Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • HFD 2012 ref. 67: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 k...
 • HFD 2012 ref. 74: Ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier i ett dotterbolag till e...
 • HFD 2013 ref. 30: Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelse...
 • HFD 2013 ref. 35: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 k...
 • HFD 2013 ref. 37: Potatisodlare har ansetts berättigad till ersättning av statliga medel fö...
 • RÅ 1993 ref. 1: Skattskyldig har under ett visst beskattningsår erhållit räntebidrag enli...
 • RÅ 1993 ref. 2: Föreläggande enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen att ta bort brygga h...
 • RÅ 1993 ref. 3: När en handling som begärts utlämnad har förelegat även i en tryckt, öppe...
 • RÅ 1993 ref. 4: Täktverksamhet, som bedrivits på grustäkt belägen på tomtägarförenings fa...
 • RÅ 1993 ref. 5: Smittskyddsläkare har ansetts äga rätt att överklaga länsrätts dom genom...
 • RÅ 1993 ref. 6: En gravt synskadad person var berättigad till särskilda omsorger enligt o...
 • RÅ 1993 ref. 7: I mål om bygglov har Regeringsrätten funnit att sådant nybyggnadsförbud,...
 • RÅ 1993 ref. 8: Fråga, i disciplinmål, huruvida läkare lämnat otydlig ordination till und...
 • RÅ 1993 ref. 9: Detaljplan för viss fastighet föreskrev att fastigheten fick användas end...
 • RÅ 1993 ref. 10: Lagringsavgift utgår med visst belopp enligt 19 § förordningen (1984:1050...
 • RÅ 1993 ref. 11: Sedan Riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum avskaffats har R...
 • RÅ 1993 ref. 12: Ett landstings tvätteristyrelse har - för att utnyttja ett tillgängligt k...
 • RÅ 1993 ref. 13: Ett företag (A) hade med sjukvårdsstyrelse slutit ett vårdavtal, enligt v...
 • RÅ 1993 ref. 14: Granne har inte ansetts ha besvärsrätt i mål angående beviljat rivningslo...
 • RÅ 1993 ref. 15: Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlännings...
 • RÅ 1993 ref. 16: Avyttring av en hyresfastighet har skett genom ett köpekontrakt, i vilket...
 • RÅ 1993 ref. 17: Aktiebolag har beslutat lägga om räkenskapsår från 1/7 - 30/6 till kalend...
 • RÅ 1993 ref. 18: Enligt kollektivavtal mellan Svenska Film- och Biografföreningen och Sven...
 • RÅ 1993 ref. 19: Sjukersättning avseende perioden den 5 november 1985 - den 31 januari 198...
 • RÅ 1993 ref. 20: Vid tillämpning av 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen har den för hela S...
 • RÅ 1993 ref. 21: I en byggnad fanns ett tidningstryckeri och utrymmen för tidningens redak...
 • RÅ 1993 ref. 22: Ett beslut har skickats i en postförsändelse till en bostadsrättsförening...
 • RÅ 1993 ref. 23: Ett barn, som bereddes vård enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämm...
 • RÅ 1993 ref. 24: Medlemmar i en sameby har fått vissa ersättningar dels i anledning av en...
 • RÅ 1993 ref. 25: Landstingskommunal nämnd har ansetts överskrida sina befogenheter genom b...
 • RÅ 1993 ref. 26: Fråga om beviskrav vid disciplinär åtgärd mot veterinär.
 • RÅ 1993 ref. 28: Enligt 4 kap. 17 § 3. taxeringslagen (1990:324) kan eftertaxering ske när...
 • RÅ 1993 ref. 29: En person har från fast driftställe i USA bedrivit rörelse med en travhäs...
 • RÅ 1993 ref. 30: Servicelägenheter och gruppbostäder för senildementa har ansetts utgöra s...
 • RÅ 1993 ref. 31: Part har gjort gällande att en domare varit jävig bl.a. därför att han de...
 • RÅ 1993 ref. 32: Malmö kommun har inför riksdagsbeslutet i frågan om en fast förbindelse ö...
 • RÅ 1993 ref. 33: Realisationsvinst vid dödsbos avyttring under dödsfallsåret av den avlidn...
 • RÅ 1993 ref. 34: Avdrag vid inkomsttaxeringen har medgetts för skäliga rättegångskostnader...
 • RÅ 1993 ref. 35: Fråga huruvida kommunalt stöd till golftävling i form av sponsring med 25...
 • RÅ 1993 ref. 36: Bedömningen av om en fastighet är skattepliktig har vid tillämpning av 1...
 • RÅ 1993 ref. 37: Ersättning enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1972:429) till off...
 • RÅ 1993 ref. 38: Enligt 2 kap 12 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. får länsstyrelsen...
 • RÅ 1993 ref. 39: Fråga om indelning som kommunikationsbyggnad av dels en färjeterminal som...
 • RÅ 1993 ref. 40: Ingripande enligt 10 kap. PBL mot skateboardramp som uppförts på en fasti...
 • RÅ 1993 ref. 41: Fråga om tillämpning av 24 § naturvårdslagen (1964:822) på rester av en n...
 • RÅ 1993 ref. 42: Fråga om förutsättningar enligt 41 § lagen (1977:293) om handel med dryck...
 • RÅ 1993 ref. 43: Frågor, vid avyttring av fastighetsandelar till värden understigande taxe...
 • RÅ 1993 ref. 44: I mål om rättsprövning har Regeringsrätten funnit att ett minikraftverk i...
 • RÅ 1993 ref. 45: En stiftelse, som hade till ändamål att driva och förvalta en avelsanlägg...
 • RÅ 1993 ref. 46: Avgift har inte ansetts kunna tas ut för kost till psykiskt utvecklingsst...
 • RÅ 1993 ref. 47: Kommunalt beslut angående åtagande från kommuns sida att vederlagsfritt d...
 • RÅ 1993 ref. 48: Registrering som fastighetsmäklare har vägrats när ett av sökanden drivet...
 • RÅ 1993 ref. 49: Fråga om s.k. vinstbolagstransaktion enligt 35 § 3 mom. åttonde stycket k...
 • RÅ 1993 ref. 50: Jaktstämma enligt lagen (1980:894) om jaktvårdsområden har ansetts äga me...
 • RÅ 1993 ref. 51: Ägaren till en större fastighet har från denna avstyckat och sålt tomter...
 • RÅ 1993 ref. 52: Tält för mötesverksamhet som avses vara uppsatt på samma plats under ca s...
 • RÅ 1993 ref. 53: Bilkörning mot rött ljus utan samband med trafikolycka har föranlett åter...
 • RÅ 1993 ref. 54: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för företag med flera näringsgrenar ha...
 • RÅ 1993 ref. 55: Ersättning som enligt avtal utbetalats till ett aktiebolag (fåmansbolag)...
 • RÅ 1993 ref. 56: Enligt ett avtal som träffats i samband med vissa ägarförändringar inom e...
 • RÅ 1993 ref. 57: Synundersökningar som utfördes av legitimerade glasögonoptiker utan samba...
 • RÅ 1993 ref. 58: I samband med en OTC-registrering av ett aktiebolag har anställda erbjudi...
 • RÅ 1993 ref. 59: Tillämnad byggnadsåtgärd stod inte i strid med detaljplan vad gäller bygg...
 • RÅ 1993 ref. 60: Bestämmelserna om näringsbidrag i punkt 9 av anvisningarna till 22 § komm...
 • RÅ 1993 ref. 61: Sedan besvär anförts över länsrättsdom vari sekretessförordnande enligt 1...
 • RÅ 1993 ref. 62: En byggnad inrättades, när den uppfördes 1963, för industriellt ändamål (...
 • RÅ 1993 ref. 63: När arrende omfattat jordbruksfastighet med bostadsbyggnad har arrendator...
 • RÅ 1993 ref. 64: Verksamhet innebärande uthyrning för kortare tider av rum i övervåning, s...
 • RÅ 1993 ref. 65: Fastighet har ombildats genom fastighetsreglering. Grund för ny taxering...
 • RÅ 1993 ref. 66: Revisor som bott och arbetat i Tranås har efter etablering i Växjö haft k...
 • RÅ 1993 ref. 67: En person som till följd av en tidigare anställning var bunden av en skad...
 • RÅ 1993 ref. 68: En utbildningsledare och trafiklärare har gjort sig skyldig till rattfyll...
 • RÅ 1993 ref. 69: Behov av personlig assistent under vistelse på dagcenter har ansetts kunn...
 • RÅ 1993 ref. 70: Fråga om administrativ påföljd enligt lagen om handel med drycker för uts...
 • RÅ 1993 ref. 71: En person som innehade trafiktillstånd har gjort sig skyldig till rattfyl...
 • RÅ 1993 ref. 72: Begränsning av föräldrars umgängesrätt enligt 14 § lagen (199052) med sär...
 • RÅ 1993 ref. 73: Näringsbidrag enligt 19 § familjebidragslagen (1978:520) har ansetts kunn...
 • RÅ 1993 ref. 74: Fråga om besvärsordningen i ärende om ändring av födelsetid i personnumme...
 • RÅ 1993 ref. 75: Vid tillämpning av punkt 7 g) av anvisningarna till 8 § lagen (1968:430)...
 • RÅ 1993 ref. 76: Fråga om res judicata i mål om körkortsingripande. Enligt godkänt ordning...
 • RÅ 1993 ref. 77: Prövning av elevs behov av skolskjuts mot enbart färdvägens längd har, nä...
 • RÅ 1993 ref. 78: Sedan fastighetsägare, som var frivilligt skattskyldig till mervärdeskatt...
 • RÅ 1993 ref. 79: Statlig avgift (kemikalieavgift) fastställs med hänsyn till den verksamhe...
 • RÅ 1993 ref. 81: Belysning i anslutning till motionsspår har inte ansetts utgöra sådan lju...
 • RÅ 1993 ref. 82: Kommuns beslut att avveckla viss fritidshemsverksamhet har inte ansetts s...
 • RÅ 1993 ref. 83: Fråga om jämkning vid inkomsttaxeringen av anskaffningsvärdet på byggnad...
 • RÅ 1993 ref. 84: Kyrkoråd i församling, som ingår i total flerpastoratssamfällighet, har b...
 • RÅ 1993 ref. 85: Montering av utvändiga tilläggsfönster, vilkas bågar och karmar var förse...
 • RÅ 1993 ref. 86: Kommanditbolag har redovisat underskott i rörelse till följd av uppgivna...
 • RÅ 1993 ref. 87: I beslut om bildande av naturreservat har täktverksamhet på bl.a. allmänt...
 • RÅ 1993 ref. 88: Fråga i visst fall om lagligheten av beslut om förvar enligt utlänningsla...
 • RÅ 1993 ref. 89: Fråga om skäl för anstånd med betalning av punktskatter i fall då beskatt...
 • RÅ 1993 ref. 90: En anställd har som löneförmån (bonus) erhållit börsnoterade aktier. Stor...
 • RÅ 1993 ref. 91: Fråga om tillämpning av den s.k. nondiskriminationsklausulen i dubbelbesk...
 • RÅ 1993 ref. 92: Från filmproducent förvärvad nyttjanderätt till spelfilmer har ansetts ut...
 • RÅ 1993 ref. 93: Kommuns bidrag till företagshälsovård för andra än kommunens anställda (e...
 • RÅ 1993 ref. 94: Byggnad omfattande 66,7 kvm byggnadsarea har med hänsyn till storleken sa...
 • RÅ 1993 ref. 95: Fråga om eftergift av skattetillägg vid felaktig redovisning av ingående...
 • RÅ 1993 ref. 96: Tillämpning av 72 § patentlagen.
 • RÅ 1993 ref. 97: Rättsprövning. Sedan länsstyrelses beslut enligt miljöskyddslagen (1969:3...
 • RÅ 1993 ref. 99: Aktierna i det tjänsteproducerande aktiebolaget X med mer än 1000 anställ...
 • RÅ 1993 ref. 100: Idrottsförening som ingår som delägare i handelsbolag har inte ansetts fr...
 • RÅ 1993 ref. 101: Disciplinmål - fråga om tillämpningsområdet för lagen (1980:11) om tillsy...
 • RÅ 1993 ref. 102: Person som lever i homosexuellt förhållande har vägrats medgivande enligt...
 • RÅ 1993 ref. 103: Kyrkofullmäktiges beslut att medge dop, konfirmation och vigsel utan kost...
 • RÅ 1993 ref. 105: Ett par fick barn med hjälp av s.k. provrörsbefruktning. Från behandlinge...
 • RÅ 1993 ref. 106: Patentbesvärsrätten har efter besvär avslagit en patentansökan med flera...
 • RÅ 1994 ref. 1: S.k. teckningsaktier (interimsaktier), som vid nyemission tecknats på gru...
 • RÅ 1994 ref. 2: Ett energibolag hade i sin bokföring reducerat avskrivningsunderlaget avs...
 • RÅ 1994 ref. 3: Bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt (beskattning a...
 • RÅ 1994 ref. 4: Person som på grund av arbetsskada genomgick rehabilitering enligt lagen...
 • RÅ 1994 ref. 5: Bestämmelsen i 7 § 1 mom. e) lagen om bensinskatt har ansetts tillämplig...
 • RÅ 1994 ref. 6: En läkare har i sin privatpraktik missbrukat rätten att förskriva narkoti...
 • RÅ 1994 ref. 7: För att tillstånd till förvärv av jordbruksfastighet i glesbygd skall kun...
 • RÅ 1994 ref. 8: En stadsplan saknade bestämmelser om byggnads minsta avstånd till grannto...
 • RÅ 1994 ref. 9: Körkortsingripande. Stoppliktsförseelse hade skett vid sväng in på korsan...
 • RÅ 1994 ref. 10: En delägare i ett fåmansbolag har i självdeklaration lämnat en oriktig up...
 • RÅ 1994 ref. 11: Bestämmande av skatteplikt och skatteunderlag i fråga om fastighetskatt d...
 • RÅ 1994 ref. 12: Kommunfullmäktige har beslutat att för visst år fastställa hundskatten i...
 • RÅ 1994 ref. 13: Bygglov för tillfällig åtgärd har ansetts kunna meddelas för ändring av b...
 • RÅ 1994 ref. 14: Sjukvårdsnämnds beslut att inrätta befattning som områdeschef med adminis...
 • RÅ 1994 ref. 15: Skattetillägg vid eftertaxering för år 1985. Vid redovisning i självdekla...
 • RÅ 1994 ref. 16: Fråga, vid tillämpning av reglerna i 2 § 4 mom. lagen om statlig inkomsts...
 • RÅ 1994 ref. 17: Förhöjd första avgift för leasing av bil har ansetts skola periodiseras p...
 • RÅ 1994 ref. 18: Vid beräkning av inkomst av rörelse har ett aktiebolag medgivits avdrag f...
 • RÅ 1994 ref. 19: Fråga om den skattemässiga behandlingen av orealiserad värdeökning av en...
 • RÅ 1994 ref. 20: Ordningsvakt har dömts för misshandel vid flera olika tillfällen. Detta h...
 • RÅ 1994 ref. 21: Den omständigheten att en skuld hänför sig till utdömt skadestånd har int...
 • RÅ 1994 ref. 22: Fråga huruvida förlust vid likvidation av utländskt dotterbolag, som före...
 • RÅ 1994 ref. 23: Kommunfullmäktiges beslut om deltagande i en västsvensk EG-representation...
 • RÅ 1994 ref. 24: Skorstensfejarmästare har inte ansetts ha rätt att överklaga räddningsnäm...
 • RÅ 1994 ref. 25: En skolpliktig placerades av socialnämnden i viss kommun i familjehem i e...
 • RÅ 1994 ref. 26: Fråga om den skattemässiga behandlingen av s.k. aktieindexobligation som...
 • RÅ 1994 ref. 27: Ett aktiebolag som drev detaljhandel med livsmedel har inte ansetts berät...
 • RÅ 1994 ref. 28: Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande uts...
 • RÅ 1994 ref. 29: Frågor om utformning av vitesföreläggande enligt radiolagstiftningen. Rad...
 • RÅ 1994 ref. 30: Styrelsen för lokalradiotillstånd har genom beslut förklarat ett antal sö...
 • RÅ 1994 ref. 31: Ett departementschefsuttalande i propositionen till lagen (1983:1086) om...
 • RÅ 1994 ref. 32: Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet är utdelning från utländska...
 • RÅ 1994 ref. 33: Metallföremål har påträffats i bröd som inhandlats i olika varuhus. Fråga...
 • RÅ 1994 ref. 34: Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har le...
 • RÅ 1994 ref. 35: I samband med nyemission av aktier i Föreningsbanken AB har företräde til...
 • RÅ 1994 ref. 36: Förutsättningarna för förvar av utlänning när fråga uppkommer om verkstäl...
 • RÅ 1994 ref. 37: Ett beslut som en länsstyrelse fattar om att av biologiska skäl omregistr...
 • RÅ 1994 ref. 38: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för...
 • RÅ 1994 ref. 39: Rättsprövning. En enskild, som överklagat ett beslut enligt plan- och byg...
 • RÅ 1994 ref. 40: Läkare har, i syfte att det skulle företes i rättegång om rattfylleri, ut...
 • RÅ 1994 ref. 41: Fråga om särskilda skäl förelegat för meddelande av varning i stället för...
 • RÅ 1994 ref. 42: Fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för att täcka kostnad för t...
 • RÅ 1994 ref. 43: Sedan kammarrätten efter besvär fastställt en av Elsäkerhetsverket beslut...
 • RÅ 1994 ref. 44: Fråga om tillämpningen av jämkningsregeln i punkt 6 femte stycket sista m...
 • RÅ 1994 ref. 45: En allemansfond har ansetts äga rätt till avdrag för utdelning som beslut...
 • RÅ 1994 ref. 46: Bilförares upprepade förseelser mot bl.a. bestämmelserna om arbetstid vid...
 • RÅ 1994 ref. 47: Två makar bedrev skogsbruk på en fastighet och i anslutning därtill - i a...
 • RÅ 1994 ref. 49: Besked enligt 44 § uppbördslagen. Beräkning av arbetsgivares preliminärsk...
 • RÅ 1994 ref. 50: Fråga om sökandes rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen varit be...
 • RÅ 1994 ref. 51: Fråga vid tillämpning av vinstbolagsreglerna i 35 § 3 mom. sjunde stycket...
 • RÅ 1994 ref. 52: Fråga om genomsyn, tillämpning av lagen mot skatteflykt och beräkning av...
 • RÅ 1994 ref. 54: Ett förslag till detaljplan avsåg ett sommarstugeområde med ett 60-tal re...
 • RÅ 1994 ref. 55: Bestämmelserna i 32 § 3 f mom. kommunalskattelagen (lydelse enl. SFS 1993...
 • RÅ 1994 ref. 56: Skattekonsekvenser vid köp och försäljning av andelar i s.k. utdelningsbo...
 • RÅ 1994 ref. 57: Kommunfullmäktiges beslut enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10...
 • RÅ 1994 ref. 58: Förutsättningarna för en kommun att från sin socialbidragsnorm utesluta k...
 • RÅ 1994 ref. 59: Faran för att bostäder i ett område kan - på längre sikt - komma att lida...
 • RÅ 1994 ref. 60: Kostnaden för uppförande av skyddsrum med fredsanvändning som garage har...
 • RÅ 1994 ref. 61: Adertonårig arbetslös son har, trots att föräldrarnas underhållsskyldighe...
 • RÅ 1994 ref. 62: Innebörden i visst fall av begreppet strandnära. Allmän fastighetstaxerin...
 • RÅ 1994 ref. 63: En miljö- och byggnadsnämnds beslut att godkänna ett förslag till detaljp...
 • RÅ 1994 ref. 64: Fråga om tillämpning av 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen.
 • RÅ 1994 ref. 65: En kommun beslutade att den tillsammans med andra kommuner och landsting...
 • RÅ 1994 ref. 66: Genom ett kommunalt beslut antogs ett förslag till detaljplan som upprätt...
 • RÅ 1994 ref. 67: Socialchef har med stöd av socialnämndens delegationsordning funnits vara...
 • RÅ 1994 ref. 68: Domstols förordnande om vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbruka...
 • RÅ 1994 ref. 69: Fråga huruvida detaljplan har kunnat upphävas genom enkelt planförfarande...
 • RÅ 1994 ref. 70: Vid körkortsingripande på grund av upprepade hastighetsöverträdelser har...
 • RÅ 1994 ref. 71: Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort...
 • RÅ 1994 ref. 72: Kommunfullmäktige har fattat beslut som innehållit riktlinjer för kollekt...
 • RÅ 1994 ref. 73: Taknockshöjden på en komplementbyggnad (s.k. friggebod) har med tillämpni...
 • RÅ 1994 ref. 74: Enligt 5 § lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsä...
 • RÅ 1994 ref. 75: Fråga om visst projekt är att hänföra till sådan vetenskaplig eller därme...
 • RÅ 1994 ref. 76: Biståndssökande har, efter byte till en större och dyrare lägenhet, begär...
 • RÅ 1994 ref. 77: I mål om tillsyn över personalstiftelse överklagades kammarrättens dom ti...
 • RÅ 1994 ref. 78: Fråga om innebörden av begreppet korttidsinventarier. Förhandsbesked angå...
 • RÅ 1994 ref. 79: Part i mål hos kronofogdemyndighet har ansetts berättigad att med stöd av...
 • RÅ 1994 ref. 80: Vid bedömning av vad som är skälig levnadsnivå enligt 6 § socialtjänstlag...
 • RÅ 1994 ref. 81: Fråga huruvida bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen, som en moder - vårdn...
 • RÅ 1994 ref. 82: Närboende (bostadsrättshavare) har ansetts äga rätt att överklaga länssty...
 • RÅ 1994 ref. 85: Fråga om stöd i olika former som av ett svenskt aktiebolag utgetts till d...
 • RÅ 1994 ref. 86: Bygglov har ansetts inte kunna ges för uppförande av uthus som av yrkesfi...
 • RÅ 1994 ref. 87: Omfattningen av kommunens vetorätt enligt 61 § lagen (1977:293) om handel...
 • RÅ 1994 ref. 88: Beviskravet i mål om återkallelse av tillstånd att servera alkoholdrycker...
 • RÅ 1994 ref. 89: Särskilda skäl har ansetts föreligga att låta tillstånd att använda överv...
 • RÅ 1994 ref. 91: Fråga om men enligt 7 kap. 7 § sekretesslagen uppkommer av att adressuppg...
 • RÅ 1994 ref. 92: Kommunalförbund har ansetts utgöra sådant från skattskyldighet frikallat...
 • RÅ 1994 ref. 93: Tillämpning av bestämmelserna i 6 kap. 1 § begravningslagen om tillstånd...
 • RÅ 1994 ref. 95: En person som är föremål för rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivni...
 • RÅ 1994 ref. 96: Fråga om behörighet att ansöka om rättsprövning av beslut som regeringen...
 • RÅ 1994 ref. 97: Fråga om handlingar, som utarbetats på kommunstyrelses kontor och avsetts...
 • RÅ 1994 ref. 98: Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlännings...
 • RÅ 1994 ref. 99: Patentbesvär. Ändrade patentkrav har ansetts ha tillräckligt stöd i grund...
 • RÅ 1994 ref. 100: I mål om disciplinpåföljd enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- o...
 • RÅ 1994 ref. 101: Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lage...
 • RÅ 1994 ref. 102: Synnerliga skäl enligt kommunens renhållningsordning att medge befrielse...
 • RÅ 1994 ref. 103: Byggnader har i två fall med hänsyn till vad som utretts om deras användn...
 • RÅ 1994 ref. 104: Fråga om kommunalt partistöd utformats så att det är förenligt med 2 kap....
 • RÅ 1995 ref. 1: Djurägare har i burar hållit värphöns till ett större antal än som följde...
 • RÅ 1995 ref. 2: Fråga om byggnadsåtgärder på en villa inneburit att huset fick en souterr...
 • RÅ 1995 ref. 3: En polisman har under ett spaningsuppdrag med bil, då han haft en misstän...
 • RÅ 1995 ref. 4: En person hade på grundval av lämnade uppgifter erhållit djurbidrag enlig...
 • RÅ 1995 ref. 5: Varken det förhållandet att ett skattetillägg skulle komma att uppgå till...
 • RÅ 1995 ref. 6: I ett TV-program som inspelats med dold videokamera visades hur en fastig...
 • RÅ 1995 ref. 7: Fråga om en av kommunfullmäktige fastställd modell för att bestämma prise...
 • RÅ 1995 ref. 8: I mål om tillstånd att använda övervakningskamera i en butik har den omst...
 • RÅ 1995 ref. 9: En i enskild regi bedriven sommargårds- och lägerverksamhet har i visst f...
 • RÅ 1995 ref. 10: Tillstånd att anordna spel på spelautomater har ansetts inte kunna återka...
 • RÅ 1995 ref. 11: En skattskyldig underlät att vid 1980 års taxering redovisa en utgående v...
 • RÅ 1995 ref. 12: Skollagen har inte ansetts grunda rätt för elever med fri skolskjuts att...
 • RÅ 1995 ref. 13: Av 2 § 4 mom. nionde stycket jämfört med sjunde stycket samma moment lage...
 • RÅ 1995 ref. 14: Kommunfullmäktige (I) respektive landstingsfullmäktige (II) har beslutat...
 • RÅ 1995 ref. 15: Miljö- och bygglovsnämnd har ansetts ha befogenhet att med stöd av 40 § m...
 • RÅ 1995 ref. 16: En auktoriserad bilskrotare hade vidaresålt en för skrotning mottagen per...
 • RÅ 1995 ref. 17: Fråga i rättsprövningsärende om ersättning för enskild parts kostnader fö...
 • RÅ 1995 ref. 18: Trafiknykterhetsbrott begånget nära sex år efter godkännande för anställn...
 • RÅ 1995 ref. 19: Aktier i ett fåmansföretag tillhörande ett dödsbo skulle skiftas mellan b...
 • RÅ 1995 ref. 21: Uppförande på punktprickad mark av ett 56 meter långt plank som på en str...
 • RÅ 1995 ref. 22: Förutsättningarna för tillstånd att sända närradio (I och II).
 • RÅ 1995 ref. 24: Kommunfullmäktige har beslutat om barnomsorgstaxa, som varit oberoende de...
 • RÅ 1995 ref. 25: Fråga om s.k. servicehus skulle anses utgöra hyreshus eller vårdbyggnad....
 • RÅ 1995 ref. 26: Ett beslut av en myndighet har överklagats till kammarrätt. Sedan handlin...
 • RÅ 1995 ref. 27: Fråga om skattemyndighet fullgjort kommunikationsskyldigheten vid omprövn...
 • RÅ 1995 ref. 28: Sekretessmål. Förundersökning mot en läkare avseende misstanke om brott m...
 • RÅ 1995 ref. 29: Tidpunkten för länsrättens dom - före eller efter utgången av mars 1995 -...
 • RÅ 1995 ref. 30: Fråga om verkningarna i visst fall av nybyggnadsförbud enligt 110 § andra...
 • RÅ 1995 ref. 31: Fråga om förutsättningarna för skönstaxering i det ordinarie förfarandet,...
 • RÅ 1995 ref. 32: Enligt upprättade lånehandlingar har ett kommanditbolag erhållit lån från...
 • RÅ 1995 ref. 33: Ett handelsbolags verksamhet, avseende bl.a. köp och försäljning av premi...
 • RÅ 1995 ref. 34: Avtal som inneburit att ny part i efterhand satts in i en transaktionsked...
 • RÅ 1995 ref. 35: Fråga om beräkning och fördelning av resultatet i ett kommanditbolag. Ink...
 • RÅ 1995 ref. 36: När bygglov söks i efterhand för olovligt uppförd byggnad har byggnadsnäm...
