreterare hos ett vårdbolag har vid...
 • AD 2013 nr 65: En arbetstagare, som lider av alkoholsjukdom och psykisk ohälsa, har bliv...
 • AD 2013 nr 67: En arbetsgivare har nyanställt sju personer som operatörer på ett pappers...
 • AD 2013 nr 69: Kollektivavtalstolkning. Ett antal tjänstemän vid en ideell organisation...
 • AD 2013 nr 71: Fråga om en kvinna utsatts för sexuella trakasserier av sin arbetsgivare....
 • AD 2013 nr 72: En byggnadsarbetare som var facklig förtroendeman har avskedats under pås...
 • AD 2013 nr 73: En arbetstagare har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen...
 • AD 2013 nr 74: En kvinna som erbjudits anställning som säljare har sedan hon meddelat ar...
 • AD 2013 nr 78: En bussförare har drabbats av hjärninfarkt. Efter genomförd arbetsträning...
 • AD 2013 nr 79: Sedan tvist uppkommit om lön till ett antal arbetstagare har en arbetsgiv...
 • AD 2013 nr 80: Fråga om rättegångshinder. I § 18 i mellan SAF, LO och PTK träffad överen...
 • AD 2013 nr 81: Fråga om en uppsägning av en arbetstagare, som ostridigt haft nedsatt arb...
 • AD 2013 nr 83: Mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier gäll...
 • AD 2013 nr 87: Tolkning av en bestämmelse om föräldralön/havandeskapslön i måleriavtalet...
 • AD 2013 nr 89: Avskedande av arbetstagare som tillgripit två pallar med rostfritt skrot...
 • AD 2013 nr 92: En chaufför har utfört körningar med lastbilar tillhöriga ett åkeri. Mell...
 • AD 2013 nr 94: Tvist om giltighet av avskedande av officer inom Försvarsmakten. Fråga bl...
 • AD 2014 nr 1: Ett bolag utförde enligt ett entreprenadavtal vissa servicetjänster vid e...
 • AD 2014 nr 2: En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anst...
 • AD 2014 nr 3: Fråga dels om tvåmånadersregeln varit tillämplig, dels om det förelegat s...
 • AD 2014 nr 5: Fråga om en rådman vid handläggning av ett adoptionsärende har åsidosatt...
 • AD 2014 nr 6: Enligt 4 kap. 30 § 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i de...
 • AD 2014 nr 7: Anställda i ett bolag har fått ett skriftligt erbjudande om att mot viss...
 • AD 2014 nr 9: Fråga om det förelegat skäl för avskedande. Arbetsgivaren har gjort gälla...
 • AD 2014 nr 12: Fråga dels om en arbetstagare som tidigare varit vd och fått en ny anstäl...
 • AD 2014 nr 13: En ishockeyspelare träffade ett anställningsavtal med en elitserieklubb f...
 • AD 2014 nr 14: Fråga om det skett en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b § la...
 • AD 2014 nr 15: Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare o...
 • AD 2014 nr 16: En arbetstagare har beviljats hel sjukersättning utan tidsbegränsning. Ar...
 • AD 2014 nr 19: Ett rekryteringsförfarande avbröts i relation till en kvinnlig arbetssöka...
 • AD 2014 nr 20: Fråga om det har förelegat grund för att häva verkställande direktörs ans...
 • AD 2014 nr 22: Det har funnits grund för avskedande av en kommunal fastighetschef som ut...
 • AD 2014 nr 24: Fråga om skäl för avskedande förelegat. Tvisten avser huvudsakligen om de...
 • AD 2014 nr 26: En arbetstagare som lider av sömnapné har sagts upp från sin anställning....
 • AD 2014 nr 28: Ett bolag utförde tidigare städning av tåg enligt ett avtal med SJ. Som e...
 • AD 2014 nr 31: Ett konditori var bundet av kollektivavtal. Fråga om konditoriet var skad...
 • AD 2014 nr 35: Fråga om två bolag brutit mot en bestämmelse i kollektivavtalet för måler...
 • AD 2014 nr 39: En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärar...
 • AD 2014 nr 41: Fråga om det fanns saklig grund för uppsägning av en textilslöjdslärare p...
