Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2018

 • AD 2018 nr 1: Målet gällde lojalitetsplikt m.m. Domen innebar stadfästelse av förliknin...
 • AD 2018 nr 2: Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikni...
 • AD 2018 nr 3: Bestämmelsen i 7 kap. 54 § första stycket aktiebolagslagen om att en före...
 • AD 2018 nr 4: Kollektivavtal gäller mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivaren...
 • AD 2018 nr 5: Målet gällde brott mot anställningsskyddslagen. Domen innebar att kärande...
 • AD 2018 nr 6: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 7: Fråga om från vilken tidpunkt frist för preskription ska börja löpa. Enli...
 • AD 2018 nr 8: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2018 nr 9: En arbetsgivarorganisation har ansetts skyldig enligt 10 § medbestämmande...
 • AD 2018 nr 10: En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden...
 • AD 2018 nr 11: Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig övervikti...
 • AD 2018 nr 12: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2018 nr 13: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades...
 • AD 2018 nr 14: Olovlig stridsåtgärd. Ett renhållningsföretag har begärt att renhållnings...
 • AD 2018 nr 15: Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande. Domen innebar att kärandens...
 • AD 2018 nr 16: Målet gällde sjuklön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ä...
 • AD 2018 nr 17: Målet gällde företagshemligheter m.m. Domen innebar stadfästelse av förli...
 • AD 2018 nr 18: Målet gällde avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades....
 • AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat...
 • AD 2018 nr 20: Kollektivavtalstolkning. Fråga om hur avdrag från månadslön ska beräknas...
 • AD 2018 nr 21: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...