 • RÅ 1995 ref. 37: Fråga om rätt till avdrag för belopp som avsatts till personalstiftelse e...
 • RÅ 1995 ref. 38: Fråga om förutsättning för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser o...
 • RÅ 1995 ref. 39: Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vå...
 • RÅ 1995 ref. 40: Ett vitesföreläggande riktat till ägaren av en fastighet utan att ägaren...
 • RÅ 1995 ref. 41: Ett företags ansökan om trafiktillstånd skall enligt yrkestrafiklagen prö...
 • RÅ 1995 ref. 42: En byggnad för vilken byggnadslov meddelats som redskapsbod har olovligen...
 • RÅ 1995 ref. 43: Av 2 § 4 mom. nionde stycket jämfört med sjunde stycket samma moment lage...
 • RÅ 1995 ref. 44: Vandelsprövning för förarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1988:263)....
 • RÅ 1995 ref. 45: Vid taxering av en industrianläggning har kontorslokaler och restaurang,...
 • RÅ 1995 ref. 46: Fråga vid tillämpning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga...
 • RÅ 1995 ref. 47: Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade...
 • RÅ 1995 ref. 48: En sammanboendes behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620)...
 • RÅ 1995 ref. 49: Person som till följd av olycksfall fått båda armarna amputerade, den ena...
 • RÅ 1995 ref. 50: Ny ägare av fastighet har ägt övertaga den tidigare ägarens talan i ett m...
 • RÅ 1995 ref. 51: Fråga om tillräckliga skäl förelegat för åtgärder enligt 5-8 §§ lagen (19...
 • RÅ 1995 ref. 52: Rätten till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har inte ansetts omfatta...
 • RÅ 1995 ref. 53: Miljö- och hälsoskyddsnämnd har inte ansetts äga rätt att ta ut avgift en...
 • RÅ 1995 ref. 54: Tillstånd till kommunal riksfärdtjänst har meddelats en pojke med Asperge...
 • RÅ 1995 ref. 55: En golfklubb började ta vatten ur en sjö innan ett klubben meddelat tills...
 • RÅ 1995 ref. 56: En sökande med inkomster överstigande socialbidragsnormen har förbrukat d...
 • RÅ 1995 ref. 57: Resning har beviljats i ärende vari kommunstyrelse får anses ha antagit ö...
 • RÅ 1995 ref. 58: Fråga om förvaltningsdomstols skyldighet att pröva mål om jordbruksbidrag...
 • RÅ 1995 ref. 59: Reglerna i 34 § förvaltningsprocesslagen om talan mot beslut som ej inneb...
 • RÅ 1995 ref. 62: Kommunfullmäktige har beslutat om en minimiavgift för sophämtning om 300...
 • RÅ 1995 ref. 64: Ensamstående kvinna med två små barn erhöll på grund av att hon led av et...
 • RÅ 1995 ref. 65: Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Skolstyrelsen i en kommun har av...
 • RÅ 1995 ref. 66: Leg. psykolog har efter personligt besök av en moder och hennes knappt 1...
 • RÅ 1995 ref. 68: En person som genomgått musikutbildning (violinklassen på Musikhögskolan)...
 • RÅ 1995 ref. 69: Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatter...
 • RÅ 1995 ref. 70: Utlänning med tillfälligt uppehållstillstånd har efter sin ankomst till S...
 • RÅ 1995 ref. 72: En förvaltningsdomstol, som prövar ett överklagande av beslut om förvar i...
 • RÅ 1995 ref. 73: Samfällighetsförening vars verksamhet uteslutande varit inriktad på att f...
 • RÅ 1995 ref. 74: När föräldrar haft gemensam vårdnad om ett barn har den ene av föräldrarn...
 • RÅ 1995 ref. 75: En person som tillhört den svenska FN-kontingenten i Libanon har under tj...
 • RÅ 1995 ref. 76: Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k. omstäl...
 • RÅ 1995 ref. 77: En ljusreklamskylt har stått uppställd invid en bensinstation enligt avta...
 • RÅ 1995 ref. 78: Rättsprövning. Under genomförandetiden för en detaljplan har antagits ny...
 • RÅ 1995 ref. 79: Den ene av två makar med minderåriga barn ansökte om bistånd enligt 6 § s...
 • RÅ 1995 ref. 80: Vid fastställande av storleken av ekonomiskt bistånd för anskaffning av h...
 • RÅ 1995 ref. 82: Sedan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ålagt en legitimerad yrkesutöva...
 • RÅ 1995 ref. 84: Skattskyldig har deltagit i ett s.k. skatteupplägg, som gått ut på att ak...
 • RÅ 1995 ref. 85: Fråga, vid prövning av ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstl...
 • RÅ 1995 ref. 86: Fråga om lagligheten av kommunfullmäktigebeslut om avgiftsberäkning för h...
 • RÅ 1995 ref. 88: För rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) har ansetts...
 • RÅ 1995 ref. 89: Vid laglighetsprövning av kommunalt beslut har omständigheter, som åberop...
 • RÅ 1995 ref. 90: Beslut genom vilket en kommun avslagit en fastighetsägares krav på återbe...
 • RÅ 1995 ref. 91: En person med hemvist i Finland har sålt sin bostadsrättslägenhet i Sveri...
 • RÅ 1995 ref. 92: Vid bedömande av en hjälpsökandes behov av bistånd enligt 6 § socialtjäns...
 • RÅ 1995 ref. 93: Fråga om ridhusbyggnad varit att anse som ekonomibyggnad för jordbruket e...
 • RÅ 1995 ref. 95: Makar, som i aktiebolagsform drivit ett hem för vård eller boende för bar...
 • RÅ 1995 ref. 96: Datorer med tillhörande datorutrustning har - med hänsyn till förhållande...
 • RÅ 1995 ref. 97: Ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har inte medgetts när den...
 • RÅ 1995 ref. 98: Beslut av kommunfullmäktige om stöd till hotell- och restaurangrörelse ha...
 • RÅ 1995 ref. 99: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989...
 • RÅ 1995 ref. 100: Vinst i spelet Bonuschansen, som sändes i TV 4:s program Stora Famnen, ha...
 • RÅ 1996 ref. 1: Den omständigheten att ett aktiebolag gett ut aktier utan ny betalning (f...
 • RÅ 1996 ref. 2: Dödsbo har ansetts behörigt att väcka talan om den avlidne tillkommande s...
 • RÅ 1996 ref. 3: Beslut som Skolverket meddelat inom ramen för sin tillsynsverksamhet, var...
 • RÅ 1996 ref. 4: Fråga om våldsskildringar i två filmsekvenser om vardera ca 50 sekunder i...
 • RÅ 1996 ref. 5: Föreskrifter i en av regeringen utfärdad förordning om nedsättning av soc...
 • RÅ 1996 ref. 6: Rättsprövning. Under genomförandetiden för en detaljplan har antagits en...
 • RÅ 1996 ref. 7: Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts tal...
 • RÅ 1996 ref. 8: Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:...
 • RÅ 1996 ref. 9: Kommunfullmäktigeförslag till taxa för båttrafik till och från ön Ven har...
 • RÅ 1996 ref. 10: Fråga om behandlingen i mervärdesskattehänseende av äldre upplåtelser av...
 • RÅ 1996 ref. 11: Fråga om val av körkortsingripande vid medhjälp till rattfylleri.
 • RÅ 1996 ref. 12: Extra tillägg till studiebidrag, utbetalat till en studerande som sammanb...
 • RÅ 1996 ref. 13: Ensamstående vuxenstuderande med minderåriga barn har, när fråga inte var...
 • RÅ 1996 ref. 14: Den omständigheten att socialnämnden vid tidigare biståndsutbetalningar i...
 • RÅ 1996 ref. 15: En studerande vid universitet hade medfört ett otillåtet hjälpmedel vid s...
 • RÅ 1996 ref. 16: Ett fåmansaktiebolag leasade en personbil från ett bilföretag. Vid leasin...
 • RÅ 1996 ref. 17: En byggnad har uppförts med stöd av ett bygglov som inte vunnit laga kraf...
 • RÅ 1996 ref. 18: Med stöd av bestämmelser i arbetsmiljölagen har Yrkesinspektionen vid vit...
 • RÅ 1996 ref. 19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlin...
 • RÅ 1996 ref. 20: Återställande av försutten tid har beviljats i ett fall då skrivelsen med...
 • RÅ 1996 ref. 21: Fråga om möjligheten att utdöma vite enligt plan- och bygglagen
 • RÅ 1996 ref. 22: Fråga om förutsättningar förelegat för att med stöd av 20 § andra stycket...
 • RÅ 1996 ref. 23: En i Sverige bosatt dansk medborgare uppbar en tjänstepension från Köpenh...
 • RÅ 1996 ref. 24: Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389)...
 • RÅ 1996 ref. 25: Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts so...
 • RÅ 1996 ref. 26: I en av de måltyper, för vilka det i särskild författning är föreskrivet...
 • RÅ 1996 ref. 27: Ett beslut av regeringen i ärende om omprövning av ett tidigare beslut i...
 • RÅ 1996 ref. 28: Ett regeringsbeslut om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har anse...
 • RÅ 1996 ref. 29: Efternamnet Leijoncrona, som burits av en utdöd släkt, har med hänsyn til...
 • RÅ 1996 ref. 30: Förutsättningarna för jämkning av värde av bilförmån vid beräkning av und...
 • RÅ 1996 ref. 31: A. genomgick forskarutbildning vid Uppsala universitet. Hon vistades till...
 • RÅ 1996 ref. 32: Bestämmelserna om värdepappersfonder i lagen (1947:576) om statlig inkoms...
 • RÅ 1996 ref. 33: Fråga om innebörden av uttrycket "allmän pensionsplan". Förhand...
 • RÅ 1996 ref. 34: Prövningstillstånd till kammarrätt har ansetts krävas när länsrätt avslag...
 • RÅ 1996 ref. 35: Fråga om bestämmelser, som av stiftaren intagits i stadgarna för en stift...
 • RÅ 1996 ref. 36: Försäkringskassa har funnit att en person saknade rätt till efterlevandep...
 • RÅ 1996 ref. 37: Bestämmelserna i 10 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om kommunikatio...
 • RÅ 1996 ref. 38: En person, som vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya ans...
 • RÅ 1996 ref. 39: Kommun som inte hade befogenhet att själv meddela föreläggande enligt 39...
 • RÅ 1996 ref. 40: Rättsprövning. Regeringens beslut angående utvidgning av ett naturreserva...
 • RÅ 1996 ref. 41: Som förutsättning för nedsättning av kvarskatteavgift gäller att skillnad...
 • RÅ 1996 ref. 42: Ett investmentbolag har vid tillämpning av 2 § 10 mom. lagen (1947:576) o...
 • RÅ 1996 ref. 43: Beslut av tillsynsmyndighet med stöd av 5 § lagen (1985:426) om kemiska p...
 • RÅ 1996 ref. 44: Tillämpning av den s.k. proportionalitetsprincipen i rättsprövningsmål an...
 • RÅ 1996 ref. 45: Omsorgsnämnd har - i fråga om funktionshindrad som deltar i s.k. daglig v...
 • RÅ 1996 ref. 46: Fråga i ärende angående bilstöd enligt förordningen (1988:890) om bilstöd...
 • RÅ 1996 ref. 47: Folkbokföring av makar som har gemensam dubbel bosättning (I och II).
 • RÅ 1996 ref. 48: En tomträtt med byggnad har överlåtits mot ett vederlag som avsevärt unde...
 • RÅ 1996 ref. 49: Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
 • RÅ 1996 ref. 50: Bestämmelsen i 7 kap. 1 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har...
 • RÅ 1996 ref. 51: När omprövning begärts av ett lagakraftvunnet förpliktande beslut har bes...
 • RÅ 1996 ref. 52: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989...
 • RÅ 1996 ref. 53: Avstående från hyresrätt mot ersättning har ansetts vara att betrakta som...
 • RÅ 1996 ref. 55: Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) har inte utgetts t...
 • RÅ 1996 ref. 56: Förutsättningar för förbud enligt 20 § andra stycket naturvårdslagen mot...
 • RÅ 1996 ref. 57: Regler i 5 och 24 §§ miljöskyddslagen (1969:387), som innebär skyldighet...
 • RÅ 1996 ref. 58: Rätten till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring ska...
 • RÅ 1996 ref. 59: Socialstyrelsen har ansetts äga rätt att överklaga beslut av Hälso- och s...
 • RÅ 1996 ref. 60: Ett aktiebolag var ensam ägare till ett utländskt dotterbolag, som i sin...
 • RÅ 1996 ref. 61: En vid prövningstillfället i Regeringsrätten 16-årig flicka hade på grund...
 • RÅ 1996 ref. 62: Vid beslut om övergång från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård -...
 • RÅ 1996 ref. 63: Enligt kollektivavtal gällde att landstingsanställda, under ledighet för...
 • RÅ 1996 ref. 64: Part har inte ansetts ha rätt att föra särskild talan mot beslut varigeno...
 • RÅ 1996 ref. 65: Enligt 2 § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sj...
 • RÅ 1996 ref. 66: Fråga om en person varit part hos regeringen i ett underställningsmål enl...
 • RÅ 1996 ref. 67: Kommun har ansetts berättigad att överklaga länsstyrelses beslut i ärende...
 • RÅ 1996 ref. 68: Bostadsrättsförening ställde kostnadsfritt säkerhet i form av borgen för...
 • RÅ 1996 ref. 69: Ett tyskt Kommanditgesellschaft auf Aktien har vid tillämpning av en disk...
 • RÅ 1996 ref. 70: Fråga om förutsättningarna för att en socialnämnd skall få ställa som vil...
 • RÅ 1996 ref. 71: Ett handelsbolag har till underpris överlåtit en tillgång till ett aktieb...
 • RÅ 1996 ref. 72: Vid ett byte av aktier i ett fåmansbolag mot nyemitterade aktier i ett an...
 • RÅ 1996 ref. 73: En sammanläggning av en aktieklass i ett s.k. Sicav-bolag med en annan ak...
 • RÅ 1996 ref. 74: Ett bolag drev enligt avtal med sjukvårdsdistrikt verksamhet som innebar...
 • RÅ 1996 ref. 75: Beräkningen av skattepliktigt värde av tävlingsvinst i form av kostnadsfr...
 • RÅ 1996 ref. 76: En polisman hade beviljats tjänstledighet med lön för att delta i tävling...
 • RÅ 1996 ref. 77: Fråga om bygglov för inglasning av ett stort antal balkonger på flerbosta...
 • RÅ 1996 ref. 78: Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjäns...
 • RÅ 1996 ref. 79: Ärenden om arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom rekryteringsstöd, löneb...
 • RÅ 1996 ref. 80: Frågor angående muntlig förhandling i mål om gravsättning av aska. Europa...
 • RÅ 1996 ref. 81: Försäkrad har ansetts berättigad till arbetsskadelivränta under arbetsliv...
 • RÅ 1996 ref. 82: Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala skat...
 • RÅ 1996 ref. 83: Fråga om utrednings- och beviskrav i mål om meddelande av varning enligt...
 • RÅ 1996 ref. 84: Principerna för tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Ett svenskt bolag äg...
 • RÅ 1996 ref. 85: Enligt 1 kap. 20 § första stycket lagen (1992:1528) om offenlig upphandli...
 • RÅ 1996 ref. 86: Fråga om 7 kap. 15 § sekretesslagen utgjort hinder mot att ur regionalt f...
 • RÅ 1996 ref. 87: Tillämpning av det s.k. destinatärsrekvisitet i 7 § 6 mom. lagen om statl...
 • RÅ 1996 ref. 88: Det beslut om detaljplan som kommunfullmäktige enligt sammanträdesprotoko...
 • RÅ 1996 ref. 89: Förhållandet mellan de bestämmelser i 13-18 §§ socialtjänstlagen (1980:62...
 • RÅ 1996 ref. 90: Vid tillämpning av 7 kap. 7 § alkohollagen (1994:1738) har ansökan om ser...
 • RÅ 1996 ref. 91: Fråga vid tillämpning av 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av...
 • RÅ 1996 ref. 92: Frågor om inkomst- och förmögenhetsbeskattning - bl.a. tidpunkten för för...
 • RÅ 1996 ref. 93: Enligt reglerna för beskattning av byggnadsrörelse kan en fysisk person s...
 • RÅ 1996 ref. 94: Ett vitesföreläggande att lämna självdeklaration hade föregåtts av ett fö...
 • RÅ 1996 ref. 95: Beslut av kommunfullmäktige att - under förutsättning att landstinget ans...
 • RÅ 1996 ref. 96: Ett beslut varigenom regeringen i samband med överprövning av ett bygglov...
 • RÅ 1996 ref. 97: Frågor om tillämpning av artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen i mål om...
 • RÅ 1996 ref. 98: Sedan en polismyndighet anmält att en förundersökning inletts mot en körk...
 • RÅ 1996 ref. 99: Fråga huruvida socialbidrag för bostadskostnad skall utges efter en av so...
 • RÅ 1996 ref. 100: Trafikhuvudman har vid offentlig upphandling av färdtjänsttransporter ans...
 • RÅ 1996 ref. 101: Ett moderbolag (AB Volvo) har till sina aktieägare delat ut aktierna i et...
 • RÅ 1996 ref. 102: Skattemyndighet som fattat taxeringsbeslut i visst ärende har ansetts kun...
 • RÅ 1997 ref. 1: Gåva från den förutvarande majoritetsägaren av en koncern till en ledande...
 • RÅ 1997 ref. 2: Fråga om sökandes rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen varit be...
 • RÅ 1997 ref. 3: Vid bedömningen av om en småbarnsförälder med heltidsarbete utanför hemme...
 • RÅ 1997 ref. 4: Som villkor för rätt till delpension enligt lagen (1979:84) om delpension...
 • RÅ 1997 ref. 5: Fråga om beskattningsreglerna avseende näringsverksamhet (rörelse) eller...
 • RÅ 1997 ref. 6: Enligt lagen (1951:691) om viss lindring av skattskyldigheten för den som...
 • RÅ 1997 ref. 7: Vid tillämpning av 7 kap. 26 § begravningslagen (1990:1144) har det i vis...
 • RÅ 1997 ref. 8: Ett barn stod efter föräldrarnas skilsmässa under deras gemensamma vårdna...
 • RÅ 1997 ref. 9: Landstingsstyrelse har beslutat att till kommunerna i länet överföra huvu...
 • RÅ 1997 ref. 10: Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har...
 • RÅ 1997 ref. 11: Ett moderbolag hade med förlust sålt aktierna i ett dotterbolag till en u...
 • RÅ 1997 ref. 12: Fråga om en fastighetsägare, mot vilken riktats vitesföreläggande enligt...
 • RÅ 1997 ref. 13: Beslut av arbetslöshetskassa med lokal administration har ansetts skola ö...
 • RÅ 1997 ref. 14: I mål om dröjsmålsavgift enligt lagen (1984:151) om punktskatter och pris...
 • RÅ 1997 ref. 15: Vid tillämpning av åttonde stycket av anvisningarna till 17 § mervärdeska...
 • RÅ 1997 ref. 16: En avdelning inom ett fackförbund bedriver verksamhet som avser mätning f...
 • RÅ 1997 ref. 17: Föreskriften i 71 § socialtjänstlagen om anmälningsskyldighet till social...
 • RÅ 1997 ref. 18: Enligt 3 kap. 7 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. f...
 • RÅ 1997 ref. 19: Fråga om rätt beskattningsår för kapitalintäkt bestående av utdelning frå...
 • RÅ 1997 ref. 20: Uppenbart förbiseende har ansetts föreligga då taxeringsenhet taxerats i...
 • RÅ 1997 ref. 21: Fråga om sekretess enligt 8 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) för handli...
 • RÅ 1997 ref. 22: Vid bedömande av rätt till bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bosta...
 • RÅ 1997 ref. 23: Funktionshindrade barns behov av personlig assistans enligt lagen (1993:3...
 • RÅ 1997 ref. 24: Bygglov för tillfällig åtgärd beviljades för att anordna uteservering und...
 • RÅ 1997 ref. 25: Nederländsk medborgare, som under tiden januari 1994 - april 1995 varit v...
 • RÅ 1997 ref. 26: Fråga om en grundskoleelev, som i en skrivelse till skolans rektor anmält...
 • RÅ 1997 ref. 27: Utgifter för borrning för bergvärme har berättigat till skattereduktion e...
 • RÅ 1997 ref. 28: En person med psykiskt funktionshinder, som bl.a. medför att han har beho...
 • RÅ 1997 ref. 29: Anmälan till handelsregistret av ändrad verksamhet för ett handelsbolag h...
 • RÅ 1997 ref. 30: Fråga (I) om förutsättningar förelegat för länsstyrelses medgivande enlig...
 • RÅ 1997 ref. 31: I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk sub...
 • RÅ 1997 ref. 32: I en s.k. galleria har en restaurang anordnat servering. Förbudet enligt...
 • RÅ 1997 ref. 33: Fråga om offentligt biträde i mål om förvar enligt utlänningslagen haft r...
 • RÅ 1997 ref. 34: Enligt artikel 13 i rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares...
 • RÅ 1997 ref. 35: En i Sverige bosatt person som bedriver näringsverksamhet tillsammans med...
 • RÅ 1997 ref. 36: Ett tyskt Kommanditgesellschaft har ansetts som en utländsk juridisk pers...
 • RÅ 1997 ref. 37: Fråga om det föreligger synnerliga skäl enligt 14 § andra stycket namnlag...
 • RÅ 1997 ref. 38: Rättsprövning. Fråga om rätt i visst fall för yrkesfiskare att överklaga...
 • RÅ 1997 ref. 39: Ett körkort har återkallats tills vidare med anledning av misstanke om tr...
 • RÅ 1997 ref. 40: En länsarbetsnämnd har vid offentlig upphandling av arbetsmarknadsutbildn...
 • RÅ 1997 ref. 41: Ett generellt förbud i en lokal ordningsstadga mot förtäring av spritdryc...
 • RÅ 1997 ref. 42: Undantaget från skatteplikt i 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200)...
 • RÅ 1997 ref. 43: Beskattningsfrågor vid nedsättning av aktiekapital genom inlösen av aktie...
 • RÅ 1997 ref. 44: Värdeförändringar av s.k. nollkupongobligationer har ansetts utgöra ränta...
 • RÅ 1997 ref. 45: Enligt lagakraftvunnen barnomsorgstaxa kan olika avgifter uttas för den o...
 • RÅ 1997 ref. 46: I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen som fullföljts till kamm...
 • RÅ 1997 ref. 47: Ett beslut av kommunfullmäktige att teckna borgen för en kommunal bostads...
 • RÅ 1997 ref. 48: Ett fåmansföretag, som har ett moderbolag vars aktier kan vara kvalificer...
 • RÅ 1997 ref. 49: Rätten till rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 lagen (1993...
 • RÅ 1997 ref. 50: Statens naturvårdsverk har av regeringen bemyndigats att meddela föreskri...
 • RÅ 1997 ref. 51: Bestämmelserna i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag har inte ansetts...
 • RÅ 1997 ref. 52: Fråga om den omständigheten att beskattningen av vederlag vid upplåtelse...
 • RÅ 1997 ref. 53: Det hjälpbehov som föranlett att ett barn familjehemsplacerats på grund a...
 • RÅ 1997 ref. 54: Uppskovsregeln i 27 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig i...
 • RÅ 1997 ref. 55: Fråga, vid prövning av rätt till bilstöd, om en viss inkomst utgjort ett...
 • RÅ 1997 ref. 56: Enligt 8 § första stycket i den lag (SFS 1975:1348) som reglerar ikrafttr...
 • RÅ 1997 ref. 57: Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid har ansetts tillämplig nä...
 • RÅ 1997 ref. 58: Åtgärd enligt 21 kap. 7 § föräldrabalken i form av föreläggande vid vite...
 • RÅ 1997 ref. 59: Förutsättningarna för dispens enligt 19 a § naturvårdsförordningen (1976:...
 • RÅ 1997 ref. 60: Enligt ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd överlämnas på när...
 • RÅ 1997 ref. 61: Kyrkofullmäktiges borgensåtagande till förmån för stiftelse med syfte att...
 • RÅ 1997 ref. 62: Fråga angående muntlig förhandling i socialförsäkringsmål; Europamål.
 • RÅ 1997 ref. 63: En enskild som avser att ta upp ett lån för inköp av en privatbostadsfast...
 • RÅ 1997 ref. 64: En stiftelse, som på grund av sin hittills bedrivna skolverksamhet varit...
 • RÅ 1997 ref. 65: Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av...
 • RÅ 1997 ref. 66: Kommuns beslut att ta ut planavgift enligt taxa utan att beakta att byggh...
 • RÅ 1997 ref. 67: När en fysisk person avser att köpa ett aktiebolag, låta bolaget dela ut...
 • RÅ 1997 ref. 68: Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:...
 • RÅ 1997 ref. 69: Prövningstillstånd har krävts vid överklagande hos kammarrätten dels när...
 • RÅ 1997 ref. 70: Enligt 6 § lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder får under vissa föru...
 • RÅ 1997 ref. 71: Ett fåmansföretag utfärdar till verkställande direktören i ett helägt dot...
 • RÅ 1997 ref. 72: Vid beräkning av arbetsskadelivränta för en vanligtvis deltidsarbetande o...
 • RÅ 1997 ref. 73: En läkare har utfärdat ett intyg till en person som uppträtt som patient...
 • RÅ 1997 ref. 74: Enligt 21 kap. 3 § första stycket vattenlagen får länsstyrelse vid vite f...
 • RÅ 1997 ref. 75: Fråga om de nybildade efternamnen Beachman (I) resp. Mortaigne (II) till...
 • RÅ 1997 ref. 76: En dagbarnvårdare har haft två barn placerade hemma hos sig kl. 09.00-17....
 • RÅ 1997 ref. 77: En byggnad som ingår i ett sådant bebyggelseområde som avses i 3 kap. 12...
 • RÅ 1997 ref. 78: Bestämmelserna i 8 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregl...
 • RÅ 1997 ref. 79: Hemmaboende ungdomar har ansetts berättigade till bistånd enligt 6 § soci...
 • RÅ 1997 ref. 80: I mål om folkbokföring har vård i familjehem enligt socialtjänstlagen (19...
 • RÅ 1997 ref. 81: En omvandling av aktier i ett fåmansföretag till ett annat aktieslag har,...
 • RÅ 1997 ref. 82: I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade...
 • RÅ 1998 ref. 1: Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrä...
 • RÅ 1998 ref. 2: I samband med utfärdande av F-skattesedel har skattemyndigheten som villk...
 • RÅ 1998 ref. 3: Fråga i mål angående förtidspension/sjukbidrag om kammarrätten bort medde...
 • RÅ 1998 ref. 4: Vid prövning av frågan om en patentsökt uppfinning uppfyllt kravet på upp...
 • RÅ 1998 ref. 5: Arbetsskadeförsäkrad har genomgått medicinsk behandling under tid han upp...
 • RÅ 1998 ref. 6: Stöd har ansetts saknas i skattelagstiftningen för att göra avdragsrätt f...
 • RÅ 1998 ref. 7: Förutsättningarna för en höjning av livräntan till en arbetsskadad, som f...
 • RÅ 1998 ref. 8: Vid tillämpning av 2 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i lyd...
 • RÅ 1998 ref. 9: I aktiebolagsrättslig praxis har i vissa fall lån från ett aktiebolag til...
 • RÅ 1998 ref. 10: En förening har till syfte att främja odontologisk vetenskap och utbildni...
 • RÅ 1998 ref. 11: Handlingar från ett tidigare enskilt ägt bolag, vilka efter det att bolag...