 • AD 2014 nr 42: Tvist om en arbetsgivare brutit mot turordningsreglerna i anställningssky...
 • AD 2014 nr 43: Fråga om jämkning av rättshjälpsavgift avseende kostnader som upparbetats...
 • AD 2014 nr 45: Fråga om en kronoinspektörs uppdrag som god man och förvaltare var en oti...
 • AD 2014 nr 46: Ett bolag drev enligt avtal med en kommun skolverksamhet vid en skola. Ko...
 • AD 2014 nr 48: Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte...
 • AD 2014 nr 49: En tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att...
 • AD 2014 nr 50: En tjänsteman vid Försäkringskassan har sagts upp med anledning av att ho...
 • AD 2014 nr 57: En målare har betalat parkeringsavgifter i samband med resor som han enli...
 • AD 2014 nr 62: En kyrkoherde har avskedats. Fråga huvudsakligen om församlingen haft rät...
 • AD 2014 nr 64: En arbetstagare har varit facklig förtroendeman och skyddsombud med uppdr...
 • AD 2014 nr 65: En arbetsgivare har väckt talan vid tingsrätten mot två tidigare arbetsta...
 • AD 2014 nr 69: Arbetsdomstolen har beslutat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen...
 • AD 2014 nr 71: Inför tillsättning av kyrkoherde hölls en förhandling mellan ett pastorat...
 • AD 2014 nr 76: Ett bolag med säte i Norge har väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbet...
 • AD 2014 nr 77: En arbetstagare som är facklig förtroendeman har vid flera tillfällen ans...
 • AD 2014 nr 79: Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en tid...
 • AD 2014 nr 81: Interimistiskt beslut. Vid ett pappersbruk har tvist uppkommit mellan en...
 • AD 2014 nr 82: Efter att en arbetstagare skadat sig i arbetet har arbetsgivaren vidtagit...
 • AD 2014 nr 83: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att avskeda en bussförare. Arbetsdomst...
 • AD 2014 nr 85: En yrkesofficer med tjänstegraden löjtnant har dömts för misshandel och o...
 • AD 2014 nr 88: Fråga om preskription. Den huvudsakliga tvistefrågan har rört om arbetsgi...
 • AD 2014 nr 89: Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en befälhavar...
 • AD 2014 nr 90: Fr?ga om det funnits laga grund f?r att avskeda en arbetstagare som p?st?...
 • AD 2014 nr 91: En restaurangverksamhet lades ned p? grund av bristande l?nsamhet, varvid...
 • AD 2015 nr 1: Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighets...
 • AD 2015 nr 2: Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispend...
 • AD 2015 nr 3: En arbetstagare har avbrutit preskription enligt 41 § anställningsskyddsl...
 • AD 2015 nr 8: En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensk...
 • AD 2015 nr 9: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en personlig assist...
 • AD 2015 nr 12: Fråga om det förelåg saklig grund för uppsägning av en frisör, som var gr...
 • AD 2015 nr 13: Tvisten gäller om ett avskedande har varit lagligen grundat. Fråga om arb...
 • AD 2015 nr 16: Fråga om arbetet för fem arbetstagare vid beredningsavdelningen på en fab...
 • AD 2015 nr 22: Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för...
 • AD 2015 nr 26: En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Frå...
 • AD 2015 nr 28: Fråga huvudsakligen om tolkning av ett lokalavtal vid ett pappersbruk och...
 • AD 2015 nr 29: Vid ett bolag som bedriver bussverksamhet förekom samarbetsproblem mellan...
 • AD 2015 nr 31: Fråga om ett antal arbetstagare har rätt till ytterligare ackordslön och...
 • AD 2015 nr 32: Fråga om en arbetstagare har rätt till ytterligare ersättning för intjäna...
 • AD 2015 nr 33: Ett antal arbetstagare har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De ha...
 • AD 2015 nr 34: Fråga om det finns skäl att, enligt 34 § tredje stycket anställningsskydd...
 • AD 2015 nr 35: En anställd frisör har efter att ha bytt anställning kontaktat några av d...
 • AD 2015 nr 39: En arbetstagare har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent....