 • RÅ 1998 ref. 12: Tvåårsperioden avseende avdrag enligt punkt 3 a av anvisningarna till 33...
 • RÅ 1998 ref. 13: Ett svenskt aktiebolag har förvärvat ett konvertibelt skuldebrev som utfä...
 • RÅ 1998 ref. 14: Föreskriften i 19 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård om underr...
 • RÅ 1998 ref. 15: Vid sammanträde i landstingsfullmäktige var ordinarie ordförande förhindr...
 • RÅ 1998 ref. 16: En kommun har beslutat förlänga ett kontrakt avseende hyra av banor i en...
 • RÅ 1998 ref. 17: En byggnad med känsligt läge inom ett från kulturhistorisk synpunkt särsk...
 • RÅ 1998 ref. 18: Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmeto...
 • RÅ 1998 ref. 19: Som led i omstruktureringen av en koncern har ett aktiebolag (X) som ägt...
 • RÅ 1998 ref. 20: Ett aktiebolag som bedriver pantbanksverksamhet har ansökt om tillstånd e...
 • RÅ 1998 ref. 21: En försäkrad med vissa funktionshinder arbetar ensam i en egen rörelse me...
 • RÅ 1998 ref. 22: En kommuns beslut att begränsa barnomsorg med hänvisning till att moderns...
 • RÅ 1998 ref. 23: En detaljplan vars genomförandetid gått ut har ersatts av en ny detaljpla...
 • RÅ 1998 ref. 24: Aktivt deltagande i arbetsmarknadsutbildning i form av ungdomspraktik (I)...
 • RÅ 1998 ref. 25: Rätt till avdrag för realisationsförlust vid likvidation av ett aktiebola...
 • RÅ 1998 ref. 26: Fråga om en fastighetsägare, mot vilken riktats föreläggande om undersökn...
 • RÅ 1998 ref. 27: Den bestämmelse i 3 § fjärde stycket lagen (1984:1052) om statlig fastigh...
 • RÅ 1998 ref. 28: Vid upplösning av en familjestiftelse har hela det från stiftelsen utskif...
 • RÅ 1998 ref. 29: Ett företag inom tandteknikerbranschen var enligt tillämpliga författning...
 • RÅ 1998 ref. 30: Skriftliga rapporter som lämnats till polismyndigheten av ordningsvakter...
 • RÅ 1998 ref. 31: Hinder har inte ansetts föreligga att bifalla en framställning av ett kon...
 • RÅ 1998 ref. 32: Fråga om sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen för uppgifter hos Aff...
 • RÅ 1998 ref. 33: Kommunfullmäktige har beslutat om arvode till förtroendevalda för - utöve...
 • RÅ 1998 ref. 34: En handling, som genom dom undantagits från taxeringsrevision med stöd av...
 • RÅ 1998 ref. 35: Beräkning av bygglovsavgift när en byggherre inom ett område uppför ett a...
 • RÅ 1998 ref. 36: Stipendium från ett privat bolag har inte ansetts kunna jämställas med et...
 • RÅ 1998 ref. 37: En förälder, för vilken anmälan gjorts hos försäkringskassan om tjänstled...
 • RÅ 1998 ref. 38: Arbetsgivarens rätt till ersättning för kostnad för sjuklön enligt 16 § l...
 • RÅ 1998 ref. 39: Skattskyldig som inte hade några kostnader för bostad på sin hemort har m...
 • RÅ 1998 ref. 40: Fråga om undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § mervärdesskattelag...
 • RÅ 1998 ref. 41: Fråga om disciplinpåföljd för legitimerad sjukgymnast (I) respektive åter...
 • RÅ 1998 ref. 42: Den s.k. scientologibibeln har inte ansetts omfattad av sekretess enligt...
 • RÅ 1998 ref. 43: Återbetalning av djurbidrag. Enligt förordningen (1989:896) om vissa bidr...
 • RÅ 1998 ref. 44: Datalagrade förteckningar över in- och utgående meddelanden (e-post-logg)...
 • RÅ 1998 ref. 45: Fråga om gravanordning på en 1800-tals kyrkogård med avseende på utformni...
 • RÅ 1998 ref. 46: En skogsdunge i närheten av bebyggelse har inte ansetts som en lämplig pl...
 • RÅ 1998 ref. 47: En förutsättning för serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738)...
 • RÅ 1998 ref. 48: Länsrätten har funnit att ett förbud i förordningen (1991:1289) om vissa...
 • RÅ 1998 ref. 49: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cy...
 • RÅ 1998 ref. 50: Ett investmentbolag har beslutat utdelning av aktier vilkas marknadsvärde...
 • RÅ 1998 ref. 51: Kravet i 3 § första stycket 2 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård...
 • RÅ 1998 ref. 52: Vid sammanträden i en kommunledningsgrupp, som var ett rådgivande organ t...
 • RÅ 1998 ref. 53: Vid beräkning av förlust vid moderbolags försäljning av 49 % av aktierna...
 • RÅ 1998 ref. 54: Fråga om sekretess enligt 1 a § sekretessförordningen (1980:657) för uppg...
 • RÅ 1998 ref. 55: Kravet på uppfinningshöjd ansågs uppfyllt i fråga om jordbruksvält (I) oc...
 • RÅ 1998 ref. 56: Fråga - vid bedömningen av om fortsatt godkännande för vissa bekämpningsm...
 • RÅ 1998 ref. 57: Bygglov gavs för ett möbelvaruhus på ett område som enligt detaljplan avs...
 • RÅ 1998 ref. 58: Enligt åberopade avtal har inventarier förvärvats från och leasats till f...
 • RÅ 1999 ref. 1: Underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel har bestämts för ett allmä...
 • RÅ 1999 ref. 2: Beslut om s.k. frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt har ansetts...
 • RÅ 1999 ref. 3: Avdrag för nyemissionskostnader enligt 2 § 16 mom. lagen (1947:576) om st...
 • RÅ 1999 ref. 4: En utländsk medborgare som inte var bosatt i Sverige har, sedan hon sluta...
 • RÅ 1999 ref. 5: Ett beslut av kommunfullmäktige att vägra en förtroendevald ansvarsfrihet...
 • RÅ 1999 ref. 6: Läkare på akutmottagnings kirurgiska klinik som underlåtit att tillse att...
 • RÅ 1999 ref. 7: En såsom ideell förening betecknad sammanslutning har ansetts utgöra en o...
 • RÅ 1999 ref. 8: Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och rekla...
 • RÅ 1999 ref. 9: Fråga om tillämplig skattesats för mervärdesskatt vid avtal med televisio...
 • RÅ 1999 ref. 10: Ett bolag, som gjort gällande att den tillsynsavgift som bolaget erlagt e...
 • RÅ 1999 ref. 11: Ansvaret för åtgärder i form av korttidsvistelse, korttidstillsyn och led...
 • RÅ 1999 ref. 12: Vid upphandling av elektrisk kraft uppställt krav att leverantören skulle...
 • RÅ 1999 ref. 13: Vid beräkning av ett aktiebolags rörelseförlust i samband med avyttring a...
 • RÅ 1999 ref. 14: Ett avtal om räntegaranti (CAP-avtal) avses att komma till användning del...
 • RÅ 1999 ref. 15: Fråga om återkallelse av läkarlegitimation m.m. på grund av alkoholism sa...
 • RÅ 1999 ref. 16: Faktura på elkraft som levererats under viss månad togs emot av köparen i...
 • RÅ 1999 ref. 17: Uppgift i deklaration om marknadsvärdet på fastighet har inte ansetts utg...
 • RÅ 1999 ref. 18: Datalagrade meddelanden, s.k. cookie-filer (I) respektive global/historik...
 • RÅ 1999 ref. 19: Som anskaffningsvärde för tillgångar i en verksamhet som efter ändring av...
 • RÅ 1999 ref. 20: Märkena L 10, L 11 och L 12, avseende religiösa och prästerliga tjänster,...
 • RÅ 1999 ref. 21: En läkare på en vårdcentral har tilldelats erinran sedan läkaren utan erf...
 • RÅ 1999 ref. 22: Vid bedömning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statli...
 • RÅ 1999 ref. 23: En försäkrad har erhållit helt sjukbidrag under två år, då han skulle gen...
 • RÅ 1999 ref. 24: Fråga om återkallelse av registrering som fastighetsmäklare på grund av r...
 • RÅ 1999 ref. 25: Friluftsfrämjandet har ansetts ha till huvudsakligt syfte att främja idro...
 • RÅ 1999 ref. 26: Under kammarrätts handläggning av ett överklagande i fråga om förvar enli...
 • RÅ 1999 ref. 27: Fråga om ägare av en fastighet haft rätt att överta talan i ett ärende om...
 • RÅ 1999 ref. 28: Två fåmansföretag, som bedriver finansiell rådgivning respektive fondförv...
 • RÅ 1999 ref. 29: Enligt 2 § 8 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt...
 • RÅ 1999 ref. 30: Fråga om moderföretag och dotterföretag kan lämna eller mottaga koncernbi...
 • RÅ 1999 ref. 31: Byggnadsentreprenör har mottagit à conto-betalningar. Fråga om frist för...
 • RÅ 1999 ref. 32: Företag som tillhandahåller säkerhetsbrickor avsedda att underlätta åters...
 • RÅ 1999 ref. 33: Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som bet...
 • RÅ 1999 ref. 34: Ett aktiebolag har under pågående taxeringsprocess upplösts genom frivill...
 • RÅ 1999 ref. 35: Hinder har inte ansetts föreligga att medge avdrag för realisationsförlus...
 • RÅ 1999 ref. 36: Uppgifter som utväxlats mellan en skattemyndighet och Riksskatteverket vi...
 • RÅ 1999 ref. 37: Avdrag för ingående mervärdesskatt har inte medgetts bolag för anskaffnin...
 • RÅ 1999 ref. 38: God man som förordnats enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken för att bevaka h...
 • RÅ 1999 ref. 39: En s.k. driving-range har ansetts som en golfbana i den mening som avses...
 • RÅ 1999 ref. 40: Till skydd mot olyckor med barn har det ansetts erforderligt med särskild...
 • RÅ 1999 ref. 41: En stiftelse, som bildats genom en donation av en enskild person, har til...
 • RÅ 1999 ref. 42: Innehavaren av en kraftvärmeanläggning har ansetts ha rätt till avdrag fö...
 • RÅ 1999 ref. 43: Riksförsäkringsverkets föreskrifter om rätt till ersättning för tandvård...
 • RÅ 1999 ref. 44: En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service til...
 • RÅ 1999 ref. 45: En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte...
 • RÅ 1999 ref. 46: Kommuns beslut att utge lägre bidrag till sådana enskilda daghem som inte...
 • RÅ 1999 ref. 47: Ett beslut av en försäkringskassa om godkännande av en arbetsskada i samb...
 • RÅ 1999 ref. 48: Handlingar hos Riksmarskalksämbetet har ansetts inte omfattade av bestämm...
 • RÅ 1999 ref. 49: I mål om besvär i särskild ordning enligt 102 § taxeringslagen (1956:623)...
 • RÅ 1999 ref. 50: En idrottsförenings medverkan till att anordna en rockmusikkonsert har hä...
 • RÅ 1999 ref. 51: Socialförsäkringsnämndens beslut i ett ärende om livränta har ansetts kun...
 • RÅ 1999 ref. 52: Hos skattemyndigheten har ett omprövningsbeslut rörande en tvistig fråga...
 • RÅ 1999 ref. 53: Uppsättande av skärmtak över en balkong har ansetts utgöra tillbyggnad i...
 • RÅ 1999 ref. 54: En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och vara...
 • RÅ 1999 ref. 55: Ett konvertibelt skuldebrev har inte ansetts utgöra en delägarrätt i den...
 • RÅ 1999 ref. 56: Ökning av inkomst som berott på att arbetstiden ökat i anslutning till at...
 • RÅ 1999 ref. 57: Ett stall, som har uppförts på en jordbruksfastighet för att användas i t...
 • RÅ 1999 ref. 58: Enligt 2 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt beskattas utlä...
 • RÅ 1999 ref. 59: Fråga - vid bedömningen av om en skattskyldig har lämnat en sådan oriktig...
 • RÅ 1999 ref. 60: Ett aktiebolag var moderbolag i en koncern med verksamhet i Sverige och u...
 • RÅ 1999 ref. 61: I mål om körkortsingripande har som grund för ingripandet åberopats ett g...
 • RÅ 1999 ref. 62: Annan juridisk person än dödsbo har ansetts som utomstående vid tillämpni...
 • RÅ 1999 ref. 63: Kammarrätt har inte ansetts kunna pröva frågan om ändring av ett beslut o...
 • RÅ 1999 ref. 64: Fråga i mål angående psykiatrisk tvångsvård om patienten, som samtyckt ti...
 • RÅ 1999 ref. 65: Vid beräkning av det s.k. spärrbeloppet enligt lagen (1986:468) om avräkn...
 • RÅ 1999 ref. 66: Särskilda skäl för befrielse från avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1...
 • RÅ 1999 ref. 67: Beslut av en kommun att lämna bidrag till ett universitet med staten som...
 • RÅ 1999 ref. 68: En kommun har ansetts sakna författningsstöd för att av en byggnads ägare...
 • RÅ 1999 ref. 69: Behandlingen i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende av en s.k. valuta...
 • RÅ 1999 ref. 70: Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statl...
 • RÅ 1999 ref. 71: Ianspråktagande av ersättningsfond för mark har ansetts inte böra påverka...
 • RÅ 1999 ref. 72: Tillämpning av 2 § 4 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inko...
 • RÅ 1999 ref. 73: Om länsstyrelsen i ett ärende om bygglov som rör tillämpning av både 2 oc...
 • RÅ 1999 ref. 74: Avdrag för koncernbidrag har ansetts kunna medges utan hinder av att 72 e...
 • RÅ 1999 ref. 75: I fråga om beslut av en socialförsäkringsnämnd har protokollet och inte b...
 • RÅ 1999 ref. 76: Regeringens beslut angående upphörande av rätten att driva kärnkraftsreak...
 • RÅ 2000 ref. 1: Det förhållandet att lokal eller regional medfinansiering erfordras för a...
 • RÅ 2000 ref. 2: Kommunalt partistöd, innefattande förutom mandatbundet stöd ett grundstöd...
 • RÅ 2000 ref. 3: Frågor om rätt till avdrag för kostnader för vissa dataprogram och tidskr...
 • RÅ 2000 ref. 4: Skattskyldighet för intjänad bonus som en anställd - innan bonusen skulle...
 • RÅ 2000 ref. 5: Bestämmelsen i rådets sjätte mervärdesskattedirektiv, 77/388 EEG, artikel...
 • RÅ 2000 ref. 6: Beslut enligt 4 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvå...
 • RÅ 2000 ref. 7: En byggnad har med hänsyn till sin konstruktion, utformning och placering...
 • RÅ 2000 ref. 8: Bestämmelserna i lagen (1997:736) om färdtjänst har inte ansetts medföra...
 • RÅ 2000 ref. 9: Enligt artikel 3 punkt a i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 om införand...
 • RÅ 2000 ref. 10: Fråga om återkallelse av legitimation som sjuksköterska på grund av bl.a....
 • RÅ 2000 ref. 11: Fråga, i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning...
 • RÅ 2000 ref. 12: Fråga om innebörden av bestämmelsen i 6 kap. 3 § fjärde stycket alkoholla...
 • RÅ 2000 ref. 13: De särskilda reglerna för inländska skadeförsäkringsföretag i 2 § 6 mom....
 • RÅ 2000 ref. 14: En ideell förenings utbildningsverksamhet har ansetts bestå till en del a...
 • RÅ 2000 ref. 15: Uppgift om huruvida någon förekommer i ärende hos SÄPO har ansetts omfatt...
 • RÅ 2000 ref. 16: Ett beslut om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) i form av h...
 • RÅ 2000 ref. 17: Ett svenskt aktiebolag (moderbolaget) äger ett annat svenskt aktiebolag (...
 • RÅ 2000 ref. 18: Fusion varigenom ett icke investmentföretag absorberas av ett investmentf...
 • RÅ 2000 ref. 19: Lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting har inte...
 • RÅ 2000 ref. 20: Sedan en finsk kvinna, som tidigare varit anställd i Sverige, fött barn h...
 • RÅ 2000 ref. 21: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har ansett tillämplig på dels ett kommis...
 • RÅ 2000 ref. 22: I ett EG-direktiv som genomförts i svensk rätt finns bestämmelser om konf...
 • RÅ 2000 ref. 23: En skattskyldig har genom andelsbyte samtidigt avyttrat såväl A- som B-ak...
 • RÅ 2000 ref. 24: Anpassningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikap...
 • RÅ 2000 ref. 25: En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan o...
 • RÅ 2000 ref. 26: Sådana utgifter för ändringsarbeten på byggnader som avses i punkt 3 av a...
 • RÅ 2000 ref. 27: Den försäljningsskatt som enligt lagen (1978:69) om försäljningsskatt på...
 • RÅ 2000 ref. 28: En arbetsgivare har ansetts berättigad att vid sin inkomsttaxering göra a...
 • RÅ 2000 ref. 29: Konkursbo har ansetts som avgiftsskyldigt för arbetsgivaravgifter på utde...
 • RÅ 2000 ref. 30: En tingsrätt har bestämt att en förälder har rätt till umgänge med sina b...
 • RÅ 2000 ref. 31: Fråga om avdrag för sponsring av Operan (I) och projektet Pilgrimsfalk (I...
 • RÅ 2000 ref. 32: En länsrätt har fastställt ett beslut om omedelbart omhändertagande enlig...
 • RÅ 2000 ref. 33: Fråga om innebörden av begreppet "socialt nedbrytande beteende"...
 • RÅ 2000 ref. 34: När försäkrad erhållit fortsatt helt sjukbidrag har nedsättningen av arbe...
 • RÅ 2000 ref. 36: Ett moderbolag, som genom fusion övertagit ett helägt dotterbolags tillgå...
 • RÅ 2000 ref. 37: Fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till en företaga...
 • RÅ 2000 ref. 38: Det förhållandet att endast ersättningar som ligger till grund för svensk...
 • RÅ 2000 ref. 39: En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre omsorgs...
 • RÅ 2000 ref. 40: Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 3 § 7 a mom. lagen (...
 • RÅ 2000 ref. 41: Ett bolag vars konkurs avslutats utan överskott under pågående skatteproc...
 • RÅ 2000 ref. 42: Vid prövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt...
 • RÅ 2000 ref. 43: Förmånsvärdet för vissa servicebilar har jämkats till 70 procent vid berä...
 • RÅ 2000 ref. 44: Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag, där det finns A- och B-aktier, h...
 • RÅ 2000 ref. 45: Realisationsförlust vid försäljning av aktier i ett bolag som bedrev golf...
 • RÅ 2000 ref. 46: Fråga om eftergift och nedsättning av tilläggsavgift enligt plan- och byg...
 • RÅ 2000 ref. 47: I fråga om huvudägare i ett fåmansföretag har det förhållandet att altern...
 • RÅ 2000 ref. 48: Fråga om en person varit utsänd för anställning på utländsk ort i svenska...
 • RÅ 2000 ref. 49: En detaljplanebestämmelse enligt vilken husfasaderna i ett bostadskvarter...
 • RÅ 2000 ref. 50: Länsrätten har sakprövat vissa avdragsyrkanden som inte prövats av skatte...
 • RÅ 2000 ref. 51: Fråga vid tillämpning av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionä...
 • RÅ 2000 ref. 52: Fråga om tillstånd till kameraövervakning i taxibil.
 • RÅ 2000 ref. 53: En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i r...
 • RÅ 2000 ref. 54: Riksskatteverket har först som motpart i Regeringsrätten framställt yrkan...
 • RÅ 2000 ref. 55: I ett mål enligt lagen (1993:389) om assistansersättning har försäkringsk...
 • RÅ 2000 ref. 56: I ett aktiebolag bedriver aktieägarna olika delar av verksamheten. Alla a...
 • RÅ 2000 ref. 57: Enligt 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten skall en ansökan om u...
 • RÅ 2000 ref. 58: Ett tidningsföretag har med stöd av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om själv...
 • RÅ 2000 ref. 60: Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna...
 • RÅ 2000 ref. 61: Vid den intresseavvägning som enligt 6 § lagen (1998:150) om allmän kamer...
 • RÅ 2000 ref. 62: Sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering av varumärke har in...
 • RÅ 2000 ref. 63: Ett förfarande varigenom ett aktiebolag återköper kundfordringar som tidi...
 • RÅ 2000 ref. 64: Fråga om utdelning från dotterbolag till moderbolag skulle hänföras till...
 • RÅ 2000 ref. 67: Fråga om nedsättning av årsbelopp för studielån på grund av synnerliga sk...
 • RÅ 2000 ref. 68: Ett aktiebolag har tecknat konvertibla skuldebrev som emitterats av moder...
 • RÅ 2001 ref. 1: Den som är bosatt utomlands och av den anledningen är endast begränsat sk...
 • RÅ 2001 ref. 2: En överlåtelse av fastigheter mot en ersättning som understiger taxerings...
 • RÅ 2001 ref. 3: En patient, som genomgår rättspsykiatrisk vård, har ansetts ha rätt att f...
 • RÅ 2001 ref. 4: Sponsringsmeddelanden i omedelbar anslutning till väderprognoser, som int...
 • RÅ 2001 ref. 5: Aktier har inte ansetts kvalificerade vare sig hos en fysisk person, som...
 • RÅ 2001 ref. 6: Fråga om förutsättningarna för att en stiftelse, vars verksamhet avser in...
 • RÅ 2001 ref. 7: Ett kreditmarknadsbolag har ansetts berättigat till avdrag för värdeminsk...
 • RÅ 2001 ref. 8: Att ett aktiebolag upplöser ackumulerade överavskrivningar och redovisar...
 • RÅ 2001 ref. 9: Kammarrätt har avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att avvakta öv...
 • RÅ 2001 ref. 10: En gåva i form av aktier i ett bolag till en anställd i bolaget har med h...
 • RÅ 2001 ref. 11: Ett bolag har förvärvat konvertibla skuldebrev, som utfärdats av dess mod...
 • RÅ 2001 ref. 12: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett fåman...
 • RÅ 2001 ref. 13: Fråga om en revisor, som brustit i betalning av sina skatteskulder och in...
 • RÅ 2001 ref. 14: Hinder enligt 6 § andra stycket och 14 § första stycket 6 varumärkeslagen...
 • RÅ 2001 ref. 15: Bestämmelsen i 7 § 8 mom. femte stycket lagen (1947:576) om statlig inkom...
 • RÅ 2001 ref. 16: Fråga om innebörden av begreppet företagare i arbetslöshetsförsäkringen...
 • RÅ 2001 ref. 17: Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en allmänny...
 • RÅ 2001 ref. 18: Social distriktsnämnds beslut att avbryta en upphandling av driften av gr...
 • RÅ 2001 ref. 19: En skattemyndighet har företagit flera omprövningar enligt 4 kap. taxerin...
 • RÅ 2001 ref. 20: En skattskyldig har underlåtit att i sin självdeklaration redovisa ett an...
 • RÅ 2001 ref. 21: Fråga om inkomst- och förmögenhetsbeskattning av s.k. omvända konvertible...
 • RÅ 2001 ref. 22: En delägare i ett kommanditbolag (I) respektive en företagsledare i ett f...
 • RÅ 2001 ref. 23: Plenimål. Fråga om ramen för Regeringsrättens prövning då Riksskatteverke...
 • RÅ 2001 ref. 24: Bestämmelsen i 22 § andra stycket lagen (1998:1600) om beskattning vid öv...
 • RÅ 2001 ref. 25: En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra näring...
 • RÅ 2001 ref. 26: Bestämmelserna i 27 § socialtjänstlagen (1980:620) om meddelande av förbu...
 • RÅ 2001 ref. 27: Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) har ansetts tilläm...
 • RÅ 2001 ref. 28: Bidrag från kommun till av kommunen ägda bolag för att täcka förluster i...
 • RÅ 2001 ref. 29: Postdoktorala studier, som finansierats med stipendium från Naturvetenska...
 • RÅ 2001 ref. 30: Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppko...
 • RÅ 2001 ref. 31: Enfamiljshus i globform har ansetts förenligt med anpassningskravet i 3 k...
 • RÅ 2001 ref. 32: Skattetillägg har tagits ut efter den lägre procentsatsen (20 procent) nä...
 • RÅ 2001 ref. 33: Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i...
 • RÅ 2001 ref. 34: Fråga om mervärdesskatt vid olika former av facklig samverkan (I och II)....
 • RÅ 2001 ref. 35: Fråga om manuell behandling av personuppgifter i betygshandlingar som är...
 • RÅ 2001 ref. 36: En publikation som enligt utgivningsplan skulle utkomma fyra gånger per å...
 • RÅ 2001 ref. 37: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln vid beskattning av rea...
 • RÅ 2001 ref. 38: En person med hemvist i Belgien ägde skogsfastigheter i Sverige. Fråga vi...
 • RÅ 2001 ref. 39: Tillstånd har medgivits att i ett parkeringshus i centrala Stockholm anvä...
 • RÅ 2001 ref. 40: En försäkringskassa har med stöd av 20 § lagen (1993:737) om bostadsbidra...
 • RÅ 2001 ref. 41: För att ett s.k. gemenskapsinternt förvärv enligt 2 a kap. 2 § mervärdess...
 • RÅ 2001 ref. 42: Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande uts...
 • RÅ 2001 ref. 43: Avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt på pensionsmedel har int...
 • RÅ 2001 ref. 44: Med begreppet "hela personalen" i 32 § 3 e mom. kommunalskattel...
 • RÅ 2001 ref. 45: Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet...
 • RÅ 2001 ref. 46: Ett svenskt bolag som äger fastigheter i USA genom ett svenskt kommanditb...
 • RÅ 2001 ref. 47: Då det inte kunnat visas att elev med uttalade nazistiska sympatier och m...
 • RÅ 2001 ref. 48: Fråga i mål om arbetslöshetsersättning om en företagares verksamhet kan a...
 • RÅ 2001 ref. 49: De särskilda beskattningsreglerna för investmentföretag har ansetts tillä...
 • RÅ 2001 ref. 50: Tre utländska ishockeyspelare var för spelåret 1995/1996 engagerade av en...
 • RÅ 2001 ref. 51: Den förhandlingsverksamhet och den boendeinflytande-, projekt- och fritid...
 • RÅ 2001 ref. 52: Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning för rätt till förtidspensi...
 • RÅ 2001 ref. 53: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 § lagen (1989:14) om...
 • RÅ 2001 ref. 54: Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgång...
 • RÅ 2001 ref. 55: Ett helägt dotterbolags externa avyttring av konvertibla skuldebrev, som...
 • RÅ 2001 ref. 56: En markägare har med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen anset...
 • RÅ 2001 ref. 57: Skattskyldig som infriat ett borgensåtagande och därigenom fått en regres...
 • RÅ 2001 ref. 58: Socialnämnd har ansetts berättigad att uppbära retroaktivt beviljat vårdb...
 • RÅ 2001 ref. 59: Fråga om relationen mellan punkterna 1 och 2 i 16 § första stycket lagen...
 • RÅ 2001 ref. 60: Aktiebolag som ägs av en konsult och tillsammans med likartade aktiebolag...
 • RÅ 2001 ref. 61: Fråga om kammarrätt förfarit felaktigt när endast referenten och föredrag...
 • RÅ 2001 ref. 62: Arbetsbyte som skett för att förhindra arbetsutlösta försämringstillstånd...
 • RÅ 2001 ref. 63: Regeringens beslut i ärende om nåd enligt 11 kap. 13 § första stycket reg...
 • RÅ 2001 ref. 64: Stockholms stadshus med tillhörande inventarier har inte ansetts ha sådan...
 • RÅ 2001 ref. 65: Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en relativt...
 • RÅ 2001 ref. 66: Ett förfarande, som innebär att två fysiska personer till underpris avytt...
 • RÅ 2001 ref. 67: Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5...
 • RÅ 2001 ref. 68: Jordbruksverkets adressregister över mjölkproducenter har ansetts kunna l...
 • RÅ 2001 ref. 69: Tillhandahållande av frukost i en hotellverksamhet har inte ansetts utgör...
 • RÅ 2001 ref. 70: Vårdbidrag har ansetts kunna avse vård- och tillsynsbehovet i fråga om så...
 • RÅ 2001 ref. 71: Barnomsorgstaxa inkomstdifferentierad efter föräldrarnas bruttoinkomst oc...
 • RÅ 2001 ref. 72: Vid en av Regeringsrätten företagen proportionalitetsprövning i ärende om...
 • RÅ 2001 ref. 73: Att personalrabatt i efterhand gottskrivs ett kundkort har inte ansetts u...
 • RÅ 2001 ref. 74: Uppskovsavdrag vid avyttring av andel i bostadsrättsförening har ansetts...
 • RÅ 2001 ref. 75: Sjukpenninggrundande inkomst för en försäkrad som arbetar halvtid och är...
 • RÅ 2001 ref. 76: Beslut om avslag på en begäran om flyttning av gravsatt aska inom en grav...
 • RÅ 2001 ref. 77: Fråga om storleken av föräldrapenning för försäkrad som under perioden om...
 • RÅ 2001 ref. 78: Omkostnadsersättning som en kommun betalat till en anställd för dagbarnvå...
 • RÅ 2001 ref. 79: Fråga bl.a. om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt på vissa f...
 • RÅ 2001 ref. 80: Fråga om förutsättningarna för meddelande av s.k. förundersökningstillstå...
 • RÅ 2002 ref. 1: Vid prövning av fråga om överflyttning enligt Haagkonventionen av en tolv...
 • RÅ 2002 ref. 2: Fri tandvård som en arbetsgivare erbjuder en anställd har, under förutsät...
 • RÅ 2002 ref. 3: Ensamstående kvinna, som fött barn efter insemination i Danmark med okänd...
 • RÅ 2002 ref. 4: Regeringens beslut i ett ärende om moratorium avseende en skatteskuld har...
 • RÅ 2002 ref. 5: Den som enligt den upphandlande enhetens beslut antagits som leverantör h...
 • RÅ 2002 ref. 6: Konstförening, som har som ändamål att söka bredda och fördjupa intresse...
 • RÅ 2002 ref. 7: Då närstående till delägare i fåmansbolag, som tillverkade fritidshus, fö...
 • RÅ 2002 ref. 8: Bestämmelserna i körkortslagstiftningen om godkännande av handledare vid...
 • RÅ 2002 ref. 9: Ersättning som utbetalas till ett bolag, som framställt ett sceniskt verk...
 • RÅ 2002 ref. 10: Förmån av delvis fri kost har ansetts föreligga när anställda fått betala...
 • RÅ 2002 ref. 11: Vårdinsatserna beträffande funktionshindrat barn, för vilket helt vårdbid...
 • RÅ 2002 ref. 12: Den kommunala kompetensen har ansetts omfatta namnsättning av enskild väg...
 • RÅ 2002 ref. 13: Vägsamfällighet har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtel...
 • RÅ 2002 ref. 14: Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eft...
 • RÅ 2002 ref. 15: Verksamhet avseende skogsbruk på en fastighet om ca 30 hektar, där den sk...
 • RÅ 2002 ref. 16: Elektrisk kraft, som ett bolag förbrukar i industriell verksamhet i samba...
 • RÅ 2002 ref. 17: Fråga om avskrivning av studielån har ansetts böra sakprövas av domstol u...
 • RÅ 2002 ref. 18: Fråga om serveringstillstånd enligt alkohollagen bör vägras med hänsyn ti...
 • RÅ 2002 ref. 19: Fråga om innebörden av uttrycket "inneha andelar" i bestämmelse...
 • RÅ 2002 ref. 20: Grund för påförande av skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bo...
 • RÅ 2002 ref. 21: En person har vid tillämpning av 3 § 12 mom. femte stycket lagen om statl...
 • RÅ 2002 ref. 22: Kammarrätt har åsidosatt sitt utredningsansvar enligt 8 § förvaltningspro...
 • RÅ 2002 ref. 23: Yrkande om muntlig förhandling i ett mål om återbetalning av arbetslöshet...
 • RÅ 2002 ref. 24: Ett avtal mellan aktieägarna i ett bolag innebär att en av aktieägarna, e...
 • RÅ 2002 ref. 25: Återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri har inte ansetts ku...
 • RÅ 2002 ref. 26: Kammarrätt, som för kännedom översänt överklagandehandling till klaganden...
 • RÅ 2002 ref. 27: Uppskov med beskattning av realisationsvinst har ansetts kunna medges då...
 • RÅ 2002 ref. 28: I protokoll från sammanträde med riksbanksdirektionen intagen uppgift om...
 • RÅ 2002 ref. 29: Anteckningar på ett delgivningskvitto har ansetts utgöra ett överklagande...
 • RÅ 2002 ref. 30: Fråga om disciplinär åtgärd mot fastighetsmäklare på grund av försök att...
 • RÅ 2002 ref. 31: Förutsättningar för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga n...
 • RÅ 2002 ref. 32: Enligt studiestödslagen (1973:349) gällde delvis olika regler för återbet...
 • RÅ 2002 ref. 33: Fråga om återkallelse eller varning i mål om serveringstillstånd enligt a...
 • RÅ 2002 ref. 34: När länsrätten i ett s.k. blandat mål enligt plan- och bygglagen avgjort...
 • RÅ 2002 ref. 35: En arbetstagare med bostadsorten som tjänsteställe har, då hans tjänstgör...
 • RÅ 2002 ref. 37: Tillståndskravet för vilthägn i 24 a § naturvårdslagen har ansetts omfatt...
 • RÅ 2002 ref. 38: Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medge...
 • RÅ 2002 ref. 39: Sedan beslutsmyndigheten återkallat sina lagakraftvunna vitesföreläggande...
 • RÅ 2002 ref. 40: Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om for...
 • RÅ 2002 ref. 41: Överlåtelse mot ersättning av en kundfordran, som ansetts definitivt förl...
 • RÅ 2002 ref. 42: Ett uthyrningsföretag betingar sig utöver hyra en särskild premie att bet...
 • RÅ 2002 ref. 43: Kostnader för handikappad pojkes resor till fristående skola i grannkommu...
 • RÅ 2002 ref. 44: Nedsättning av statlig fastighetsskatt har inte ansetts kunna medges för...
 • RÅ 2002 ref. 45: Fråga om tillämpningsområdet för förordningen (1956:296) om ersättning fr...
 • RÅ 2002 ref. 46: När en skattskyldig inte redovisat någon mervärdesskatt i sin självdeklar...
 • RÅ 2002 ref. 47: Fråga vid beräkning av ersättning vid arbetslöshet om beräkningen skall s...
 • RÅ 2002 ref. 48: Nedsättning av arbetsförmågan - när fråga är om rätt till sjukpenning - h...
 • RÅ 2002 ref. 49: Fråga om taxering av obebyggd fastighet, belägen inom naturreservat, när...
 • RÅ 2002 ref. 50: Fråga om förfrågningsunderlag och tillämpad utvärderingsmodell i visst fa...
 • RÅ 2002 ref. 51: En trycksak, bestående av en bild- och textdel samt en kalenderdel, har i...
 • RÅ 2002 ref. 52: Fråga om omsättning av värdepapper i ett investmentföretags likviditetsre...
 • RÅ 2002 ref. 53: En delägare, tillika anställd, i ett fåmansföretag har utan inskränkning...
 • RÅ 2002 ref. 54: Utdrag ur Centrala studiestödsnämndens register över mottagare av studiem...
 • RÅ 2002 ref. 55: Fråga om särskilda skäl förelegat för anstånd med betalning av skatt utan...
 • RÅ 2002 ref. 56: Fråga om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt när kostnade...
 • RÅ 2002 ref. 57: Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst...
 • RÅ 2002 ref. 60: I fall då spärrtid enligt beslut om återkallelse av körkort har hunnit lö...
 • RÅ 2002 ref. 61: En försäkringskassa förfor riktigt när den i ett ärende om livränta enlig...
 • RÅ 2002 ref. 62: Ändamålet med ett vite har förlorat sin betydelse, när de förelagda prest...
 • RÅ 2002 ref. 63: En basstation för mobiltelefoni, bestående av en 36 m hög mast och två te...
 • RÅ 2002 ref. 64: Fråga om skattemyndigheten visat att det finns skäl att kräva säkerhet so...
 • RÅ 2002 ref. 65: En detaljplan har under genomförandetiden ändrats genom att en ny detaljp...
 • RÅ 2002 ref. 66: Tid för begäran hos skattemyndigheten om omprövning av taxeringsbeslut, d...
 • RÅ 2002 ref. 67: Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt har ansetts föreligga i verk...
 • RÅ 2002 ref. 68: I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från försäkr...
 • RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål...
 • RÅ 2002 ref. 70: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldi...
 • RÅ 2002 ref. 71: Ett överklagande måste inte först avvisas som för sent inkommet för att e...
 • RÅ 2002 ref. 72: Vid tillämpning av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 e...
 • RÅ 2002 ref. 73: Sedan kvitton förkommit och annat underlag för avdrag för förbättringskos...
 • RÅ 2002 ref. 74: Makar har med kort tids mellanrum påbörjat anställningar på skilda orter...
 • RÅ 2002 ref. 75: Skattetillägg har påförts med 20 procent av underlaget då den skattskyldi...
 • RÅ 2002 ref. 76: Bolag som upplösts efter avslutad konkurs och som av den anledningen anna...
 • RÅ 2002 ref. 77: Skillnaden mellan ett konverteringslåns nominella belopp och dess nuvärde...
 • RÅ 2002 ref. 78: I samband med ett aktiebyte har den som avyttrat kvalificerade aktier ans...
 • RÅ 2002 ref. 79: En skattskyldig har, sedan länsrätten påfört honom skattetillägg, dömts f...
 • RÅ 2002 ref. 80: Ersättning som utges vid överlåtelse av ett utgivningsbevis för en tidnin...
 • RÅ 2002 ref. 81: Vid bedömning av möjligheten att småhustomter skall kunna avskiljas till...
 • RÅ 2002 ref. 82: Ett aktiebolag, som upplösts genom fusion, har ansetts som skattesubjekt...
 • RÅ 2002 ref. 83: Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställ...
 • RÅ 2002 ref. 84: Engångsersättning för upplåtelse under 25 år av mark för vindkraftverk ha...
 • RÅ 2002 ref. 85: Omfattningen av Vägverkets utredningsskyldighet vid registrering av ny äg...
 • RÅ 2002 ref. 86: Vid beslut om återbetalning av preliminärt bostadsbidrag som betalats ut...
 • RÅ 2002 ref. 87: Hinder har inte ansetts föreligga att medge ett aktiebolag avdrag för kap...
 • RÅ 2002 ref. 88: Varor som tillverkats av ett bolag i Sverige och som transporterats för b...
 • RÅ 2002 ref. 89: Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat förestäl...
 • RÅ 2002 ref. 90: Skattefrihet vid försäljning av fastighet från ett fideikommissaktiebolag...
 • RÅ 2002 ref. 91: Rätten till kostnadsfri skolskjuts för grundskoleelev, som enligt ett fas...
 • RÅ 2002 ref. 92: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, h...
 • RÅ 2002 ref. 93: En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ans...
 • RÅ 2002 ref. 94: Intäktsredovisning av ersättning för framtida hyresbetalningar, innefatta...
 • RÅ 2002 ref. 95: Plenimål. Ett mål som avser endast fråga om ersättning enligt lagen (1989...
 • RÅ 2002 ref. 96: Arbetsgivare har ansetts redovisningsskyldig för arbetsgivaravgifter och...
 • RÅ 2002 ref. 97: Den omständigheten att finsk folkpension minskats med tidigare erhållen s...
 • RÅ 2002 ref. 98: Riksförsäkringsverket har inte ägt utnyttja ett bemyndigande att meddela...
 • RÅ 2002 ref. 99: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldi...
 • RÅ 2002 ref. 100: En sådan undantagssituation har inte ansetts föreligga att en kommun haft...
 • RÅ 2002 ref. 101: Ett svenskt aktiebolag avyttrar hela sin näringsverksamhet, som bedrivs f...
 • RÅ 2002 ref. 102: En skattskyldig har haft ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosätt...
 • RÅ 2002 ref. 103: 5 kap. 1 § sekretesslagen har ansetts tillämplig i fråga om uppgifter i h...
 • RÅ 2002 ref. 104: Resegarantinämnden har ansetts vara en domstol i Europakonventionens meni...
 • RÅ 2002 ref. 105: Bestämmelserna i 24 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig i...
 • RÅ 2002 ref. 106: Villkorat aktieägartillskott har inte ansetts utgöra ett sådant finansiel...
 • RÅ 2002 ref. 107: Ovillkorat aktieägartillskott tillkommet genom omvandling från villkorat...
 • RÅ 2002 ref. 108: Ansöknings- och tillsynsavgifter som erlagts enligt alkohollagen har anse...
 • RÅ 2002 ref. 109: Förmån av fria betalkort som arbetsgivare tillhandahållit anställda har i...
 • RÅ 2002 ref. 110: Överlåtelse till moderbolag av fastigheter och andra investeringsvaror ti...
 • RÅ 2002 ref. 111: Om det vid beräkning av normalarbetstid enligt lagen (1997:238) om arbets...
 • RÅ 2002 ref. 112: En restaurangkedja har lämnat en viss procentuell andel av en dags försäl...
 • RÅ 2002 ref. 113: Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska...
 • RÅ 2002 ref. 114: Fråga i mål om rätt till sjukpenning om det föreligger särskilda skäl att...
 • RÅ 2002 ref. 115: Fördelningen av resultat i handelsbolag har frångåtts vid taxeringen då d...
 • RÅ 2003 ref. 1: Överlåtelse av kapitalförsäkring har ansetts skola medföra kapitalvinstbe...
 • RÅ 2003 ref. 2: Ett aktiebolag har inte medgetts omedelbart avdrag för rättegångskostnade...
 • RÅ 2003 ref. 3: Utgående bostadstillägg till pensionärer har i avsaknad av ansökan inte a...
 • RÅ 2003 ref. 4: Grund för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bola...
 • RÅ 2003 ref. 5: Ett sjukgymnastbolags tillhandahållande av kurser i Qigong har inte anset...
 • RÅ 2003 ref. 6: Ersättning i form av delpension i ett företags egen regi har med hänsyn t...
 • RÅ 2003 ref. 7: Tillstånd har medgivits att i ett museum som ställer ut stöldbegärliga oc...
 • RÅ 2003 ref. 8: Ett föreläggande för en hundägare att minska antalet hundar skall meddela...
 • RÅ 2003 ref. 9: Ett för flera dagstidningar gemensamt TV-magasin har ansetts utgöra en de...
 • RÅ 2003 ref. 10: Frågor om beskattningskonsekvenser vid överföring av periodiseringsfonder...
 • RÅ 2003 ref. 11: Att aktier i dotterbolag som hos moderbolaget utgjort lagertillgångar ned...
 • RÅ 2003 ref. 12: Utlåning till och ingående av borgensförbindelse för närstående kan i all...
 • RÅ 2003 ref. 13: Yrkande om avdrag för framtida reparationsutgifter för personbilar som an...
 • RÅ 2003 ref. 14: En s.k. arvodesberedning, som anförtrotts att självständigt avgöra vissa...
 • RÅ 2003 ref. 15: Fråga om vad som utgör saken i en taxeringsprocess rörande yrkat avdrag f...
 • RÅ 2003 ref. 16: Undantag från skatteplikt för kapitalvinst har ansetts föreligga vid tran...
 • RÅ 2003 ref. 17: Aktierna i ett fastighetsförvaltande bolag har ansetts som lagertillgånga...
 • RÅ 2003 ref. 18: I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet...
 • RÅ 2003 ref. 19: En person, som inte framfört invändning i ett namnärende och därmed inte...
 • RÅ 2003 ref. 20: ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller ar...
 • RÅ 2003 ref. 21: Det i 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen föreskrivna undantag...
 • RÅ 2003 ref. 22: Skattetillägg har inte påförts då företag, som enligt deklarationen haft...
 • RÅ 2003 ref. 23: Fastigheter som i arvlåtarens hand skattemässigt varit att anse som lager...
 • RÅ 2003 ref. 24: Evenemang med musikframträdanden och prisutdelningar har ansetts som kons...
 • RÅ 2003 ref. 25: En företagarförening, bestående av näringsidkare som är hyresgäster hos e...
 • RÅ 2003 ref. 26: Frågan om ett varu- eller kollektivmärke är att anse som beskrivande skal...
 • RÅ 2003 ref. 27: Tandläkare som utfört en brokonstruktion har, när patienten inte följt gi...
 • RÅ 2003 ref. 28: Sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för upp...
 • RÅ 2003 ref. 29: Ett bolag bedriver försäljning av vaccin och serum till bl.a. privatläkar...
 • RÅ 2003 ref. 30: Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avse...
 • RÅ 2003 ref. 31: Kammarrätt har avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ta ställni...
 • RÅ 2003 ref. 32: Fråga om researrangörs tillhandahållande av enbart plats i flygplan skall...
 • RÅ 2003 ref. 33: En funktionshindrad med en i vuxen ålder förvärvad hjärnskada avseende fr...
 • RÅ 2003 ref. 34: Endast en av två skilda fastigheter har kunnat utgöra en ursprungsbostad...
 • RÅ 2003 ref. 35: En politisk sekreterare har ansetts som anställd i kommunen och därför ku...
 • RÅ 2003 ref. 36: Ett moderbolag, som var skattskyldigt för omsättning av tjänster till dot...
 • RÅ 2003 ref. 37: Länsstyrelsen har återkallat ett bolags tillstånd till taxi- och busstraf...
 • RÅ 2003 ref. 38: Felaktig tillämpning av övergångsbestämmelser rörande beskattningen av ka...
 • RÅ 2003 ref. 39: Då ett galleri i eget namn förmedlar konstverk för upphovsmannens räkning...
 • RÅ 2003 ref. 40: En person som för drygt tre och ett halvt år sedan gjort sig skyldig till...
 • RÅ 2003 ref. 41: Studiebidrag som utbetalats i slutet av ett år har inte ansetts ingå i de...
 • RÅ 2003 ref. 42: Utfyllnad av nedlagda kalkstensgruvor med kalkstensavfall (mesa) har inte...
 • RÅ 2003 ref. 43: Pensionsförsäkringspremie, som den skattskyldige erlagt i bank den 30 dec...
 • RÅ 2003 ref. 44: Utbetald ersättning från ett dotterbolag har inte räknats in i löneunderl...
 • RÅ 2003 ref. 45: Skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning har inte ansetts föreli...
 • RÅ 2003 ref. 46: Ett aktiebolag som sålt en andel i ett fastighetsförvaltande handelsbolag...
 • RÅ 2003 ref. 47: Vid en fusion med ett helägt dotterbolag har den omständigheten att moder...
 • RÅ 2003 ref. 48: Årlig avkastning på s.k. aktieobligationer har ansetts utgöra ränta till...
 • RÅ 2003 ref. 49: Förvaltningen av ett företags likviditetsreserv, placerad i marknadsnoter...
 • RÅ 2003 ref. 51: Fastighetsmäklare som slutfört försäljning av bostadsrätt utan godkännand...
 • RÅ 2003 ref. 52: Det förhållandet att en person, som flyttat från Sverige, har ett här bos...
 • RÅ 2003 ref. 54: Länsrätt har avvisat ett aktiebolags överklaganden av beslut i mål om arb...
 • RÅ 2003 ref. 55: Aktiebolag som hyr ut tennisbanor inrymda i byggnader som vid fastighetst...
 • RÅ 2003 ref. 56: Rättshjälp har inte beviljats i mål om skattetillägg.
 • RÅ 2003 ref. 57: Bestämmelserna i 46 § 1 mom. kommunalskattelagen om rätt till avdrag för...
 • RÅ 2003 ref. 58: Ansökan om skattelättnader för utländsk forskare har avslagits eftersom d...
 • RÅ 2003 ref. 59: Fråga om tillämpningen av takregeln i 43 kap. 16 § inkomstskattelagen. Fö...
 • RÅ 2003 ref. 60: Aktiebolag som accepterat revers som likvid vid försäljning av fastighet...
 • RÅ 2003 ref. 61: Förhållandena vid tidpunkten för avyttring av en bostadsförenings fastigh...
 • RÅ 2003 ref. 62: Förutsättningar saknas att påföra delägare i handelsbolag förseningsavgif...
 • RÅ 2003 ref. 63: Skogsbruksåtgärder som kan medföra att grund- och ytvatten genom ökat läc...
 • RÅ 2003 ref. 64: Interimistiskt beslut enligt 7 kap. 2 § andra stycket lagen (1992:1528) o...
 • RÅ 2003 ref. 65: Tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 § första stycket lagen (1962:...
 • RÅ 2003 ref. 66: Namnet C:son har godtagits som förnamn för barn som samtidigt avsetts erh...
 • RÅ 2003 ref. 67: Minskning av retroaktivt beviljad förtidspension har ansetts skola göras...
 • RÅ 2003 ref. 68: Reglerna om undantag från skalbolagsbeskattning har ansetts tillämpliga p...
 • RÅ 2003 ref. 69: Länsstyrelsen har inte ansetts kunna som villkor vid koncessionsrenskötse...
 • RÅ 2003 ref. 70: Lastpallar ingående i en för flera företag gemensam pool har ansetts utgö...
 • RÅ 2003 ref. 71: Att försäljningstillståndet för ett direktimporterat läkemedel återkallat...
 • RÅ 2003 ref. 72: Undantaget från mervärdesskatteplikt för värdepappershandel och därmed jä...
 • RÅ 2003 ref. 73: I fall då arbetsgivare tillhandahållit anställda övernattningsbostad och...
 • RÅ 2003 ref. 74: Varumärket R 1 för filtercigaretter har ansetts ha sådan särskiljningsför...
 • RÅ 2003 ref. 75: Att innehavare av A-aktier vid ändring av en bolagsordning, som innebär a...
 • RÅ 2003 ref. 76: Kravet på avräkning av tidigare tryggad ålderspension enligt 28 kap. 12 §...
 • RÅ 2003 ref. 77: Vid allmän fastighetstaxering av en lantbruksenhet har markområden, som u...
 • RÅ 2003 ref. 78: Patent- och registreringsverket har i ett patentärende gjort en tjänstean...
 • RÅ 2003 ref. 79: Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (L...
 • RÅ 2003 ref. 80: En bostadsrättsförening har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för...
 • RÅ 2003 ref. 81: En enskild kan inte med stöd av 9 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) f...
 • RÅ 2003 ref. 82: Ansökan om återställande av försutten tid har avslagits i fall där parten...
 • RÅ 2003 ref. 83: Rätten att ta del av allmänna handlingar har ansetts omfatta även ett akt...
 • RÅ 2003 ref. 84: Uttag av kartavgift i ärende om visst jordbruksstöd har ansetts strida mo...
 • RÅ 2003 ref. 85: Ett bolags nedsättning av fordran, som avsett skadestånd med anledning av...
 • RÅ 2003 ref. 86: Språk- och folkminnesinstitutet har, trots att institutet framställt invä...
 • RÅ 2003 ref. 87: En förvaltningsmyndighets beslut att överlämna ett ärende till en annan f...
 • RÅ 2003 ref. 88: Vid avsaknad av övergångsbestämmelser har försäkrads rätt till livränta e...
 • RÅ 2003 ref. 90: Av begravningsentreprenör i samband med begravning tillhandahållna varor...
 • RÅ 2003 ref. 91: Fråga om anmälningsskyldighet enligt 40 a § uppbördslagen (numera 5 kap....
 • RÅ 2003 ref. 92: Bestämmelserna i 4 § lagen mot skatteflykt om att en framställning om til...
 • RÅ 2003 ref. 93: En arbetslös försäkrad, som vistats åtta veckor på semester utomlands, ha...
 • RÅ 2003 ref. 94: Ett bolag som bedriver värdepappersrörelse har i samband med nyemission i...
 • RÅ 2003 ref. 95: Länsstyrelsen har inte ansetts förhindrad att besluta om körkortsingripan...
 • RÅ 2003 ref. 96: Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71...
 • RÅ 2003 ref. 97: De sökta efternamnen Berneckow (I) och Hemilton (II) har ansetts lätt kun...
 • RÅ 2003 ref. 98: Ett beslut av kommunal nämnd att lämna anbud till landsting vid upphandli...
 • RÅ 2003 ref. 99: En kommun har inte ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för tillhanda...
 • RÅ 2003 ref. 101: En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till arbetslösh...
 • RÅ 2003 ref. 102: Ersättning i utländsk valuta för försålda varor har till den del den mots...
 • RÅ 2004 ref. 1: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget...
 • RÅ 2004 ref. 2: Den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 b mom. lagen (1947:576) om statlig ink...
 • RÅ 2004 ref. 3: Särskild löneskatt på pensionskostnader skall inte tas ut på sådana kostn...
 • RÅ 2004 ref. 4: Fråga om beskattning på grund av underlåtenhet att taga ut ränta. Inkomst...
 • RÅ 2004 ref. 5: Bidrag som ett aktiebolag lämnat till en vinstandelsstiftelse har fördela...
 • RÅ 2004 ref. 6: Avstående från en rätt till framtida inkomster från exploateringen av en...
 • RÅ 2004 ref. 7: Tidning som i allt väsentligt innehåller annonser, varav merparten från p...
 • RÅ 2004 ref. 8: En av Livsmedelsverket offentliggjord skrivelse, kompletterad med ett pre...
 • RÅ 2004 ref. 9: Uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, som skulle användas v...
 • RÅ 2004 ref. 10: Ett aktiebolag har i bokslutet för ett visst räkenskapsår gjort avsättnin...
 • RÅ 2004 ref. 11: Grund för att påföra skattetillägg har ansetts föreligga då ett aktiebola...
 • RÅ 2004 ref. 12: Utfallande försäkringsbelopp från grupplivförsäkring med försäkringstagar...
 • RÅ 2004 ref. 13: Fråga i mål om eftertaxering för inkomst dels om innebörden av kammarrätt...
 • RÅ 2004 ref. 14: Beslut att tillåta ombyggnad av kraftverk i vattenområde som skyddats enl...
 • RÅ 2004 ref. 15: Ett beslut om återförvisning för ytterligare utredning har ansetts överkl...
 • RÅ 2004 ref. 16: Funktionshindrat barn som har arbetsledaransvar för sina personliga assis...
 • RÅ 2004 ref. 17: Artikel 6 i Europakonventionen har ansetts tillämplig på förfarandet för...
 • RÅ 2004 ref. 18: Ett aktiebolag har, i anslutning till att beslut fattats om att vissa ans...
 • RÅ 2004 ref. 19: Föreläggande vid vite att inom viss tid ge in bouppteckning enligt 20 kap...
 • RÅ 2004 ref. 20: Begreppet "handelsbolag" i 1994 års skatteavtal med Amerikas Fö...
 • RÅ 2004 ref. 21: En moder och hennes tre barn, som årligen vistas åtta månader i Egypten f...
 • RÅ 2004 ref. 22: Jordbruksverket saknar rätt att överklaga domstols avgörande i mål om för...