 • AD 2015 nr 40: Sveriges Television Aktiebolag (SVT) kallade Svenska Musikerförbundet til...
 • AD 2015 nr 42: Två lokala lönerevisionsöverenskommelser har träffats vari ingått en regl...
 • AD 2015 nr 43: Tvisten gäller om uppgifterna att förbereda och delta i ackordsförhandlin...
 • AD 2015 nr 44: Ett universitet har missgynnat en anställd lektor av manligt kön i samban...
 • AD 2015 nr 46: Tvist om giltighet av ett avskedande av en platschef. Fråga bland annat o...
 • AD 2015 nr 47: Tvist om giltighet av ett avskedande av en produktionsledare. Fråga bland...
 • AD 2015 nr 49: En 56-årig arbetsbristdrabbad arbetstagare i Långsele har haft godtagbar...
 • AD 2015 nr 50: Tolkning av kollektivavtal. Fråga om allmän visstidsanställning är en til...
 • AD 2015 nr 51: Två bussförare och en färdtjänst- och sjukreseförare har i enlighet med e...
 • AD 2015 nr 52: Kollektivavtalstolkning. I kollektivavtalet för Allokemisk Industri finns...
 • AD 2015 nr 56: Vid en lokal förhandling som hölls med anledning av att en arbetstagare h...
 • AD 2015 nr 57: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägnin...
 • AD 2015 nr 58: Ett bolag betalar enligt bemanningsavtalet grundlön samt prestationslön v...
 • AD 2015 nr 59: Målet gäller tolkning av kollektivavtal, det s.k. Flygplatsavtalet med bi...
 • AD 2015 nr 61: En arbetstagare hos SVT har skrivit inlägg på Facebook och bl.a. tagit st...
 • AD 2015 nr 63: Tolkning av kollektivavtal. Två piloter har med kort varsel fått sin star...
 • AD 2015 nr 66: Målet gäller tolkning av löneavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Union...
 • AD 2015 nr 67: En arbetsgivare har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläg...
 • AD 2015 nr 68: Arbetstagaren fick ett sms från arbetsgivarens son vari angavs att hon va...
 • AD 2015 nr 70: Sedan två svenska fackförbund 2001 respektive 2003 vidtagit stridsåtgärde...
 • AD 2015 nr 72: En kvinna var anställd som chaufför hos ett bolag som utförde transporter...
 • AD 2015 nr 74: Kollektivavtalstolkning. Tvist har uppkommit bl.a. om vissa delar i en på...
 • AD 2015 nr 75: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återk...
 • AD 2016 nr 1: Arbetstagare har kontaktat sin arbetstagarorganisation för att få till st...
 • AD 2016 nr 2: Arbetstagare har arbetat oregelbundet lördag och/eller söndag (kranshelg)...
 • AD 2016 nr 6: Tolkning av kollektivavtal angående samordning av pensionsförmåner för vi...
 • AD 2016 nr 9: Enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska all personal hos auktori...
 • AD 2016 nr 13: Inför valet till riksdag, landsting och kommun år 2014 har ett politiskt...
 • AD 2016 nr 14: Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3...
 • AD 2016 nr 15: En högskola har sagt upp två lektorer i sociologi på grund av arbetsbrist...
 • AD 2016 nr 17: Fråga om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom h...
 • AD 2016 nr 20: Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han g...
 • AD 2016 nr 21: Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga o...
 • AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepad...
 • AD 2016 nr 24: En arbetstagare har blivit avskedad för att han under drygt ett par månad...
 • AD 2016 nr 26: Tolkning av kollektivavtal för beredskapsbrandmän. Fråga om förhöjd ersät...
 • AD 2016 nr 27: En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enlig...
 • AD 2016 nr 31: Två arbetstagarförbund har varslat om stridsåtgärder i form av bl.a. arbe...
 • AD 2016 nr 32: Tolkning av kollektivavtal. I teknikinstallationsavtalet finns en bestämm...
 • AD 2016 nr 35: Kollektivavtalstolkning. Fråga om det strider mot kollektivavtal med allm...
 • AD 2016 nr 37: En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnde...