 • RÅ 2004 ref. 23: Regeringens beslut i ett ärende om verkställighet utomlands av en brottmå...
 • RÅ 2004 ref. 24: Underlåtenhet att säga upp ett gällande avtal - i följd varav avtalet för...
 • RÅ 2004 ref. 25: Mål om återkallelse av F-skattsedel har ansetts som ett mål om skatt i de...
 • RÅ 2004 ref. 26: Omsättning av varor har inte ansetts undantagen från skatteplikt enligt 3...
 • RÅ 2004 ref. 27: Fråga om rättshandlingars verkliga innebörd. Eftertaxering 1995 och 1996...
 • RÅ 2004 ref. 28: Det strider mot EG-rätten att inte medge en arbetsgivare avdrag för premi...
 • RÅ 2004 ref. 29: En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge...
 • RÅ 2004 ref. 30: Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avr...
 • RÅ 2004 ref. 31: Ett stöd som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda i form av en...
 • RÅ 2004 ref. 32: Tillstånd till innehav av enhandsvapen för skydd mot rovdjur har inte med...
 • RÅ 2004 ref. 33: Allsvensk damfotbollsspelare har inte beskattats för ett från Svenska Fot...
 • RÅ 2004 ref. 34: Ett fackförbund, som tillhandahåller ett helägt försäkringsbolag administ...
 • RÅ 2004 ref. 35: En innehavare av s.k. personaloptioner har ansetts förvärva värdepapper n...
 • RÅ 2004 ref. 36: Fråga om tjänster som utförts av hos fastighetsägare anställd personal sk...
 • RÅ 2004 ref. 37: Bestämmelsen i 20 kap. 2 § ärvdabalken att två gode män skall utses att f...
 • RÅ 2004 ref. 38: Kravet i 6 kap. 22 § utlänningslagen att Migrationsverket minst var tredj...
 • RÅ 2004 ref. 39: Vid inkomsttaxeringen har godtagits att en enskild näringsverksamhet med...
 • RÅ 2004 ref. 40: Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdand...
 • RÅ 2004 ref. 41: En i Sverige försäkrad person har enligt artiklarna 49 och 50 i EG-fördra...
 • RÅ 2004 ref. 42: Underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av fastigheter...
 • RÅ 2004 ref. 43: I Sverige inte bosatta personer har beskattats här för ersättning vid upp...
 • RÅ 2004 ref. 44: Tillstånd har medgivits till sådan kameraövervakning av väntrum på ett sj...
 • RÅ 2004 ref. 46: Fråga om byte av efternamn till en förälders efternamn kan göras genom an...
 • RÅ 2004 ref. 48: En kommun har med en fastighetsägare (ett bolag) överenskommit att denne...
 • RÅ 2004 ref. 49: Myndighet har ansetts ha fog för sin åtgärd att föra blanketter med inhäm...
 • RÅ 2004 ref. 50: I fall då en skattskyldig varit verksam i utlandet har förmån av personal...
 • RÅ 2004 ref. 51: Fråga om beslut om eftertaxering varit uppenbart oskäligt. Eftertaxering...
 • RÅ 2004 ref. 52: Föräldrarna till ett dövt barn har deltagit i en av landstinget anordnad...
 • RÅ 2004 ref. 53: Föreskrifter utfärdade av Arbetsmarknadsstyrelsen om beräkning av arbetsl...
 • RÅ 2004 ref. 54: Allmän försäkringskassa har inte rätt att utan uttryckligt författningsst...
 • RÅ 2004 ref. 56: Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när mi...
 • RÅ 2004 ref. 57: Föreskriften i 17 kap. 2 a § skattebetalningslagen om anstånd med betalni...
 • RÅ 2004 ref. 58: Vid övergångsvis tillämpning av anståndsreglerna i uppbördslagen har det...
 • RÅ 2004 ref. 60: Skattskyldig har medgivits avdrag för ingående skatt på förvärv av tjänst...
 • RÅ 2004 ref. 61: En person har inte ansetts verksam i betydande omfattning i sitt helägda...
 • RÅ 2004 ref. 62: Ägare av aktiebolag har inte beskattats för ersättning som bolaget uppbur...
 • RÅ 2004 ref. 63: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på et...
 • RÅ 2004 ref. 64: En byggnad under uppförande har hänförts till den byggnadstyp som den ska...
 • RÅ 2004 ref. 65: En säljares felaktiga debitering av svensk mervärdesskatt för varor som i...
 • RÅ 2004 ref. 66: Avkastningsskatt på pensionsmedel har ansetts böra sättas ned med belopp...
 • RÅ 2004 ref. 67: Avgifter och ersättningar avseende kostnadsutjämning mellan arbetsgivare...
 • RÅ 2004 ref. 68: Betalningssäkring kan ske även för en fordran avseende skattetillägg.
 • RÅ 2004 ref. 69: Försäkrads förnyade talan om rätt till livränta enligt lagen om arbetsska...
 • RÅ 2004 ref. 70: Ett landstings beslut att en patientavgift vid läkarbesök skall inkludera...
 • RÅ 2004 ref. 71: Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgån...
 • RÅ 2004 ref. 72: Nedsättning av statlig fastighetsskatt på grund av att lägenheter inte ha...
 • RÅ 2004 ref. 73: En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att a...
 • RÅ 2004 ref. 74: Ett vid en universitetsinstitution utvecklat datorprogram för administrat...
 • RÅ 2004 ref. 75: Uppgifter om marknadsnotering av aktier har ansetts utgöra sådant normalt...
 • RÅ 2004 ref. 76: Fråga om en ideell förening uppfyller fullföljdskravet i 7 kap. 10 § inko...
 • RÅ 2004 ref. 77: En stiftelse, som i mer än ringa omfattning bedriver dels skolverksamhet...
 • RÅ 2004 ref. 78: Ett beslut om dispens från kravet på ligghall för utegångsdjur har inte k...
 • RÅ 2004 ref. 79: Kommun har inte ansetts skyldig att enligt socialtjänstlagen ge bistånd t...
 • RÅ 2004 ref. 80: Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i d...
 • RÅ 2004 ref. 81: Korttidsinventarier som avskrivits bokföringsmässigt under en treårsperio...
 • RÅ 2004 ref. 82: I avsaknad av övergångsbestämmelse har nya bestämmelser avseende förlängn...
 • RÅ 2004 ref. 83: Ersättning i form av egna aktier i ett bolag till anställda i bolaget har...
 • RÅ 2004 ref. 84: Livförsäkring, som tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i en...
 • RÅ 2004 ref. 85: Ersättning för skolavgifter till person som beviljats skattelättnad som s...
 • RÅ 2004 ref. 86: Att förvägra en person, som är bosatt och skattskyldig i Sverige men arbe...
 • RÅ 2004 ref. 87: Ett aktiebolag som innehar 90,1 procent av aktierna i ett annat aktiebola...
 • RÅ 2004 ref. 88: Läkare som biträtt bandyklubb i samband med matcher och träningar har int...
 • RÅ 2004 ref. 89: En förälder har felaktigt uppburit föräldrapenning på sjukpenningnivå med...
 • RÅ 2004 ref. 90: Funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd...
 • RÅ 2004 ref. 92: En försäkrad som arbetat deltid och som bedömts kunna arbeta i motsvarand...
 • RÅ 2004 ref. 93: Uttagsbeskattning har ansetts skola ske när en stiftelse övergått från at...
 • RÅ 2004 ref. 94: Uttagsbeskattning har skett när en stiftelses tillgångar övertagits av et...
 • RÅ 2004 ref. 95: Den svenska lotterilagstiftningen och dess tillämpning har ansetts motsva...
 • RÅ 2004 ref. 96: En person, som mot ersättning upplåtit plats på sin hemsida för en s.k. b...
 • RÅ 2004 ref. 97: Sekretess enligt 5 kap. 2 § 1 sekretesslagen har ansetts gälla för uppgif...
 • RÅ 2004 ref. 98: Fråga om uppgifter om en enstaka namngiven persons vapeninnehav kunde läm...
 • RÅ 2004 ref. 99: Kammarrätt hade inte bort avvisa en ansökan om rättsprövning med åberopan...
 • RÅ 2004 ref. 100: Omsättning av s.k. market maker-tjänster har ansetts skattepliktig till m...
 • RÅ 2004 ref. 101: Förmån av fria dagstidningar som en chefredaktör för en dagstidning erhål...
 • RÅ 2004 ref. 102: Uppgifter om vilka som återkallat sitt samtycke till användning av vävnad...
 • RÅ 2004 ref. 104: Juridisk person omfattas inte av reglerna om rättelse av felaktiga uppgif...
 • RÅ 2004 ref. 105: För att ett omprövningsbeslut till skattskyldigs nackdel skall anses medd...
 • RÅ 2004 ref. 106: Uppgifter från tidigare års deklaration som funnits registrerade i det ce...
 • RÅ 2004 ref. 107: Föregående års självdeklaration har alltjämt ansetts utgöra sådant normal...
 • RÅ 2004 ref. 108: I ett ärende enligt lagen om byggande av järnväg har Banverket överlämnat...
 • RÅ 2004 ref. 109: Vid rättsprövning av ett regeringsbeslut har konstaterats att regeringen...
 • RÅ 2004 ref. 111: En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arb...
 • RÅ 2004 ref. 112: Ett IT-konsultbolag har vägrats avdrag för ingående mervärdesskatt på för...
 • RÅ 2004 ref. 113: Utgifter i form av löner som ett bolag haft för utveckling av anskaffade...
 • RÅ 2004 ref. 114: S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga trots att den skattskyldige haft...
 • RÅ 2004 ref. 115: S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga då den skattskyldiges invändning...
 • RÅ 2004 ref. 116: Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efte...
 • RÅ 2004 ref. 117: Ett beslut om beviljande av rättshjälp, som tingsrätt meddelat i ett pågå...
 • RÅ 2004 ref. 119: Kostnaden för gruppbostad, för en funktionshindrad, som beviljats boende...
 • RÅ 2004 ref. 120: En försäkrad, som efter en arbetsskada utbildat sig till ett nytt yrke, h...
 • RÅ 2004 ref. 121: För rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn, som fyllt 16 m...
 • RÅ 2004 ref. 122: Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnde...
 • RÅ 2004 ref. 123: Försäkrad har till följd av en godkänd arbetsskada minskat sin arbetstid...
 • RÅ 2004 ref. 124: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomsts...
 • RÅ 2004 ref. 125: Demontering av en ombyggd läktare i en medeltidskyrka har inte ansetts st...
 • RÅ 2004 ref. 126: Vid tillämpning av ettårsregeln har inkomst som inte överförts till verks...
 • RÅ 2004 ref. 127: Fråga om tillämpning av bestämmelserna om arbetsgivares avdrag för trygga...
 • RÅ 2004 ref. 128: Ett kommunalt partistöd innefattande, förutom mandatbundet stöd m.m., ett...
 • RÅ 2004 ref. 129: En ideell förenings anskaffande av bidrag per telefon, där bidragsgivaren...
 • RÅ 2004 ref. 131: Det förhållandet att en stiftelse fullföljer sitt ändamål innefattande bl...
 • RÅ 2004 ref. 132: Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utlä...
 • RÅ 2004 ref. 133: Vid tillämpning av lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader har b...
 • RÅ 2004 ref. 134: Vid tillämpning av reglerna om underlag för lättnadsbelopp och gränsbelop...
 • RÅ 2004 ref. 135: En skattskyldig har avyttrat aktier i ett fåmansföretag. Anskaffningskost...
 • RÅ 2004 ref. 136: Återgång till räkenskapsenlig avskrivning efter uppskrivning av inventari...
 • RÅ 2004 ref. 137: Aktierna i ett bolag ägs av två personer med samma ägarandel och röstetal...
 • RÅ 2004 ref. 138: Ett interimistiskt förordnande om ett barns rätt till umgänge med sin fad...
 • RÅ 2004 ref. 139: Fråga om förutsättningar förelåg för ändring av en ansökan om arealstöd e...
 • RÅ 2004 ref. 140: Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtels...
 • RÅ 2004 ref. 141: Avdrag för värdeminskning av nyttjanderätt har inte medgetts då det under...
 • RÅ 2004 ref. 142: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har anse...
 • RÅ 2004 ref. 143: Nedskrivning av lånefordringar på grund av s.k. länderrisker har ansetts...
 • RÅ 2004 ref. 144: Fråga om beräkning av skattetillägg när inkomst som redovisats i inkomsts...
 • RÅ 2004 ref. 145: Avgångsvederlag, som utgått efter det att en anställning upphört, har int...
 • RÅ 2005 ref. 1: I ett mål, vari huvudfrågan är om lotterilagen står i överensstämmelse me...
 • RÅ 2005 ref. 2: Regeringens beslut om godkännande av vissa bekämpningsmedel har upphävts,...
 • RÅ 2005 ref. 3: Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren...
 • RÅ 2005 ref. 4: Omvandling av medlemsinsatser i en golfförening till s.k. spelrätter medf...
 • RÅ 2005 ref. 5: Ett ramavtal om personaluthyrning har ingåtts mellan Arbetsmarknadsstyrel...
 • RÅ 2005 ref. 6: Den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker m.m. har ansetts tillämpl...
 • RÅ 2005 ref. 7: En fråga om avdrag för nedskrivning av anläggningstillgång i form av akti...
 • RÅ 2005 ref. 8: En ideell förening som med aktiv föräldramedverkan bedriver förskole- och...
 • RÅ 2005 ref. 9: Läkare, som äger en fastighet som vid fastighetstaxeringen indelats som s...
 • RÅ 2005 ref. 10: Ett avtal som en upphandlande enhet ingått utan att ha iakttagit sin skyl...
 • RÅ 2005 ref. 11: Ett bolags tillhandahållande av golflektioner till bl.a. en golfklubb har...
 • RÅ 2005 ref. 12: En kronofogdemyndighets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i...
 • RÅ 2005 ref. 13: Ett bussbolag har inte ansetts skattskyldigt enligt lagen om alkoholskatt...
 • RÅ 2005 ref. 14: Inkomst av taxirörelse har ansetts skattepliktig trots att den på grund a...
 • RÅ 2005 ref. 15: Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket i...
 • RÅ 2005 ref. 16: Försäkringskassas avslagsbeslut vinner inte negativ rättskraft.
 • RÅ 2005 ref. 17: Förvaltningsdomstols dom att en offentlig upphandling skall göras om har...
 • RÅ 2005 ref. 18: Tillstånd har medgivits att vid in- och utpassering i en kyrka använda öv...
 • RÅ 2005 ref. 19: Ett aktiebolag som i egenskap av komplementär i kommanditbolag förvaltat...
 • RÅ 2005 ref. 20: Ett bolag bedriver självservering med snabbmat. De anställda intar maten...
 • RÅ 2005 ref. 21: Vid tillämpning av den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 mom. lagen om statl...
 • RÅ 2005 ref. 22: Socialstyrelsen har i ett tillsynsbeslut kritiserat en läkare för dennes...
 • RÅ 2005 ref. 23: Begränsningarna i rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende...
 • RÅ 2005 ref. 24: Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningspr...
 • RÅ 2005 ref. 25: Ett antal delägare i ett aktiebolag (moderbolaget) har varit verksamma i...
 • RÅ 2005 ref. 26: Medel, som en kommun har lämnat till ett av kommunen ägt aktiebolag och s...
 • RÅ 2005 ref. 27: En förteckning som innehåller uppgifter om ett stort antal personer, har...
 • RÅ 2005 ref. 28: Socialnämnds beslut att låta gemensamhetsutrymmen utgöra underlag för hyr...
 • RÅ 2005 ref. 29: När allmän domstol är behörig att pröva en tvist mellan Jordbruksverket o...
 • RÅ 2005 ref. 30: Regeringsrätten har i ett beslut, varigenom prövningstillstånd inte medde...
 • RÅ 2005 ref. 31: En plakett på en tavla inne i en skolbyggnad med namn på ett bidragsgivan...
 • RÅ 2005 ref. 32: Vid fördelning av realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapit...
 • RÅ 2005 ref. 33: Regeringsrätten har i ett mål om vägran att lämna ut alkoholvaror enligt...
 • RÅ 2005 ref. 34: Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till fast...
 • RÅ 2005 ref. 35: Den fastighet där två makar är folkbokförda enligt 14 § folkbokföringslag...
 • RÅ 2005 ref. 36: En ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som ett...
 • RÅ 2005 ref. 37: Fackförbund har ansetts skattskyldigt för inkomst från försäljning av ann...
 • RÅ 2005 ref. 38: Vid prövningen av rätten till handikappersättning skall inte beaktas meru...
 • RÅ 2005 ref. 39: Arbetsmarknadsstyrelsen har inte ägt utnyttja ett bemyndigande att meddel...
 • RÅ 2005 ref. 40: Handlingar med vissa uppgifter om anställdas samtal med mobiltelefoner so...
 • RÅ 2005 ref. 41: Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av...
 • RÅ 2005 ref. 42: En skattemyndighet är oförhindrad att bifalla en ny ansökan om F-skattsed...
 • RÅ 2005 ref. 43: Då beslut om dröjsmålsränta vid återkrav av bostadsbidrag befunnits sakna...
 • RÅ 2005 ref. 44: Regeringens beslut i ärende om antagande av detaljplan har upphävts då de...
 • RÅ 2005 ref. 45: Fråga om beräkning av merkostnader vid handikappersättning.
 • RÅ 2005 ref. 46: Det förhållandet att en arbetslivsinriktad rehabilitering har avsett en k...
 • RÅ 2005 ref. 47: I en förenklad upphandling har en upphandlande enhet inhämtat upplysninga...
 • RÅ 2005 ref. 48: Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomst...
 • RÅ 2005 ref. 49: Periodisering av ersättning som utbetalats till ett bolag dels som skades...
 • RÅ 2005 ref. 50: Jordbruksverket saknar rätt att från en beviljad arealersättning avräkna...
 • RÅ 2005 ref. 51: Socialtjänstens särskilda ansvar för hjälp och vård till vuxna missbrukar...
 • RÅ 2005 ref. 52: Fråga om rätt till sjukpenning vid återinsjuknande.
 • RÅ 2005 ref. 53: En ridhall som är avsedd för hopp- och dressyrträning av hästar har inte...
 • RÅ 2005 ref. 54: Trots att ett regeringsbeslut om avslag på en ansökan om tillstånd att an...
 • RÅ 2005 ref. 55: Särskilda skäl har ansetts föreligga för att bevilja tillstånd till rivni...
 • RÅ 2005 ref. 56: Förbudet mot avdrag för kapitalförluster som inte är verkliga har inte an...
 • RÅ 2005 ref. 57: Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utlä...
 • RÅ 2005 ref. 58: En skattskyldig som inte i rätt tid gett in självdeklaration har inte ans...
 • RÅ 2005 ref. 59: I mål om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen tillämpas regler...
 • RÅ 2005 ref. 60: Sedan en utlänning hållits i förvar i över ett och ett halvt år utan att...
 • RÅ 2005 ref. 61: I ett mål om flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelse...
 • RÅ 2005 ref. 62: Allmän förvaltningsdomstol har ansetts behörig att överpröva beslut om at...
 • RÅ 2005 ref. 63: En förälder, vars barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa f...
 • RÅ 2005 ref. 64: Ensamstående med gemensam vårdnad om barn har inte ansetts berättigad til...
 • RÅ 2005 ref. 65: Tillstånd till förköp enligt förköpslagen har i visst fall ansetts oskäli...
 • RÅ 2005 ref. 66: En 12-årig flicka som är omhändertagen för vård enligt lagen med särskild...
 • RÅ 2005 ref. 67: En idrottsförening har ansetts frikallad från skattskyldighet för inkomst...
 • RÅ 2005 ref. 68: Förutsättningar för avdrag enligt 28 kap. 3 § inkomstskattelagen för tryg...
 • RÅ 2005 ref. 69: En ambulansförares merkostnader för måltider har ansetts som inte avdrags...
 • RÅ 2005 ref. 70: Mervärdesskattelagens bestämmelser om gemenskapsinterna förvärv av nya tr...
 • RÅ 2005 ref. 71: Fråga om vissa överföringar av programkanaler är att hänföra till sådana...
 • RÅ 2005 ref. 72: Preliminärt bostadsbidrag har, när ansökan kommit in till försäkringskass...
 • RÅ 2005 ref. 73: Kontorslokaler har inte ansetts behöva göras tillgängliga för personer me...
 • RÅ 2005 ref. 74: Den verksamhet som Trafikförsäkringsföreningen bedriver har ansetts inte...
 • RÅ 2005 ref. 75: Vid bestämmande av det slutliga bostadsbidraget har, när den vid taxering...
 • RÅ 2005 ref. 76: Utbyte av preferensaktier mot stamaktier i enlighet med bestämmelse i bol...
 • RÅ 2005 ref. 77: Skattemyndigheten har i kammarrätt åberopat en ny grund för sitt yrkande...
 • RÅ 2005 ref. 78: Det har inte ansetts att det av särskild anledning kan antas att eleverna...
 • RÅ 2005 ref. 79: Barnbidrag för barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och so...
 • RÅ 2005 ref. 80: Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående m...
 • RÅ 2005 ref. 81: Företag som debiterat och betalat mervärdesskatt vid uthyrning av lokal u...
 • RÅ 2005 ref. 82: Tjänst som avser en skådespelares medverkan vid en filminspelning har väs...
 • RÅ 2005 ref. 83: Länsstyrelses beslut att återförvisa ett ärende om bygglov till byggnadsn...
 • RÅ 2005 ref. 84: En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. so...
 • RÅ 2005 ref. 85: Ekonomiskt stöd från kommunen till skäliga kostnader för personlig assist...
 • RÅ 2005 ref. 86: En funktionshindrad, som uppbär ersättning enligt lagen (1993:389) om ass...
 • RÅ 2005 ref. 87: Fråga om en svensk myndighet har haft rätt att avstå från att göra en sjä...
 • RÅ 2005 ref. 88: I ett mål om utlämnande av allmänna handlingar som en svensk myndighet ha...
 • RÅ 2005 ref. 89: En fysisk person äger icke marknadsnoterade aktier i ett bolag. Ett dotte...
 • RÅ 2005 ref. 90: Ett arbete, som var helt baserat på provision men där det visade sig att...
 • RÅ 2005 ref. 91: Föreskriften i 4 § förordningen om tandvårdstaxa om att tandvårdsersättni...
 • RÅ 2005 ref. 92: Ett begravningsföretags vidareförsäljning av en utövande konstnärs framfö...
 • RÅ 2005 ref. 93: En lotterivinst i form av månatliga utbetalningar under ett visst antal å...
 • RÅ 2005 ref. 94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning...
 • RÅ 2006 ref. 1: En kommunal nämnd, i vars ärende en kammarrätt beviljat resning, har anse...
 • RÅ 2006 ref. 2: Att en allmän handling, som en enskild begärt att få ta del av hos en myn...
 • RÅ 2006 ref. 3: En person som dömts till två månaders fängelse för brott mot alkohollagen...
 • RÅ 2006 ref. 4: Uppgifter i mässkataloger om utställare har ansetts kunna ligga till grun...
 • RÅ 2006 ref. 5: En person som dömts till utvisning på grund av brott har hållits i förvar...
 • RÅ 2006 ref. 6: I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att e...
 • RÅ 2006 ref. 7: Förutsättningar för återkallelse av godkännande av fristående skola.
 • RÅ 2006 ref. 8: Uppgifter i Riksbankens handlingar rörande representation av vilka man ka...
 • RÅ 2006 ref. 9: Ett läkemedelsföretag, som saluför ett originalläkemedel, har ansetts äga...
 • RÅ 2006 ref. 10: Ett barn, som är under 15 år, har genom sin ställföreträdare rätt att öve...
 • RÅ 2006 ref. 11: Bestämmelsen i 7 kap. 1 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen om transpo...
 • RÅ 2006 ref. 12: Ett i konkurs försatt bolag, som överklagat beskattningsbeslut avseende s...
 • RÅ 2006 ref. 13: Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons til...
 • RÅ 2006 ref. 14: En fysisk person äger en andel i ett kommanditbolag som i sin tur äger en...
 • RÅ 2006 ref. 15: En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde...
 • RÅ 2006 ref. 16: En person som arbetar med valutatransaktioner med utländska börsföretag h...
 • RÅ 2006 ref. 17: En person som vid sidan av sin anställning bl.a. haft uppdrag för en bost...
 • RÅ 2006 ref. 18: Underlåtenhet att fördela realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst o...
 • RÅ 2006 ref. 19: Aktiebolag, som omsätter mervärdesskattepliktiga varor och tjänster, har...
 • RÅ 2006 ref. 20: Kammarrätt har inte ägt att återförvisa ett mål om företrädaransvar till...
 • RÅ 2006 ref. 21: Ett överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i domskäl ändrade,...
 • RÅ 2006 ref. 22: Ett beslut enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. gäller o...
 • RÅ 2006 ref. 23: I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att e...
 • RÅ 2006 ref. 24: Fråga om ett beslut av Migrationsverket är behäftat med sådana brister at...
 • RÅ 2006 ref. 25: Fråga om oriktig uppgift föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut. Efterta...
 • RÅ 2006 ref. 26: Ett samverkansavtal enligt 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgy...
 • RÅ 2006 ref. 27: En konkursgäldenär har förelagts vid vite att vidta åtgärder beträffande...
 • RÅ 2006 ref. 28: Beskattning av pågående arbeten som utförs på löpande räkning. Förhandsbe...
 • RÅ 2006 ref. 29: En person har av Forskarskattenämnden förklarats berättigad till skattelä...
 • RÅ 2006 ref. 30: Vid bedömningen av en kvinnas rätt till omställningspension har det anset...
 • RÅ 2006 ref. 31: Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anstä...
 • RÅ 2006 ref. 32: Vid tillämpning av villkor i svensk lagstiftning om kvalifikationstid för...
 • RÅ 2006 ref. 33: Synnerliga skäl för tillstånd till delning av askan efter en avliden har...
 • RÅ 2006 ref. 34: Länsstyrelses beslut om ersättning enligt lagen om ersättning i vissa fal...
 • RÅ 2006 ref. 35: Ett resningsmål har handlagts som tvåpartsmål när den i resningsansökan p...
 • RÅ 2006 ref. 36: Fråga om svensk domstol är behörig att pröva ansökan om beredande av vård...
 • RÅ 2006 ref. 37: Ett aktiebolag har medgetts avdrag för vad som betalats till koncernens i...
 • RÅ 2006 ref. 38: En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggnin...
 • RÅ 2006 ref. 39: En stiftelse, vars förmögenhetsvärde skall ligga till grund för beräkning...
 • RÅ 2006 ref. 40: Fråga om vilken länsrätt som skall pröva en ansökan från en regional enhe...
 • RÅ 2006 ref. 41: Tillämpning av kompletteringsregeln efter uppskrivning av inventarier. Fö...
 • RÅ 2006 ref. 42: En stiftelse som förvaltas av en ideell förening som främjar religiös ver...
 • RÅ 2006 ref. 43: I ett mål om särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vis...
 • RÅ 2006 ref. 44: Ett aktiebolags arvode till likvidator har i sin helhet ansetts som en av...
 • RÅ 2006 ref. 45: Fråga om aktieägare skall beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelnin...
 • RÅ 2006 ref. 46: Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i m...
 • RÅ 2006 ref. 47: En i svensk lagstiftning föreskriven begränsning av avdragsrätten för ing...
 • RÅ 2006 ref. 48: Tillåtande av olovlig körning har ansetts vara ett sådant brott som kan u...
 • RÅ 2006 ref. 49: En byggnad som huvudsakligen används i en verksamhet avseende rensning oc...
 • RÅ 2006 ref. 50: Sådan påtaglig risk för betalningsundandragande som krävs för beslut om b...
 • RÅ 2006 ref. 51: En överlåtelse av en andel i ett handelsbolag omfattas inte av regleringe...
 • RÅ 2006 ref. 52: Vid avyttring av en näringsfastighet skall återföring av gjorda värdemins...
 • RÅ 2006 ref. 53: En fastighetsmäklare har först i samband med kontraktsskrivningen informe...
 • RÅ 2006 ref. 54: Kravet i 3 kap. 10 c § lagen om allmän försäkring att en försäkrad skall...
 • RÅ 2006 ref. 55: Allmänt avdrag medgavs inte för norsk trygdeavgift. Inkomsttaxering 2000....
 • RÅ 2006 ref. 56: En person som vid sidan av sin anställning som elevassistent och lärare h...
 • RÅ 2006 ref. 57: Fråga om en överlåtelse skall behandlas som en verksamhetsavyttring. Förh...
 • RÅ 2006 ref. 58: Ett nybildat "vilande" aktiebolag har vid tillämpning av regler...
 • RÅ 2006 ref. 59: En skattskyldig som under mer än två år arbetat på samma ort utanför den...
 • RÅ 2006 ref. 60: Indragning av personaloptioner mot kompensation i form av inbetalning av...
 • RÅ 2006 ref. 61: Regeringsrätten har avstått från att meddela prövningstillstånd i kammarr...
 • RÅ 2006 ref. 62: Att vederlaget vid avyttring av en kapitaltillgång till ett företag i int...
 • RÅ 2006 ref. 63: En fordran avseende skadestånd har ansetts så säker att den i enlighet me...
 • RÅ 2006 ref. 64: En byggnadsnämnd är oförhindrad att pröva en förnyad ansökan om bygglov,...
 • RÅ 2006 ref. 65: Regeringens beslut i ett anställningsärende har med hänsyn till befattnin...
 • RÅ 2006 ref. 66: Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om...
 • RÅ 2006 ref. 67: En person som tillsammans med tre andra personer till lika delar äger akt...
 • RÅ 2006 ref. 68: Ett aktiebolag har utfäst sig att betala ut gratifikationer till anställd...
 • RÅ 2006 ref. 69: Fråga om flytträtt för kapitalpension. Förhandsbesked angående avkastning...
 • RÅ 2006 ref. 70: Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är markna...
 • RÅ 2006 ref. 71: Tillämpning av räkenskapsenlig avskrivning av inventarier vid fusion. För...
 • RÅ 2006 ref. 72: Regeringsrätten har i ett mål om mervärdesskatt vägrat prövningstillstånd...
 • RÅ 2006 ref. 73: Ett barn förvärvade svenskt medborgarskap genom att födas i ett äktenskap...
 • RÅ 2006 ref. 74: Överlåtelse av en andel i ett privatbostadsföretag har inte ansetts som ö...
 • RÅ 2006 ref. 75: Hinder har ansetts föreligga för registrering av ett varumärke som ansett...
 • RÅ 2006 ref. 76: Fråga om förutsättningar för resning på grund av uppenbart oriktig rättst...
 • RÅ 2006 ref. 77: Prövningstillstånd borde ha meddelats i kammarrätt i mål angående anstånd...
 • RÅ 2006 ref. 78: Skolstyrelsen i en kommun har till rektor överlämnat en förälders begäran...
 • RÅ 2006 ref. 79: En av Uppsala universitet förvaltad stiftelse som främjar vetenskaplig fo...
 • RÅ 2006 ref. 80: I en bostadsrättsförening som inte är privatbostadsföretag har lokaldelen...
 • RÅ 2006 ref. 81: Fråga om anslag till ett permanent internationellt vatteninstitut är en k...
 • RÅ 2006 ref. 82: De s.k. tilltrosparagraferna i rättegångsbalken har inte ansetts analogt...
 • RÅ 2006 ref. 83: Särskild löneskatt och avkastningsskatt skall inte betalas för arbetsgiva...
 • RÅ 2006 ref. 84: En fastighetsmäklare har genom bl.a. sitt delägande haft ett väsentligt i...
 • RÅ 2006 ref. 85: Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett nega...
 • RÅ 2006 ref. 86: Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när d...
 • RÅ 2006 ref. 87: Enligt 7 kap. 11 § sekretesslagen gäller i anställningsärenden inte någon...
 • RÅ 2006 ref. 88: Regeringens beslut i ett ärende om antagande av detaljplan har upphävts d...
 • RÅ 2006 ref. 89: Fråga om eftergift av särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighe...
 • RÅ 2007 ref. 1: En tandskada orsakad av en körsbärskärna i en kaka som en försäljare, ans...
 • RÅ 2007 ref. 2: Fråga om kommuns beslut att avslå en begäran om förskoleplats nattetid oc...
 • RÅ 2007 ref. 3: Ett mellan ett bolag och en bank träffat swapavtal vars underliggande til...
 • RÅ 2007 ref. 4: Fråga om Riksskatteverkets föreskrifter om prisutvecklingsområden och omr...
 • RÅ 2007 ref. 5: Medlem i en obegränsat skattskyldig ideell förening har inte beskattats f...
 • RÅ 2007 ref. 6: Fråga om förvärvsbeskattning av tjänst som upphandlas av kommanditbolagsd...
 • RÅ 2007 ref. 7: En skrivelse från en socialförvaltning med anmodan till en biståndstagare...
 • RÅ 2007 ref. 8: En arbetslös person har efter att ha begärt omprövning av Försäkringskass...
 • RÅ 2007 ref. 9: Kammarrätt har på talan av den skattskyldige bifallit hans yrkande om att...
 • RÅ 2007 ref. 10: Fråga om återkallelse av legitimation för läkare som dömts för barnpornog...
 • RÅ 2007 ref. 11: Fråga om innebörden av begreppet "land" i ettårsregeln i inkoms...
 • RÅ 2007 ref. 12: Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens inför t...
 • RÅ 2007 ref. 13: Upplåtelse av uppläggningsplats för båtar utgör mervärdesskattepliktig tj...
 • RÅ 2007 ref. 14: En kommuns kostnad för skolskjuts för en asylsökande särskoleelev har ans...
 • RÅ 2007 ref. 15: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåm...
 • RÅ 2007 ref. 16: Sekretess har ansetts gälla gentemot en avliden persons moder för vissa u...
 • RÅ 2007 ref. 17: Bestämmelsen i 7 kap. 14 § andra stycket sekretesslagen enligt vilken sek...
 • RÅ 2007 ref. 18: Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utlä...
 • RÅ 2007 ref. 19: Fråga om intäktsredovisning av återbäringsmedel från SPP när årsredovisni...
 • RÅ 2007 ref. 20: En person har efter två (I) respektive tre (II) tidsbegränsade anställnin...
 • RÅ 2007 ref. 21: Försäkringskassan har inte ansetts ha rätt att överklaga en länsrätts dom...
 • RÅ 2007 ref. 22: Inhibition av ett omedelbart gällande föreläggande av Post- och telestyre...
 • RÅ 2007 ref. 23: Skatteverket har i visst fall inte ägt förena ett föreläggande att komma...
 • RÅ 2007 ref. 24: Avbrottsersättning enligt ellagen har inte ansetts utgöra en prisnedsättn...
 • RÅ 2007 ref. 25: Belopp som vid arbetslöshet utbetalats från s.k. inkomstförsäkring har in...
 • RÅ 2007 ref. 26: Återkrav av belopp som felaktigt betalats ut som underhållsstöd har efter...
 • RÅ 2007 ref. 27: Tillstånd till färdtjänst har ansetts kunna meddelas för en person, vars...
 • RÅ 2007 ref. 28: Den s.k. söndagsregeln i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är inte...
 • RÅ 2007 ref. 29: Ett sjukhus har fullgjort sin skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstl...
 • RÅ 2007 ref. 30: När mer än en tidsfrist för att lämna självdeklaration försuttits kan Ska...
 • RÅ 2007 ref. 31: Med hänsyn till syftet med en utbildning som omfattade 31 veckor har reha...
 • RÅ 2007 ref. 32: Ett kommunägt aktiebolag har ansetts berättigat till avdrag för borgenspr...
 • RÅ 2007 ref. 33: Tillhandahållandet av ett konferensarrangemang har ansetts i sin helhet u...
 • RÅ 2007 ref. 34: Skyldighet att ställa säkerhet enligt resegarantilagen har förelegat för...
 • RÅ 2007 ref. 35: Ett olycksfall som inträffat på väg från särbos bostad till arbetsplats h...
 • RÅ 2007 ref. 36: Dröjsmål med att tillhandahålla av domstol beslutad insats enligt 9 § 9 l...
 • RÅ 2007 ref. 37: Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och...
 • RÅ 2007 ref. 38: Förhandsbesked har inte ansetts böra lämnas angående beskattningen vid en...
 • RÅ 2007 ref. 39: Skattesatsen sex procent har ansetts tillämplig på omsättning av tjänster...
 • RÅ 2007 ref. 40: Ett avtal enligt 17 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshin...
 • RÅ 2007 ref. 41: Regeringens beslut om en detaljplan har upphävts eftersom något program f...
 • RÅ 2007 ref. 42: Tillämpning av principen om att den enskilde är försäkrad i "befintl...
 • RÅ 2007 ref. 43: En kommun har inte ansetts ha rätt att avslå en ansökan om bistånd i form...
 • RÅ 2007 ref. 44: Lagen om anordnande av visst automatspel har ansetts tillämplig på tillha...
 • RÅ 2007 ref. 45: Uppgifter som en svensk myndighet fått som ett led i ett förfarande enlig...
 • RÅ 2007 ref. 46: Förutsättningar har ansetts föreligga för tillstånd att som rekvisita i e...
 • RÅ 2007 ref. 47: Beskattningskonsekvenser vid förtida överföring av medel till pensionssti...
 • RÅ 2007 ref. 48: Fråga om företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.
 • RÅ 2007 ref. 49: En försäkring som vid tecknandet förutsatts vara en pensionsförsäkring oc...
 • RÅ 2007 ref. 50: En underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av inventar...
 • RÅ 2007 ref. 51: En tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse till underpris i 53 kap....
 • RÅ 2007 ref. 52: Fråga om skatteflyktslagen kan tillämpas när vissa inkomstskattebestämmel...
 • RÅ 2007 ref. 53: En fråga om återkallelse av utgivningsbevis för periodisk skrift kan inte...
 • RÅ 2007 ref. 54: En ideell förening har ansetts uppfylla kravet på öppenhet enligt 7 kap....
 • RÅ 2007 ref. 55: Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs...
 • RÅ 2007 ref. 56: Grund för disciplinär åtgärd enligt 6 kap. 23 § gymnasieförordningen har...
 • RÅ 2007 ref. 57: En idrottsförening har bedömts som näringsidkare vid förvärv av spelarrät...
 • RÅ 2007 ref. 58: En ägarförändring beträffande ett underskottsföretag som nyemitterat kapi...
 • RÅ 2007 ref. 59: Det har inte ansetts oförenligt med EG-fördraget att i enlighet med bestä...
 • RÅ 2007 ref. 60: En enskild har begärt att få ta del av handlingar i ett avslutat mål om r...
 • RÅ 2007 ref. 61: Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II).
 • RÅ 2007 ref. 62: Fråga om förvaltningsdomstols befogenhet att föreskriva närmare villkor f...
 • RÅ 2007 ref. 63: Det krävs inte att dödsbodelägare har tagit del av kallelse till boupptec...
 • RÅ 2007 ref. 64: En person som spelar fotboll på elitnivå har inte ansetts stå till arbets...
 • RÅ 2007 ref. 65: Ett bolag har medgivits befrielse från skattetillägg eftersom påföljden -...
 • RÅ 2007 ref. 66: Den period om minst sex månader som avses i 8 § lagen om handikappersättn...
 • RÅ 2007 ref. 67: Handikappersättning har tillerkänts en försäkrad som har behov av hjälp m...
 • RÅ 2007 ref. 68: En enskild som hos en myndighet begär att få ta del av en allmän handling...
 • RÅ 2007 ref. 69: Bygglov för ett mobilteletorn och två teknikbodar i ett naturreservat har...
 • RÅ 2007 ref. 70: Fråga om skattemässiga effekter vid övergång till och fortsatt redovisnin...
 • RÅ 2007 ref. 71: Visning av reklamfilm i biografverksamhet omfattas av reklamskatteplikt ä...
 • RÅ 2007 ref. 72: Ett bolag som tillhandahållit personal för årlig genomgång av kärnkraftve...
 • RÅ 2007 ref. 73: Den treårsperiod under vilken gift person kan ha rätt till avdrag för öka...
 • RÅ 2007 ref. 74: Medgivande till adoption har nekats makar som har fyllt 49 år.
 • RÅ 2007 ref. 75: Uppsättandet av solcellspaneler på taket till en kyrkobyggnad har inte ti...
 • RÅ 2007 ref. 76: Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket i...
 • RÅ 2007 ref. 77: De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har...
 • RÅ 2007 ref. 78: En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket Migration...
 • RÅ 2007 ref. 79: Förutsättningar för beslut om betalningssäkring för Tullverkets fordran a...
 • RÅ 2007 ref. 80: Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om til...
 • RÅ 2007 ref. 81: Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna...
 • RÅ 2007 ref. 82: Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare...
 • RÅ 2007 ref. 83: En Marie Curie-stipendiat som bedrivit forskning vid ett svenskt universi...
 • RÅ 2007 ref. 84: Avdrag för ränta har inte kunnat vägras med stöd av 1995 års skatteflykts...
 • RÅ 2007 ref. 85: Avdrag för ränta som ett dotterbolag till ett investmentbolag betalar til...
 • RÅ 2007 ref. 86: En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor...
 • RÅ 2007 ref. 87: Ett aktiebolags underskott har begränsats sedan ett handelsbolag som akti...
 • RÅ 2007 ref. 88: Undantaget från skatteplikt avseende sjukvårdstjänster har inte ansetts t...
 • RÅ 2008 ref. 1: Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning a...
 • RÅ 2008 ref. 2: Arbetslöshetsförsäkrad har efter en sammanvägning av flera omständigheter...
 • RÅ 2008 ref. 3: En marknadsnoterad obligation vars avkastning beror på värdeutvecklingen...
 • RÅ 2008 ref. 4: I mål om en friskolas rätt till bidrag från kommunen är friskolan - men i...
 • RÅ 2008 ref. 5: Fråga om beskattning av en bostadsrättsförening ska ske enligt bestämmels...
 • RÅ 2008 ref. 6: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har inte ansetts jämställd med en my...
 • RÅ 2008 ref. 7: Ett tillstånd att förvara sitt vapen hos annan medför inte hinder för vap...
 • RÅ 2008 ref. 8: Skäl för jämkning av anskaffningsvärde vid överlåtelse av tillgång mellan...
 • RÅ 2008 ref. 9: Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigan...
 • RÅ 2008 ref. 10: Vid prövningen i kammarrätt av ett mål om vård enligt lagen (1990:52) med...
 • RÅ 2008 ref. 11: Enligt de s.k. CFC-reglerna kan delägare i en utländsk juridisk person i...
 • RÅ 2008 ref. 12: En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. dro...
 • RÅ 2008 ref. 13: I ett folkbokföringsärende har en person som veckopendlat till arbete uto...
 • RÅ 2008 ref. 14: Lånefordringar på intresse- och dotterföretag har inte ansetts utgöra vär...
 • RÅ 2008 ref. 15: En arbetslös försäkrad, som av medicinska skäl klarar endast ett fysiskt...
 • RÅ 2008 ref. 16: Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månade...
 • RÅ 2008 ref. 17: Omfattningen av assistansersättningen till ett svårt funktionshindrat bar...
 • RÅ 2008 ref. 18: En kommun där en enskild avser att tillbringa sin sommarvistelse har inte...
 • RÅ 2008 ref. 19: Ett kommunalt energibolag har träffat avtal med kommunen om nyttjanderätt...
 • RÅ 2008 ref. 20: Skattskyldighet för intjänad provisionsersättning har ansetts inträda när...
 • RÅ 2008 ref. 21: Bistånd till högre hyreskostnad på grund av bostadsbyte har inte ansetts...
 • RÅ 2008 ref. 22: En skådespelare, som har haft tre på varandra följande anställningskontra...
 • RÅ 2008 ref. 23: I ett mål om rätt till sjukpenning har vid bedömningen av nedsättningen a...
 • RÅ 2008 ref. 24: Vid införandet av skatteregler om bl.a. viss verksamhet i ett annat land...
 • RÅ 2008 ref. 25: Dödsbodelägare som tillskiftats tillgångar i en enskild näringsverksamhet...
 • RÅ 2008 ref. 26: En kommun, som förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett akti...
 • RÅ 2008 ref. 27: Den omständigheten att en viss kostnad inte finns upptagen i Försäkringsk...
 • RÅ 2008 ref. 28: Avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen ska bestämmas med hänsyn till den...
 • RÅ 2008 ref. 29: Att en kommun är ägare till ett aktiebolag utgör inte något hinder för bo...
 • RÅ 2008 ref. 30: Bestämmelser om uttagsbeskattning och omedelbar återföring av periodiseri...
 • RÅ 2008 ref. 31: Med hänsyn till kravet att en arbetslös aktivt ska söka arbete för att ha...
 • RÅ 2008 ref. 32: En anslutning av en elektrisk anläggning till ett ledningsnät har krävt f...
 • RÅ 2008 ref. 33: Särskilda skäl för att tillåta en fristående skola som har mindre än 20 e...
 • RÅ 2008 ref. 34: Vid bedömning av till vem av föräldrarna vårdbidrag ska betalas ut när ba...
 • RÅ 2008 ref. 35: Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett god...
 • RÅ 2008 ref. 36: Ett regeringsbeslut som innefattar en prövning av en enskilds civila rätt...
 • RÅ 2008 ref. 37: Skattemyndigheten har vid obligatorisk omprövning med anledning av ett öv...
 • RÅ 2008 ref. 38: Fönsterputsning och gardinupphängning omfattas av begreppet hemtjänst. En...
 • RÅ 2008 ref. 39: Individuellt utformade anpassningsåtgärder i en funktionshindrads egen lä...
 • RÅ 2008 ref. 40: Bestämmelserna om avdrag för skatt i 32 § första stycket 4 lagen om tobak...
 • RÅ 2008 ref. 41: Inkomst vid avyttring av andelar i ett kommanditbolag har beskattats som...
 • RÅ 2008 ref. 42: Situationen efter en trafikolycka har varit sådan att det framstått som u...
 • RÅ 2008 ref. 43: Fråga om förutsättningar för återkallelse av pass.
 • RÅ 2008 ref. 44: Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 42 kap. 16 och 16 a...
 • RÅ 2008 ref. 45: Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning när sökanden avvisat erbjudet...
 • RÅ 2008 ref. 46: En kapitalförlust vid avyttring av en regressfordran mot ett aktiebolag s...
 • RÅ 2008 ref. 47: Synnerliga skäl för hel befrielse från kostnadsränta enligt skattebetalni...
 • RÅ 2008 ref. 48: Tulltillägg kan påföras under samma tid som betalningsskyldighet för tull...
 • RÅ 2008 ref. 49: Fråga om taxiförarlegitimation ska återkallas på grund av misshandel.
 • RÅ 2008 ref. 50: Fråga om en läkares brott mot tystnadsplikten kan föranleda disciplinpåfö...
 • RÅ 2008 ref. 51: Förutsättningar för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga d...
 • RÅ 2008 ref. 52: En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap....
 • RÅ 2008 ref. 53: Skyldigheten att enligt lagen om särskild skattekontroll i vissa bransche...
 • RÅ 2008 ref. 54: Ett avtal som har ingåtts med ett försäkringsföretag i Bermuda och som an...
 • RÅ 2008 ref. 55: Ett tvåårigt barn har tagits om hand enligt LVU på grund av att modern bl...
 • RÅ 2008 ref. 56: Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har inte tillämpats...
 • RÅ 2008 ref. 57: En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av...
 • RÅ 2008 ref. 58: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln vid beskattning av kap...
 • RÅ 2008 ref. 59: Brister i redovisningen till Skatteverket avseende taxiverksamhet har med...
 • RÅ 2008 ref. 60: Den trängselskatt som en arbetsgivare betalar för en anställds förmånsbil...
 • RÅ 2008 ref. 61: Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av...
 • RÅ 2008 ref. 62: Fråga om förutsättningar förelegat för återkallelse av trafiktillstånd....
 • RÅ 2008 ref. 63: Förmedling av bostadsrättslägenheter i en bostadsrättsförening där fastig...
 • RÅ 2008 ref. 64: Lagen om färdtjänst ska tillämpas på sådana tillstånd till färdtjänst som...
 • RÅ 2008 ref. 65: Förutsättningar för uttagsbeskattning finns inte när en bostadsrättsfören...
 • RÅ 2008 ref. 66: Ersättning vid försäljning av aktier har i visst fall beskattats som inko...
 • RÅ 2008 ref. 67: Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomst...
 • RÅ 2008 ref. 68: En far har ansetts vara återbetalningsskyldig för underhållsstöd som har...
 • RÅ 2008 ref. 69: Fråga om hur bestämmelserna om koncernbidragsspärr ska tolkas när ett und...
 • RÅ 2008 ref. 70: Bedömningen av särskilda skäl för att medge anstånd med gravsättning har...
 • RÅ 2008 ref. 72: Ett aktiebolag har anskaffat en båt och fått fullt avdrag för ingående me...
 • RÅ 2008 ref. 73: Fråga om befrielse från skattetillägg vid enstaka fel i redovisningen.
 • RÅ 2008 ref. 74: Ett aktiebolag som bedriver sjukvårdsverksamhet kommersiellt och använder...
 • RÅ 2008 ref. 75: Ett av Skatteverket fattat skattebeslut rörande ett bolag har inte ansett...
 • RÅ 2008 ref. 76: Ett vittne har fått ersättning för resa med förhyrt flygplan.
 • RÅ 2008 ref. 77: Byggnader med bostäder för studenter vid universitet har inte ansetts utg...
 • RÅ 2008 ref. 78: En person med Alzheimers sjukdom har ansetts tillhöra den personkrets som...
 • RÅ 2008 ref. 79: Fråga om förfarandet vid upphandling av konstnärliga tjänster.
 • RÅ 2008 ref. 80: Ett barn som varit folkbokförd hos modern men rent faktiskt bott hos sina...
 • RÅ 2008 ref. 81: Kostnad för s.k. fibromassage har inte godtagits som sådan merutgift som...
 • RÅ 2008 ref. 82: Ett enligt kanadensisk lag ingånget äktenskap mellan två män ska i folkbo...
 • RÅ 2008 ref. 83: Behandling av biometriska data i form av fingeravläsning i samband med sk...
 • RÅ 2008 ref. 84: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt mode...
 • RÅ 2008 ref. 85: Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånern...
 • RÅ 2008 ref. 86: Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund...
 • RÅ 2008 ref. 88: Rätt till färdtjänst har ansetts föreligga för (I) 85-årig kvinna som gic...
 • RÅ 2008 ref. 89: Regeringsrätten har vid rättsprövning av regeringens beslut att fastställ...
 • RÅ 2008 ref. 90: Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hi...
 • RÅ 2009 ref. 1: Reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts tillämpliga p...
 • RÅ 2009 ref. 2: Fråga om återbetalning av sjukpenning (I och II).
 • RÅ 2009 ref. 3: Fråga om en kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor bestämts efter...
 • RÅ 2009 ref. 4: Fråga om bistånd enligt socialtjänstlagen till kostnader för boende i en...
 • RÅ 2009 ref. 5: Fråga om s.k. omvänd fusion omfattas av inkomstskattelagens bestämmelser...
 • RÅ 2009 ref. 6: Aktiebolag har medgetts rätt till avdrag för den mervärdeskatt som belöpe...
 • RÅ 2009 ref. 7: Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena...
 • RÅ 2009 ref. 8: Adjungerad ledamot i kammarrätt som är tjänstledig från Skatteverket har...
 • RÅ 2009 ref. 9: Tillstånd har ansetts kunna medges till allmän kameraövervakning av gräns...
 • RÅ 2009 ref. 10: Tillstånd till kameraövervakning i en kyrka, i syfte att underlätta vaktm...
 • RÅ 2009 ref. 11: En tandläkares preliminära diagnos och behandlingsförslag har, då fortsat...
 • RÅ 2009 ref. 12: Särskild avgift enligt socialtjänstlagen har eftergetts då kommunen trots...
 • RÅ 2009 ref. 13: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av konc...
 • RÅ 2009 ref. 14: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av konc...
 • RÅ 2009 ref. 15: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av konc...
 • RÅ 2009 ref. 16: Anställda hos ett aktiebolag som drivit ett hem för vård och boende (HVB-...
 • RÅ 2009 ref. 17: Innebörden av begreppet närstående i sekretesslagen.
 • RÅ 2009 ref. 18: Utrymme för servering vid mässa har ansetts utgöra en sådan verksamhetslo...
 • RÅ 2009 ref. 19: Länsrätten borde i mål om vårdbidrag inte ha avvisat ett överklagande i v...
 • RÅ 2009 ref. 20: Vid bedömningen av rätten till vårdbidrag ska en skälighetsbedömning göra...
 • RÅ 2009 ref. 21: Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind...
 • RÅ 2009 ref. 22: Fråga om efterbeskattning kan ske när länsrätten upphävt ett tidigare omp...
 • RÅ 2009 ref. 23: Fråga om ett beslut att inte stå för kostnaden för en elevs gymnasieutbil...
 • RÅ 2009 ref. 24: Fråga om återkallelse av körkort enligt 5 kap. 3 § 6 körkortslagen på gru...
 • RÅ 2009 ref. 25: En försäkrad kan inte vägras tillfällig föräldrapenning på den grunden at...
 • RÅ 2009 ref. 26: Byggnadsavgift kan inte tas ut av dödsboet efter den som ägde den byggnad...
 • RÅ 2009 ref. 27: Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k....
 • RÅ 2009 ref. 28: Fråga om den skattemässiga behandlingen av en goodwillpost som redovisas...
 • RÅ 2009 ref. 29: En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt f...
 • RÅ 2009 ref. 30: En arbetsgivare har i anslutning till att en anställd lämnat sin anställn...
 • RÅ 2009 ref. 31: Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprep...
 • RÅ 2009 ref. 32: En arbetstagare som har lämnat en tillsvidareanställning för en provanstä...
 • RÅ 2009 ref. 33: Avdragsbegränsningen för valutakursförlust på skuld i utländsk valuta til...
 • RÅ 2009 ref. 34: Omvandling av preferensaktier till stamaktier har inte ansetts utgöra avy...
 • RÅ 2009 ref. 35: En gränsöverskridande fusion har ansetts kvalificerad såvitt avser verksa...
 • RÅ 2009 ref. 36: Ett aktiebolag som förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse övergår...
 • RÅ 2009 ref. 37: Enbart det förhållandet att en vistelse i ett land, vars klimat erbjuder...
 • RÅ 2009 ref. 38: En socialförsäkringsnämnds bedömning att en försäkrad inte haft rätt till...
 • RÅ 2009 ref. 39: En offert är ett skriftligt ställningstagande enligt 3 kap. 7 § ellagen,...
 • RÅ 2009 ref. 40: Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestä...
 • RÅ 2009 ref. 41: Fråga om en aktieägares fordran på bolaget ska anses avyttrad när fordrin...
 • RÅ 2009 ref. 42: Mot en allmänt hållen argumentation från Skatteverket, genom vilken verke...
 • RÅ 2009 ref. 43: En upphandlande enhet har haft rätt att avbryta en upphandling sedan utvä...
 • RÅ 2009 ref. 44: Den omständigheten att endast ett av två ombud delgivits underinstansens...