 • AD 2016 nr 38: Fråga om en arbetsgivare genom närmanden och fysisk beröring av sexuell n...
 • AD 2016 nr 40: En mäklare vid ett fastighetsmäklarföretag har ändrat i företagets intern...
 • AD 2016 nr 41: En arbetstagare sades upp från sin anställning på grund av arbetsbrist, t...
 • AD 2016 nr 44: Bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittni...
 • AD 2016 nr 47: Fråga om skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägnin...
 • AD 2016 nr 48: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2016 nr 49: Kollektivavtalstolkning. I Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Br...
 • AD 2016 nr 52: Fråga om ett flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal när det inte be...
 • AD 2016 nr 53: En arbetsgivare har erbjudit en arbetstagare, som drabbats av arbetsbrist...
 • AD 2016 nr 54: Fråga om en arbetsgivares yttranden vid ett personalmöte utgjort en fören...
 • AD 2016 nr 55: Kollektivavtalsbrott. Ett irländskt byggbolag, som är bundet av byggavtal...
 • AD 2016 nr 56: Fråga om en bagare genom bl.a. kommentarer av sexuell natur utsatt ett ka...
 • AD 2016 nr 58: En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han int...
 • AD 2016 nr 59: Ett bolag har, enligt avtal med Försvarsmakten, tillhandahållit flygplats...
 • AD 2016 nr 61: En barnskötare hos en kommun, som varit medlem i både en kollektivavtalsb...
 • AD 2016 nr 63: En barnskötare har varit frånvarande från arbetet eftersom hon inte anset...
 • AD 2016 nr 65: Fråga om det finns förutsättningar för att genom ett interimistiskt föror...
 • AD 2016 nr 69: I en arbetsbristsituation blev ett antal arbetstagare i en butik erbjudna...
 • AD 2016 nr 70: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder i form av arbets...
 • AD 2016 nr 73: En biträdande jurist har väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare med kr...
 • AD 2016 nr 74: Att Statens överklagandenämnd efter överklagande beslutar att undanröja e...
 • AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagar...
 • AD 2016 nr 76: Fråga om staten har fullgjort sin skyldighet att förhandla enligt 11 § me...
 • AD 2017 nr 1: En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit...
 • AD 2017 nr 2: Fråga om en talan ska avvisas på grund av rättegångshinder, då det mellan...
 • AD 2017 nr 3: Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en di...
 • AD 2017 nr 4: En arbetstagare har utfört arbete under cirka två och att halvt år på en...
 • AD 2017 nr 5: Kollektivavtalstolkning. I bussbranschavtalet finns en bestämmelse om för...
 • AD 2017 nr 6: Ett hamnbolag bundet av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Sve...
 • AD 2017 nr 7: En arbetstagare hade ansökt om föräldraledighet i drygt ett år. Han blev...
 • AD 2017 nr 10: En arbetstagare träffade en överenskommelse om att arbetstagaren mot ett...
 • AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, f...
 • AD 2017 nr 13: En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick...
 • AD 2017 nr 14: En präst i ett mindre trossamfund har sagts upp till följd av en konflikt...
 • AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avse...
 • AD 2017 nr 19: Fråga om innebörden av begreppet "per helgfri vecka" i film-, tv- och vid...
 • AD 2017 nr 22: Två arbetstagare planerade och startade under pågående anställning en med...
 • AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en regio...
 • AD 2017 nr 25: Enligt kollektivavtalet för dentallaboratorier har tjänstemän, under viss...
 • AD 2017 nr 26: Fråga om ett bolag brutit mot ett lokalt kollektivavtal genom att inte om...
 • AD 2017 nr 27: Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägna...
 • AD 2017 nr 28: Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare...
 • AD 2017 nr 29: En arbetstagare, en vd hos ett bolag, har utöver månadslön erhållit årlig...
 • AD 2017 nr 31: Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare...
 • AD 2017 nr 32: En arbetstagarorganisation, ett arbetarförbund, har för att få träffa ett...
 • AD 2017 nr 33: En arbetsgivare ändrade semesterförläggningen för fem barnmorskor. Den hu...