 • RÅ 2009 ref. 45: En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterm...
 • RÅ 2009 ref. 46: En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han stude...
 • RÅ 2009 ref. 47: Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av villkorat aktieä...
 • RÅ 2009 ref. 48: Utgifter avseende extern rådgivning i anslutning till ett offentligt uppk...
 • RÅ 2009 ref. 49: Ett bolag som bedriver verksamhet i form av portföljförvaltning av värdep...
 • RÅ 2009 ref. 50: Ett regeringsbeslut kan inte rättsprövas på ansökan av enskilda medlemmar...
 • RÅ 2009 ref. 51: Fast praxis i fråga om förutsättningarna för beslut om inhibition gäller...
 • RÅ 2009 ref. 52: Ett offentligt biträde har hos Regeringsrätten begärt ersättning för arbe...
 • RÅ 2009 ref. 53: Aktierna i ett fåmansföretag ägs till nästan lika delar av tre personer s...
 • RÅ 2009 ref. 54: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömt...
 • RÅ 2009 ref. 55: Namnen Q (I), A-C (II) samt tillägg av namnet Madeleine för en man (III)...
 • RÅ 2009 ref. 56: Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts i...
 • RÅ 2009 ref. 57: Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande...
 • RÅ 2009 ref. 58: En person har i egenskap av trafikansvarig ådömts böter för trafikförseel...
 • RÅ 2009 ref. 59: Förutsättningar för utrikessekretess för uppgifter i e-postkorrespondens...
 • RÅ 2009 ref. 60: En offentlig upphandling där anbudet med lägst pris ska antas har vid lik...
 • RÅ 2009 ref. 61: En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansök...
 • RÅ 2009 ref. 62: Fråga om bygglov krävs för en kylanläggning som är 1,3 meter hög och uppt...
 • RÅ 2009 ref. 63: Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i självdeklaration som...
 • RÅ 2009 ref. 64: Avlägsna eller hypotetiska risker för att barnets hälsa eller utveckling...
 • RÅ 2009 ref. 65: Fråga om återkallelse av läkarlegitimation på grund av grov oskicklighet...
 • RÅ 2009 ref. 66: Förhandsbesked borde inte ha lämnats angående skattskyldigheten för en vi...
 • RÅ 2009 ref. 67: Bygglov krävs för altaner som visuellt ger intryck av att vara tillbyggna...
 • RÅ 2009 ref. 68: Fråga om aktieägare i fåmansföretag ska beskattas för bortgiven rätt till...
 • RÅ 2009 ref. 69: I mål om ingripande enligt lagen om offentlig upphandling gäller som huvu...
 • RÅ 2009 ref. 70: Underrättelse om tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling har ansetts...
 • RÅ 2009 ref. 71: Undantaget från krav på bygglov i 8 kap. 2 § andra stycket plan- och bygg...
 • RÅ 2009 ref. 72: Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskul...
 • RÅ 2009 ref. 73: Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning a...
 • RÅ 2009 ref. 74: Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport...
 • RÅ 2009 ref. 75: Fråga om förutsättningar förelegat för att meddela förbud att ha hand om...
 • RÅ 2009 ref. 76: Fråga om skydd för sjukpenninggrundande inkomst enligt den s.k. tremånade...
 • RÅ 2009 ref. 77: Konstverk som hos arvlåtaren utgjort personlig tillgång har i enlighet me...
 • RÅ 2009 ref. 78: Ett av villkoren för att ett företag ska anses vara ett investmentföretag...
 • RÅ 2009 ref. 79: Ersättning från en hyresvärd till en bostadshyresgäst för att denne avstå...
 • RÅ 2009 ref. 80: Namn- och adressuppgifter på samtliga jaktkortsinnehavare i jaktkortsregi...
 • RÅ 2009 ref. 81: Enligt 18 kap. 18 § inkomstskattelagen får det ytterligare avdrag för vär...
 • RÅ 2009 ref. 82: Vid prövningen av rätten till handikappersättning kan som merutgift godta...
 • RÅ 2009 ref. 83: De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsning...
 • RÅ 2009 ref. 84: En skattskyldig som arbetade utomlands avsåg att vistas i Sverige 132 dag...
 • RÅ 2009 ref. 85: Värden avseende näringsbetingade aktier överförs från ett aktiebolag till...
 • RÅ 2009 ref. 86: En anställd har fått aktier på grund av sin tjänst. Under viss tid gäller...
 • RÅ 2009 ref. 88: Körkortstillstånd har återkallats för en person som dömts för mord till s...
 • RÅ 2009 ref. 89: Enstaka delägare i en delägarförvaltad samfällighet har inte ansetts behö...
 • RÅ 2009 ref. 90: Regeringens beslut om rätten att överklaga ett beslut om antagande av det...
 • RÅ 2009 ref. 91: En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten...
 • RÅ 2009 ref. 92: Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt...
 • RÅ 2009 ref. 94: En skattskyldig har av allmän domstol dömts för skatteförseelse och däref...
 • RÅ 2009 ref. 95: Tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till personlig assista...
 • RÅ 2009 ref. 96: En fristående gymnasieskola som vill anordna körkortsutbildning inom rame...
 • RÅ 2009 ref. 97: Normalarbetstiden enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har baserats på...
 • RÅ 2009 ref. 98: En person som sagt upp sitt konto hos ett värdepappersinstitut omfattas a...
 • RÅ 2009 ref. 99: Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning ha...
 • RÅ 2009 ref. 100: En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillä...
 • RÅ 2009 ref. 101: Två personer har gemensamt haft uppdrag som familjehemsföräldrar men hela...
 • RÅ 2009 ref. 102: Sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning har ansetts föreligga (...
 • RÅ 2009 ref. 103: Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bos...
 • RÅ 2009 ref. 104: Merkostnader som en funktionshindrad med assistansersättning har haft vid...
 • RÅ 2009 ref. 105: Bonus som utgetts en gång per år har inte medräknats i underlaget för ber...
 • RÅ 2010 ref. 1: Fråga om res judicata i ett mål om återbetalning av bostadstillägg enligt...
 • RÅ 2010 ref. 2: I mål om återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen tillämpa...
 • RÅ 2010 ref. 3: En kommuns gatuparkeringsverksamhet har, mot bakgrund av bedömd konkurren...
 • RÅ 2010 ref. 4: En delägare i ett fåmansföretag, som under beskattningsåret har varit ver...
 • RÅ 2010 ref. 5: En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att...
 • RÅ 2010 ref. 6: Disciplinåtgärd har vidtagits mot en student vid högskola som vid skriftl...
 • RÅ 2010 ref. 7: Studiemedel i form av studielån har inte ansetts kunna inordnas under beg...
 • RÅ 2010 ref. 8: Fråga om fördelning av intäkter på "skäligt sätt" mellan olika delar av e...
 • RÅ 2010 ref. 9: Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i...
 • RÅ 2010 ref. 10: Återföring till beskattning av avdrag för avsättning till periodiseringsf...
 • RÅ 2010 ref. 11: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 k...
 • RÅ 2010 ref. 12: Det förhållandet att en person uppbär sjukpenning utgör inte hinder mot a...
 • RÅ 2010 ref. 13: Ett regeringsbeslut om detaljplan för en park har inte ansetts beröra boe...
 • RÅ 2010 ref. 14: Ett regeringsbeslut om en detaljplan har inte ansetts beröra en inom plan...
 • RÅ 2010 ref. 15: Fråga om beskattning av en anställd som med arbetsgivaren ingått ett s.k....
 • RÅ 2010 ref. 16: Ett annonsavbrott i en TV-sänd långfilm har ansetts innebära att programm...
 • RÅ 2010 ref. 17: Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans...
 • RÅ 2010 ref. 18: Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har...
 • RÅ 2010 ref. 19: Publicering av konkursbouppteckning på Internet har inte ansetts tillåten...
 • RÅ 2010 ref. 20: Sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen har inte a...
 • RÅ 2010 ref. 21: Bygglov har vägrats för uppförande av ett s.k. miljöhus på ett område som...
 • RÅ 2010 ref. 22: Tillstånd till allmän kameraövervakning avseende gator och torg (I - III)...
 • RÅ 2010 ref. 23: I mål om arbetslöshetsersättning har en företagares verksamhet i rörelsen...
 • RÅ 2010 ref. 24: Fråga om en 16-årig flicka med ADHD och autismspektrumstörning uppvisar e...
 • RÅ 2010 ref. 25: Fråga i ett mål om dödförklaring om det finns en hög grad av sannolikhet...
 • RÅ 2010 ref. 26: Skyldigheten för en hemkommun att ansvara för en gymnasieelevs dagliga re...
 • RÅ 2010 ref. 27: Fråga om vissa tjänster som har anknytning till beviljandet av krediter s...
 • RÅ 2010 ref. 28: Bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket alkohollagen om utrymning av serv...
 • RÅ 2010 ref. 29: Datainspektionens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett...
 • RÅ 2010 ref. 30: När en anställd haft bilförmån och arbetsgivaren dessutom betalat drivmed...
 • RÅ 2010 ref. 31: Tidpunkten för ansökan om bilstöd är avgörande för om villkoret avseende...
 • RÅ 2010 ref. 32: Ett skogsbolag har fått avdrag för avsättning för framtida utgifter avsee...
 • RÅ 2010 ref. 33: Utgifter för reklamgåvor vars värde uppgått till högst 350 kr inklusive m...
 • RÅ 2010 ref. 34: Förlust på fordran som satts ned genom ackord har ansetts avdragsgill. In...
 • RÅ 2010 ref. 35: Bildporttelefon vid entrén till ett flerfamiljshus har ansetts tillstånds...
 • RÅ 2010 ref. 36: Fråga om övervägande skäl talar för samband mellan ett färdolycksfall och...
 • RÅ 2010 ref. 37: Sjuklön som utgår enligt kollektivavtal på grund av att Försäkringskassan...
 • RÅ 2010 ref. 38: Avsättning till ersättningsfond får vid avyttring av fastighet avse endas...
 • RÅ 2010 ref. 39: Fråga om innebörden av villkoret i 16 kap. 14 § första stycket lagen om a...
 • RÅ 2010 ref. 40: En allmännyttig stiftelse som avser att finansiera tidsobegränsade profes...
 • RÅ 2010 ref. 41: Registrering av ett hologram som varumärke har vägrats eftersom kravet på...
 • RÅ 2010 ref. 42: Försäkringsersättning avseende ideell skada har inte undantagits vid pröv...
 • RÅ 2010 ref. 43: Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bost...
 • RÅ 2010 ref. 44: Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende...
 • RÅ 2010 ref. 45: Vid överlämnande till Sverige för straffverkställighet enligt en europeis...
 • RÅ 2010 ref. 46: Särskilda skäl har förelegat att låta en person få fortsätta att vara med...
 • RÅ 2010 ref. 47: Spisvakt oavsett anslutningssätt (I) respektive framdragning av el och va...
 • RÅ 2010 ref. 49: En företagsledare i ett fåmansföretag som säljer markvårdsutrustning har...
 • RÅ 2010 ref. 50: Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn ha...
 • RÅ 2010 ref. 51: Kapitalvinst vid avyttring av aktier i ett bolag har med stöd av skattefl...
 • RÅ 2010 ref. 52: Ersättning för närståendevård kan utges även vid vård i andra EU-länder....
 • RÅ 2010 ref. 53: Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beak...
 • RÅ 2010 ref. 54: En ideell förening tillhandahåller tjänster i en verksamhet som inte är y...
 • RÅ 2010 ref. 55: Två bostadsrättslägenheter som sammanslagits till en bostad har inte anse...
 • RÅ 2010 ref. 56: Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dott...
 • RÅ 2010 ref. 57: Majoriteten i kommunfullmäktige har skiftat under löpande mandatperiod. F...
 • RÅ 2010 ref. 59: Vissa handlingar med uppgifter om Säkerhetspolisens underrättelseverksamh...
 • RÅ 2010 ref. 60: Hinder har inte ansetts föreligga för en kommun att före mandatperiodens...
 • RÅ 2010 ref. 61: I ett mål om uppskovsavdrag vid byte av bostad har kammarrätten inte medg...
 • RÅ 2010 ref. 63: En kooperativ vindkraftsförening producerar el och säljer denna till sina...
 • RÅ 2010 ref. 64: Återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond har inte lagt...
 • RÅ 2010 ref. 65: Fråga i mål om nedsättning av dagpenning om en arbetsansökan har utformat...
 • RÅ 2010 ref. 66: Datainspektionen har inte ansetts ha haft tillräckliga skäl för att medde...
 • RÅ 2010 ref. 67: Det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag har...
 • RÅ 2010 ref. 68: Undantagsregeln om att tillstånd får meddelas till servering av vin och s...
 • RÅ 2010 ref. 69: En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för per...
 • RÅ 2010 ref. 70: En taxiförare har inte informerat sina kunder om att han tillämpar en väs...
 • RÅ 2010 ref. 71: Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning e...
 • RÅ 2010 ref. 72: Ett brevsvar från Försäkringskassan angående ersättning för kostnader för...
 • RÅ 2010 ref. 73: Fråga om utbytbarhet av läkemedel.
 • RÅ 2010 ref. 74: Ett rymdobservatorium har tillerkänts talerätt i ett ärende om bygglov fö...
 • RÅ 2010 ref. 75: När bostadsrättsförening förvärvat i föreningen upplåten bostadsrätt har...
 • RÅ 2010 ref. 76: Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte und...
 • RÅ 2010 ref. 77: En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppg...
 • RÅ 2010 ref. 78: Ett landsting har vid en upphandling av suturer haft rätt att i förfrågni...
 • RÅ 2010 ref. 79: Fråga om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund...
 • RÅ 2010 ref. 80: Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits...
 • RÅ 2010 ref. 81: Fråga om särskild avgift enligt socialtjänstlagen vid dröjsmål med att er...
 • RÅ 2010 ref. 82: En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsa...
 • RÅ 2010 ref. 83: Den försäkrades sjukersättning har inte påverkats av ökat löneuttag från...
 • RÅ 2010 ref. 84: Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv sk...
 • RÅ 2010 ref. 85: Ett olycksfall som inträffat i samband med en lunch under en av arbetsgiv...
 • RÅ 2010 ref. 86: Delägare i cypriotiska bolag har tidigare överlåtit aktier till underpris...
 • RÅ 2010 ref. 87: En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samti...
 • RÅ 2010 ref. 88: En föreskrift av Kriminalvården har ansetts inte gå utöver vad som kan an...
 • RÅ 2010 ref. 89: Synnerliga skäl för avslutande av pensionssparande i förtid har ansetts f...
 • RÅ 2010 ref. 90: En ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har inte ansetts...
 • RÅ 2010 ref. 91: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om i...
 • RÅ 2010 ref. 92: Bestämmelser om uttagsbeskattning vid överföring av norsk filial från ett...
 • RÅ 2010 ref. 93: Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.
 • RÅ 2010 ref. 94: En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i en...
 • RÅ 2010 ref. 95: En återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som k...
 • RÅ 2010 ref. 96: Ett småhus som är nödvändigt för och uteslutande används i den skattskyld...
 • RÅ 2010 ref. 97: Fråga om en ramavtalsupphandling där förfrågningsunderlaget som metod för...
 • RÅ 2010 ref. 98: Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansiera...
 • RÅ 2010 ref. 99: Sjukpenninggrundande inkomst för en musiker har ansetts vara uppdragsinko...
 • RÅ 2010 ref. 100: Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäl...
 • RÅ 2010 ref. 101: Sjukdomsbesvär som diagnostiserats som utmattningssyndrom har inte ansett...
 • RÅ 2010 ref. 102: En ekonomisk förening som bedrev industriell verksamhet där alla delägare...
 • RÅ 2010 ref. 103: Titeln för den periodiska skriften mama har inte ansetts lätt förväxlings...
 • RÅ 2010 ref. 104: En partiell återkallelse av ett överklagande har inte ansetts innebära at...
 • RÅ 2010 ref. 105: Fråga om förutsättningar för upphörande av rättspsykiatrisk vård utan sär...
 • RÅ 2010 ref. 106: Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgör...
 • RÅ 2010 ref. 107: En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt...
 • RÅ 2010 ref. 108: Fråga om förutsättningarna för att dra in sjukpenning för en försäkrad so...
 • RÅ 2010 ref. 109: Arbeten på ett småhus som bebos av utomstående ger inte rätt till ROT-avd...
 • RÅ 2010 ref. 110: Resor till judoträning har, trots att de var av stor betydelse för den en...
 • RÅ 2010 ref. 111: Fråga om uppfödning av hästar på egen näringsfastighet utgör näringsverks...
 • RÅ 2010 ref. 112: Fråga om tillämplig lag vid konflikt mellan en lag om skatteavtal och en...
 • RÅ 2010 ref. 113: En anställd har förmånsbeskattats vid förvärv av aktier. I enlighet med d...
 • RÅ 2010 ref. 114: En försäkringsersättning som avsett förlorad arbetsinkomst har beskattats...
 • RÅ 2010 ref. 115: Fråga om föreläggande med stöd av lotterilagen innebärande förbud mot pub...
 • RÅ 2010 ref. 116: Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för ränteinkomster. Förhan...
 • RÅ 2010 ref. 117: En skattskyldig har inte befriats från skattetillägg när han för samma or...
 • RÅ 2010 ref. 118: En taxiförarlegitimation har återkallats på grund av misshandel.
 • RÅ 2010 ref. 119: Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit a...
 • RÅ 2010 ref. 120: Mål om sjukpenning har återförvisats till Försäkringskassan när kassan an...
 • RÅ 2010 ref. 121: Sekretessbestämmelsen i 25 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sek...
 • RÅ 2010 ref. 122: Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersä...
 • RÅ 2010 ref. 123: Beskattning av utdelning enligt den s.k. Lundinregeln har ansetts kunna s...
 • HFD 2011 ref. 1: Återföring av negativ goodwill har ansetts utgöra skattepliktig intäkt. I...
 • HFD 2011 ref. 2: Tillstånd till allmän kameraövervakning har medgetts för s.k. bildporttel...
 • HFD 2011 ref. 3: En sextonåring som insjuknat i diabetes mellitus har under den inledande...
 • HFD 2011 ref. 4: En detaljplan medger att ett nytt bostadsområde med sex- och sjuvåningsby...
 • HFD 2011 ref. 5: Interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocesslagen om att omedelbart a...
 • HFD 2011 ref. 6: Förutsättningar för vård enligt lagen med särskild bestämmelser om vård a...
 • HFD 2011 ref. 7: Beslut om anvisning av plats i förskoleklass har ansetts överklagbart enl...
 • HFD 2011 ref. 8: Omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kultu...
 • HFD 2011 ref. 9: Fråga om rätt till ersättning enligt lagen om mervärdeskattekonton för ko...
 • HFD 2011 ref. 10: Ett regeringsbeslut enligt lagen om stöd till trossamfund har ansetts kun...
 • HFD 2011 ref. 11: Fråga om förväxlingsbedömning mellan en firma och varumärken.
 • HFD 2011 ref. 12: Fråga om rätt till omställningspension för en kvinna vars make sex månade...
 • HFD 2011 ref. 13: Fråga om förutsättningar för flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särsk...
 • HFD 2011 ref. 14: En domare har inte ansetts jävig att handlägga ett mål rörande inkomsttax...
 • HFD 2011 ref. 15: Den omständigheten att en ledamot av kammarrätten objektivt sett varit jä...
 • HFD 2011 ref. 16: En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på de...
 • HFD 2011 ref. 17: En försäkrad har enligt kollektivavtal möjlighet att få sin arbetstid för...
 • HFD 2011 ref. 18: Fråga om godkännande av utländsk utbildning som grund för läkarlegitimati...
 • HFD 2011 ref. 19: Ett helt familjeägt aktiebolag överlåter till bokfört värde aktier i ett...
 • HFD 2011 ref. 20: Ett företag som i räkenskaperna tagit upp värdet av pågående arbeten på l...
 • HFD 2011 ref. 21: En fastighet ska med anlitande av mäklare säljas i bolagsform. Mäklarens...
 • HFD 2011 ref. 22: I mål om rättsprövning bör det regeringsbeslut som klandras anses vara av...
 • HFD 2011 ref. 23: I ett mål om särskild avgift enligt radio- och tv-lagen har vid bedömning...
 • HFD 2011 ref. 24: När rätt till utdelning på kvalificerade andelar lämnats i gåva skulle gå...
 • HFD 2011 ref. 25: Havandeskapspenning (graviditetspenning) har efter en bedömning av förhål...
 • HFD 2011 ref. 26: En elektrikers skulderbesvär har godkänts som arbetsskada.
 • HFD 2011 ref. 27: Aktivitetsersättning har ansetts kunna utgå enligt olika nivåer under en...
 • HFD 2011 ref. 28: Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU...
 • HFD 2011 ref. 29: I ett mål om offentlig upphandling har förvaltningsrätten beslutat att en...
 • HFD 2011 ref. 30: Deltidssjukskriven försäkrad har ansetts ha rätt till sjukpenning, trots...
 • HFD 2011 ref. 32: Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pension...
 • HFD 2011 ref. 33: Fråga om ett vinstutdelande livförsäkringsföretags inkomst i form av åter...
 • HFD 2011 ref. 34: Ett distributionsnät för stadsgas har ansetts vara en sådan anläggning so...
 • HFD 2011 ref. 35: Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked i skattefråga.
 • HFD 2011 ref. 36: En funktionshindrad förälders behov av hjälp med omvårdnad och tillsyn av...
 • HFD 2011 ref. 37: Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
 • HFD 2011 ref. 38: Ett åtagande att i samband med en aktieemission förvärva aktier som inte...
 • HFD 2011 ref. 40: Vid tillämpning av ettårsregeln har en skattskyldig ansetts ha vistats i...
 • HFD 2011 ref. 41: Fråga om ersättning för tidsspillan för offentligt biträde i samband med...
 • HFD 2011 ref. 42: En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade r...
 • HFD 2011 ref. 45: Uppgifter i Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande- och handräckni...
 • HFD 2011 ref. 47: Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bo...
 • HFD 2011 ref. 48: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om i...
 • HFD 2011 ref. 49: En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningss...
 • HFD 2011 ref. 50: Förutsättningar för upphävande av ett pågående omedelbart omhändertagande...
 • HFD 2011 ref. 51: Fråga om statlig myndighets ställning som part i förvaltningsprocessen....
 • HFD 2011 ref. 52: Handlingar i en databas som gjorts tillgängliga för en annan myndighet fö...
 • HFD 2011 ref. 53: En kommuns beslut att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till...
 • HFD 2011 ref. 54: Förvärvaren av en utmätt pensionsförsäkring har medgetts avdrag för anska...
 • HFD 2011 ref. 55: Beskattning av båtförmån (I och II). Inkomsttaxering 2002-2005 respektive...
 • HFD 2011 ref. 56: Det saknas grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande me...
 • HFD 2011 ref. 57: Att en medlem i en arbetslöshetskassa själv rättar en oriktig uppgift kan...
 • HFD 2011 ref. 59: En handling kan inte anses vara avskild för myndigheten enligt 10 § andra...
 • HFD 2011 ref. 60: Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktio...
 • HFD 2011 ref. 61: Krav på återbetalning av felaktigt utbetald förtidspension och sjukersätt...
 • HFD 2011 ref. 62: Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktio...
 • HFD 2011 ref. 63: Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare (I-II...
 • HFD 2011 ref. 64: Ett aktiebolag förvärvar fastigheter som utgör lagertillgångar på villkor...
 • HFD 2011 ref. 65: En förvaltningsrätts bedömning att ett överklagande kommit in i rätt tid...
 • HFD 2011 ref. 66: Fråga om rätt till insatsen annan särskilt anpassad bostad för vuxna enli...
 • HFD 2011 ref. 67: Sedan ett bolag har upplösts genom likvidation kan bolaget inte anses lid...
 • HFD 2011 ref. 68: Fråga om undantag från skyldigheten att ha ett certifierat kassaregister....
 • HFD 2011 ref. 69: Ett regeringsbeslut som medför att massfondbyten inom premiepensionssyste...
 • HFD 2011 ref. 70: Yrkande om prövotid för en legitimerad läkare har avslagits då det inte v...
 • HFD 2011 ref. 71: En regionträff för fackliga förtroendemän har inte ansetts vara en sådan...
 • HFD 2011 ref. 72: Fråga om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag avseende en byggnad när...
 • HFD 2011 ref. 73: Schablonintäkt har ansetts kunna beräknas på uppskovsbelopp som hänför si...
 • HFD 2011 ref. 74: Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning....
 • HFD 2011 ref. 75: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 k...
 • HFD 2011 ref. 76: En förvaltningsrätt beslutade att skriva av ett mål med anledning av att...
 • HFD 2011 ref. 77: Kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus har ansetts otillåten enlig...
 • HFD 2011 ref. 78: En vårdnadshavare har inte ansetts ha rätt att föra barnets talan i ett L...
 • HFD 2011 ref. 79: Om en tidigare fastighetsägare gjort skogsavdrag ska en person som fått f...
 • HFD 2011 ref. 80: En person har dömts för att bl.a. ha upprättat osanna fakturor åt några b...
 • HFD 2011 ref. 81: Den som fått ersättning från en arbetslöshetskassa och senare fått ekonom...
 • HFD 2011 ref. 82: Ett investmentföretag som fört över sin värdepappersportfölj till en inve...
 • HFD 2011 ref. 83: Material som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning har...
 • HFD 2011 ref. 84: Fråga om återkallelse av vapentillstånd respektive omhändertagande av skj...
 • HFD 2011 ref. 85: I ett upphandlingsmål har en leverantör ansetts sakna rätt att föra talan...
 • HFD 2011 ref. 86: Mottagare av andelskraft har medgetts avdrag för s.k. uttagningskostnader...
 • HFD 2011 ref. 87: Tjänster avseende brevbefordran från Sverige till ett land utanför EU som...
 • HFD 2011 ref. 88: Ett kommanditbolag har underlåtit att lämna skattedeklarationer avseende...
 • HFD 2011 ref. 89: Den tid under vilken en pensionär varit försäkrad för sjukdom och modersk...
 • HFD 2011 ref. 90: Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkoms...
 • HFD 2012 ref. 1: En person som är anställd som personlig assistent åt sin make (I) respekt...
 • HFD 2012 ref. 2: En leverantör som ansökt om överprövning av en offentlig upphandling och...
 • HFD 2012 ref. 3: En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt...
 • HFD 2012 ref. 4: Utbetalningar från pensionsförsäkring och pensionssparkonto har ansetts u...
 • HFD 2012 ref. 5: Fråga om tillhandahållande av lärarvikarier omfattas av undantaget för ut...
 • HFD 2012 ref. 6: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning av lån i syfte a...
 • HFD 2012 ref. 7: Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalnings...
 • HFD 2012 ref. 8: En person med flera funktionshinder har vid en sammantagen bedömning inte...
 • HFD 2012 ref. 9: Särskilda skäl som utgör hinder mot verkställighet utanför anstalt i form...
 • HFD 2012 ref. 10: Beslut om avregistrering från sjukförsäkringsregistret kan inte överklaga...
 • HFD 2012 ref. 11: Fråga om förutsättningar för ändring av ett beslut om bistånd i form av s...
 • HFD 2012 ref. 12: Beslut av Skatteverket om s.k. generell tredjemansrevision hos bank för a...
 • HFD 2012 ref. 13: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked...
 • HFD 2012 ref. 14: Fråga om medlemsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring varit u...
 • HFD 2012 ref. 15: Fråga om innebörden av det s.k. utvidgade reparationsbegreppet i 19 kap....
 • HFD 2012 ref. 16: Kameraövervakning av bl.a. korridorer och uppehållsrum i en gymnasieskola...