 • AD 2017 nr 34: En arbetsgivarorganisation har yrkat att en tidigare arbetstagare ska bet...
 • AD 2017 nr 36: En arbetsgivarorganisation får enligt sina stadgar inte utan särskild ful...
 • AD 2017 nr 37: En brandman som haft en hjärtinfarkt har sagts upp, eftersom brandmannen,...
 • AD 2017 nr 38: En redovisningskonsult har anställts av ett revisionsföretag och i samban...
 • AD 2017 nr 39: En arbetstagare hos Försvarsmakten skadades vid utlandstjänstgöring. Arbe...
 • AD 2017 nr 41: Fråga om SAS har brutit mot bestämmelsen om omdisponering i § 5 stk. 13 b...
 • AD 2017 nr 43: Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjäl...
 • AD 2017 nr 44: Med stöd av en avtalad konkurrensklausul förbjöd en arbetsgivare en arbet...
 • AD 2017 nr 46: En målare, som efter en stroke var sjukskriven på deltid, har efter ett m...
 • AD 2017 nr 47: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2017 nr 48: En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning ä...
 • AD 2017 nr 49: En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig...
 • AD 2017 nr 50: Fråga om en kyrkvaktmästare haft upprepade tidsbegränsade anställningar e...
 • AD 2017 nr 51: Bristande tillgänglighet. Fråga om en högskola har brutit mot diskriminer...
 • AD 2017 nr 52: Ett bolag har avskedat en produktionsledare under bl.a. påståenden om att...
 • AD 2017 nr 55: Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet. Överenskom...
 • AD 2017 nr 56: Ett bolag beslutade att det inte skulle finnas några tillsvidareanställni...
 • AD 2017 nr 57: En regionchef vid ett bolag som tillhandahåller hushållsnära tjänster had...
 • AD 2017 nr 58: Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund...
 • AD 2017 nr 59: Regeringen har beslutat att omlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen frå...
 • AD 2017 nr 61: En personlig assistent har till sin arbetsgivare uppgett att hon anser si...
 • AD 2017 nr 62: Mellan ett kommunalförbund och en arbetstagarorganisation gäller bara ett...
 • AD 2017 nr 65: En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att a...
 • AD 2017 nr 67: Ett bolag har haft i uppdrag att sköta den löpande skötseln av gräsplanen...
 • AD 2018 nr 1: Målet gällde lojalitetsplikt m.m. Domen innebar stadfästelse av förliknin...
 • AD 2018 nr 2: Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikni...
 • AD 2018 nr 3: Bestämmelsen i 7 kap. 54 § första stycket aktiebolagslagen om att en före...
 • AD 2018 nr 4: Kollektivavtal gäller mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivaren...
 • AD 2018 nr 5: Målet gällde brott mot anställningsskyddslagen. Domen innebar att kärande...
 • AD 2018 nr 6: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 7: Fråga om från vilken tidpunkt frist för preskription ska börja löpa. Enli...
 • AD 2018 nr 8: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2018 nr 9: En arbetsgivarorganisation har ansetts skyldig enligt 10 § medbestämmande...
 • AD 2018 nr 10: En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden...
 • AD 2018 nr 11: Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig övervikti...
 • AD 2018 nr 12: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2018 nr 13: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades...
 • AD 2018 nr 14: Olovlig stridsåtgärd. Ett renhållningsföretag har begärt att renhållnings...
 • AD 2018 nr 15: Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande. Domen innebar att kärandens...
 • AD 2018 nr 16: Målet gällde sjuklön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ä...
 • AD 2018 nr 17: Målet gällde företagshemligheter m.m. Domen innebar stadfästelse av förli...
 • AD 2018 nr 18: Målet gällde avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades....
 • AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat...
 • AD 2018 nr 20: Kollektivavtalstolkning. Fråga om hur avdrag från månadslön ska beräknas...
 • AD 2018 nr 21: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2018 nr 22: Målet gällde vite alternativt skadestånd. Domen innebar att tingsrättens...
 • AD 2018 nr 23: Kollektivavtalstolkning. Fråga om ett flygbolag har brutit mot en bestämm...
 • AD 2018 nr 24: Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämn...
 • AD 2018 nr 25: Tre arbetstagare vid ett logistikföretag har sagt upp sig för att arbeta...
 • AD 2018 nr 26: Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gr...
 • AD 2018 nr 27: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD  2018 nr 28: En civilanställd hos Försvarsmakten tog med sig sin flickvän in i den anl...
 • AD 2018 nr 29: En person anställdes som städare av ett aktiebolag. Under anställningen h...
 • AD 2018 nr 32: Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2018 nr 33: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2018 nr 34: Tvisten i målet gäller bl.a. om 25 hamnarbetare har vidtagit olovliga str...
 • AD 2018 nr 35: Frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa när...
 • AD 2018 nr 36: Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2018 nr 37: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2018 nr 38: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gr...
 • AD 2018 nr 39: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärande...
 • AD 2018 nr 40: Målet gällde lönefordaran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på g...
 • AD 2018 nr 41: En fotograf vid ett mediaföretag har sagts upp på grund av arbetsbrist. F...
 • AD 2018 nr 42: En kvinna med en funktionsnedsättning, som innebär en för henne nedsatt a...
 • AD 2018 nr 43: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2018 nr 44: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästels...
 • AD 2018 nr 45: En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar...
 • AD 2018 nr 46: Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes...
 • AD 2018 nr 47: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förl...
 • AD 2018 nr 48: En tandhygienist har avskedats efter att han flera gånger i mejl till Mig...
 • AD 2018 nr 49: Fyra arbetstagare vid ett låsföretag har sagt upp sig för att verka för e...
 • AD 2018 nr 50: Ett flygbolag i Sverige genomförde viss utbildning, line training, för pi...
 • AD 2018 nr 51: En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt re...
 • AD 2018 nr 52: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 53: Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att käran...
 • AD 2018 nr 54: Arbetsdomstolen har ansett att det funnits laga skäl att avskeda en polis...
 • AD 2018 nr 55: En byggnadsarbetare har som facklig förtroendeman på heltid haft en konto...
 • AD 2018 nr 56: Målet gällde uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs....
 • AD 2018 nr 57: Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gr...
 • AD 2018 nr 58: Bevisvärdering vid prövning av yrkande om interimistiskt förordnande att...
 • AD 2018 nr 59: Tolkning av lokalt kollektivavtal i fråga om tågvärdar på Öresudstågen ha...
 • AD 2018 nr 60: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2018 nr 61: Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3...
 • AD 2018 nr 62: Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3...
 • AD 2018 nr 63: Tolkning av övergångsbestämmelser till ett kollektivavtal om pensioner me...
 • AD 2018 nr 64: Målet gällde fordran på uppsägningslön m.m. Domen innebar att kärandens t...
 • AD 2018 nr 65: I väg- och banavtalet finns en bestämmelse om lönegranskning som ger den...
 • AD 2018 nr 66: En arbetstagare har varit oense med sin arbetsgivare om semesterförläggni...
 • AD 2018 nr 67: Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att käran...
 • AD 2018 nr 68: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2018 nr 69: Tolkning av en bestämmelse i bussbranschavtalet om uppräkning av tid mell...
 • AD 2018 nr 70: Målet gällde brott mot föräldraledighetslagen. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2018 nr 71: Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 72: Målet gällde turordningsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikni...
 • AD 2018 nr 73: Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 74: Ett bolag har avslutat en kvinnas provanställning, efter att hon under vi...
 • AD 2018 nr 75: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändr...
 • AD 2018 nr 76: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning och därvid dels fråga om...
 • AD 2018 nr 77: En helikoptertekniker har gått en utbildning som arbetsgivaren betalat. F...
 • AD 2018 nr 78: Fråga om ett lettiskt bolag, som tecknat hängavtal till byggavtalet, brut...
 • AD 2018 nr 79: En taxiförare väckte talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag...
 • AD 2018 nr 80: Målet gällde diskriminering samt missgynnande enligt föräldraledighetslag...
 • AD 2018 nr 81: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • AD 2019 nr 1: Målet gällde fordran på övertidsersättning m.m. Domen innebar stadfästels...
 • AD 2019 nr 2: Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund a...
 • AD 2019 nr 3: SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera...
 • AD 2019 nr 4: Målet gällde fordran på lön och skadestånd m.m. Domen innebar att kärande...
 • AD 2019 nr 5: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att tingsrä...
 • AD 2019 nr 6: Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning m.m. Domen innebar med und...
 • AD 2019 nr 7: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2019 nr 8: Fråga om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställnings...
 • AD 2019 nr 9: Fråga om fem arbetstagare vid beräkning av uppsägningstid har haft rätt a...
 • AD 2019 nr 10: Fråga om en arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott geno...
 • AD 2019 nr 11: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 12: Fråga om förutsättningar föreligger för att interimistiskt vid vite förbj...
 • AD 2019 nr 13: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 14: Målet gällde skadestånd för brott mot lagen (1990:409) om skydd för föret...
 • AD 2019 nr 15: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvi...
 • AD 2019 nr 16: Två bolag har tecknat kollektivavtal i form av s.k. hängavtal till byggav...
 • AD 2019 nr 17: Fråga bl.a. om tre målare varit anställda hos ett måleriföretag eller hos...
 • AD 2019 nr 18: Målet gällde otillåten kvittning m.m. Domen innebar stadfästelse av förli...
 • AD 2019 nr 19: Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2019 nr 20: Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade,...
 • AD 2019 nr 21: En dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft får verkställas...
 • AD 2019 nr 22: Sju arbetstagare anställda hos bolag i en mediekoncern träffade avtal med...
 • AD 2019 nr 23: Målet gällde skadestånd. Domen innebär stadfästelse av förlikning.
 • AD 2019 nr 24: Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.
 • AD 2019 nr 25: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.
 • AD 2019 nr 26: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.
 • AD 2019 nr 27: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlik...
 • AD 2019 nr 28: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tin...
 • AD 2019 nr 29: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades...
 • AD 2019 nr 30: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades...
 • AD 2019 nr 31: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 32: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2019 nr 33: En undersköterska på ett äldreboende har använt ett olämpligt språkbruk s...
 • AD 2019 nr 34: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid...
 • AD 2019 nr 35: En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har...
 • AD 2019 nr 36: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslog...
 • AD 2019 nr 37: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2019 nr 38: En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att h...
 • AD 2019 nr 39: En polis har efter säkerhetsprövning av Polismyndigheten, enligt säkerhet...
 • AD 2019 nr 40: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslog...
 • AD 2019 nr 41: Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gru...
 • AD 2019 nr 42: Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2019 nr 43: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 44: Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på...
 • AD 2019 nr 45: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • AD 2019 nr 46: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förl...
 • AD 2019 nr 47: I samband med riksavtalsförhandlingar har en arbetstagar- och en arbetsgi...
 • AD 2019 nr 48: Tolkning av en bestämmelse i ett företagsanpassat kollektivavtal om vilod...
 • AD 2019 nr 49: En avdelningschef på ett bevakningsföretag har tillskansat sig egendom so...
 • AD 2019 nr 50: Mellandomsprövning avseende bussbranschavtalets innebörd såvitt avser del...
 • AD 2019 nr 51: Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.
 • AD 2019 nr 52: Fråga om behörig domstol. Ett bolag har inkommit till Arbetsdomstolen med...
 • AD 2019 nr 53: En illustratör har enligt huvudsakligen muntliga uppdragsavtal varit uppd...
 • AD 2019 nr 54: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • AD 2019 nr 55: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2019 nr 56: En projektassistent har haft flera tidsbegränsade anställningar vid ett u...
 • AD 2019 nr 57: Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på...
 • AD 2020 nr 1: Fråga om ett måleriföretag brutit mot en bestämmelse i måleriavtalet om a...
 • AD 2020 nr 2: Interimistiskt förordnande enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddsl...
 • AD 2020 nr 3: En person, som är döv, sökte en anställning som receptionist. Det var frå...
 • AD 2020 nr 4: Tvist om lön till en snickare. Fråga dels om vilken timlön som avtalats m...
 • AD 2020 nr 5: Målet gällde diskrimineringsersättning. Domen innebar att kärandens talan...