 • HFD 2012 ref. 17: Registrering inom folkbokföringen av utländsk vigsel har vägrats då en av...
 • HFD 2012 ref. 18: Artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet har ansetts innefatta ett krav...
 • HFD 2012 ref. 19: Försäkringskassan har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om ersättn...
 • HFD 2012 ref. 20: Att Skatteverket endast har yrkat att skatteflyktslagen ska tillämpas har...
 • HFD 2012 ref. 21: Försäkringskassan har vid tillhandahållande av elektroniska självbetjänin...
 • HFD 2012 ref. 22: Fråga om rätt till sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. (I och...
 • HFD 2012 ref. 23: Vid beräkning av spärrbelopp enligt lagen om avräkning av utländsk skatt...
 • HFD 2012 ref. 24: En ägare till ett bankaktiebolag har inte ansetts ha talerätt mot Finansi...
 • HFD 2012 ref. 25: Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning...
 • HFD 2012 ref. 26: Fråga om el som ett bolag producerat i ett vindkraftverk är undantagen fr...
 • HFD 2012 ref. 27: Förvaltningsrätts dom att ogiltigförklara ett avtal som slutits efter en...
 • HFD 2012 ref. 28: Beslut att anta anbud om regelbunden lufttrafik på flyglinje efter ett of...
 • HFD 2012 ref. 29: Ett beslut om tjänstekoncession har ansetts inte kunna prövas av förvaltn...
 • HFD 2012 ref. 30: Överlåtelse av en tidskrift tillsammans med en CD-skiva, med en viss arti...
 • HFD 2012 ref. 31: En DNA-analys har inte ansetts kunna ersätta kravet på fastställt fadersk...
 • HFD 2012 ref. 32: Efter att den försäkrade genomgått en höftledsoperation har en återgång i...
 • HFD 2012 ref. 33: Försvarssekretessen har inte hindrat utlämnande av uppgifter om säkerhets...
 • HFD 2012 ref. 34: Den som är rullstolsburen får i allmänhet anses ha väsentliga svårigheter...
 • HFD 2012 ref. 35: Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska...
 • HFD 2012 ref. 36: Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i ins...
 • HFD 2012 ref. 37: Fråga om s.k. byggmästarsmitta vid arv. Förhandsbesked angående inkomstsk...
 • HFD 2012 ref. 38: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen utbild...
 • HFD 2012 ref. 39: Ersättning som avsett att kompensera ett moderbolag för att aktier i ett...
 • HFD 2012 ref. 40: När kupongskatt har tagits ut för en utländsk kapitalförsäkring får avkas...
 • HFD 2012 ref. 41: Varma bad och massage har inte ansetts utgöra grundläggande behov enligt...
 • HFD 2012 ref. 42: Beslut att inte medge fortsatt medlemskap i arbetslöshetskassa efter uttr...
 • HFD 2012 ref. 43: Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera...
 • HFD 2012 ref. 44: Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordnin...
 • HFD 2012 ref. 45: Ändamålskravet i 7 kap. 8 § inkomstskattelagen kan uppfyllas genom uthyrn...
 • HFD 2012 ref. 46: Fråga om förutsättningarna för bidrag enligt skollagen till fristående sk...
 • HFD 2012 ref. 47: ROT-avdrag har inte medgetts för uppförande av ett fristående växthus och...
 • HFD 2012 ref. 48: Fråga vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandli...
 • HFD 2012 ref. 49: Ändring av ett registrerat varumärke - genom borttagandet av ett kraftigt...
 • HFD 2012 ref. 50: Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked angående skatteflyk...
 • HFD 2012 ref. 51: Ett anslag från en stiftelse som på vissa villkor betalats ut för täckand...
 • HFD 2012 ref. 52: Undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg har inte...
 • HFD 2012 ref. 53: Uthyrning av standardiserade moduler som sätts samman till tillfälliga ve...
 • HFD 2012 ref. 54: På bolagsstämma i ett moderbolag kan förslag inte framställas om att särs...
 • HFD 2012 ref. 55: Skatteverket har i visst fall inte gjort sannolikt att arbetsgivarens kos...
 • HFD 2012 ref. 56: Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordring...
 • HFD 2012 ref. 57: Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt (I o...
 • HFD_2012 ref.58: Ett aktiebolag vars tillgångar består uteslutande av aktier i dotterbolag...
 • HFD 2012 ref. 59: Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats...
 • HFD 2012 ref. 60: Det nordiska skatteavtalet har inte ansetts omfatta schablonintäkt på upp...
 • HFD 2012 ref. 61: Nytt bokslut har inte godtagits vid beskattningen. Inkomsttaxering 2005....
 • HFD 2012 ref. 62: En kommuns beslut att av arbetsmiljöskäl vägra en grundskoleelevs personl...
 • HFD 2012 ref. 63: Utlänning har rest in till Sverige med förfalskat pass. Fråga om särskild...
 • HFD 2012 ref. 64: Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på ti...
 • HFD 2012 ref. 65: Fråga om förutsättningar för skönsmässig eftertaxering.
 • HFD 2012 ref. 66: När ett strandområde som utgör tomtmark inom en enskilt bebyggd fastighet...
 • HFD 2012 ref. 68: Fråga om tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid försäljning av pre...
 • HFD 2012 ref. 69: Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III)....
 • HFD 2012 ref. 70: En kommuns insatser och kostnader för att ställa i ordning och underhålla...
 • HFD 2012 ref. 71: Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng har in...
 • HFD 2012 ref. 72: Ett barn, som bor växelvis hos sina separerade särskilt förordnade vårdna...
 • HFD 2012 ref. 73: Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utg...
 • HFD 2012 ref. 75: En kommun har inte ansetts skyldig att på den enskildes begäran varaktigt...
 • HFD 2013 ref. 1: När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl ha...
 • HFD 2013 ref. 2: Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i e...
 • HFD 2013 ref. 3: Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. Inkomsttaxeri...
 • HFD 2013 ref. 4: Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden har vid en sa...
 • HFD 2013 ref. 5: I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts int...
 • HFD 2013 ref. 6: Medlem i en bostadsrättsförening har inte medgetts avdrag för ränta som b...
 • HFD 2013 ref. 7: Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har anse...
 • HFD 2013 ref. 8: Avsaknad av en samordnad vårdplan innebär inte att ett yrkande om öppen v...
 • HFD 2013 ref. 9: Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttr...
 • HFD 2013 ref. 10: Vid överföring av mark genom fastighetsreglering har avyttring ansetts sk...
 • HFD 2013 ref. 11: Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamh...
 • HFD 2013 ref. 12: Fråga om köpares avdragrätt för ingående mervärdesskatt när säljaren gjor...
 • HFD 2013 ref. 13: Kulturkalaset i Göteborg har ansetts anordnat i sådant vinstsyfte som enl...
 • HFD 2013 ref. 14: En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har an...
 • HFD 2013 ref. 15: Anstånd med betalning av alkoholskatt som beslutats av Tullverket har med...
 • HFD 2013 ref. 16: Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet...
 • HFD 2013 ref. 17: En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden fö...
 • HFD 2013 ref. 18: En socialnämnd har i förskott utbetalat ett belopp som ekonomiskt bistånd...
 • HFD 2013 ref. 19: Fråga om tjänsteställe för tolk med flera olika uppdragsgivare (I) och el...
 • HFD 2013 ref. 20: I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som lå...
 • HFD 2013 ref. 21: En tingsrätts beslut om avgift för utlämnande av allmän handling i elektr...
 • HFD 2013 ref. 22: Fråga om synnerliga skäl för tillstånd till innehav av enhandsvapen.
 • HFD 2013 ref. 23: Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna ha...
 • HFD 2013 ref. 24: En leverantör som i en sådan situation som förelåg i HFD 2011 ref. 29 för...
 • HFD 2013 ref. 25: EU-rätten har ansetts innebära att den s.k. slussningsregeln i mervärdess...
 • HFD 2013 ref. 26: Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 §...
 • HFD 2013 ref. 27: En lokal där en pantbank bedriver verksamhet har ansetts utgöra en butiks...
 • HFD 2013 ref. 28: Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har a...
 • HFD 2013 ref. 29: Minskning av en retroaktivt beviljad sjukersättning med sjukpenning som t...
 • HFD 2013 ref. 31: Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses...
 • HFD 2013 ref. 32: Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förm...
 • HFD 2013 ref. 33: Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso-...
 • HFD 2013 ref. 34: Schablonintäkt vid innehav av investeringssparkonto och andelar i investe...
 • HFD 2013 ref. 36: En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upph...
 • HFD 2013 ref. 38: Vid prövning av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan...
 • HFD 2013 ref. 39: Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistå...
 • HFD 2013 ref. 40: Den omständigheten att en handling överlämnats från Jordbruksverkets inte...
 • HFD 2013 ref. 41: Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på ege...
 • HFD 2013 ref. 42: Fråga om ett annat lands regler om villkorlig frigivning ska beaktas när...
 • HFD 2013 ref. 43: Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anled...
 • HFD 2013 ref. 44: I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anl...
 • HFD 2013 ref. 45: Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen när den enskilde avbö...
 • HFD 2013 ref. 46: Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 10 § s...
 • HFD 2013 ref. 47: En registrering som fastighetsmäklare har återkallats på grund av brottsl...
 • HFD 2013 ref. 48: Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad sam...
 • HFD 2013 ref. 49: Synnerliga skäl enligt skollagen för att medge hemundervisning har inte a...
 • HFD 2013 ref. 50: Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på å...
 • HFD 2013 ref. 51: Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit fe...
 • HFD 2013 ref. 52: Ett aktiebolag, som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk...
 • HFD 2013 ref. 53: En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits efte...
 • HFD 2013 ref. 54: Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till...
 • HFD 2013 ref. 55: Ett beslut att inte meddela prövningstillstånd för en klagande hindrar in...
 • HFD 2013 ref. 56: En idrottsförenings försäljning av skänkta varor har med hänsyn till de f...
 • HFD 2013 ref. 57: Elektrisk kraft som förbrukats i en testanläggning som används av olika b...
 • HFD 2013 ref. 58: Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterer...
 • HFD 2013 ref. 59: Ett ensamkommande flyktingbarn har ansetts ha rätt till efterlevandestöd...
 • HFD 2013 ref. 60: Fråga om rätt till sjukersättning.
 • HFD 2013 ref. 61: Fråga om beviskrav i mål om uteslutning av leverantör från en offentlig u...
 • HFD 2013 ref. 62: Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.
 • HFD 2013 ref. 63: Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats...
 • HFD 2013 ref. 64: Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyld...
 • HFD 2013 ref. 65: Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana...
 • HFD 2013 ref. 66: Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. R...
 • HFD 2013 ref. 67: Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behand...
 • HFD 2013 ref. 68: Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetal...
 • HFD 2013 ref. 69: Fråga om hur jämställdhetsbonus ska beräknas för ogifta föräldrar när gem...
 • HFD 2013 ref. 70: Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistan...
 • HFD 2013 ref. 71: När en skattskyldig har åtalats för skattebrott får beslut inte fattas om...
 • HFD 2013 ref. 72: Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
 • HFD 2013 ref. 73: Ett syskonbarn har i visst fall ansetts ha insynrätt enligt 16 kap. 7 § f...
 • HFD 2013 ref. 74: Fråga om ledningsprövning för fondbolag.
 • HFD 2013 ref. 75: Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt...
 • HFD 2013 ref. 76: Fråga om förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning på ob...
 • HFD 2013 ref. 77: En kommuns beslut att vägra kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt e...
 • HFD 2013 ref. 78: Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kredi...
 • HFD 2013 ref. 79: Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad (I)...
 • HFD 2013 ref. 80: En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsform...
 • HFD 2013 ref. 81: Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverk...
 • HFD 2013 ref. 82: Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor me...
 • HFD 2013 ref. 83: Personkretsen i 1 § första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.f...
 • HFD 2013 ref. 84: Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig trots att en betyd...
 • HFD 2013 ref. 85: Fråga om tillämpligheten av bestämmelser om tidsfrister för beskattning i...
 • HFD 2013 ref. 86: E-postmeddelanden utan ärendeanknytning som skickats mellan tjänstemän in...
 • HFD 2013 ref. 87: Köpare av hushållsarbete, som betalat resterande del av vad arbetet kosta...
 • HFD 2014 ref. 1: En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen...
 • HFD 2014 ref. 2: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är...
 • HFD 2014 ref. 3: Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föreg...
 • HFD 2014 ref. 4: Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordrin...
 • HFD 2014 ref. 5: En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor...
 • HFD 2014 ref. 6: Den som sänds ut för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst...
 • HFD 2014 ref. 7: Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål.
 • HFD 2014 ref. 8: Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyr...
 • HFD 2014 ref. 9: Avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av sexmånadersregeln (I) och e...
 • HFD 2014 ref. 10: Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. För...
 • HFD 2014 ref. 11: SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tag...
 • HFD 2014 ref. 12: Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned...
 • HFD 2014 ref. 13: Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om...
 • HFD 2014 ref. 14: Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ä...
 • HFD 2014 ref. 15: Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad...
 • HFD 2014 ref. 16: Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan åte...
 • HFD 2014 ref. 17: Fråga om hur handikappersättning ska beräknas när en försäkrad som har rä...
 • HFD 2014 ref. 18: Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte...
 • HFD 2014 ref. 19: En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindr...
 • HFD 2014 ref. 20: Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skatt...
 • HFD 2014 ref. 21: Bidrag som en enskild näringsidkare erhållit från en stiftelse för att fä...
 • HFD 2014 ref. 22: Skattskyldigs underlåtenhet att i deklarationen upplysa om att uppkommet...
 • HFD 2014 ref. 23: Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant för...
 • HFD 2014 ref. 24: Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots...
 • HFD 2014 ref. 25: Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för...
 • HFD 2014 ref. 26: Fråga om sambos barn ska betraktas som styvbarn enligt 2 kap. 22 § inkoms...
 • HFD 2014 ref. 27: Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i...
 • HFD 2014 ref. 28: Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan...
 • HFD 2014 ref. 29: Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlig...
 • HFD 2014 ref. 30: Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 § 3 läkemedelsf...
 • HFD 2014 ref. 31: Ett aktiebolag har uttagsbeskattats för utlåning till ett hälftenägt före...
 • HFD 2014 ref. 32: Hinder har ansetts inte finnas för Datainspektionen att utöva tillsyn av...
 • HFD 2014 ref. 33: Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att...
 • HFD 2014 ref. 34: En grundskoleelev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner ha...
 • HFD 2014 ref. 35: Resning har beviljats i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avs...
 • HFD 2014 ref. 36: Fråga, vid tillämpning av den s.k. ryms-inom-regeln i 58 kap. 20 § inkoms...
 • HFD 2014 ref. 37: Försörjningsstöd kan inte villkoras av att den biståndssökande medverkar...
 • HFD 2014 ref. 38: Ett icke processbehörigt barn kan genom sin ställföreträdare överklaga et...
 • HFD 2014 ref. 39: Synnerliga skäl har ansetts föreligga för omprövning av beslut om efterle...
 • HFD 2014 ref. 40: Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a § mervärdess...
 • HFD 2014 ref. 41: Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa...
 • HFD 2014 ref 42: Fråga om en åtgärd för anpassning av en bostad är nödvändig för att denna...
 • HFD 2014 ref. 43: Beslut om skattetillägg har fattats innan åtal väckts för skattebrott avs...
 • HFD 2014 ref. 44: Fråga om tillämpningsområdet för lagen om avveckling av stadgad åborätt o...
 • HFD 2014 ref. 45: Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surr...
 • HFD 2014 ref. 46: Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser...
 • HFD 2014 ref. 47: Internatverksamheten vid en riksinternatskola har ansetts tillhöra Skolin...
 • HFD 2014 ref. 48: Folkbokföringsuppgift om adoption har i visst fall ansetts omfattas av se...
 • HFD 2014 ref. 49: Fråga om vad som kan anses vara "ringa fall" i ett mål om upphandlingsska...
 • HFD 2014 ref. 50: Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende o...
 • HFD 2014 ref. 51: Kostnader för grundförstärkningsarbete har ansetts utgöra utgifter för re...
 • HFD 2014 ref. 52: Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 § 1 studiestödslagen d...
 • HFD 2014 ref. 53: Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att...
 • HFD 2014 ref. 54: Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en...
 • HFD 2014 ref. 55: Ett beslut att inte lämna ut information enligt 26 § personuppgiftslagen...
 • HFD 2014 ref. 56: Ett som "beslut" betecknat svar från Centrala studiestödsnämnde...
 • HFD 2014 ref. 57: En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar...
 • HFD 2014 ref. 58: Enligt 28 kap. 13 § andra stycket inkomstskattelagen kan rätten till avdr...
 • HFD 2014 ref. 59: En ledamot av kommunfullmäktige har ingått i en av kommunstyrelsen tillsa...
 • HFD 2014 ref. 60: För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av...
 • HFD 2014 ref. 61: Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflyta...
 • HFD 2014 ref. 62: Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte...
 • HFD 2014 ref. 63: En person har dömts för trolöshet mot huvudman med anledning av uttag av...
 • HFD 2014 ref. 64: Utan hinder av 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken har rätt till komplette...
 • HFD 2014 ref. 65: Beslut om skattetillägg har fattats efter det att åtal väckts avseende sa...
 • HFD 2014 ref. 66: Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen är...
 • HFD 2014 ref. 67: Vid tillämpning av beloppsspärren har utgiften för att förvärva det bestä...
 • HFD 2014 ref. 68: Tillhandahållandet av en genom lunchkupong förskottsbetald lunch har i vi...
 • HFD 2014 ref. 69: Fråga om upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandli...
 • HFD 2014 ref. 70: Det förhållandet att ett organ anges i bilagan till offentlighets- och se...
 • HFD 2014 ref. 71: Fråga om beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar...
 • HFD 2014 ref. 72: Bestämmelserna i Försäkringskassans föreskrifter om sjukpenninggrundande...
 • HFD 2014 ref. 73: Fråga om viss förmedlingsverksamhet utgör från skatteplikt undantagen för...
 • HFD 2014 ref. 74: Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som...
 • HFD 2014 ref. 75: Fråga om förutsättningar för att återkalla anvisning till jobb- och utvec...
 • HFD 2014 ref. 76: Fråga om omräkning från nettolön till bruttolön vid tillämpning av bestäm...
 • HFD 2014 ref. 77: Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har anse...
 • HFD 2014 ref. 78: Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyt...
 • HFD 2014 ref. 79: Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för...
 • HFD 2014 ref. 80: Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhålla...
 • HFD 2014 ref. 81: Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m....
 • HFD 2014 ref. 82: Fråga om unionsrättens betydelse vid prövning av förutsättningarna för at...
 • HFD 2015 ref. 1: Av arbetsgivaren tillhandahållen motionsutrustning för användning i arbet...
 • HFD 2015 ref. 2: Seglarläger som anordnats av ideell förening har bedömts vara en turisttj...
 • HFD 2015 ref. 3: Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a § personuppgiftslagen.
 • HFD 2015 ref. 4: En elektronisk kalender i en myndighets datorsystem har inte ansetts utgö...
 • HFD 2015 ref. 5: Fråga om förutsättningarna för socialnämnds medgivande till läkemedelsbeh...
 • HFD 2015 ref. 6: Beslutsorganet Överklagandenämnden i Överklagandenämnden för studiestöd h...
 • HFD 2015 ref. 7: Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot o...
 • HFD 2015 ref. 8: Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån....
 • HFD 2015 ref. 9: En depåförsäkring som innebär att delar av försäkringskapitalet får place...
 • HFD 2015 ref. 10: Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de sä...
 • HFD 2015 ref. 11: Sekretessbestämmelsen i 28 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen ha...
 • HFD 2015 ref. 12: En personalansvarsnämnd har ansetts ha en sådan självständig ställning in...
 • HFD 2015 ref. 13: Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägand...
 • HFD 2015 ref. 14: Beträffande sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett invester...
 • HFD 2015 ref. 20: Återkallelse av vapentillstånd på grund av en tidigare meddelad brottmåls...
 • HFD 2015 ref. 21: Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetser...
 • HFD 2015 ref. 22: En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin fili...
 • HFD 2015 ref. 23: Aktieutlåning som innefattar en möjlighet för låntagaren att avyttra akti...
 • HFD 2015 ref. 24: Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan...
 • HFD 2015 ref. 25: En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad databe...
 • HFD 2015 ref. 27: Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräld...
 • HFD 2015 ref. 28: Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fänge...
 • HFD 2015 ref. 53: Ett beslut att under ett budgetår tillföra skolverksamhet och fritidshem...
 • HFD 2015 ref. 54: En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett ga...
 • HFD 2015 ref. 55: Förvaltningsdomstols utredningsansvar i upphandlingsmål har ansetts inneb...
 • HFD 2015 ref. 56: Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpli...
 • HFD 2015 ref. 57: En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövnin...
 • HFD 2015 ref. 64: Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.
 • HFD 2015 ref. 66: En i Sverige bosatt utländsk medborgare har genom andelsbyte ersatt andel...
 • HFD 2015 ref 67: SGI-skydd på den grunden att den försäkrade uppburit studiestöd gäller in...
 • HFD 2015 ref 68: En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelag...
 • HFD 2015 ref 69: Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbe...
 • HFD 2016 ref. 19: Ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och s...
 • HFD 2016 ref. 23: Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett föret...
 • HFD 2016 ref. 25: En svensk värdepappersfond har ansetts ha skatterättslig hemvist i Sverig...
 • HFD 2016 ref. 26: Luftningsbassänger och flissilor har vid fastighetstaxeringen ansetts utg...
 • HFD 2016 ref. 27: Fråga om ersättning för kostnader för vård i annat land inom EES.
 • HFD 2016 ref. 28: Chefsinstruktionen för en regiondirektör ansågs innefatta en sådan delega...
 • HFD 2016 ref. 29: Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skatteredu...
 • HFD 2016 ref. 30: För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar...
 • HFD 2016 ref. 31: En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av e...
 • HFD 2016 ref. 32: En frånskild make ska kallas till bouppteckningsförrättning med anledning...
 • HFD 2016 ref. 33: Fråga om förutsättningar för att meddela en person som har gjort sig skyl...
 • HFD 2016 ref. 34: Förutsättningar för granskningsdispens i kammarrätt.
 • HFD 2016 ref. 39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt...
 • HFD 2016 ref. 42: Ett läkarutlåtande kan inte ersättas med ett intyg från en tandläkare för...
 • HFD 2016 ref. 43: En person som behöver ha uppehållstillstånd i Sverige har ansetts sakna r...
 • HFD 2016 ref. 44: Fortsatta beslut om tvångsvård av en patient som dömts till rättspsykiatr...
 • HFD 2016 ref. 46: Arbetsmiljöverkets beslut att vitesförelägga en arbetsgivare att ansvara...
 • HFD 2016 ref. 47: Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt...
 • HFD 2016 ref. 48: Fråga om utformningen av en förvaltningsdomstols avgörande sedan domstole...
 • HFD 2016 ref. 49: Beslut om statsbidrag till organisation har i visst fall ansetts röra en...
 • HFD 2016 ref. 50: En kommuns upplåtelse av rum till missbrukare har inte ansetts avse stadi...
 • HFD 2016 ref. 51: En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende s...
 • HFD 2016 ref. 63: Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beakta...
 • HFD 2016 ref. 64: Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortsha...
 • HFD 2016 ref. 72: Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande...
 • HFD 2016 ref. 73: Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skat...
 • HFD 2016 ref. 74: Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall f...
 • HFD 2016 ref. 75: Upplåtelse av s.k. serverrack i en datorhall har ansetts utgöra uthyrning...
 • HFD 2016 ref. 76: De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om...
 • HFD 2016 ref. 77: Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätte...
 • HFD 2016 ref. 78: Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots a...
 • HFD 2016 ref. 79: När en upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling är förem...
 • HFD 2017 ref. 5: Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till br...
 • HFD 2017 ref. 6: Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).
 • HFD 2017 ref. 7: Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhå...
 • HFD 2017 ref. 13: Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förva...
 • HFD 2017 ref. 14: Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungera...
 • HFD 2017 ref. 15: En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndi...
 • HFD 2017 ref. 26: Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistån...
 • HFD 2017 ref. 27: En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra et...
 • HFD 2017 ref. 28: En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap....
 • HFD 2017 ref. 29: Ett "company limited by shares" i Brittiska Jungfruöarna har inte ansetts...
 • HFD 2017 ref. 38: Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren...
 • HFD 2017 ref. 55: En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare...
 • HFD 2017 ref. 56: En stiftelses innehav av marknadsnoterade andelar i en bank har inte anse...
 • HFD 2017 ref. 57: Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag s...
 • HFD 2018 ref. 29: Ett skatterättsligt kommissionärsförhållande förutsätter att hela resulta...
 • HFD 2018 ref. 30: Fråga om den som flyttat utomlands likväl kan anses ha sin stadigvarande...
 • HFD 2018 ref. 31: En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföret...
 • HFD 2018 ref. 32: Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid me...
 • HFD 2018 ref. 33: Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förs...
 • HFD 2018 ref. 34: Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatk...
 • HFD 2018 ref. 35: Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan...
 • HFD 2018 ref. 36: Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultat...
 • HFD 2018 ref. 37: Ett aktiebolag, som förvärvat aktier i ett annat bolag och som i samband...
 • HFD 2018 ref. 38: Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen...
 • HFD 2018 ref. 39: Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte ha...
 • HFD 2018 ref. 40: Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av friti...
 • HFD 2018 ref. 41: Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från...
 • HFD 2018 ref. 42: Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i S...
 • HFD 2018 ref. 43: Fråga om pensionsutbetalning på grund av tidigare tjänst inom FN-organ är...
 • HFD 2018 ref. 44: En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstol...
 • HFD 2018 ref. 61: Fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusio...
 • HFD 2018 ref. 62: Samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form...
 • HFD 2018 ref. 63: Den nya definitionen av fastighet i mervärdesskattelagen medför ingen för...
 • HFD 2018 ref. 64: Fråga om det föreligger särskilda skäl att lämna en juridisk person tills...
 • HFD 2018 ref. 65: En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsm...
 • HFD 2018 ref. 66: Fråga om hur det ska bedömas om en industriell verksamhet tillhör någon a...
 • HFD 2018 ref. 67: Vid bedömningen av storleken på den upphandlingsskadeavgift som ska betal...
 • HFD 2018 ref. 68: Fråga om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning till en ans...
 • HFD 2018 ref. 69: Fråga om vad som avses med sjukperiod enligt socialför-säkringsbalken.
 • HFD 2018 ref. 70: I mål om rätt till underhållsstöd har boföräldern - men inte barnet - ans...
 • HFD 2018 ref. 71: Ett beslut av Konkurrensverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för d...
 • HFD 2018 ref. 72: Avyttring av bitcoin omfattas av bestämmelsen i 52 kap. 3 § inkomstskatte...
 • HFD 2018 ref. 73: Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedö...
 • HFD 2018 ref. 74: Fråga om flera produkter som sampaketeras utgör separata varor eller en e...
 • HFD 2018 ref. 75: Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala o...
 • HFD 2018 ref. 76: Bilstöd i form av anpassningsbidrag får lämnas endast för anpassningar so...
 • HFD 2018 ref. 77: Tillträde till en visning i efterhand av en oredigerad inspelning av en k...
 • HFD 2018 ref. 78: Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk...
 • HFD 2018 ref. 79: Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförand...
 • HFD 2018 ref. 80: Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild a...
 • HFD 2018 ref. 81: Uttag av obetalda semesterdagar ska inte jämställas med förvärvsarbete vi...
 • HFD 2018  ref. 82: Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd....
 • HFD 2018 ref. 83: Fråga om ett skepp gått i internationell trafik enligt det nordiska skatt...
 • HFD 2019 ref. 15: Fråga om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett övertagande före...
 • HFD 2019 ref. 16: Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader...