Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • RH 2012:70: Straffskärpning på grund av återfall i brott. Även fråga om följderna av...
 • RH 2012:145: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:142: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2013:18: Koppleri. Fråga om vissa åtgärder har varit tillräckliga för att betrakta...
 • RH 1993:1: En bilförare har i alkoholpåverkat tillstånd kört på en annan bil med föl...
 • RH 1993:2: Sedan tingsrätten i sak avgjort ärende avseende namnbyte för i utlandet b...
 • RH 1993:3: Påföljden för en bilförare som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri,...
 • RH 1993:4: Allmän rättshjälp i mål om vårdnad omfattar inte kostnad för resa i samba...
 • RH 1993:5: Åklagaren framställde - i samband med att åtal väcktes mot bolagsmännen i...
 • RH 1993:6: Ansvar för s.k. aktivt skattebedrägeri har ansetts inte kunna komma ifråg...
 • RH 1993:7: Efterarvingar har inte ansetts berättigade att begära förordnande av bode...
 • RH 1993:8: Reparation av bil har inte ansetts utgöra en sådan tjänst som avses i 9 k...
 • RH 1993:9: Uppdrag för av tingsrätt förordnad jurist som god man har ansetts vara et...
 • RH 1993:10: En 15-årig pojke, som gjort sig skyldig till mord, har överlämnats till v...
 • RH 1993:11: Ett handelsbolag, som inte var sakägare, överklagade en underhandsförsälj...
 • RH 1993:12: För utmätning hos gäldenären anvisade borgenären en fordran som gäldenäre...
 • RH 1993:13: Grov stöld?
 • RH 1993:14: I mål om betalningsföreläggande har svaranden hos kronofogdemyndigheten a...
 • RH 1993:15: I köpeskilling för fast egendom har innefattats ersättning för återförd a...
 • RH 1993:16: Rättshjälpsbiträde har tillerkänts yrkad ersättning för tidsspillan i sam...
 • RH 1993:17: Maximibelopp enligt rättshjälpslagen har ansetts skola fastställas, när s...
 • RH 1993:18: För underlåtenheten att anlita lots har i visst fall meddelats påföljdsef...
 • RH 1993:19: Sedan utmätning skett i företagsintecknad egendom för annan än företagshy...
 • RH 1993:20: Fråga om ansvar enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam för inf...
 • RH 1993:21: Skadeståndstalan mot en tilltalad som dömts för olovligt brukande av en l...
 • RH 1993:22: Lantbrukare med svinuppfödningsverksamhet har anbringat en 20 cm lång stå...
 • RH 1993:23: Rån mot värdetransport har bedömts som grovt brott redan på den grunden a...
 • RH 1993:24: Fråga om överträdelse av besöksförbud kunde bedömas som ringa.
 • RH 1993:25: En alkoholpåverkad bilförare har på ett övergångsställe påkört två person...
 • RH 1993:26: Fråga om tillämpningen av 12 kap. 65 § JB vid byte av en bostadsrätt mot...
 • RH 1993:27: Advokat verksam vid samma advokatbyrå som en konkursförvaltare har inte a...
 • RH 1993:28: Påföljd för grov stöld genom väskryckning.
 • RH 1993:29: Hovrätten är lagligen förhindrad att förordna målsägandebiträde sedan åkl...
 • RH 1993:30: Frågan om polisen förfarit försumligt, med åtföljande skadeståndsansvar f...
 • RH 1993:31: En stiftelse som hyrt ut lägenheter till en ambassad ansökte hos kronofog...
 • RH 1993:32: Val mellan fängelse och skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst....
 • RH 1993:33: Förare, vilkens körkort återkallats för viss tid, har under spärrtiden kö...
 • RH 1993:34: Kvarstad ansågs inte kunna beviljas för en fordran som ännu inte hade upp...
 • RH 1993:35: Fråga om tingsrättens utredningsskyldighet i mål angående bl.a. byte av f...
 • RH 1993:36: Säljare har ansetts bevisskyldig för påstående att överenskommen kontantb...
 • RH 1993:37: Fråga om förutsättningar förelegat för kungörelsedelgivning av stämningsa...
 • RH 1993:38: Successiv preskription av perdurerande brott.
 • RH 1993:39: Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet har ansett...
 • RH 1993:40: I mål om statlig lönegaranti har beräkning av semesterersättning ansetts...
 • RH 1993:41: Sedan marknadsdomstolen meddelat beslut om vitesföreläggande, uppdelat på...
 • RH 1993:42: Ett pantbrev har lämnats till säkerhet för två skuldebrev, utfärdade av k...
 • RH 1993:43: Sedan två makar råkat i dröjsmål med betalning av amortering och ränta fö...
 • RH 1993:44: Kravet i 2 kap. 9 § konkurslagen att skulden skall vara förfallen har int...
 • RH 1993:45: En polischef fattade efter föredragning i telefon beslut om avvisning av...
 • RH 1993:46: I en bouppteckning har en låneskuld, som den efterlevande maken enligt öv...
 • RH 1993:47: Tilltalad har av hovrätt dömts till skyddstillsyn med behandlingsplan. De...
 • RH 1993:48: Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ri...
 • RH 1993:50: Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ri...
 • RH 1993:51: Fråga om tilltalads personliga förhållanden utgjorde tillräckliga skäl at...
 • RH 1993:52: I mål angående ansvar för egenmäktighet med barn uppkommer fråga om irans...
 • RH 1993:53: Likvidationsgrund enligt aktiebolagslagen har ansetts upphöra först när a...
 • RH 1993:54: Fråga om underlåtenhet att i godsdeklaration ange att vikten för det tran...
 • RH 1993:55: Särskilda skäl att jämka dagsbotens belopp har inte ansetts föreligga ifr...
 • RH 1993:56: För stöld (återfall) och skadegörelse har påföljden bestämts till skyddst...
 • RH 1993:57: Fråga om överlåtelse av byggnad på annans mark jämte nyttjanderätt till m...
 • RH 1993:58: Vid tillämpning av 3 § 1 lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostna...
 • RH 1993:59: En avvisad talan har ej ansetts vara preskriptionsavbrytande vid specialp...
 • RH 1993:61: Vid fördelning av förrättningskostnader för fastighetsbestämning, i fall...
 • RH 1993:62: Båtförare, som efter färden haft en alkoholkoncentration i blodet av mins...
 • RH 1993:63: Sedan en för bevisändamål beslagtagen och sedermera kvarstadsbelagd perso...
 • RH 1993:64: Barn, som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och är folkbokfört h...
 • RH 1993:65: Årsredovisning har sänts in till Patent- och Registreringsverket efter ti...
 • RH 1993:66: Inregistrerade bouppteckningar har saknat uppgift om efterlevande makes e...
 • RH 1993:67: Beviskrav vid påstående om obestånd i ansökan om konkurs.
 • RH 1993:68: Samhällstjänst har ansetts kunna komma i fråga trots att den dömde hade g...
 • RH 1993:69: Tryckeri har dels till beställaren dels direkt till kunden levererat best...
 • RH 1993:70: Ändamålsbestämningen för en tillämnad stiftelse har ansetts så vag att en...
 • RH 1993:71: En bostadsrättsförening har vid inskrivningsmyndighetens prövning av intr...
 • RH 1993:72: Mellan ett aktiebolag och en enskild person, A, har träffats ett servitut...
 • RH 1993:73: Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd...
 • RH 1993:74: A, kommunalråd, och B, anställd i ett av kommunen helägt aktiebolag, har...
 • RH 1993:75: Påföljden för ett betydande antal tillgreppsbrott begångna av en 17-åring...
 • RH 1993:76: Asylsökande makar har inte ansetts stadigvarande bosatta här. Svensk doms...
 • RH 1993:77: En husvagn, som gäldenären använder till stadigvarande bostad, har inte a...
 • RH 1993:78: Stiftelse med ändamål att dela ut medel till föräldralösa barn och ungdom...
 • RH 1993:79: Universell testamentstagare är ett aktiebolag. Skyldskap föreligger mella...
 • RH 1993:80: Åtal mot diabetiker för olovlig körning har ogillats på grund av att han...
 • RH 1993:81: Medel insatta på postgirokonto har ej ansetts omfattas av företagshypotek...
 • RH 1993:82: Fråga om förutsättningarna för samhällstjänst i ett fall där den tilltala...
 • RH 1993:83: Trots uttrycklig begäran därom har hovrätten inte funnit att muntligt för...
 • RH 1993:84: I mål om förordnande av god man för försäljning enligt samäganderättslage...
 • RH 1993:85: Försök till sexuellt utnyttjande av en till följd av berusning djupt inso...
 • RH 1993:86: Fråga om domstols möjlighet att, mot ena partens vilja, förlänga tiden fö...
 • RH 1993:87: Fråga om straffansvar för ställföreträdare för aktiebolag såsom fordonsäg...
 • RH 1993:88: Reglerna i 2 kap. 9 § första stycket konkurslagen har ansetts innebära at...
 • RH 1993:89: En tingsrätt har meddelat en deldom över en medgiven del av ett käromål u...
 • RH 1993:90: Talan om näringsförbud har lämnats utan bifall då näringsförbud ej ansett...
 • RH 1993:91: Man och kvinna - som var kyrkobokförda på olika adresser - hade i över se...
 • RH 1993:92: En tingsrätt har i flera gemensamt handlagda tvistemål, i vilka kärandepa...
 • RH 1993:93: En handikappad gäldenärs personbil, vilken inköpts med bidrag enligt föro...
 • RH 1993:94: Bevisvärdering och påföljdsbestämning i mål angående djurplågeri.
 • RH 1993:95: Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd...
 • RH 1993:96: Fråga om villkorlig dom för förskingring skall förenas med böter när den...
 • RH 1993:97: Fråga om muntligt förhör i mål om särskild handräckning.
 • RH 1993:98: Straffmätning i mål angående grov vårdslöshet i trafik.
 • RH 1993:99: Enligt avtalsvillkor i skuldebrev äger borgenären säga upp krediten till...
 • RH 1993:100: Styrelseledamot i aktiebolag, tillika verkställande direktör, vars broder...
 • RH 1993:101: Påföljden för grov misshandel av ett spädbarn - som erhållit bl.a. revben...
 • RH 1993:102: Fördelning av köpeskilling efter exekutiv auktion av fast egendom. Kronof...
 • RH 1993:103: Postväxel har ansetts vara godtagbar säkerhet i mål om säkerhetsåtgärd en...
 • RH 1993:104: Gåvoskattemål. Försäljning av aktier har skett till ett pris som underste...
 • RH 1993:105: Fråga om svensk domstols behörighet att pröva frågor om vårdnad, umgänge...
 • RH 1993:107: Fråga om rätt till efterprovision jämlikt 68 § 2 st. kommissionslagen (19...
 • RH 1993:108: Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd...
 • RH 1993:109: I ett inslag i radions Västeko har förekommit ett av referenten i ett påg...
 • RH 1993:110: Vid utmätning av lön har det utmätningsfria beloppet bestämts med bortsee...
 • RH 1993:111: Vid utdelning i aktiebolags konkurs har statens fordran för utbetalda lön...
 • RH 1993:112: Förvaringskostnads betydelse för rätt till omedelbar försäljning av kvars...
 • RH 1993:113: Parkering av en taxi under några minuter - på plats där det var förbjudet...
 • RH 1993:114: Sedan tingsrätt inom Göta hovrätts domkrets fattat häktningsbeslut och öv...
 • RH 1993:115: Styrelsen i ett nystartat aktiebolag har under de 18 första verksamhetsmå...
 • RH 1993:116: Internationella rättsförhållanden. Mål om underhållsbidrag till make har...
 • RH 1993:117: En person har på ett varuhus försökt tillgripa en kavaj, värd 598 kr, och...
 • RH 1993:118: I mål om ansvar för sexualbrott uppkom fråga om bevisvärdet av videoinspe...
 • RH 1993:119: Tomträttshavare och fastighetsägare väcker var för sig talan om omprövnin...
 • RH 1993:120: Frågor om nödvärnsrätt och nödvärnsexcess samt straffmätning i mål angåen...
 • RH 1993:121: Om Patent- och Registreringsverket återtar en anmälan om att årsredovisni...
 • RH 1993:122: När en kronofogdemyndighet hade förelagt en gäldenär att svara på en ansö...
 • RH 1993:124: Flera kärande har vid samma tidpunkt under anförande av samma grund yrkat...
 • RH 1993:125: Påföljden för snatteri i butik avseende vara värd 69 kr har bestämts till...
 • RH 1993:126: Påföljden för snatteri i butik avseende vara värd 53 kr har bestämts till...
 • RH 1993:127: Fråga om samhällstjänst som påföljd för misshandelsbrott.
 • RH 1993:128: Fråga om samhällstjänst som brottspåföljd vid våld mot tjänsteman.
 • RH 1993:129: Fråga om avvisande av talan vid överklagande av fastighetsbildningsmyndig...
 • RH 1993:130: Sedan tingsrätten för grovt häleri av stor omfattning dömt en tilltalad t...
 • RH 1993:131: En kronofogdemyndighet är inte behörig att avvisa ett överklagande på ann...
 • RH 1993:133: Värnpliktig, som av hovrätten dömts för värnpliktsbrott bestående av olov...
 • RH 1993:134: Servitutshavare, med rätt endast att nyttja en redan vid servitutets till...
 • RH 1993:135: Fråga om beviskravet i mål angående separationsrätt i konkurs.
 • RH 1993:136: Utelämnande av en inkomst på 90 000 kr i en år 1990 angiven självdeklarat...
 • RH 1993:137: Ett svenskt bolag, SARA AB, har på ett hyreskontrakt, ingånget i Norge me...
 • RH 1993:138: Påföljden skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har inte ansetts...
 • RH 1993:139: Fastighetsägare har erhållit för höga räntebidrag. Det har ansetts att de...
 • RH 1993:140: Ett s.k. bonnackord, dvs. en överenskommelse mellan kronofogdemyndigheten...
 • RH 1993:141: I ett mål om betalningsansvar för ett aktiebolags förpliktelser nedsatte...
 • RH 1993:143: En person bytte i en skivaffär de ursprungliga prislapparna på tre CD-ski...
 • RH 1993:144: I mål om skadestånd enligt lagen (1984:81) om fastighetsmäklare har allmä...
 • RH 1993:146: En 21-åring, som återfallit i brott, har för bl.a. grovt rattfylleri dömt...
 • RH 1993:147: För den som begått två rån vid 16 års ålder har påföljden bestämts till s...
 • RH 1993:149: Fråga om ersättningsskyldighet för motpartens rättshjälpskostnad vid äkte...
 • RH 1993:150: Ett äldre bostadshus i mycket dåligt skick har rivits utan rivningslov. T...
 • RH 1993:151: Fråga om tillräckliga förutsättningar för meddelande av besöksförbud före...
 • RH 1993:152: Påföljden för narkotikabrott har bestämts till skyddstillsyn med samhälls...
 • RH 1993:153: I tvist om förlängning av arrendeavtal har jordägaren ansetts ha gjort sa...
 • RH 1993:154: Sedan käranden i stämningsansökan bl.a. yrkat jämkning av testamente för...
 • RH 1993:155: Dom på underhållsbidrag har grundats på medgivande av en underhållsskyldi...
 • RH 1993:156: Fråga om ärende om utseende av skiljeman enligt lagen (1929:145) om skilj...
 • RH 1993:157: Fråga i mål om lönegaranti om anställning haft övervägande anknytning til...
 • RH 1993:158: Sedan fastighet utmätts har borgenär begärt att syssloman förordnas att u...
 • RH 1993:159: Statlig lönegaranti. Arbetstagare, som genom närstående ägt väsentlig and...
 • RH 1993:160: I ett mål om skyldighet för en tidigare näringsidkare att betala skatter...
 • RH 1993:161: Målsägandebiträde har förordnats i hovrätten i mål där endast den tilltal...
 • RH 1993:162: Person som ansökt om edition har ansetts ha som primärt syfte endast att...
 • RH 1993:163: En kopplad hund har råkat i slagsmål med en löst springande hund. Den kop...
 • RH 1993:164: Vid fastställande av ersättning till konkursförvaltare i ett konkursbo, s...
 • RH 1993:165: Ansökan om förlängning av jordbruksarrende har avslagits då jordägaren gj...
 • RH 1993:166: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 1 av totalt 39 h...
 • RH 1993:167: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 2 av totalt 39 h...
 • RH 1993:168: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 3 av totalt 39 h...
 • RH 1993:169: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 4 av totalt 39 h...
 • RH 1993:170: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 5 av totalt 39 h...
 • RH 1993:171: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 6 av totalt 39 h...
 • RH 1993:172: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 7 av totalt 39 h...
 • RH 1993:173: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 8 av totalt 39 h...
 • RH 1993:174: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 9 av totalt 39 h...
 • RH 1993:175: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 10 av totalt 39...
 • RH 1993:176: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 11 av totalt 39...
 • RH 1993:178: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 13 av totalt 39...
 • RH 1993:179: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 14 av totalt 39...
 • RH 1993:180: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 15 av totalt 39...
 • RH 1993:181: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 16 av totalt 39...
 • RH 1993:182: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 17 av totalt 39...
 • RH 1993:183: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 18 av totalt 39...
 • RH 1993:184: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 19 av totalt 39...
 • RH 1993:185: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 20 av totalt 39...
 • RH 1993:186: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 21 av totalt 39...
 • RH 1993:187: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 22 av totalt 39...
 • RH 1993:188: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 23 av totalt 39...
 • RH 1993:189: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 24 av totalt 39...
 • RH 1993:190: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 25 av totalt 39...
 • RH 1993:191: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 26 av totalt 39...
 • RH 1993:192: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 27 av totalt 39...
 • RH 1993:193: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 28 av totalt 39...
 • RH 1993:194: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 29 av totalt 39...
 • RH 1993:195: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 30 av totalt 39...
 • RH 1993:196: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 31 av totalt 39...
 • RH 1993:197: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 32 av totalt 39...
 • RH 1993:198: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 33 av totalt 39...
 • RH 1993:199: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 34 av totalt 39...
 • RH 1993:200: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 35 av totalt 39...
 • RH 1993:201: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 36 av totalt 39...
 • RH 1993:202: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 37 av totalt 39...
 • RH 1993:203: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 38 av totalt 39...
 • RH 1993:204: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 39 av totalt 39...
 • RH 1994:1: Stallägares ansvar för inhyst djur.
 • RH 1994:2: I mål om ansvar för sexuellt umgänge med barn har som bevisning åberopats...
 • RH 1994:3: Sedan tingsrätten på talan av fadern överflyttat vårdnaden om en son till...
 • RH 1994:5: Åtal för vårdslös uppbördsredovisning avseende arbetsgivaravgifter har og...
 • RH 1994:6: Genom ett vattenföretag har fisket inom vissa områden skadats. Det förhål...
 • RH 1994:7: Aktiebolags anordnande av skoterturer har inte ansetts vara att bedöma so...
 • RH 1994:8: Frågan om beviskravet i mål om särskild handräckning samt om åberopande a...
 • RH 1994:10: A ansökte om särskild handräckning och yrkade att B skulle förpliktas utg...
 • RH 1994:11: I mål om  interimistisk umgängesrätt har hovrätten avvisat vittnesbevisni...
 • RH 1994:12: Frågan huruvida köpare av aktiebrev som förvarades hos tredje man blivit...
 • RH 1994:13: Hovrätten har, med upphävande av tingsrättens förordnande om utvisning, d...
 • RH 1994:14: I ett TV-program har påståtts att en läkare av kollegor kallats för kvack...
 • RH 1994:15: Den i 2 kap. 8 § konkurslagen angivna sexmånadersfristen har räknats från...
 • RH 1994:16: Befälhavaren och vakthavande styrmannen på ett oljelastat tankfartyg om 6...
 • RH 1994:17: Styrelseledamot i aktiebolag har på grund av underlåtenhet att upprätta e...
 • RH 1994:18: Styrelseledamot i aktiebolag har på grund av dröjsmål med att upprätta s...
 • RH 1994:19: Fråga om påföljd - fängelse eller skyddstillsyn med särskild föreskrift o...
 • RH 1994:20: Myndighet har inte tillerkänts ersättning för ett sakkunnigutlåtande i en...
 • RH 1994:21: En sambos talan om fastställelse av rätt till bodelning enligt 5 § första...
 • RH 1994:22: Hyresintäkter från fastighet, som sålts på exekutiv auktion och som belöp...
 • RH 1994:23: Fråga - vid återvinning i konkurs - om betalning skett med annat än sedva...
 • RH 1994:24: Förberedelse till människorov m.m. ("Wallenbergärendet"); frågo...
 • RH 1994:25: Köpare som mottagit gods under fobköp är skyldig betala fraktföraren hans...
 • RH 1994:26: På grund av särskilda omständigheter har påföljden för värnpliktsbrott be...
 • RH 1994:27: Åtal har ogillats av hovrätt med tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångs...
 • RH 1994:28: Bostadsrättshavare har utan tillstånd från bostadsrättsföreningen vidtagi...
 • RH 1994:29: Sedan tingsrätt efter gemensam ansökan dömt till äktenskapsskillnad, har...
 • RH 1994:30: En kommun sökte vid vattendomstol tillstånd att anlägga en småbåtshamn. N...
 • RH 1994:31: Fråga om tillämpningen av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken.
 • RH 1994:32: Besvär över beslut om avräkning av överskjutande preliminär skatt har prö...
 • RH 1994:33: Att reglerna om villkorlig frigivning numera är fakultativa har ansetts i...
 • RH 1994:34: Tilltalad som fällts till ansvar för bokföringsbrott har, med beaktande a...
 • RH 1994:35: Vid exekutiv försäljning av fastighet har sakägare att närvara vid auktio...
 • RH 1994:36: Hyresvärd har förpliktats utge skadestånd till hyresgäst på grund av att...
 • RH 1994:37: En väktare har hos en kund till det bevakningsföretag i vilket han var an...
 • RH 1994:38: Val av skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som påföljd vid rån...
 • RH 1994:39: Adoptionsansökan beträffande barn från Somalia har avvisats eftersom ansö...
 • RH 1994:40: Tre personer tillgrep i samråd en personbil. Sedan de brukat den körde de...
 • RH 1994:41: Tilltalad har ansetts berättigad att få ta del av hemligstämplad uppgift...
 • RH 1994:42: Borgenär har ej ansetts behörig att göra konkursansökan i fall då borgenä...
 • RH 1994:43: Fråga om sexuella övergrepp mot barn var att bedöma som våldtäkt. Tillika...
 • RH 1994:44: I ett ärende om felparkeringsavgift har tingsrätten prövat ett överklagan...
 • RH 1994:45: I ett anställningsavtal hade intagits en skiljeklausul. Sedan arbetsgivar...
 • RH 1994:46: Hovrätten har meddelat dom utan att kommunicera vadeinlagan med vadesvara...
 • RH 1994:47: Sedan hovrätt dömt tilltalad till frihetsstraff och ålagt reseförbud med...
 • RH 1994:48: En make har i gåva erhållit viss egendom under villkor att denna skall va...
 • RH 1994:49: Påföljd för misshandel och grovt hemfridsbrott begångna av en 18-åring ha...
 • RH 1994:50: Påföljd för bl.a. förberedelse till rån har bestämts till skyddstillsyn m...
 • RH 1994:51: En person - som tagit hand om pengar som han känt till åtkommits vid ett...
 • RH 1994:52: Fråga om påföljd vid omfattande tillverkning av spritdrycker samt olovlig...
 • RH 1994:53: En person har använt falskt pass och falskt körkort för att i affärssyfte...
 • RH 1994:54: Påföljden för innehav av 0,05 gram heroin har bestämts till 40 dagsböter....
 • RH 1994:55: Kronofogdemyndigheten meddelade utslag i enlighet med en ansökan om betal...
 • RH 1994:56: Misshandel som begåtts genom ett stort antal sparkar har ansetts vara av...
 • RH 1994:57: En borgensman som påstått att en annan förfalskat hans namnteckning har d...
 • RH 1994:58: Påföljden för mened har med hänsyn till gärningens art bestämts till fäng...
 • RH 1994:59: Vid behovsprövning enligt 10 § första stycket lagen (1987:232) om sambors...
 • RH 1994:60: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätten skall pröva tingsrätt...
 • RH 1994:61: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva tingsrätts...
 • RH 1994:62: Bestämmelserna om kvarstad enligt 15 kap. 2 § rättegångsbalken har ansett...
 • RH 1994:63: Ena parten i ett agentavtal har ansökt om stämning på motparten vid allmä...
 • RH 1994:64: Hinder har inte ansetts möta mot att, sedan ett häktningsbeslut överklaga...
 • RH 1994:65: I mål om grovt skattebedrägeri har följande frågor prövats. Vistelse i ri...
 • RH 1994:66: Fråga om fängelse eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst -...
 • RH 1994:67: Fråga, vid arvsbeskattning, om ett tidigare testamente återkallats genom...
 • RH 1994:68: Fråga om leasegivares ansvar gentemot en leasetagare för ett rådighetsfel...
 • RH 1994:69: En konkursförvaltare beviljade fyra löneborgenärer betalning enligt löneg...
 • RH 1994:70: Fråga om polisman handlat vid myndighetsutövning.
 • RH 1994:71: Mål om faderskap mellan barnet och två män avskrevs. Vid tillämpning av 1...
 • RH 1994:72: I mål om betalningsföreläggande har gäldenären bestritt ansökan och anget...
 • RH 1994:73: Sedan parterna i mål där fastställelsetalan förs i hovrätten hemställt om...
 • RH 1994:74: Tvegifte har inte ansetts vara ett perdurerande brott.
 • RH 1994:75: En fordran på grund av ett leasingavtal, avseende en s.k. förmånsbil för...
 • RH 1994:76: Straffmätning i mål om grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Den tid s...
 • RH 1994:77: Bestämmelsen i 9 § ackordslagen (1970:847) om vilandeförklaring av konkur...
 • RH 1994:78: I mål om ansvar för grov vårdslöshet i trafik och obehörigt avvikande frå...
 • RH 1994:79: Målsägande har - sedan handläggningen av målet vid tingsrätten avslutats...
 • RH 1994:80: Fråga om beviskravets styrka när försäkringsgivaren i mål om försäkringse...
 • RH 1994:81: Påföljd för brott mot lagen om vapenfri tjänst.
 • RH 1994:83: Invändning om fel i gods har ansetts kunna beaktas inom ramen för handräc...
 • RH 1994:84: En hyresgäst som stördes i sitt boende av en granne har ansetts berättiga...
 • RH 1994:85: I en annons angående försäljning av en andel i en bostadsförening har ang...
 • RH 1994:86: En häktad person har skadats till döds under biltransport inom kriminalvå...
 • RH 1994:87: Genom lagakraftvunnen dom har den tilltalade, för vilken förordnats förva...
 • RH 1994:88: Bestämmelsen i 34 § körkortslagen (1977:477) om vårdnadshavares ansvar fö...
 • RH 1994:89: Bifall till yrkande om förverkande av vinning av brott har ansetts kräva...
 • RH 1994:90: Fråga om en jägare då han sköt en älg gjort sig skyldig till jaktbrott be...
 • RH 1994:91: Köp av fast egendom. I köpekontrakt föreskrevs villkor som innebar att fö...
 • RH 1994:92: Innehav av ett avsågat hagelgevär har ansetts som olaga vapeninnehav, gro...
 • RH 1994:93: I vadeinlagan har åklagaren yrkat att hovrätten bestämmer påföljden för s...
 • RH 1994:94: Åsidosättande av villkor för miljöfarlig verksamhet har ansetts som ringa...
 • RH 1994:95: Vid gåvobeskattning av aktier noterade på den s.k. C-listan skall noterin...
 • RH 1994:96: I en affär placerade en person på en vara en prislapp med ett 300 kr lägr...
 • RH 1994:97: Bevisvärdet i mål om allvarligare brott (narkotikabrott) av ett återtaget...
 • RH 1994:98: Fel vid värderingen i samband med exekutiv försäljning av fastighet har i...
 • RH 1994:99: Hovrätten har, oaktat reglerna om villkorlig frigivning numera är fakulta...
 • RH 1994:100: Sedan mål om betalningsföreläggande av kronofogdemyndigheten överlämnats...
 • RH 1994:101: Narkotikabrott och försök till varusmuggling avseende 28,9 gram cannabish...
 • RH 1994:102: En i konkurs försatt fysisk person har inte ansetts betagen rätten att så...
 • RH 1994:103: Tredje man har ansetts bunden av skiljeklausul i överlåtelseavtal.
 • RH 1994:104: Bolag har inropat fastighet på exekutiv auktion och erlagt handpenning me...
 • RH 1994:105: Påföljd för olovlig tillverkning av sprit och olovlig försäljning av alko...
 • RH 1994:106: Ersättning till tolk har fastställts med avvikelse från gällande tolktaxa...
 • RH 1994:107: Hyreslägenhet har - trots att flera omständigheter tytt på att hyresgäste...
 • RH 1994:108: Innehav av två skarpladdade pistoler har inte ansetts tillräckligt för at...
 • RH 1994:109: Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för arbets...
 • RH 1994:110: Sakkunnig har inte tillerkänts ersättning för utlåtande som har inkommit...
 • RH 1994:111: Skadestånd på grund av varumärkesintrång. Enligt ett mellan parterna träf...
 • RH 1994:112: Påföljden för våldsamt upplopp har bestämts till fängelse.
 • RH 1994:113: Hyreslägenhet har ansetts övergiven på så sätt att hyresvärden fått återt...
 • RH 1994:114: Konsument, som har lämnat in en matta för tvättning vid ett tvätteri, har...
 • RH 1994:115: Tolkning av försäkringsvillkor. - I rättsskyddsförsäkring intaget villkor...
 • RH 1994:116: Efter det att klandertalan väckts mot skiljedom har verkställighet begärt...
 • RH 1994:117: Påföljden för två fall av återfall i "enkelt" rattfylleri bestä...
 • RH 1994:118: En styvfar tilldelade sin 7-årige styvson ett slag med öppen hand över nä...
 • RH 1994:119: En lastmaskin har enligt avbetalningskontrakt mellan leverantör och använ...
 • RH 1994:120: Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har inte ansetts tillämplig vid utf...
 • RH 1994:121: En kommun träffade avtal med en fastighetsägare om va-anslutning. Fastigh...
 • RH 1994:122: Fastighetsmäklare har inte ansetts skyldig att utge skadestånd till en pe...
 • RH 1994:123: Ett försäkringsbolag har vägrat att utge ersättning enligt en tecknad lan...
 • RH 1994:124: Avdrag på köpeskilling vid köp av bostadsrätt då lägenhetens yta varit mi...
 • RH 1994:125: Ett åtal för brott mot miljöskyddslagen har ogillats eftersom en myndighe...
 • RH 1994:126: Fråga om företagshypoteks andel av försäljningsintäkterna vid fortsatt dr...
 • RH 1994:127: Fråga om tillämpning av 6 § namnlagen.
 • RH 1994:128: Sedan videofilmkassetter inköpts i och importerats från England och däref...
 • RH 1994:129: Preskriptionstiden för ersättningsanspråk på grund av försäkring löper en...
 • RH 1994:130: Fråga om avräkning av tid för frihetsberövande då skyddstillsyn undanröjs...
 • RH 1994:131: Delägare i fastighet har genom inrop på offentlig auktion förvärvat hela...
 • RH 1994:132: Svensk medborgare, som gjort sig skyldig till rattfylleri i Finland, har...
 • RH 1994:133: En person som fått sig anvisad en stulen bil har gjort sig skyldig till t...
 • RH 1994:134: I ett mål mot ägare av ett aktiebolag om verkställighet av ett beslut om...
 • RH 1994:135: Bolagsmän i handelsbolag har ålagts personligt betalningsansvar enligt 2...
 • RH 1994:136: Vid försäljning av en fastighet har en mäklare upprättat en s.k. objektbe...
 • RH 1994:137: Rätt till ersättning för kränkning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen har...
 • RH 1994:138: Talan enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken om förbud vid vite att avverka...
 • RH 1994:139: Rån mot ett postkontor har bedömts som grovt brott trots att det inte vis...
 • RH 1994:140: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i mindre konkurs.
 • RH 1994:141: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 1 av...
 • RH 1994:142: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 2 av...
 • RH 1994:143: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 3 av...
 • RH 1994:144: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 4 av...
 • RH 1994:145: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 5 av...
 • RH 1994:146: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 6 av...
 • RH 1994:147: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 7 av...
 • RH 1994:148: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 8 av...
 • RH 1994:149: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 9 av...
 • RH 1994:150: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 10 a...
 • RH 1994:151: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 11 a...
 • RH 1994:152: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 12 a...
 • RH 1994:153: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 13 a...
 • RH 1994:154: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 14 a...
 • RH 1994:155: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 15 a...
 • RH 1994:156: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 16 a...
 • RH 1994:157: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 17 a...
 • RH 1994:158: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 18 a...
 • RH 1995:1: Vid gåva av fastighet till dotter och svärson förbehöll sig givaren förkö...
 • RH 1995:2: Meningsskiljaktigheter i frågan om hur talan skall föras har inte ansetts...
 • RH 1995:3: Fråga i mål om ersättning p.g.a. privat sjukvårdsförsäkring, om försäkrin...
 • RH 1995:4: Fråga om offentlig försvarare skall tillerkännas förskott på försvararers...
 • RH 1995:5: Frist för väckande av talan mot staten med anledning av beslut enligt 16...
 • RH 1995:6: Kommuns fordran på avgift för barnomsorg har ansetts vara en konsumentfor...
 • RH 1995:7: Talan har väckts om skadestånd i följd av trafik med motordrivet fordon....
 • RH 1995:8: Då offentlig försvarare delat upp tidsspillan på två mål har vid tillämpn...
 • RH 1995:9: I mål där målsägandens vårdnadshavare var gift med den tilltalade har det...
 • RH 1995:10: En person har ingått en generell borgen för sin makes skulder till en ban...
 • RH 1995:11: Kostnader för dödsbodelägares och andras resor till begravning har normal...
 • RH 1995:12: Dagsbotsbeloppets storlek har ansetts böra jämkas när fråga varit om omyn...
 • RH 1995:13: Om en tingsrätt utan begäran från part ombesörjer delgivning av en tredsk...
 • RH 1995:14: Tingsrätten har kungörelsedelgett part en tredskodom trots att parten stä...
 • RH 1995:16: Brott mot vattenlagen. Fråga om det krävts tillstånd för att få påbörja e...
 • RH 1995:17: Formen för utfärdande av kallelse till årsstämma i samfällighetsförening....
 • RH 1995:18: Tillämpning i visst fall av regeln om egendomsforum i 10 kap. 3 § rättegå...
 • RH 1995:19: Sakägarbegreppet i fastighetsbildningsmål.
 • RH 1995:20: Prövningstillstånd krävs inte för att hovrätt skall pröva tingsrätts besl...
 • RH 1995:21: Fråga om skälig ersättning för inställelse vid edgångssammanträde för att...
 • RH 1995:22: Vid ändring av påföljden från fängelse till skyddstillsyn med föreskrift...
 • RH 1995:23: Under en fotbollsmatch har A uppsåtligen tilldelat B ett kraftigt knytnäv...
 • RH 1995:24: Rättegångskostnad i tingsrätt, avseende ersättning för resekostnader för...
 • RH 1995:25: Olaga innehav av bl.a. ett egentillverkat avsågat hagelgevär och cirka 27...
 • RH 1995:26: Överfallsvåldtäkt på allmän plats har bedömts som grovt brott. Annan pers...
 • RH 1995:27: Föreläggande om skriftligt svaromål vid äventyr av tredskodom i ett mål o...
 • RH 1995:28: Sedan tingsrätten i dom förordnat om upphörande av part beviljad rättshjä...
 • RH 1995:29: Att ta sig in på en behandlingsinstitutions (Råby Yrkesskola i Lund) icke...
 • RH 1995:30: Skyldighet att erlägga mervärdesskatt anses inträda när konkursförvaltare...
 • RH 1995:31: Gäldenär har ådragit sig stor skuldbörda genom omfattande bedrägeribrotts...
 • RH 1995:32: Fråga om giltigt skäl enligt 36 kap. 21 § rättegångsbalken har förelegat...
 • RH 1995:33: Föräldrar till tilltalad som avlidit har vid överklagande av tingsrättens...
 • RH 1995:34: Socialnämnd erhöll meddelande enligt 12 kap. 44 § första stycket jordabal...
 • RH 1995:35: I tvistemål har ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen för tidss...
 • RH 1995:36: I brottmål, där fastställd taxa för bestämmande av ersättning till offent...
 • RH 1995:37: I brottmål, där fastställd taxa för bestämmande av ersättning till offent...
 • RH 1995:38: Skyldighet för hyresgäst att flytta på den grund att hyresrätten är förve...
 • RH 1995:39: Vid förhandling för prövning av borgenärs konkursansökan har borgenären i...
 • RH 1995:40: Fråga om ansvar för egenmäktigt förfarande vad gäller fastighet. En fasti...
 • RH 1995:41: Yttrande från frivårdsmyndigheten enligt 25 § frivårdsförordningen (1983:...
 • RH 1995:42: Prövningstillstånd har erfordrats för prövning i hovrätten av överklagand...
 • RH 1995:43: Den omständigheten att en parkeringsanmärkning inte har överlämnats till...
 • RH 1995:44: Fråga om den s.k. begränsningsregeln i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken är...
 • RH 1995:45: Prövningstillstånd har erfordrats för prövning i hovrätten av överklagand...
 • RH 1995:46: Fråga om påföljd för vållande till annans död och grov vårdslöshet i traf...
 • RH 1995:47: Lantmäteriförrättning på ansökan av dödsbo har, sedan oenighet uppstått i...
 • RH 1995:48: Fråga om förares uppsåt vid olovlig körning på grund av bristande behörig...
 • RH 1995:49: Särskild rättsverkan i form av straffskatt enligt lag (1961:181) om försä...
 • RH 1995:50: Bodelningsförrättare har förordnats trots invändning om att all makarnas...
 • RH 1995:51: Påföljd för mordbrand.
 • RH 1995:52: Tingsrätt har vid avgörande av ärende bestått av en lagfaren domare i stä...
 • RH 1995:53: Ett i en kallelse intaget, vitessanktionerat föreläggande att komma perso...
 • RH 1995:55: En tingsrätt meddelade mellandom i frågan huruvida en köpare av fastighet...
 • RH 1995:56: Anslutningsöverklagande förfallet om prövningstillstånd ej meddelas beträ...
 • RH 1995:58: Fråga om sammanträde som hållits vid fastighetsdomstolen var att betrakta...
 • RH 1995:59: Bonniers Månadstidningar AB har i en tidning publicerat en bild av en byr...
 • RH 1995:60: Val av påföljd för grovt rattfylleri.
 • RH 1995:61: En gärningsbeskrivning angående falsk tillvitelse har ansetts ej innefatt...
 • RH 1995:62: Vid försäljning av en bostadsrättslägenhet har säljaren uppgivit att läge...
 • RH 1995:63: Eftersom åklagarens gärningsbeskrivning inte har ansetts omfatta åtal för...
 • RH 1995:64: Fråga om entledigande av offentlig försvarare som utsatts för hot.
 • RH 1995:65: Hantering av ett parti narkotika om ca 100 gram har inte bedömts som grov...
 • RH 1995:66: Fråga om ett aktiebolag i mål om tvångslikvidation haft giltig ursäkt för...
 • RH 1995:67: Tillgrepp i olåst villa av egendom, värd omkring 1 500 kr, har bedömts so...
 • RH 1995:68: Tillgrepp i sjukhus av egendom av ringa värde har bedömts som snatteri....
 • RH 1995:69: Yrkande om föreläggande för kärande att ställa säkerhet enligt 1 och 3 §§...
 • RH 1995:70: Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för mord. Även fråga om straffmätning...
 • RH 1995:71: Fråga om en avsändare kunnat räkna med att hans försändelse skulle bli fö...
 • RH 1995:72: Fråga om betydelsen av att utmärkningen av vilken eller vilka platser som...
 • RH 1995:73: Mål om betalningsföreläggande överlämnades till tingsrätt. Handlingarna t...
 • RH 1995:74: Fråga om vållande till kroppsskada i samband med grov vårdslöshet i trafi...
 • RH 1995:75: För att felparkeringsavgift skall kunna utkrävas måste vägmärken och till...
 • RH 1995:76: Enbart ett påstående från åklagaren om att ett icke namngivet vittne, som...
 • RH 1995:77: Bouppteckning har ansetts ogiltig, eftersom efterarvingar varit gode män....
 • RH 1995:78: Påföljden för grovt rattfylleri och vållande till annans död, grovt brott...
 • RH 1995:79: I ett dispositivt tvistemål har endast ett av kärandens båda yrkanden bif...
 • RH 1995:80: Cykel, som tillgripits från ägaren och därefter övergivits, har anträffat...
 • RH 1995:81: En privatperson utförde visst arbete åt aktiebolaget X. Ersättningen för...
 • RH 1995:82: En fastighetsmäklare har till följd av förbiseende av övergång till somma...
 • RH 1995:83: Fråga om medtilltalad, som vid förhör under ed angående annan tilltalad l...
 • RH 1995:84: Underhållsskyldig, som genom lagakraftvunnen dom nekats jämkning av honom...
 • RH 1995:85: Bestämmelsen i 3 kap. 5 § föräldrabalken har ansetts utgöra hinder för en...
 • RH 1995:86: Sedan tingsrätt i dom tillerkänt modern ensam vårdnad om barnet men inte...
 • RH 1995:87: I mål om avhysning har hovrätten godtagit rättegångsfullmakt undertecknad...
 • RH 1995:88: Fråga om ersättningsskyldighet för en värderingsfirma som i ett värdering...
 • RH 1995:89: Sedan en bank betalat ut ett belopp på en korsad check kontant till ett b...
 • RH 1995:90: Vid övningskörning har såväl övningsledaren som eleven fällts till ansvar...
 • RH 1995:91: Rätt till ersättning för kränkning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen har...
 • RH 1995:92: En klagande som fått sitt överklagande prövat i sak har ansetts inte kunn...
 • RH 1995:93: Hot om att låta spränga kronofogdemyndighet i luften har framförts per te...
 • RH 1995:94: I mål om ansvar för vållande till kroppsskada har hovrätten funnit att de...
 • RH 1995:95: I bötesmål avgjorde tingsrätten även en fråga om bättre rätt till viss eg...
 • RH 1995:96: Sedan en hyresgäst med stöd av 12 kap. 21 § JB deponerat hyresbelopp avse...
 • RH 1995:97: Straffbar nedskräpning i samband med jordbruksverksamhet.
 • RH 1995:98: Fråga om avkastningsränta och dröjsmålsränta enligt räntelagen på skadest...
 • RH 1995:99: Det har inte ansetts att en person, som kandiderade för uppdrag som riksd...
 • RH 1995:100: En äldre man påkördes av en bil och skadades allvarligt. Efter två månade...
 • RH 1995:101: Att ett fordon i anslutning till en vägkorsning passerar ett i annat körf...
 • RH 1995:102: Frågor om rekvisiten för grov oredlighet mot borgenärer (skalbolagsaffäre...
 • RH 1995:103: Hyresnämndsmål. Allmännyttigt bostadsföretag har förelagts enligt 12 kap....
 • RH 1995:104: Hyresnämndsmål. Sådana brister som utgör hinder och men i nyttjanderätten...
 • RH 1995:105: Hyresnämndsmål. Villkor vid hembud enligt den s.k. ombildningslagen har i...
 • RH 1995:106: Hyresnämndsmål. Att hyresgäst för viss månad erlagt ett lägre belopp än v...
 • RH 1995:107: Hyresnämndsmål. Ett hembud enligt 7 § lagen (1982:352) om rätt till fasti...
 • RH 1995:108: Beslut av kronofogdemyndighet i lönegarantimål där lagen (1970:741) om st...
 • RH 1995:109: Närståendeförhållande enligt 4 kap. 3 § andra stycket 1 p. konkurslagen h...
 • RH 1995:110: Enligt stadfäst förlikning skulle A till B utge ett kapitalbelopp senast...
 • RH 1995:111: Månadsvisa sammanställningar från bank (transaktionsredovisningar), där h...
 • RH 1995:113: Befattning med ett stort antal legitimationshandlingar, checkblanketter m...
 • RH 1995:114: Hyresnämndsmål. Verkan - vid upprepad för sen hyresbetalning - av särskil...
 • RH 1995:115: Hyresnämndsmål. Tillstånd för kommun att överlåta hyresrätten till en läg...
 • RH 1995:116: Fråga i mål om förverkande av nyttjanderätt på grund av bostadsrättshavar...
 • RH 1995:117: Tillgrepp på apotek av narkotiskt preparat, värde ca 100 kr, har inte ans...
 • RH 1995:118: Påföljden för brott mot lagen (1982:821) om transport av farligt gods.
 • RH 1995:119: Fråga, då kvarstadssökande visar sannolika skäl för sin fordran, om det s...
 • RH 1995:120: Exekutiv auktion beträffande fastigheter hade vid tre tillfällen ogiltigf...
 • RH 1995:121: Fråga om påföljdseftergift enligt 29 kap. 6 § brottsbalken.
 • RH 1995:122: Utgången av ett dispositivt tvistemål har    ansetts ha synnerlig betydel...
 • RH 1995:123: För tillämpning av reglerna om rättegånghinder erfordras inte att någon p...
 • RH 1995:125: Tillgrepp av väska, som hängde på den stol på vilken målsäganden satt, ha...
 • RH 1995:126: Åklagare har    yrkat ansvar för obestämt antal gärningar under viss tid....
 • RH 1995:127: Fastighetsmäklare har  handlat i strid mot god mäklarsed när han övertala...
 • RH 1995:128: Brott mot upphovsrättslagen avseende alster av brukskonst (jackor). Fråga...
 • RH 1995:129: Uttag har gjorts med bankomatkort under tid då kortets ägare deltagit i e...
 • RH 1995:130: Sedan den ena parten i ett tvistemål överklagat tingsrättens dom i huvuds...
 • RH 1995:131: Arrendatorer har ansetts som sakägare i ledningsrättsmål, oaktat arrendet...
 • RH 1995:132: Skuldsanering.
 • RH 1995:133: Allmän rättshjälp har beviljats i rättslig angelägenhet, som uppkommit i...
 • RH 1995:134: Narkotikabrott. Fråga om rubricering av och påföljd vid upprepade innehav...
 • RH 1995:135: Fördelning av rättshjälpskostnader. Omfattar beviljad allmän rättshjälp f...
 • RH 1995:136: Fråga om en bank, som vid förvaltning av en värdepappersportfölj för kund...
 • RH 1995:137: Hyresnämndsmål. I mål om förlängning av hyresavtal har hyresnämnd delgivi...
 • RH 1995:138: Sedan en fastighet inropats på exekutiv auktion har gäldenären gjort gäll...
 • RH 1995:139: Fel adress i kungörelse om att inleda skuldsanering har ansetts utgöra rä...
 • RH 1995:140: Disciplinansvar, som meddelats veterinär i hans yrkesutövning, har inte a...
 • RH 1995:141: Vid huvudförhandling i ett mål om grovt narkotikabrott har tingsrätten be...
 • RH 1995:142: Borgensman har befunnits inte vara bunden av sitt borgensåtagande då huvu...
 • RH 1995:143: I mål om flerårigt grovt sexuellt utnyttjande av underårig utgjordes bevi...
 • RH 1995:144: Polisman, som åsidosatt föreskrifter om tillsyn av omhändertagna, har döm...
 • RH 1995:145: Testators vidkännande av sin underskrift har i visst fall ansetts kunna s...
 • RH 1995:146: Återbetalning av otillåten ersättning för anvisning av bostadslägenhet; f...
 • RH 1995:147: I ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp intogs villkor om att...
 • RH 1995:148: Påföljden för smuggling av eldningsolja från Finland till Sverige, varvid...
 • RH 1995:149: Fråga om sammanvägning av antalet dagsböter vid gemensamt straff.
 • RH 1995:150: Fråga om person som handlat under inflytande av s.k. hundfobi skall vara...
 • RH 1995:151: Skadestånd har med hänsyn till omständigheterna i vissa fall tillerkänts...
 • RH 1995:152: Fråga om tolkning av villkor i spärrförbindelse. Innehavare av byggnadskr...
 • RH 1995:153: Sökandens skuldbörda har i förhållande till hennes ålder, arbetssituation...
 • RH 1995:154: Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för en per...
 • RH 1995:155: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:156: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:157: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:159: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:160: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:161: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:162: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:163: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:164: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:165: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:166: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:167: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:170: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:173: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:174: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:175: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:176: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:177: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:178: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:179: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:180: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:181: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:182: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:183: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:184: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:185: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:186: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:187: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:188: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:189: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:190: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:191: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:192: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:193: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:194: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:195: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:196: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:197: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:198: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:199: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:200: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:201: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:202: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:203: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:204: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:205: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:206: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:207: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:208: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:209: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:210: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:211: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:214: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:215: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:216: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:217: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:218: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:219: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:220: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:221: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:222: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:223: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:224: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:225: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:226: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:227: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:228: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:229: Utvisning. - Referat nr 1 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:230: Utvisning. - Referat nr 2 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:231: Utvisning. - Referat nr 3 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:232: Utvisning. - Referat nr 4 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:233: Utvisning. - Referat nr 5 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:234: Utvisning. - Referat nr 6 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:235: Utvisning. - Referat nr 7 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:236: Utvisning. - Referat nr 8 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:237: Utvisning. - Referat nr 9 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:238: Utvisning. - Referat nr 10 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:239: Utvisning. - Referat nr 11 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:240: Utvisning. - Referat nr 12 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:241: Utvisning. - Referat nr 13 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:242: Utvisning. - Referat nr 14 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:243: Utvisning. - Referat nr 15 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:244: Utvisning. - Referat nr 16 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:245: Utvisning. - Referat nr 17 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:246: Utvisning. - Referat nr 18 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:247: Utvisning. - Referat nr 19 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:248: Utvisning. - Referat nr 20 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:249: Utvisning. - Referat nr 21 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:250: Utvisning. - Referat nr 22 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:251: Utvisning. - Referat nr 23 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:252: Utvisning. - Referat nr 24 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:253: Utvisning. - Referat nr 25 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:254: Utvisning. - Referat nr 26 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:255: Utvisning. - Referat nr 27 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:256: Utvisning. - Referat nr 28 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:257: Utvisning. - Referat nr 29 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:258: Utvisning. - Referat nr 30 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:259: Utvisning. - Referat nr 31 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:260: Utvisning. - Referat nr 32 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:261: Utvisning. - Referat nr 33 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:262: Utvisning. - Referat nr 34 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:263: Utvisning. - Referat nr 35 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:264: Utvisning. - Referat nr 36 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:265: Utvisning. - Referat nr 37 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:266: Utvisning. - Referat nr 38 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:267: Utvisning. - Referat nr 39 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:268: Utvisning. - Referat nr 40 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:269: Utvisning. - Referat nr 41 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:270: Utvisning. - Referat nr 42 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:271: Utvisning. - Referat nr 43 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:272: Utvisning. - Referat nr 44 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:273: Utvisning. - Referat nr 45 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:274: Utvisning. - Referat nr 46 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:275: Utvisning. - Referat nr 47 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:276: Utvisning. - Referat nr 48 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:277: Utvisning. - Referat nr 49 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:278: Utvisning. - Referat nr 50 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:279: Utvisning. - Referat nr 51 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:280: Utvisning. - Referat nr 52 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:281: Utvisning. - Referat nr 53 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:282: Utvisning. - Referat nr 54 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:283: Utvisning. - Referat nr 55 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:284: Utvisning. - Referat nr 56 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:285: Utvisning. - Referat nr 57 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:286: Utvisning. - Referat nr 58 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1996:1: Tingsrätt har av förbiseende tagit upp tvistemål till handläggning enligt...
 • RH 1996:2: Påföljden för grov förskingring och stöld avseende nästan en halv miljon...
 • RH 1996:3: Försäkringsgivare har som förstahandsgrund för sitt bestridande att utge...
 • RH 1996:4: I mål om ansvar för våldsamt upplopp har deltagare i folksamlingen ansett...
 • RH 1996:5: Fråga - i lönegarantimål - om semesterersättning omfattas av 12 § första...
 • RH 1996:6: Frågan om en kommun kan försättas i konkurs har besvarats nekande.
 • RH 1996:7: Ställföreträdare för aktiebolag har enligt 77 a § uppbördslagen ålagts be...
 • RH 1996:8: Vid bestämmande av underhållsskyldigs bidragsförmåga har vid beräkningen...
 • RH 1996:9: En part i ett indispositivt tvistemål har ansetts sakna rätt att överklag...
 • RH 1996:10: Fråga om påföljd för grov skadegörelse.
 • RH 1996:11: Förbehållsbelopp enligt 15 kap. 6 a § UB har bestämts utifrån gäldenärens...
 • RH 1996:12: Vid köp av fast egendom har stämpelskatt fastställts på grundval av köpes...
 • RH 1996:13: Omprövning enligt 28 § skuldsaneringslagen. Fråga om omprövningen även ka...
 • RH 1996:14: Bilförare som iakttagit stopplikt men brustit i uppmärksamhet innan hon k...
 • RH 1996:15: Skuldsanering vägrad då gäldenärens personliga och ekonomiska förhållande...
 • RH 1996:16: Förmånsrätt för hyresfordringar ansågs utgå i all egendom som omfattades...
 • RH 1996:17: Genom en s.k. investorleasingaffär förvärvade en investor en stordator fr...
 • RH 1996:18: Fråga om ansvar för vållande till kroppsskada. Även fråga om arbetstagare...
 • RH 1996:19: Synnerliga skäl har ansetts föreligga att bestämma påföljden till fängels...
 • RH 1996:21: En konkursförvaltares arvode har satts ned med hänsyn till att han gett i...
 • RH 1996:22: En person som åtalats för olovlig körning har bestritt ansvar på grund av...
 • RH 1996:23: Påföljden för uppsåtligt brott mot förbudet mot att inneha kniv på allmän...
 • RH 1996:24: En polisman ingrep tillsammans med en kollega mot en person, som hade gjo...
 • RH 1996:25: Sedan köpeavtal om överlåtelse av tomträtt underskrivits har säljaren int...
 • RH 1996:26: Hyresgäster, som inte fått några hyresavier eller annan information om de...
 • RH 1996:27: Om konkursförvaltare av egna medel gottgjort eller skall gottgöra ett sak...
 • RH 1996:28: Olaga hot bedömt som grovt brott.
 • RH 1996:29: Narkotikabrott bestående i innehav av 8,97 g amfetamin har ansetts som ri...
 • RH 1996:30: Fråga om påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning och mu...
 • RH 1996:31: Mellan en fastighetsägare och staten har träffats avtal om uthyrning av b...
 • RH 1996:32: Mångfaldigande av s.k. pressklippstidning och spridning av denna i ca 30...
 • RH 1996:33: Skuldsanering har förklarats omfatta också en fordran på skadestånd i anl...
 • RH 1996:34: I kravet på att gäldenären, för att beviljas skuldsanering, gör ansträngn...
 • RH 1996:35: Påföljden för vårdslöshet i trafik - bestående i att en personbil fördes...
 • RH 1996:36: Kronofogdemyndigheten hade uppskattat ett ungefärligt värde på gäldenären...
 • RH 1996:37: En arbetstagare har inte, fastän lönegarantilagen av hovrätten i målet be...
 • RH 1996:38: I samband med överlåtelser av aktier i ett bolag hade två personer var fö...
 • RH 1996:39: Hyresnämndsmål. Fastighetsägarens vägran att lämna ut information med avs...
 • RH 1996:40: Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ärende som myndighet...
 • RH 1996:41: Fråga om tillämpning av 7 kap. 31 § jordabalken.
 • RH 1996:42: Straffvärde och påföljd vid grov förskingring.
 • RH 1996:43: Part, som vid tingsrätten fört fastställelsetalan rörande ett hyresförhål...
 • RH 1996:44: Bestämmelserna om häktning har ansetts inte vara tillämpliga vid talan jä...
 • RH 1996:45: Ett överklagande anlände till tingsrättens lokaler sista dagen för överkl...
 • RH 1996:46: Skuldsanering har ej beviljats gäldenär, som under de senaste tre åren in...
 • RH 1996:47: Uppdragstagare som mot betalning utfört besiktning av en fastighet inför...
 • RH 1996:48: En exekutionstitel som ålägger ett bolag betalningsskyldighet kan ligga t...
 • RH 1996:49: Skuldsanering ansågs inte utesluten redan på grund av att fordringar på s...
 • RH 1996:50: Adoption av barn under 18 år vars moder avlidit och vars fader är utan de...
 • RH 1996:51: Utländsk medborgare på tillfälligt besök i Sverige har gjort sig skyldig...
 • RH 1996:52: Innehav av handikappanpassad bil, värd 44 000 kr, har inte ansetts utgöra...
 • RH 1996:53: Fråga, i mål om försök till mordbrand, om försökspunkten är uppnådd.
 • RH 1996:54: Försäkringstagare som tecknat två försäkringsavtal, det ena i egenskap av...
 • RH 1996:55: Bilförare, som underlåtit att iaktta väjningsplikt vid utfart in på huvud...
 • RH 1996:56: Åklagaren har, sedan mer än tio år förflutit från det att påstått grovt s...
 • RH 1996:57: Kravet på s.k. kvalificerad insolvens har inte ansetts uppfyllt beträffan...
 • RH 1996:58: En domare, som tidigare har deltagit i avgörandet av ett tvistemål, har a...
 • RH 1996:59: I ett ärende om skuldsanering hade det varken hos kronofogdemyndigheten e...
 • RH 1996:60: Tingsrätten dömde en banktjänsteman för grov förskingring till villkorlig...
 • RH 1996:61: Ett antal anställda vid ett kommunalt daghem har i brev till förvaltnings...
 • RH 1996:62: Att meddela utslag i mål om betalningsföreläggande utan att fästa avseend...
 • RH 1996:63: En gäldenär med skulder om ca 623 000 kr, varav 440 000 kr solidariskt me...
 • RH 1996:64: Omkörning, vid vilken bilföraren kommit över i den mötande trafikens körf...
 • RH 1996:65: En anställd vid ett bolag har ansetts ha ett sådant inflytande över bolag...
 • RH 1996:67: Frågan om bilist har kunnat förlita sig på gul kantmarkering vid parkerin...
 • RH 1996:68: Sedan tilltalad har uteblivit från huvudförhandling i hovrätten utan att...
 • RH 1996:69: Fråga om ansvar för s.k. dödshjälp. Ett åtal för dråp har ogillats efters...
 • RH 1996:70: Fråga om svensk domstols behörighet att i äktenskapsmål med internationel...
 • RH 1996:71: Fråga om tillämpligt taxeringsvärde vid fastställande av jämförelsevärde...
 • RH 1996:72: I mål om skuldsanering har förelegat sådana svårigheter att göra en någor...
 • RH 1996:73: I ett mål om fordran på grund av borgensförbindelse har invändning gjorts...
 • RH 1996:74: Fråga om advokat är berättigad till ersättning enligt helgförhandlingstax...
 • RH 1996:75: Kommun har inte ansetts kunna försättas i konkurs.
 • RH 1996:76: Fråga om eget uttag i aktiebolag kan vara att anse som förskingring. Vida...
 • RH 1996:77: En banks kostnad för krisgruppsarbete i anledning av ett bankrån har, mot...
 • RH 1996:78: I mål angående kontrollavgift vid olovlig parkering ifrågasatte bilägaren...
 • RH 1996:79: Förverkande enligt ordningslagen av vapen värt 5 000 kr har ansetts skäli...
 • RH 1996:80: Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ett ärende som myndi...
 • RH 1996:81: Tillämpning av bestämmelsen i 34 § 1 st. 4. rättshjälpslagen om s.k. intr...
 • RH 1996:82: Åtal för skadegörelse - bestående i att en 15-årig yngling och hans gängk...
 • RH 1996:83: Kronofogdemyndigheten har ansetts äga rätt att utan lagstöd fatta ett int...
 • RH 1996:84: Svensk domstol har inte ansetts behörig att pröva en talan mot en utländs...
 • RH 1996:85: En man, som för andra gången fällts till ansvar för värnpliktsbrott, har...
 • RH 1996:86: Svensk domstols behörighet att handlägga en tvist där 10 kap. 3 § rättegå...
 • RH 1996:87: Vid tolkning av begreppet "barn" i 16 kap. 10 a § brottsbalken...
 • RH 1996:88: Samäganderätt till egendom efter bodelning och äktenskapsförord mellan ma...
 • RH 1996:89: Fråga om hovrätten får avgöra mål utan huvudförhandling då överklagandet...
 • RH 1996:90: Påföljden för snatteri i butik av en vara värd 86 kr har bestämts till da...
 • RH 1996:91: Kvinna, som inrest till Sverige, har vid inresan sanningslöst uppgivit at...
 • RH 1996:92: Bilförare som under färd på europaväg i hög hastighet tillfälligt ägnat u...
 • RH 1996:93: Gäldenären har ansetts vara skyldig att, vid de försök till uppgörelse me...
 • RH 1996:94: Fråga i mål om försäkringsersättning om beviskrav för att bilen stulits n...
 • RH 1996:95: Fråga om tolkningen av begreppet näringsidkare i skuldsaneringslagen.
 • RH 1996:96: A var anställd av ungdomsorganisationen B för att organisera ett ungdomsl...
 • RH 1996:97: Påföljd för grovt sjöfylleri och vållande till kroppsskada har på grund a...
 • RH 1996:98: En ansökan av en kvinna (uppgiven sambo) att få bo kvar i en bostad till...
 • RH 1996:99: Ställföreträdaren för ett bolag har strax innan bolaget försattes i konku...
 • RH 1996:100: Fråga om en person genom s.k. passiv rökning av cannabis kan uppnå sådana...
 • RH 1996:101: Hantering av sammanlagt 260 kg respektive 329 kg kat har bedömts som nark...
 • RH 1996:102: Allmän skälighetsbedömning av ansökan om skuldsanering beträffande gälden...
 • RH 1996:103: Hyresnämndsmål. Löfte till hyresgästen att i framtiden få överlåta hyresr...
 • RH 1996:104: Hyresnämndsmål. I mål angående förlängning av hyresavtal har hovrätten fu...
 • RH 1996:105: Hyresnämndsmål. Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har hos hyre...
 • RH 1996:106: Hyresförhandling enligt förhandlingsordning har ansetts avslutad och hyre...
 • RH 1996:107: Hyresnämndsmål. Kommunen hyr en lokal, som inretts med bostadslägenheter,...
 • RH 1996:108: Hyresgästen sade upp hyresavtalet för villkorsändring enligt 12 kap. 58 a...
 • RH 1996:109: Preskriptionstiden i 12 kap. 61 § jordabalken beträffande andrahandshyres...
 • RH 1996:110: Om i en allmän domstol pågår mellan parter mål om rätt till umgänge med e...
 • RH 1996:111: A och B har gått i borgen såsom för egen skuld för lån som ett aktiebolag...
 • RH 1996:112: Fråga om den processledning som bör vidtas innan en stämningsansökan avvi...
 • RH 1996:113: A fick kännedom om att C hade behov av en telefonväxel med viss kapacitet...
 • RH 1996:114: Styrelseledamöters ansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen. Fråga om v...
 • RH 1996:115: Den som godkänts som advokat i något annat EG-land är enligt 8 kap. 9 § r...
 • RH 1996:116: I entreprenadtvist hävdar den ena parten att fast pris avtalats medan mot...
 • RH 1996:117: Rättegångsbalken ger inte uttryckligen någon möjlighet att anslutningsvis...
 • RH 1996:118: De personliga förhållandena i form av psykisk ohälsa har ansetts konstitu...
 • RH 1996:119: Preskription av bokföringsbrott har räknats från den tidpunkt då skyldigh...
 • RH 1996:120: Regelmässigt får det anses ingå i en försvarares rätta fullgörande av sit...
 • RH 1996:121: Fråga om vilket stöd domstol bör kräva för en advokats invändning att hin...
 • RH 1996:122: Leverantör, som med en agent träffat avtal med skiljedomsklausul, har mot...
 • RH 1996:123: Skuldsanering har inte beviljats gäldenär på grund av att det varit för t...
 • RH 1996:124: Ansvar för innehav, försäljning m.m. av sprit som varit föremål för varus...
 • RH 1996:125: Fråga om ännu icke förfallna studiemedel skulle omfattas av en skuldsaner...
 • RH 1996:126: Ett målsägandebiträde som förordnats vid tingsrätten har ansetts inte ha...
 • RH 1996:127: Åtgärd efter det att brottet fullbordats har inte ansetts kunna kvalifice...
 • RH 1996:128: Innebörden av uttrycket "använda bilbältet" i vägtrafikkungörel...
 • RH 1996:129: En ensamstående 37-årig kvinna med ett minderårigt barn och en inkomst om...
 • RH 1996:130: Fråga om köpare av en fastighet reklamerat fel i fastigheten inom skälig...
 • RH 1996:131: Om den ena maken är död och den efterlevande skall klandra förrättad bode...
 • RH 1996:132: Utlänning har vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan mi...
 • RH 1996:133: Straffansvar för dataintrång är uteslutet om gärningen i fråga är belagd...
 • RH 1996:134: Fråga om grunderna för bestämmande av arvode till förvaltare i konkurs....
 • RH 1996:135: Fråga vid utmätning om betydelsen av gäldenärens invändningar om att beta...
 • RH 1996:136: Fastighetsmäklares skadeståndsansvar i fall då det vid köpeförhandling ak...
 • RH 1996:137: Hyresnämndsmål. Fråga om vilka ombyggnadsåtgärder som krävs i ett hus för...
 • RH 1996:138: Hyresnämndsmål. I mål om fastställelse av hyra enligt 12 kap. 55 § jordab...
 • RH 1996:139: Överlåtelse av bidrag som sökts men ännu ej beviljats har, när denuntiati...
 • RH 1996:140: Fråga om inte förfallna studieskulder skulle omfattas av skuldsanering ha...
 • RH 1996:141: Tingsrätts beslut att vilandeförklara mål om utfående av försäkringsersät...
 • RH 1996:142: Försäljning av lös egendom på auktion har ansetts ske i kommission.
 • RH 1996:144: Föräldraansvar och nödrätt.
 • RH 1996:145: Vite enligt marknadsföringslagen har inte jämkats trots att vitesförelägg...
 • RH 1996:146: Skuldsanering ansågs inte utesluten enbart på grund av att gäldenärens sa...
 • RH 1996:147: En sextonårig yngling har i sitt bostadsrum, på sluten avdelning i en ins...
 • RH 1996:148: Falska sedlar har inte ansetts kunna utgöra ett sådant hjälpmedel som avs...
 • RH 1996:149: Förutsättningar har ansetts saknas att besluta om s.k. utredningshäktning...
 • RH 1996:150: Uppgjord behandlingsplan för kontraktsvård har, med hänsyn till dess inne...
 • RH 1996:151: Arbetstagare som avbrutit föräldraledighet och åter ställt sig till arbet...
 • RH 1996:152: Bilförare, som i samband med vänstersväng under goda sikt- och trafikförh...
 • RH 1996:153: I samband med ett generationsskifte har K.F. -- ställföreträdare för ett...
 • RH 1996:154: Formföreskrifterna vid köp av fast egendom har inte ansetts utgöra hinder...
 • RH 1996:155: Förälders rätt till umgänge med barn bosatt i Ryssland har bedömts enligt...
 • RH 1996:156: Ett hyresavtal innehållande villkor om indexreglering av hyran har förlän...
 • RH 1996:157: Olaga vapeninnehav av omändrad skarpladdad startrevolver har inte rubrice...
 • RH 1996:158: Påföljden för brott mot upphovsrättslagen -- försäljning av piratkopior a...
 • RH 1996:159: Behörighet för kommunal daghemsföreståndare att ingå avtal för kommunens...
 • RH 1996:160: En person fäste ett tiokronorsmynt vid ett snöre och stoppade myntet i en...
 • RH 1996:161: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:162: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 2...
 • RH 1996:163: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 3...
 • RH 1996:164: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 4...
 • RH 1996:165: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 5...
 • RH 1996:166: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 6...
 • RH 1996:167: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 7...
 • RH 1996:168: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 8...
 • RH 1996:169: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 9...
 • RH 1996:170: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:171: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:172: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:173: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:174: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:175: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1997:1: Det s.k. Kodemordet: Gärningsman som var drygt 18 år gammal, har dömts fö...
 • RH 1997:2: Staten har befunnits ej ha gjort sig skyldig till fel eller försummelse v...
 • RH 1997:3: Ett par makar har inför förestående äktenskapsskillnad slutit avtal om bo...
 • RH 1997:4: Fråga om häktning i hovrätt efter överträdelse av reseförbud med anmälnin...
 • RH 1997:5: Efter förlikning i ett mål om fordran tillerkände tingsrätten svarandens...
 • RH 1997:6: Avtal om underhållsbidrag till barn har träffats med hjälp av en kommuns...
 • RH 1997:7: Preskription har ansetts avbruten genom att borgenären i skrift till gäld...
 • RH 1997:8: Påföljden för brott mot knivförbudslagen har bestämts till penningböter....
 • RH 1997:9: Två fastigheter har åsatts taxeringsvärde för byggnad trots att de vid ti...
 • RH 1997:10: Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av...
 • RH 1997:11: Fråga om bevisvärde av s.k. identifikationsbevisning.
 • RH 1997:12: I mål om hastighetsöverträdelse har åklagaren som enda bevisning åberopat...
 • RH 1997:13: Fråga om alster av brukskonst (jackor) varit skyddade enligt upphovsrätts...
 • RH 1997:14: Straffmätning i mål om grovt rattfylleri.
 • RH 1997:15: När betydande skulder uppkommit genom borgensåtaganden som gäldenären bef...
 • RH 1997:16: Fastighetsmäklare har vid förmedling av fastighetsköp handlat i strid med...
 • RH 1997:17: Vite har undanröjts med hänsyn till att laga förfall ansetts föreligga fö...
 • RH 1997:18: Fråga huruvida yrkande om editionsföreläggande, som framställs först i ho...
 • RH 1997:19: Bestämmelsen i 12 kap. 25 § jordabalken om att hyresgäst vid sin användni...
 • RH 1997:20: Särskild anledning till adoption av en 21-åring i strid mot hennes moders...
 • RH 1997:21: Barn har rätt att föra talan om att lämnad faderskapsbekräftelse saknar v...
 • RH 1997:22: Sedan köpare av fastighet tillträtt en i vart fall 170 år gammal byggnad...
 • RH 1997:23: Tingsfiskal som utan laglig grund förverkat villkorligt medgiven frihet h...
 • RH 1997:24: Under firandet av Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag har en pe...
 • RH 1997:25: Ringa fall av åsidosättande av villkor i tillståndsbeslut enligt miljösky...
 • RH 1997:26: Vid utmätning av lön har gäldenären förbehållits bl.a. ett belopp motsvar...
 • RH 1997:27: Skuldsanering har inte beviljats en person som under de senaste åren ådra...
 • RH 1997:28: Bärande av armbindel med nazistiskt hakkors har i och för sig ansetts kun...
 • RH 1997:29: Hyra; ersättning till uppsagd lokalhyresgäst i tvist där hyresvärden för...
 • RH 1997:30: Åklagares klagan över domvilla till nackdel för tilltalad har lämnats uta...
 • RH 1997:31: Vid fastighetsköp har i en annons och i en fastighetsbeskrivning angetts...
 • RH 1997:32: En ensamstående man har ansökt om adoption av en ung man, flykting från B...
 • RH 1997:33: Det har inte ansetts att fyra personer, som varit kommunala befattningsha...
 • RH 1997:34: Påföljden för grovt rattfylleri har bestämts till villkorlig dom jämte da...
 • RH 1997:35: Överförmyndare har ansetts behörig att föra talan hos tingsrätt om utdöma...
 • RH 1997:36: Hovrätten fastställde tingsrättens domslut varigenom tilltalad dömts till...
 • RH 1997:37: Enligt 5 § 4 lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordisk...
 • RH 1997:38: Enligt 8 § första stycket 7 rättshjälpslagen (1972:429) får allmän rättsh...
 • RH 1997:39: I ett avtal om köp av fast egendom har köparen förbundit sig att under vi...
 • RH 1997:40: Fråga om en fest som ungdomar anordnat skall anses som en offentlig danst...
 • RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättnings...
 • RH 1997:42: Tilltalad dömdes av tingsrätten för bl.a. misshandel, som bedömdes som ri...
 • RH 1997:43: Fråga om påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning och mu...
 • RH 1997:44: Den, som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen, har inte an...
 • RH 1997:45: Lagfart har beviljats efter lagfartssammanträde. Bl.a. fråga huruvida för...
 • RH 1997:46: Editionsföreläggande mot bank.
 • RH 1997:47: Det i lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer stadgade förbude...
 • RH 1997:48: Riksdagsledamot har dömts för två fall av grovt bedrägeri till villkorlig...
 • RH 1997:49: En anställd på ett sjukhus har, i avsikt att beröva sig själv livet, vid...
 • RH 1997:50: En person som i utlandet köpt ett läkemedel innehållande bromazepam, som...
 • RH 1997:51: Vid straffvärdebedömningen har befattning med s.k. LSD-trippar i överlåte...
 • RH 1997:52: Bevisvärdering i sexualbrottmål.
 • RH 1997:53: Nazistisk demonstration med nazistiska symboler, romerska hälsningar, Sie...
 • RH 1997:54: Ungdomar har på kyrkogårdar haft omkull eller sönderbrutit gravvårdar m.m...
 • RH 1997:55: Fråga om tvångslikvidation. Aktiebolag har till efterföljande av ett likv...
 • RH 1997:56: Vid bestämmandet av det skadestånd en hyresgäst skulle erlägga enligt 12...
 • RH 1997:57: Påföljd för grovt rattfylleri har bestämts till skyddstillsyn med särskil...
 • RH 1997:58: Offentlig försvarare har utan rättens tillstånd ställt platsombud för sig...
 • RH 1997:59: Beslut om umgängesrätt upphävt då umgängesrättshavaren inte utnyttjat sin...
 • RH 1997:60: Fråga om det har någon betydelse för giltigheten av torskfiskeförbud som...
 • RH 1997:61: Införande av vissa uppgifter om annan i en kontaktannons på Internet har...
 • RH 1997:62: Sedan tingsrätten hävt beslut om kvarstad uppkom fråga om rättelse av bes...
 • RH 1997:63: Staten har betraktats som enskild part i ärende rörande verkställighet av...
 • RH 1997:64: Rätt till muntlig förhandling har ansetts föreligga i skuldsaneringsärend...
 • RH 1997:65: I köp av en fastighet ingick industritillbehör. Efter förvärvet men innan...
 • RH 1997:66: Hyresrätten till en lokal har ansetts förverkad när hyresgästen, som enli...
 • RH 1997:67: Hyresnämndsmål. När en hyresgäst och medlemmar av hans familj behövt anvä...
 • RH 1997:68: Hyresnämndsmål. Sedan en hyresvärd begärt förhandlingsordning har hyresgä...
 • RH 1997:69: Vid gärningstillfället har införsel av alkohol som ej tillkännagetts för...
 • RH 1997:70: Återställande av försutten tid har ej medgivits när tilltalad som valt at...
 • RH 1997:71: Arbetstagare, som sagts upp före arbetsgivarens konkurs och vars anställn...
 • RH 1997:72: En överlåtelse av en bostadsrätt blir inte giltig gentemot bostadsrättsfö...
 • RH 1997:73: Vid verkställighet av polismyndighets beslut om omhändertagande enligt la...
 • RH 1997:74: Tingsrätten fann att det förelåg övertygande bevisning om att de tilltala...
 • RH 1997:75: Efter uppsägning, som gjorts av hyresvärden, har hyresgästen ansökt hos h...
 • RH 1997:76: Rätt till ersättning för rättegångskostnad i resningsärende har ansetts f...
 • RH 1997:77: En banktjänsteman, som var chef för en banks lokalkontor, förorsakade ban...
 • RH 1997:78: Utgångspunkten för sexmånaderstiden enligt 2 kap. 8 § konkurslagen har an...
 • RH 1997:79: En tidigare obduktionstekniker, som planerade att öppna en chiropraktorsk...
 • RH 1997:80: När frågan om beviljande av rättshjälp angår samma omständigheter som den...
 • RH 1997:81: Fråga huruvida enskild klagande i brottmål, vilken uteblivit från sammant...
 • RH 1997:82: Fråga om grovt svindleri vid underlåtenhet att i delårsrapport informera...
 • RH 1997:83: En danstillställning med ett par hundra deltagare vilken anordnats av en...
 • RH 1997:84: Lönegaranti för utländsk medborgare, bosatt utomlands. Arbetstagaren har...
 • RH 1997:85: Sedan A avlidit har B väckt talan mot dödsboet och mot den enda dödsbodel...
 • RH 1997:86: Den omständigheten att mellan parterna i en domstol pågår mål om umgänges...
 • RH 1997:87: Fråga om hyrestagare kan ha retentionsrätt i den förhyrda egendom som han...
 • RH 1997:88: Ett handelsbolag hade trätt i likvidation till följd av att antalet bolag...
 • RH 1997:89: Fråga om försäljning av folköl till ungdom under 18 år är att anse som ri...
 • RH 1997:90: Försök till varusmuggling avseende cigarretter, för vilka tull och avgift...
 • RH 1997:91: Påföljden för sexuellt ofredande - bestående i att en man vid sex tillfäl...
 • RH 1997:92: En talan, som går ut på att tingsrätten skall fastställa hur det maximala...
 • RH 1997:93: Hyresgästerna debiteras tillsammans med hyran en obligatorisk avgift för...
 • RH 1997:94: Mål om betalningsföreläggande överlämnades till tingsrätt. Handlingarna u...
 • RH 1997:95: Artikel 6 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna m.m. ha...
 • RH 1997:96: En fastställelsetalan grundad på ett med stöd av 28 § skuldebrevslagen kv...
 • RH 1997:97: Hyresvärden, ett kreditinstitut, har sagt upp lokalhyresgästen till avfly...
 • RH 1997:98: En man har under flera år varit samboende med en kvinna i hennes bostadsl...
 • RH 1997:99: Bevisbördans placering och kravet på bevisningens styrka vid tvist mellan...
 • RH 1997:100: Avtal om utländskt forum (s.k. prorogationsavtal) har ansetts träffat. Se...
 • RH 1997:101: Varusmuggling avseende narkotika som avbröts då gärningsmannen togs ut fö...
 • RH 1997:102: Tillstånd till adoption har ansetts böra medges med hänsyn till familjefö...
 • RH 1997:103: En s.k. båtförsäkring kan vara att anse som sjöförsäkring. Tvist om ersät...
 • RH 1997:104: En hemförsäkring, som innefattade egendomsskydd, har ansetts omfatta ocks...
 • RH 1997:105: Fråga om det finns synnerliga skäl att bevilja anstånd med betalning av s...
 • RH 1997:106: I ett mål om förlängning av hyresavtal har hovrätten särskilt framhävt de...
 • RH 1997:107: En konkursförvaltare har bevakat en statens fordran enligt lönegarantilag...
 • RH 1997:108: Hyresgäst har enligt 12 kap. 21 § jordabalken deponerat hyra hos länsstyr...
 • RH 1997:109: Utan hinder av hyresnämnds och hovrätts prövning enligt hyresförhandlings...
 • RH 1997:110: Bestämmelserna om hävande av skiljedom efter klander har ansetts omfatta...
 • RH 1997:111: Beslut fattat av ett organ inom Svenska Travsportens Centralförbund avsee...
 • RH 1997:112: För att få bifall till sitt yrkande om jämkning av ersättning för persons...
 • RH 1997:113: En gäldenär har varken informerat sin största fordringsägare om sina ekon...
 • RH 1997:114: En skolchef erhöll ett antal anonyma försändelser, bl.a. vykort och andra...
 • RH 1997:115: Under moders förmyndarförvaltning har av underårigas medel periodvis förb...
 • RH 1997:116: En i ett förhandsavtal till upplåtelse av bostadsrätt intagen klausul att...
 • RH 1997:117: Fråga om nyttjande av tjänstebil för privata körningar har varit att betr...
 • RH 1997:118: Fråga om vad som gäller när två mål har till viss del identiska grunder,...
 • RH 1997:119: Fråga om en skiljeklausul mist sin verkan av rättegångshinder i enlighet...
 • RH 1997:120: Målsägandebiträde har förordnats för närstående till person som blivit up...
 • RH 1997:121: En guldsmed rånades i sin butik. I försäkringstvist med anledning av råne...
 • RH 1997:122: Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken.
 • RH 1997:123: Fråga om en jägare, som förväxlat och med hagelgevär skjutit en s.k. spet...
 • RH 1997:124: Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (19...
 • RH 1997:125: En hyresvärd har väckt talan mot en hyresgäst med yrkande om avhysning på...
 • RH 1997:126: Inbrott i läkemedelsförråd, där bl.a. en mindre mängd narkotikaklassad me...
 • RH 1997:127: Fråga om förutsättning för fortsatt företagsrekonstruktion.
 • RH 1997:128: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 1 av totalt 3...
 • RH 1997:129: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 2 av totalt 3...
 • RH 1997:130: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 3 av totalt 3...
 • RH 1997:131: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 4 av totalt 3...
 • RH 1997:132: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 5 av totalt 3...
 • RH 1997:133: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 6 av totalt 3...
 • RH 1997:134: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 7 av totalt 3...
 • RH 1997:135: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 8 av totalt 3...
 • RH 1997:136: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 9 av totalt 3...
 • RH 1997:137: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 10 av totalt...
 • RH 1997:138: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 11 av totalt...
 • RH 1997:139: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 12 av totalt...
 • RH 1997:140: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 13 av totalt...
 • RH 1997:141: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 14 av totalt...
 • RH 1997:142: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 15 av totalt...
 • RH 1997:143: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 16 av totalt...
 • RH 1997:144: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 17 av totalt...
 • RH 1997:145: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 18 av totalt...
 • RH 1997:146: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 19 av totalt...
 • RH 1997:147: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 20 av totalt...
 • RH 1997:148: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 21 av totalt...
 • RH 1997:149: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 22 av totalt...
 • RH 1997:150: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 23 av totalt...
 • RH 1997:151: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 24 av totalt...
 • RH 1997:152: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 25 av totalt...
 • RH 1997:153: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 26 av totalt...
 • RH 1997:154: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 27 av totalt...
 • RH 1997:155: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 28 av totalt...
 • RH 1997:156: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 29 av totalt...
 • RH 1997:157: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 30 av totalt...
 • RH 1997:158: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 31 av totalt...
 • RH 1997:159: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 32 av totalt...
 • RH 1997:160: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 33 av totalt...
 • RH 1997:161: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:162: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:163: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:164: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:165: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:166: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:167: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:168: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:169: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:170: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:171: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:172: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1998:1: EG-domstolens dom i det s.k Franzénmålet har inte ansetts utgöra hinder m...
 • RH 1998:2: Vid valet av vårdnadshavare för ett elvaårigt barn har hänsyn tagits till...
 • RH 1998:3: Fråga om förutsättningar för undanröjande av en i dom stadfäst förlikning...
 • RH 1998:4: Hyresnämndsmål. Hyresgäst som hyr bostadslägenhet i ett tvåfamiljshus har...
 • RH 1998:5: I mål om äktenskapsskillnad har tingsrätten förordnat om betänketid och f...
 • RH 1998:6: Processbehörighet i utsökningsförfarandet när part visats vara psykiskt s...
 • RH 1998:7: Tillämpning av 29 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport. Bl.a. fråga...
 • RH 1998:8: Gärningsmän, 16 och 17 år gamla, har dömts för mord och olaga hot, grovt...
 • RH 1998:9: Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad har ej...
 • RH 1998:10: Ansvar för olaga yrkesmässig trafik har ådömts en person som utan tillstå...
 • RH 1998:11: Beslut enligt 24 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem får överkla...
 • RH 1998:12: Fråga om tillåtande av nya omständigheter i hovrätten i tvistemål angåend...
 • RH 1998:13: Fråga om 36 § avtalslagen är tillämplig på gäldenärs skyldighet att återb...
 • RH 1998:14: Skadestånd för personskada som uppstått till följd av misshandel har utgå...
 • RH 1998:15: Omständigheterna vid förvärv av en åtta år gammal personbil var sådana at...
 • RH 1998:16: En kronofogdemyndighet meddelade utslag i ett mål om betalningsföreläggan...
 • RH 1998:17: Synnerliga skäl för fortsatt företagsrekonstruktion har inte ansetts före...
 • RH 1998:18: Ansvar, rubricering och påföljdsval vid sanktionsbrott.
 • RH 1998:19: Påföljden för försök till grov varusmuggling avseende 11 760 liter 40-pro...
 • RH 1998:20: Fråga om påföljd för olovligt brukande och olovlig körning.
 • RH 1998:21: Fråga om konkursförvaltarjäv.
 • RH 1998:22: Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring ansågs inte vara artbrott. Ho...
 • RH 1998:23: Dubbla, samtidiga vräkningsprocesser. En hyresvärd förde vid tingsrätten...
 • RH 1998:24: En bostadsrättsförenings uppsägning av bostadsrättshavaren till omedelbar...
 • RH 1998:25: Kravet på rådgivning i nya rättshjälpslagen.
 • RH 1998:26: Fråga om en person som avtjänar fängelsestraff och saknar bostad under ko...
 • RH 1998:27: I mål om äktenskapsskillnad m.m. beviljade advokat som ombud för en av ma...
 • RH 1998:28: Yrkande om jämkning av ränta enligt 8 § räntelagen (1975:635) har inte be...
 • RH 1998:29: Fråga om rättshjälp där sökanden har rättsskyddsförsäkring som dock inte...
 • RH 1998:30: Inbrottsstöld i bostad har i visst fall med hänsyn till omständigheterna...
 • RH 1998:31: Fråga om underhållsbidrag till make efter långvarigt äktenskap.
 • RH 1998:32: Fråga om häktning för ytterligare brott av den som redan är häktad som mi...
 • RH 1998:33: Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad och där...
 • RH 1998:34: Fråga om utmätning av lös egendom i form av en byggnad på ofri grund och...
 • RH 1998:35: Färdskrivare har krävts för fordon som faktiskt används för transport av...
 • RH 1998:36: Ändring av beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalken...
 • RH 1998:37: Ett beslut angående fördelning av kostnader för förfarandet, meddelat av...
 • RH 1998:38: Samma häktningsbeslut av tingsrätt i där anhängigt mål har ansetts inte k...
 • RH 1998:39: Sedan hyresvärden sagt upp ett hyresavtal avseende lokal har hyresgästen...
 • RH 1998:40: A och B sålde aktier i ett bolag som de ägde. För att få råd om hur de sk...
 • RH 1998:41: När tingsrätt ombesörjt delgivning av tredskodom genom stämningsman har s...
 • RH 1998:42: Fråga om varumärkesintrång. Den som marknadsför tilluftsdonet EleVent har...
 • RH 1998:43: Skyddstillsyn har på talan av endast den dömde ansetts kunna, utan hinder...
 • RH 1998:44: En kvinna hjälpte sin särbo med att kratta i dennes trädgård. Härvid föll...
 • RH 1998:45: Fråga vid bestämmande av arvsskatt huruvida efterarvingars - barn till av...
 • RH 1998:46: En älg sköts av en person som strax dessförinnan hade färdats i bil. Omst...
 • RH 1998:47: Nordisk medborgare, som varit permanent bosatt i Sverige sedan år 1987, h...
 • RH 1998:48: Ett överklagande av tingsrättens dom i tvistemål har ansetts uppenbart og...
 • RH 1998:49: Sedan tingsrätten ogillat en ansökan från två sökande om utseende av gran...
 • RH 1998:50: En person har genom lagakraftvunnen brottmålsdom dömts för att från en bu...
 • RH 1998:51: Åtta personer omkom i samband forsfärd i Råneåälven. Fråga om rorsmännen...
 • RH 1998:52: Hyresnämndsmål. Kommunen och hyresgästföreningen har ansetts äga rätt att...
 • RH 1998:53: Intyg om delgivning genom s.k. spikning, utfärdat av anställd vid enskild...
 • RH 1998:54: Sedan tingsrätt ogillat makars talan om skadestånd och mannen överlåtit s...
 • RH 1998:55: Mord eller dråp? Även fråga om straffmätning för mord.
 • RH 1998:56: Talan av bilägare/försäkringstagare om utfående av bil från bilverkstad e...
 • RH 1998:57: Särskilda skäl har ansetts föreligga att bevilja en näringsidkare rättshj...
 • RH 1998:58: Fråga om försäljning av folköl till ungdom under 18 år är att anse som ri...
 • RH 1998:59: Ansökan om adoption av tioårig flicka som levde med sina biologiska föräl...
 • RH 1998:60: I samband med ett fastighetsköp utförde en besiktningsman för köparnas rä...
 • RH 1998:61: För en flygkapten A hade hos försäkringsbolaget S tecknats en s.k. certif...
 • RH 1998:62: Sedan 18 kap. 13 § rättegångsbalken ändrats den 1 december 1997 ansågs in...
 • RH 1998:63: Sedan åklagaren lagt ned ett åtal på grund av att preskription inträtt oc...
 • RH 1998:64: Fråga om en person, som har ådragit sig skulder till följd av bl.a. spelb...
 • RH 1998:65: Genom fastighetsreglering har gåva skett av viss fastighetsareal mot vede...
 • RH 1998:66: Rättshjälp har beviljats sedan makar som ansökt om gemensam äktenskapsski...
 • RH 1998:67: Vad är "gångbana" i vägtrafikkungörelsens mening?
 • RH 1998:68: Straffmätning vid sexuellt utnyttjande av underårig då gärningsmannen vid...
 • RH 1998:69: Förberedelse, respektive stämpling till mord. Frågan om fara för brottets...
 • RH 1998:70: Bilförare, som i relativt hög fart passerat obevakat övergångsställe där...
 • RH 1998:71: Medgivande avseende utbetalning enligt lönegarantin kan inte omfatta ett...
 • RH 1998:72: I mål om nedsättning av hyra på grund av att en balkong inte varit inglas...
 • RH 1998:73: En styrelseledamot i ett bolag har enligt skriftligt avtal anställts i de...
 • RH 1998:74: Hovrätten har ogillat yrkande om undanröjande av skyddstillsyn, trots att...
 • RH 1998:75: Vid påföljden skyddstillsyn med särskild behandling bör, om inte speciell...
 • RH 1998:76: Innehav av en Magnum-revolver har bedömts som grovt vapenbrott.
 • RH 1998:77: Fråga om rasistiskt meddelande, förmedlat genom bärande av en armbindel m...
 • RH 1998:78: Ett parkeringsbolag har ansetts äga rätt att ta ut s.k. kontrollavgift vi...
 • RH 1998:79: Bolag som överlåtit sin rörelse och inte längre aktivt utövar näringsverk...
 • RH 1998:80: Fadern, T, återkallade sitt överklagande med yrkande om ytterligare umgän...
 • RH 1998:81: Svensk domstol har ansetts behörig att pröva mål om vårdnad oaktat barnet...
 • RH 1998:82: Rättegångshinder har ansetts föreligga vid prövning av konkursansökan gen...
 • RH 1998:83: En advokat hade biträtt ett aktiebolag som ombud i en tvist. Bolaget förs...
 • RH 1998:84: Jämkning eller eftergift enligt 31 kap. 1 § fjärde stycket rättegångsbalk...
 • RH 1998:85: Gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsatt sig detta. Även fråg...
 • RH 1998:86: Staten har inte ansetts skyldig att i konkursärende svara för uppkomna ko...
 • RH 1998:87: Skadestånd på grund av felaktig rättstillämpning vid myndighetsutövning....
 • RH 1998:88: Fråga om bevisvärdering i mål om grov brottslighet (mord). Varken elimine...
 • RH 1998:89: Grossist i mattbranschen som sålt olovlig efterbildning av upphovsrättsli...
 • RH 1998:90: Rätt enligt 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken för envar att grip...
 • RH 1998:91: En person har mottagit en nyckel till en lägenhet, där ett större narkoti...
 • RH 1998:92: Fråga om brottmålsdoms bevisverkan i tvistemål. Den som överklagat tingsr...
 • RH 1998:93: Brott mot 9 § privatinförsellagen har inte ansetts fullbordat när de medf...
 • RH 1998:94: Yrkande om häktning i mål där åklagaren endast överklagat i en tingsrätts...
 • RH 1998:95: I mål om försäkringsersättning (konsumenthemförsäkring) på grund av inbro...
 • RH 1998:96: Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande äktenskapssk...
 • RH 1998:97: Innehav av 292,4 g amfetamin och 86,6 g cannabis vid ett och samma tillfä...
 • RH 1998:98: Vid tingsrätten åberopade en part i ett dispositivt tvistemål sakkunnigut...
 • RH 1998:99: Käranden i vårdnadsmål har återkallat sin talan. Fråga om särskilda skäl...
 • RH 1998:100: Fråga om allmän rättshjälp vid s.k. sidoordnad näringsverksamhet.
 • RH 1998:101: Sex på varandra följande tillgrepp respektive försök till tillgrepp i but...
 • RH 1998:102: Lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall h...
 • RH 1998:103: Faderskap vid insemination. Kan insemination jämställas med samlag vid ti...
 • RH 1998:104: Målsägande i mål om åtal för försök till dråp har i tidigare mål dömts fö...
 • RH 1998:105: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:106: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:107: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:108: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:109: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:110: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:111: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:112: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:113: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:114: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:115: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:116: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:117: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:118: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:119: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:120: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:121: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:122: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:123: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1999:1: Gäldenär infann sig inte till sammanträde vid tingsrätten, som därför avs...
 • RH 1999:2: Bodelningsförrättare rättade lagstridigt tidigare meddelat bodelningsbesl...
 • RH 1999:3: Intyg för sjukpenning från försäkringskassa i förening med egen uppgift o...
 • RH 1999:4: En person tvingade till sig en bil genom att hota föraren med att sparka...
 • RH 1999:5: Rättegångsbalkens regel om vilandeförklaring har ansetts inte vara analog...
 • RH 1999:6: När en tingsrätt skall avgöra om en tvist angående vårdnad om barn är väc...
 • RH 1999:7: Vid förenklad delgivning skall det - även i MÅHS-systemet - dokumenteras...
 • RH 1999:8: Tingsrätt får avgöra brottmål i den tilltalades utevaro under förutsättni...
 • RH 1999:9: Felparkerare har ansetts inte kunna undgå betalningsansvar, då anledninge...
 • RH 1999:10: Hyresnämndsmål. Upplåtelse av del av rum i hem för äldre, som varit fören...
 • RH 1999:11: Manipulerad (falskprogrammerad) mobiltelefon har ansetts utgöra sådant hj...
 • RH 1999:12: En kvinna uppgav vid inresa till Sverige att hon var änka, men hon folkbo...
 • RH 1999:13: Hovrätten har dömt till gemensam vårdnad mot den ena partens vilja med st...
 • RH 1999:14: När en parkeringsanmärkning utfärdats under åberopande av att parkeringsa...
 • RH 1999:15: Fråga om kvittningsinvändning skall beaktas vid beräkningen av det värde...
 • RH 1999:16: Tolkning av testamente.
 • RH 1999:17: Utlänning har varit bosatt i Sverige sedan drygt sex år när åtal väckts....
 • RH 1999:18: Påföljden villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har inte ansett...
 • RH 1999:19: En styrelse i en samfällighesförening utgör föreningens verkställande org...
 • RH 1999:20: Skuldsanering har vägrats gäldenär, då det inte ansetts skäligt att bevil...
 • RH 1999:21: Beviskravet i ett mål om rätt till sjukpension enligt en kollektiv pensio...
 • RH 1999:22: En advokat verksam på annan ort än där målet skall prövas men i närheten...
 • RH 1999:23: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva ett mål som...
 • RH 1999:24: En gäldenärs personbil har, när gäldenären lider av en allvarlig ryggskad...
 • RH 1999:25: Fråga om kravet på utredning i fråga om omständigheter som påstås grunda...
 • RH 1999:26: Åtal ogillades på grund av otydlighet i alkohollagen (1994:1738) som hade...
 • RH 1999:27: Förrättningsman har vid utmätning överlämnat beslut om utmätningen till g...
 • RH 1999:28: En försäkrad har till länsrätten överklagat ett av försäkringskassan fatt...
 • RH 1999:29: I ett våldtäktsmål uppgav de tilltalade för sina försvarare att en nämnde...
 • RH 1999:30: 6 kap. 15 b § föräldrabalken har ansetts tillämplig vid prövning av om en...
 • RH 1999:31: Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enli...
 • RH 1999:32: Om en hyresgäst vägrar hyresvärden tillträde till lägenheten (för tillsyn...
 • RH 1999:33: Klagan över domskäl har inte tillåtits.
 • RH 1999:34: Fadern till ett knappt sex månader gammalt barn mördades. Skadestånd för...
 • RH 1999:35: Åtal mot en person som utan tillstånd sålt CD-skivor från en vagn, som va...
 • RH 1999:36: En person åtalades för mened därför att han under ett vittnesmål ha förti...
 • RH 1999:37: Polisman, som på åklagarens begäran har hörts som vittne under tid då han...
 • RH 1999:38: Ett yrkande av åklagare om kvarstad i brottmål för säkerställande av ansp...
 • RH 1999:39: Omyndiga barn som är brittiska medborgare med hemvist i England har genom...
 • RH 1999:40: Ansökan av dödsbo, som företräds av boutredningsman, om rättshjälp har lä...
 • RH 1999:41: Aktieägares rätt att föra skadeståndstalan mot bolagets revisor.
 • RH 1999:42: A bedrev verksamhet, först som enskild näringsidkare och därefter genom e...
 • RH 1999:43: Utsaga vid polisförhör som lämnats av släkting till part i brottmål, vilk...
 • RH 1999:45: Vid uppsägning av ett lokalhyresavtal har ersättning enligt 12 kap. 58 b...
 • RH 1999:46: Hyresnämndsmål. När hyresgästen själv renoverat lägenhetens badrum har i...
 • RH 1999:47: Upprepade fall av klotter har bedömts som grov skadegörelse.
 • RH 1999:48: Frågan om ett mål skall anses anhängiggjort i en främmande stat har avgjo...
 • RH 1999:49: Två personer som efter ett mord har hjälpt gärningsmannen att skaffa unda...
 • RH 1999:50: Fråga om talan angående vårdnad avseende barn med olika hemvist kunde han...
 • RH 1999:51: Ofredande eller sexuellt ofredande?
 • RH 1999:52: Vid tillämpning av 13 kap. 4 a § aktiebolagslagen om tvångslikvidation ha...
 • RH 1999:53: Även om Luganokonventionen ger svensk domstol behörighet att i en rättegå...
 • RH 1999:54: Tingsrätt har vid huvudförhandling i tvistemål bestått av en lagfaren dom...
 • RH 1999:55: En tilltalad som var intagen i kriminalvårdsanstalt överklagade tingsrätt...
 • RH 1999:56: Sedan ett bolags ansökningar om betalningsföreläggande mot två personer h...
 • RH 1999:57: Hyresrätten har ansetts förverkad genom att hyresgästen utsatt de som bor...
 • RH 1999:58: Hyresnämndsmål. Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har bostadsr...
 • RH 1999:59: Sedan tingsrätten ogillat ett åtal har målet överklagats till hovrätten....
 • RH 1999:60: Hyresnämndsmål. Ett hyresavtal som ansetts gälla för hyresgästens livstid...
 • RH 1999:61: Hyresnämndsmål. Sedan fastighetsägare begärt hyresnämndens förhandsbesked...
 • RH 1999:62: Efter det att tingsrätten avslagit en konkursansökan på den grunden att b...
 • RH 1999:63: I mål om varumärkesintrång har hovrätten med stöd av artikel 177 i Romför...
 • RH 1999:64: Villkorlig dom med samhällstjänst har inte ansetts vara en tillräckligt i...
 • RH 1999:65: Hyresnämndsmål. Vid bruksvärdesprövning har såsom jämförelsematerial beak...
 • RH 1999:66: När påföljden har bestämts till skyddstillsyn med särskild behandlingspla...
 • RH 1999:67: Genom hovrätts beslut förklarades en jurist obehörig att tills vidare bru...
 • RH 1999:68: Att vid gemensam vårdnad, mot den andra vårdnadshavarens vilja, hålla kva...
 • RH 1999:69: En person hade under samma tid varit frihetsberövad såväl i mål i hovrätt...
 • RH 1999:70: När kungörelsedelgivning har skett i ett mål, får enligt 17 § första styc...
 • RH 1999:71: Parkeringsanmärkning har undanröjts då handikappad haft tillstånd att par...
 • RH 1999:72: Påföljden för tilltalade som trängt sig in hos ensamboende åldringar i de...
 • RH 1999:73: Några pojkar har uppifrån en vall kastat ner smällare mot förbipasserande...
 • RH 1999:74: Vårdnaden om 10-årig flicka, som de senaste fyra åren bott hos modern och...
 • RH 1999:75: Ansökan om skuldsanering har avslagits när gäldenären uteblivit från ett...
 • RH 1999:76: I mål om vårdnad har tingsrättens ordförande hållit förhör med barnet i a...
 • RH 1999:77: Bilagor till en stämningsansökan har ansetts omfattade av sekretess enlig...
 • RH 1999:78: I mål om skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § bostadsrätt...
 • RH 1999:79: Straffet för narkotikabrott har satts avsevärt högre än eljest med hänsyn...
 • RH 1999:80: En part som inledningsvis vid tingsrätten har yrkat rätt till umgänge med...
 • RH 1999:81: Fastighetsmäklares förmedling av nio fastigheter har bedömts som yrkesmäs...
 • RH 1999:82: Sedan en person frikänts från ansvar för bl.a. anstiftan till mened yrkad...
 • RH 1999:83: En bilförare har gjort en omkörning i kurva med skymd sikt med följd att...
 • RH 1999:84: Talan mot kommun om företagsbot har ogillats på grund av att det brott so...
 • RH 1999:85: Hästar på ett ridcenter fick - eller riskerade få - foder som var skadlig...
 • RH 1999:86: Frågor om nödvärn, brottsrubricering och straffmätning vid uppsåtligt död...
 • RH 1999:87: Försök att växla till sig svenska kronor mot falska utländska sedlar har...
 • RH 1999:88: Näringsidkare, som inför en eventuell, framtida rättegång inhämtat kredit...
 • RH 1999:89: Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en sextonårig gärning...
 • RH 1999:90: Hyresnämndsmål. Hyran för vissa allmännyttiga lägenheter, som åberopades...
 • RH 1999:91: Rätt till ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken har an...
 • RH 1999:92: Allmän domstol har ansetts kunna pröva, i formellt men inte i materiellt...
 • RH 1999:93: Sedan gäldenären överklagat en löneutmätning har han frivilligt betalat h...
 • RH 1999:94: Rättshjälp har inte ansetts kunna beviljas trots att sökandena utnyttjat...
 • RH 1999:95: Ordalydelsen av 107 § fordonskungörelsen har ansetts tillåta straffansvar...
 • RH 1999:96: Förare, som saknar körkort, har olovligen framfört personbil i alkoholpåv...
 • RH 1999:97: Hovrätten har funnit att bestämmelserna om husrannsakan inte, vid sidan a...
 • RH 1999:98: När tilltalad som överklagat fängelsedom endast i fråga om påföljden avli...
 • RH 1999:99: Ett testamente har översänts till en arvinge tillsammans med en begäran o...
 • RH 1999:100: Gemensam vårdnad har ansetts olämplig med hänsyn till den långvariga och...
 • RH 1999:101: Ett yrkande om att ta bort s.k. hastighetsdämpande grupp på en gata grund...
 • RH 1999:102: En part i ett tvistemål har ansetts sakna rätt att överklaga ett beslut o...
 • RH 1999:103: Vid en ansökan om lagfart ingavs både ett bodelningsavtal och ett köpebre...
 • RH 1999:104: Fråga om tolkning av uttrycket reparationsverkstad i 84 § fordonskungörel...
 • RH 1999:105: Tillämpning av den s.k. garantiregeln i 17 kap. 8 § plan- och bygglagen (...
 • RH 1999:106: Sedan tingsrätten ogillat ett åtal för grovt rattfylleri, grov vårdslöshe...
 • RH 1999:107: Domstol har inte ansetts kunna utredningshäkta utan påstående från åklaga...
 • RH 1999:108: Påföljden för s.k. klotter har bestämts till fängelse.
 • RH 1999:109: Synnerliga skäl för utvisning för all framtid har ansetts föreligga vid d...
 • RH 1999:110: En boutredningsman ansökte om rättens tillstånd enligt 19 kap. 13 § ärvda...
 • RH 1999:111: Mål om tomträttsavgäld, i vilket parterna träffat förlikning, har ansetts...
 • RH 1999:112: Det har inte ansetts skäligt att bevilja en kvalificerat insolvent 48-åri...
 • RH 1999:113: Beslut om skuldsanering har upphävts då gäldenären under skuldsaneringsär...
 • RH 1999:114: En konkursförvaltares arvode har satts ned med hänsyn till att han avslut...
 • RH 1999:115: En patient har på grund av en i efterförloppet till en genomförd tumörope...
 • RH 1999:116: Gärning har rubricerats som rån (motvärnsfallet), när butikstillgrepp föl...
 • RH 1999:117: Fråga om innehav av s.k. butterflykniv kunde anses befogat med hänsyn til...
 • RH 1999:118: Trots att föraren av personbil haft en alkoholkoncentration i sin utandni...
 • RH 1999:119: En man antastade en sovande kvinna. Handlandet, som hade ett sexuellt syf...
 • RH 1999:120: En bilförare har i alkoholpåverkat tillstånd kört på en annan bil i vilke...
 • RH 1999:121: Ett golv i en tillbyggnad till ett småhus hade utförts utan erforderlig l...
 • RH 1999:122: En underentreprenör har inte ansetts vara att bedöma som leverantör i den...
 • RH 1999:123: Innehavaren av en företagsinteckning väckte talan mot en förvärvare av de...
 • RH 1999:124: I mål mellan en bank och en person, BU, yrkade banken att BU skulle förpl...
 • RH 1999:125: Mål angående återvinning i konkurs har avskrivits på grund av att kärande...
 • RH 1999:126: Vid klagan över domvilla har hovrätten ansett att klagandena genom att an...
 • RH 1999:127: I en efter föreläggande härom ingiven komplettering av en stämningsansöka...
 • RH 1999:128: Hyresnämndsmål. En försäkran om att ett lägenhetsbyte "kommer att ge...
 • RH 1999:129: En man utövade våld mot sin f.d. sambo, som olovligen försökte tränga in...
 • RH 1999:130: Rätt till ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken föruts...
 • RH 1999:131: Återgång av kvarstad.
 • RH 1999:132: I samband med ett förordnande att tidigare ådömd skyddstillsyn skall avse...
 • RH 1999:133: En köpare av frisersalongsrörelse har befunnits ha väntat orimligt länge...
 • RH 1999:134: Fråga om rekvisitet "utan dröjsmål" i 12 kap. 42 § 1 st. 3 jord...
 • RH 1999:135: Hovrätten har ansett att tilltalad, vars offentlige försvarare ringt till...
 • RH 1999:136: Synnerlig anledning har ansetts föreligga att ersätta den misstänkte för...
 • RH 1999:137: Museiförening har inte ansetts bedriva verksamhet med sådant ändamål att...
 • RH 1999:138: I ett mål om nedsättning av köpeskillingen för ett förvärv av aktier i et...
 • RH 1999:139: I mål om misshandel m.m. har inte ansetts visat att den tilltalade varit...
 • RH 1999:140: Fråga om vem som är skyldig att upprätta arbetsmiljöplan och om möjlighet...
 • RH 1999:141: När en speditör har anlitat ett rederi som undertransportör har en konoss...
 • RH 1999:142: Påföljden för sexuellt utnyttjande av underårig har med hänsyn till omstä...
 • RH 1999:143: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:144: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:145: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:146: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:147: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:148: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:149: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:150: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:151: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:152: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:153: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:154: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:155: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:156: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:157: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:158: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:159: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:160: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:161: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:162: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:163: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:164: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:165: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 2000:1: I mål avseende mord m.m. har målsägandebiträde förordnats för sonen till...
 • RH 2000:2: En samfällighetsförening har ansetts inte kunna vara part i rättegång rör...
 • RH 2000:3: I mål om hastighetsöverträdelse har åklagaren som enda bevisning åberopat...
 • RH 2000:4: Vid häktning enligt 24 kap. 2 § rättegångsbalken kan rätten inte meddela...
 • RH 2000:5: Hyresnämndsmål. Hyresgäst i servicehus har debiterats dels hyra av hyresv...
 • RH 2000:6: Ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av tingsrätts...
 • RH 2000:7: Begränsningen i 12 § andra stycket första meningen förmånsrättslagen (197...
 • RH 2000:8: I kronofogdemyndighets beslut om frivillig skuldsanering har inte upptagi...
 • RH 2000:9: Det förhållandet att en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen (19...
 • RH 2000:10: Åklagaren lade ned åtal på grund av bristande bevisning. Målsäganden till...
 • RH 2000:11: Ett bolag, som råkat ut för brand, har helt gått miste om försäkringsersä...
 • RH 2000:12: Danstillställning i vilken ett åttiotal personer deltagit har inte ansett...
 • RH 2000:13: Straffmätning i mål om brott mot lagen (1988:15) om förbud mot vissa rada...
 • RH 2000:14: Skadeståndstalan har förts mot en kommun för vårdslöshet vid myndighetsut...
 • RH 2000:15: Villkorlig dom med samhällstjänst har ådömts för försök till varusmugglin...
 • RH 2000:16: Fråga om kostnadsfördelning vid s.k. umgängesresor (6 kap. 15 b § föräldr...
 • RH 2000:17: När en hundägare var ute och rastade sin hund blev hunden så svårt biten...
 • RH 2000:18: Synnerliga skäl för utvisning har ansetts föreligga vid dom för - förutom...
 • RH 2000:19: De numera gällande bestämmelserna om samhällstjänst har ansetts inte föra...
 • RH 2000:20: Kronofogdemyndighets beslut om utmätning av lön har undanröjts på grund a...
 • RH 2000:21: Vid anläggningsarrende har arrendatorn rätt att överlåta arrenderätten ti...
 • RH 2000:22: Sedan en medlem i en bostadsrättsförening överlåtit sin bostadsrätt vägra...
 • RH 2000:23: Tingsrätt har dömt en tilltalad för grovt rattfylleri till villkorlig dom...
 • RH 2000:24: Styrelseledamot och aktieägare i avfört aktiebolag har ansetts svara för...
 • RH 2000:25: Mot beslut varigenom gäldenär genom likvidator på egen begäran försatts i...
 • RH 2000:26: Fråga om tillämpning av den s.k. konkursförvaltartaxan. Även fråga om sak...
 • RH 2000:27: Tingsrätt har dömt en nämndeman för tjänstefel. Tingsrätten har ansetts i...
 • RH 2000:28: Sedan en part klandrat en av bodelningsförrättare gjord bodelning, har mo...
 • RH 2000:29: Målsägande, som till skillnad från åklagaren inte överklagat tingsrättens...
 • RH 2000:30: Den omständigheten att bostadsbyggnad med tillhörande tomt avskiljts från...
 • RH 2000:31: Rättegångshinder på grund av olovlig inkassoverksamhet?
 • RH 2000:32: Hyresnämndsmål. Tillstånd har i visst fall lämnats till förbättrings- och...
 • RH 2000:33: Tillgrepp av bensin vid två tillfällen för sammanlagt 300 kr har med häns...
 • RH 2000:34: Vid bestämmande av förbehållsbelopp vid utmätning av lön har tillägg till...
 • RH 2000:35: En kvinna, som två år tidigare försökt begå självmord samt av anhöriga up...
 • RH 2000:36: En bageriarbetare skadades vid rengöring av en igångsatt kavlingsmaskin....
 • RH 2000:37: Vådaskott eller uppsåtligt dödande?
 • RH 2000:38: Föräldrar till minderårig dotter som omkommit genom en trafikolyckshändel...
 • RH 2000:39: Tingsrätten inhämtade ett sakkunnigutlåtande från Socialstyrelsens rättsl...
 • RH 2000:40: Frågor rörande likvidvärdering vid bestämmande av ersättning till skydd f...
 • RH 2000:41: När påföljden villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har undanrö...
 • RH 2000:42: Bestämmelserna i 6 kap. 1-3 §§ föräldrabalken om underhållsskyldighet mel...
 • RH 2000:43: Ett fordons faktiska konstruktion och användning har ansetts vara avgöran...
 • RH 2000:44: Brottmålstaxan har ansetts tillämplig i hovrätt när den tilltalade vid ti...
 • RH 2000:45: Hyresnämndsmål. Det förhållandet att en för viss lägenhet utgående hyra i...
 • RH 2000:46: Hyresnämndsmål. I tvist om rätt till förhandlingsordning visar en undersö...
 • RH 2000:47: Hyresnämndsmål. Uppskov med avflyttning i ett lokalhyresförhållande är en...
 • RH 2000:48: Vittnes vägran att under ed uppge vem "den verklige gärningsmannen v...
 • RH 2000:49: Tilltalad har av tingsrätt dömts till skyddstillsyn med särskild behandli...
 • RH 2000:50: Det förhållandet att registrerad behörig företrädare saknas i ett bolag u...
 • RH 2000:51: En jägare i ett jaktlag påsköt och dödade en vuxen älgko trots att jaktvå...
 • RH 2000:52: Vid tillgrepp i förening med våld, begånget under rus, har tillägnelseupp...
 • RH 2000:53: En enligt förhandlingsordning förd förhandling om hyreshöjning har strand...
 • RH 2000:54: Fråga om ordningsföljden för olika slag av grundavdrag (generellt grundav...
 • RH 2000:55: En man har, trots att denne inte personligen har hörts i målet och att up...
 • RH 2000:56: Brott mot privatinförsellagen, i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 1998, ha...
 • RH 2000:57: En person, som hade ådömts skyddstillsyn och genom en senare dom ådömts s...
 • RH 2000:58: Hovrätten har efter klagan över domvilla undanröjt kronofogdemyndighets u...
 • RH 2000:59: Talan om undanröjande av skyddstillsyn p.g.a. misskötsamhet har inte anse...
 • RH 2000:60: Vid verkställighet av lagakraftvunnet avgörande mot proprieborgensman har...
 • RH 2000:62: Upplysningsplikt har i visst fall ansetts åligga hyresvärd gentemot affär...
 • RH 2000:63: Fråga i tvist om ersättning ur en s.k. certifikatförlustförsäkring om det...
 • RH 2000:64: Lagprövning har inte ansetts kunna ske helt skild från omständigheterna i...
 • RH 2000:65: Fråga om konkurrerande skadeorsaker. Vid oklarhet om orsakssamband mellan...
 • RH 2000:66: Åklagarens begäran om inhämtande av yttrande från myndighet - Arbetarskyd...
 • RH 2000:67: En person, A, ansågs företräda innehavaren av enskild fiskerätt och härig...
 • RH 2000:68: Fråga om ersättning av allmänna medel till målsägandebiträde, som biträtt...
 • RH 2000:69: Vid tillämpningen av 33 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken har ett m...
 • RH 2000:70: Fråga om statens behörighet att ansöka om gäldenärs försättande i konkurs...
 • RH 2000:71: Sedan fastighet tagits i anspråk genom betalningssäkring, har en del av f...
 • RH 2000:72: En person har uttryckt missaktning för andra folkgrupper än den egna geno...
 • RH 2000:73: I utsökningsmål har kronofogdemyndigheterna ansetts inte kunna begära för...
 • RH 2000:74: Hyresnämndsmål. Fråga, när ett hyresförhållande avser lokal, om rätt till...
 • RH 2000:75: Användande av förenklad delgivning har, med hänsyn till omständigheterna,...
 • RH 2000:76: Den tidpunkt vid vilken en hyresvärd under löpande hyrestid kan få tilltr...
 • RH 2000:77: En 21-årig man dömdes av tingsrätten för misshandel till fängelse en måna...
 • RH 2000:78: Tingsrätt har meddelat tredskodom i mål om betalningsföreläggande. Svaran...
 • RH 2000:79: Talan om jämkning av bodelning har jämställts med klander av bodelning vi...
 • RH 2000:80: En person, som hade tvingats att följa med andra personer som gjorde sig...
 • RH 2000:81: Förbudet i den s.k. knivlagen mot innehav av farliga föremål bl.a. på all...
 • RH 2000:82: En fastighetsmäklare har befunnits ha brutit mot god fastighetsmäklarsed...
 • RH 2000:83: Utan en uttrycklig viljeförklaring kan pantförskrivning inte ansetts ha s...
 • RH 2000:84: Då gärningsbeskrivningen innefattat påstående om att gärningen planerats...
 • RH 2000:85: Förare har framfört viss fordonskombination trots att han saknade behörig...
 • RH 2000:86: Fråga om bärgningsfordon omfattas av bestämmelsen i förordningen (1994:12...
 • RH 2000:87: Fråga om överlämnande till rättspsykiatrisk vård skall förenas med föresk...
 • RH 2000:88: Fråga om adekvat kausalitet i mål angående dråp.
 • RH 2000:89: Artikel 6.1 i Brysselkonventionen om gemensamt forum för flera svarande h...
 • RH 2000:90: Tjänstefel eller dataintrång? Även fråga om beviskrav.
 • RH 2000:91: I ett dispositivt tvistemål har bevisning blivit tillgänglig för part eft...
 • RH 2000:92: Tillgrepp vid fyra tillfällen av pengar ur en gemensamhetskassa på en arb...
 • RH 2000:93: Fråga om beviskravet vid rättighetsutmätning.
 • RH 2000:94: Grovt jaktbrott. En varg har förföljts och skjutits från skoter av en ren...
 • RH 2000:95: Talan om skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen (1992:1528) om offentlig upph...
 • RH 2000:96: En tidsutdräkt på fem år och fem månader från misstanke om brott till slu...
 • RH 2000:97: Påföljden för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring har med hänsyn...
 • RH 2000:98: Påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst för s.k. ar...
 • RH 2000:100: A har vid två skilda tillfällen tillrättavisat sin 3-årige son, vid det f...
 • RH 2000:101: Till grund för bedömningen av vilken blodalkoholhalt som en person åtalad...
 • RH 2000:102: Hyresnämndsmål. Vid en skälighetsbedömning enligt 12 kap. 47 § första sty...
 • RH 2000:103: Hyresnämndsmål. I mål om prövning av hyresvillkor - sänkning av utgående...
 • RH 2000:104: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:105: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:106: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:107: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:108: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:109: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:110: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:111: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2001:1: I mål om ersättning enligt 12 kap. 57 § jordabalken för förlust vid upphö...
 • RH 2001:2: Åtal för misshandel - bestående i att A kastat en ölburk som träffat B i...
 • RH 2001:3: Fastighetsskatten avseende den fastighet som gäldenären bebor har vid lön...
 • RH 2001:4: Om tolkningen av entreprenadhandlingar med delvis olika innehåll vid tvis...
 • RH 2001:5: Ansökan om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken - avseende...
 • RH 2001:6: Fråga om någon som på uppdrag av hundägaren har tagit hand om en hund där...
 • RH 2001:8: Tilltalad, som dömts till villkorlig dom med dagsböter och i hovrätten yr...
 • RH 2001:9: Vid tolkningen av den särskilda forumregel som intagits i 9 kap. 2 § AB 9...
 • RH 2001:10: Hovrätten har efter en proportionalitetsbedömning avslagit ett yrkande om...
 • RH 2001:11: Spark mot en taxichaufför har bedömts som våld mot tjänsteman.
 • RH 2001:12: Kravet på särskilt upprättad handling vid överenskommelse om avstående fr...
 • RH 2001:13: Målsägande, som är advokat, har inte på den grunden ansetts sakna behov a...
 • RH 2001:14: Fråga om innebörden av uttrycket "vägens mitt" vid tillämpning...
 • RH 2001:15: Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en sjuttonårig gärnin...
 • RH 2001:16: En person, som brukat cannabis i Danmark, har dömts i Sverige till böter...
 • RH 2001:17: Fråga om narkotikabrott bestående i innehav och överlåtelse av GHB skall...
 • RH 2001:18: Annonsering som är förbjuden enligt artskyddsförordningen har ansetts int...
 • RH 2001:20: Fråga om beviskrav för konsument där konsumentförsäkringslagen inte är ti...
 • RH 2001:22: I mål om avhysning på grund av utebliven hyresbetalning har såväl hyresnä...
 • RH 2001:23: Domare som i beslut om rättspsykiatrisk undersökning funnit övertygande b...
 • RH 2001:24: Hyresnämndsmål. Bostadsrättsförenings beslut om balkongbygge, som inte me...
 • RH 2001:25: Åtal för rattfylleri och olovlig körning, grovt brott, mot en person som...
 • RH 2001:26: Fråga i mål om försäkringsersättning om beviskravet vid påstått inbrott i...
 • RH 2001:27: Anslutningsöverklagande mot part som ej överklagat har avvisats.
 • RH 2001:28: Trots att väg som avsetts med lokal trafikföreskrift erhållit nytt vägnum...
 • RH 2001:30: Innehav av 5 490 bilder och 38 filmer med barnpornografiskt material har...
 • RH 2001:31: Domstolssekreterare har inte ansetts vara behörig att förordna bodelnings...
 • RH 2001:32: Avstyckning av ett område kring en sjöbod på Bohuskusten för fastighetsbi...
 • RH 2001:33: Fråga om utgångspunkten för preskriptionstid beträffande fordringsrätt på...
 • RH 2001:34: En person, som tidigare hade innehaft körkort som återkallats, gjorde sig...
 • RH 2001:35: Fråga om det svenska sanktionssystemets förenlighet med EG-rätten med avs...
 • RH 2001:36: Fel i fastighet. Fråga om felet varit tillräckligt betydande för att kunn...
 • RH 2001:37: Försättande i konkurs. Obestånd? Dessutom fråga om 1) tillåtligheten av a...
 • RH 2001:38: En person dömdes för försök till dråp. Gärningarna riktades mot två polis...
 • RH 2001:39: Till förmån för fastigheten A gäller ett vid en lantmäteriförrättning bil...
 • RH 2001:40: En person har i samband med ett omhändertagande skallat en ordningsvakt i...
 • RH 2001:41: Regleringen i 6 kap. 15 § föräldrabalken om fördelning av kostnadsansvare...
 • RH 2001:42: En i hovrätten åberopad originalhandling, som vid tingsrätten företetts i...
 • RH 2001:43: Åtal för överträdelser av besöksförbud ogillat på grund av att förutsättn...
 • RH 2001:44: Vid ett hembesök har en försäljare och en jordbrukare ingått leasingavtal...
 • RH 2001:45: Käranden återkallade sin talan i skadeståndsmål sedan hon fått ersättning...
 • RH 2001:46: Ett aktiebolag har försatts i konkurs. Bolagets valde revisor har begärt...
 • RH 2001:47: Sedan en part anslutningsvis överklagat såväl tingsrättens dom i huvudsak...
 • RH 2001:48: Fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik för bilförare som har kört på en...
 • RH 2001:49: En bostadshyresgäst, som avträtt sin lägenhet, utfärdade ett skuldebrev p...
 • RH 2001:50: En socialnämnds yrkande om överflyttning av vårdnaden till en särskilt fö...
 • RH 2001:51: Fråga om konkurrerande skadeorsaker. Vid oklarhet om orsakssamband mellan...
 • RH 2001:52: Åtal för medhjälp till främjande av flykt ogillat på grund av att det int...
 • RH 2001:53: Säljare av fastighet har i köpekontrakt, som delgetts bostadsrättsförenin...
 • RH 2001:54: Ersättning till offentlig försvarare har bestämts med tillämpning av gäll...
 • RH 2001:55: Misshandel, som fortsatt när offret har varit helt utslaget och ur stånd...
 • RH 2001:56: Sedan bolag ansökt om lagfart på förvärv från staten av fastigheter inom...
 • RH 2001:57: Dagsbot har - trots att den tilltalade senare ändrat sina uppgifter om in...
 • RH 2001:58: Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts ha rätt att få talan mot be...
 • RH 2001:59: Fråga vid beräkning av gåvoskatt om fastighet skulle åsättas särskilt vär...
 • RH 2001:60: Påföljden för försäljning av alkoholhaltiga drycker till skolungdom har b...
 • RH 2001:61: Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som n...
 • RH 2001:62: Fråga dels huruvida makes skyldighet att avlägga ed enligt 17 kap. 5 § äk...
 • RH 2001:63: Handikappersättning har ansetts inte vara att betrakta som en sådan sidoi...
 • RH 2001:64: Innehav av 0,16 g cannabis på en kriminalvårdsanstalt ansågs utgöra narko...
 • RH 2001:65: I ett utsökningsmål begärde klaganden att få höras under sanningsförsäkra...
 • RH 2001:66: I ett ärende om försäljning enligt samäganderättslagen av en liten skogsf...
 • RH 2001:67: Den tilltalade, som hade överklagat tingsrättens dom, uteblev från huvudf...
 • RH 2001:68: Villkorlig dom med samhällstjänst undanröjd på grund av att den dömde int...
 • RH 2001:69: Aktiebolag, som enligt avtal med Riksarkivet förvarat allmän handling, ha...
 • RH 2001:70: I brottmål, där brottmålstaxan inte var tillämplig, har tidsspillan anset...
 • RH 2001:71: Uppläsning ur utskrift av vittnesförhör som upptagits under förundersökni...
 • RH 2001:72: Omständigheter som för en ung lagöverträdare hänförts till strafflindring...
 • RH 2001:73: Kränkningsersättning i mål angående mordbrand. En boende på ett härbärge...
 • RH 2001:74: Fråga om vapenbrott i visst fall skulle anses vara grovt brott eller brot...
 • RH 2001:75: Skyddstillsyn med behandlingsplan har i visst fall ansetts vara den lämpl...
 • RH 2001:76: En produkt avsedd för en begränsad kundkrets där engelska språket är vanl...
 • RH 2001:77: Fel hos tjänst. Fråga om tjänsten utförts fackmässigt och om försummelse...
 • RH 2001:78: Finansbolag har vid köp av lastbil med släp inte gjort en tillräcklig kon...
 • RH 2001:79: Påföljd för grovt vapenbrott.
 • RH 2001:80: Med hänvisning till allmänna rättsgrundsatser om nyttjanderättshavares sk...
 • RH 2001:81: En ändring i de förhållanden som ursprungligen har konstituerat svensk do...
 • RH 2001:82: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 1 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:83: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 2 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:84: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 3 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:85: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 4 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:86: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 5 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:87: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 6 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:88: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 7 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:89: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 8 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:90: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 9 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:91: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 10 av totalt 11 ho...
 • RH 2001:92: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 11 av totalt 11 ho...
 • RH 2002:1: Uttalanden i förarbetena om förutsättningar för rätt till målsägandebiträ...
 • RH 2002:2: Fråga om gärningsbeskrivningen i mål om trafikförseelse omfattat ansvarsy...
 • RH 2002:3: Förvaltningsdomstols lagakraftvunna dom angående återbetalning av arbetsl...
 • RH 2002:4: Förordnande om att tidigare ådömd skyddstillsyn förenad med särskild beha...
 • RH 2002:5: Hot om våld mot biljettkontrollant i tunnelbanan har bedömts som ringa br...
 • RH 2002:6: Uttalanden som till ordalagen innefattat dödshot har med hänsyn till omst...
 • RH 2002:7: I utslag i mål om betalningsföreläggande har som gäldenär angetts en viss...
 • RH 2002:8: En oprioriterad borgenär i en konkurs, där de utdelningsbara medlen försl...
 • RH 2002:9: Hyresrätt till en bostadsrättslägenhet har i sakrättsligt hänseende bedöm...
 • RH 2002:10: Skadestånd för bl.a. sveda och värk har tillerkänts den som tillfogats pe...
 • RH 2002:11: Utnyttjande av ritningar som erhållits i samband med en anbudsförfrågan h...
 • RH 2002:12: Behovs- och skälighetsprövning enligt 11 kap. 8 § första stycket äktenska...
 • RH 2002:13: En trött bilförare har somnat vid ratten och kört på två personer, varvid...
 • RH 2002:14: Användandet av annans användarnamn, koder och telefonnummer som man fått...
 • RH 2002:15: En anbudsgivare ansågs berättigad till skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen...
 • RH 2002:16: Försökspunkten vid köp av sexuella tjänster.
 • RH 2002:17: Fråga om tillämpning av 28 § skuldebrevslagen på kvittningsvis åberopad m...
 • RH 2002:18: Sedan hovrätten, efter ansökan av borgenären, med stöd av Luganokonventio...
 • RH 2002:19: Fråga om den som har påkallat bodelning först nio år efter äktenskapsskil...
 • RH 2002:20: Förvaring. Konsument och näringsidkare avtalar att näringsidkaren skall t...
 • RH 2002:21: Arvsskattemål. Fråga om tillämpning av hälftendelningsprincipen vid förde...
 • RH 2002:22: Förutsättningar för att förverka två laserstörare har ansetts föreligga o...
 • RH 2002:23: Fråga i mål om försäkringsersättning om en bilägares son har gjort sig sk...
 • RH 2002:24: Straffet för egenmäktighet med barn, grovt brott, är numera fängelse lägs...
 • RH 2002:25: Målsägande har ej ansetts behörig att överklaga en brottmålsdom till den...
 • RH 2002:26: Den s.k. lättnadsregeln har ansetts tillämplig vid gåva av aktier i ett b...
 • RH 2002:27: Hyra. En hyresgäst boende i en bostadsrättsfastighet har utsatts för trak...
 • RH 2002:28: Makars gemensamma barn har vid den efterlevande makens död partiellt avst...
 • RH 2002:29: Arvode till konkursförvaltare som beslutat om fortsatt drift med utnyttja...
 • RH 2002:30: Bevisvärdering i mordmål. Förutsättningarna för överlämnande till rättsps...
 • RH 2002:31: I brottmål i vilket brottmålstaxan inte var tillämplig, har ersättning fö...
 • RH 2002:32: Lokal trafikföreskrift som saknat bestämmelse om ikraftträdande har anset...
 • RH 2002:33: Fråga dels om ett parti cigaretter, som förts in till Sverige, omfattades...
 • RH 2002:34: Fråga om inverkan av gäldenärs brottslighet på skuldsanering.
 • RH 2002:35: Straffmätning i mål om grov kvinnofridskränkning.
 • RH 2002:36: Hovrätten har vid en samlad bedömning funnit att den omständigheten att e...
 • RH 2002:37: Parts återkallelse av sitt överklagande i hovrätten har, då medparten vid...
 • RH 2002:38: Straffmätning vid innehav av bl.a. 100 Ecstacy-tabletter.
 • RH 2002:39: Med hänsyn till allmänintresset - mordet på landets statsminister - har d...
 • RH 2002:40: Omständigheten att skriften "Judefrågan" publicerats år 1936 ha...
 • RH 2002:41: Olaga intrång på område vilket klassats som skyddsobjekt enligt lagen om...
 • RH 2002:42: Irakisk medborgare av kurdisk etnicitet har vistats i Sverige med permane...
 • RH 2002:43: Fråga när ansökan om ersättningsgaranti vid bodelning senast skall göras....
 • RH 2002:44: Fråga om frivilligt tillbakaträdande från försök till mord.
 • RH 2002:45: Framförande av moped med frånkopplad motor genom att den rullats framåt h...
 • RH 2002:46: Ett kommanditbolag förvärvade genom ett och samma köpebrev fastigheter be...
 • RH 2002:47: Vid utmätning av lön har en ensamstående gäldenär, som arbetade och huvud...
 • RH 2002:48: Ett mer än tio år gammalt körkort ej ogiltigt i visst fall, trots att det...
 • RH 2002:49: Hyresnämndsmål. I tvist om förlängning av hyresavtal har en hyresgäst int...
 • RH 2002:50: Hyresnämndsmål. Hyresvärdens ansökan om att ett hyresavtal skall upphöra...
 • RH 2002:51: Straffmätning i mål om grovt rattfylleri.
 • RH 2002:52: Misskötsamhet av villkorlig dom med samhällstjänst har inte bedömts så al...
 • RH 2002:53: Kammarkollegiets tillstyrkande av ett överklagande i mål om stämpelskatt...
 • RH 2002:54: Straffbestämmelsen i 10 kap 2 a § utlänningslagen har inte anse...
 • RH 2002:55: Bevisvärdering i ett mordmål.
 • RH 2002:56: Villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har ådömts för hot mot tj...
 • RH 2002:57: I mål om trafikskadeersättning gällande fordon som saknat trafikförsäkrin...
 • RH 2002:58: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott (innehav - delvis i överlåtel...
 • RH 2002:59: Fråga om tid för samhällstjänst vid villkorlig dom med ett alternativstra...
 • RH 2002:60: Vållande till kroppsskada i samband med snöbollskrig har i visst fall int...
 • RH 2002:61: En person som varit först VD och därefter konsult i ett bolag har ansetts...
 • RH 2002:62: Särskilda skäl mot att förverka villkorligt medgiven frihet har befunnits...
 • RH 2002:63: Hyresnämndsmål. Vid prövning av frågan om rätt till medlemskap i bostadsr...
 • RH 2002:64: Fråga om en säljare kan göra anspråk på tilläggsbetalning efter det att t...
 • RH 2002:65: I mål om grov kvinnofridskränkning har målsäganden vägrat svara på frågor...
 • RH 2002:66: Enbart den omständigheten att kravbrev vid flera tillfällen sänts till gä...
 • RH 2002:67: Fråga om tillämpningen av en s.k. cut-off klausul i samband med krav på g...
 • RH 2002:68: Undanröjande av villkorlig dom enligt 27 kap. 6 § brottsbalken har i...
 • RH 2002:69: Fråga om påföljd och skadestånd vid brott mot upphovsrättslagen genom s.k...
 • RH 2002:70: En man begick under flera års tid på 1980-talet ett stort antal våldtäkte...
 • RH 2002:72: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 1 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:73: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 2 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:74: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 3 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:75: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 4 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:76: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 5 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:77: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 6 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:78: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 7 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:79: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 8 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:80: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 9 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:81: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 10 av totalt 13 hovrätts...
 • RH 2002:82: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 11 av totalt 13 hovrätts...
 • RH 2002:83: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 12 av totalt 13 hovrätts...
 • RH 2002:84: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 13 av totalt 13 hovrätts...
 • RH 2002:85: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 1 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:86: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 2 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:87: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 3 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:88: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 4 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:89: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 5 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:90: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 6 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:91: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 7 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:92: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 8 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:93: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 9 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:94: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 10 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:95: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 11 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:96: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 12 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:97: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 13 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:98: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 14 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:99: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 15 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:100: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 16 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:101: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 17 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:102: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 18 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:103: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 19 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:104: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 20 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:105: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 21 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2003:1: En anmälan om förlust av bankkort som gjorts först efter polisanmälan och...
 • RH 2003:2: I Sverige har tidigare ansetts gälla en princip om s.k. global konsumtion...
 • RH 2003:3: Sysslomans ansvar för medhjälpare.
 • RH 2003:4: Omständigheterna i samband med grovt rattfylleri har inte ansetts vara så...
 • RH 2003:5: Enligt 5 § första stycket förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronof...
 • RH 2003:6: Vid prövning enligt 6 § namnlagen (1982:670) har byte av efternamn ansett...
 • RH 2003:7: I mål om ansvar för brott mot miljöbalken har den åtalade gärningen bedöm...
 • RH 2003:8: Bostadsrättsförening har vägrat förvärvare av bostadsrätt inträde i fören...
 • RH 2003:9: Samboende enligt 12 kap. 34 § jordabalken? (I och II). Även fråga om samb...
 • RH 2003:10: Stämmobeslut om byggande av balkonger har i visst fall ansetts vara en fö...
 • RH 2003:11: En man har fällts till ansvar för att vid tre tillfällen ha misshandlat d...
 • RH 2003:12: Fråga om gärning som innefattar skatteredovisningsbrott är att anse som r...
 • RH 2003:13: Muntligt avtal om servitut, vilket har ingåtts före ikraftträdandet av jo...
 • RH 2003:14: Fråga om behörighet att anslutningsöverklaga.
 • RH 2003:15: Styrelseledamöters ansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen. Fråga om m...
 • RH 2003:16: Fråga om bostadskostnaden vid beräkning av förmånsbeloppet i samband med...
 • RH 2003:17: I mål om hastighetsöverträdelse har åklagaren som enda bevisning åberopat...
 • RH 2003:18: Tillstånd till adoption av vuxen har nekats med hänsyn till familjeförhål...
 • RH 2003:19: Straffet för snatteri av gods till ett värde av 310 kr har för en 17-årin...
 • RH 2003:20: Danskt körkort, vars innehavare också hade ett svenskt körkort som var åt...
 • RH 2003:21: I mål om stöld har gärningsmannens uppsåt rörande stöldgodsets värde omfa...
 • RH 2003:22: Otillåten miljöverksamhet?
 • RH 2003:23: Straffmätning avseende övergrepp i rättssak, grovt brott, och anstiftan a...
 • RH 2003:24: En man hyrde en videofilm från en uthyrare. Tvist uppstod mellan uthyrare...
 • RH 2003:26: Två makar, som vid flera tidigare tillfällen fått ansökningar om skuldsan...
 • RH 2003:27: Rån mot ett postkontor har bedömts som grovt brott trots att det vapen so...
 • RH 2003:28: Otillåten miljöverksamhet bestående av ej godkänt bekämpningsmedel i näri...
 • RH 2003:29: Fråga om svensk domstol är behörig att pröva åtal för brott begångna i Fi...
 • RH 2003:30: Yrkande om vårdnad om barn och barns boende har framställts först i samba...
 • RH 2003:31: En person har tillfälligt berövats sin rörelsefrihet i ett kontorsrum. Gä...
 • RH 2003:32: Underhållsskyldig förälder har inte ansetts berättigad till s.k. umgänges...
 • RH 2003:33: Rättsvillfarelse vid smugglingsbrott.
 • RH 2003:34: En person har i samband med att han avvisats från en dansrestaurang spott...
 • RH 2003:35: Hyresnämndsmål. En hyresgäst och dennes bekanta har tagit olovlig befattn...
 • RH 2003:36: Hyresnämndsmål. Endast fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen äger ö...
 • RH 2003:37: Vid brott mot alkohollagen med ett straffvärde om fängelse sex månader ha...
 • RH 2003:38: Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid barns förvärv av föräldrars f...
 • RH 2003:39: I ett företag saknades grundbokföring och huvudbokföring helt för en peri...
 • RH 2003:40: Fråga om en verkställande direktör i ett aktiebolag är behörig att utan b...
 • RH 2003:41: Make har i visst fall inte ansetts ha rätt att påkalla bodelning drygt sj...
 • RH 2003:42: Reformatio in pejus? En 20-årig man överklagade ensam två skilda tingsrät...
 • RH 2003:43: När en borgenär åberopar ett äkta skuldebrev till stöd för sin fordran, h...
 • RH 2003:44: Lantbrukare har bedrivit vattenverksamhet genom att utföra åtgärder för a...
 • RH 2003:45: En vårdare på ett häkte har på begäran av en intagen, som varit underkast...
 • RH 2003:46: Fastighetsägare har färdigställt och tagit i bruk en värmepumpanläggning...
 • RH 2003:47: En gäldenärs armbandsur, värt 6 000 kr, har inte undantagits från utmätni...
 • RH 2003:48: Vid ett nattligt möte har två män, den ene utrustad med en kniv och den a...
 • RH 2003:49: Talan om bättre rätt till fastighetsandel på grund av köp har bifallits....
 • RH 2003:50: Tingsrätten har avvisat en stämningsansökan på grund av att ansökningsavg...
 • RH 2003:51: De kroppsskador en bilförare ådragit sig vid en trafikolycka i samband me...
 • RH 2003:52: Bevisbördan i mål om försträckning.
 • RH 2003:53: Bilist har framfört bil i fil avsedd för bussar, varvid han kört på och s...
 • RH 2003:54: Hyresnämndsmål. Vid prövning enligt 9 kap. 17 § första stycket bostadsrät...
 • RH 2003:55: Frågor i mål om klander av skiljedom om betydelsen av att en skiljeman ut...
 • RH 2003:56: Bolag bjöd in arbetstagare vid olika arbetsplatser, såväl offentliga som...
 • RH 2003:57: Straffmätning i mål om falsk tillvitelse.
 • RH 2003:58: Konkursförvaltare har ansetts berättigad till förskott på förvaltararvode...
 • RH 2003:59: Gäldenär som beviljats skuldsanering har ansetts ha fått en förmögenhetsö...
 • RH 2003:60: Hyresnämndsmål. Vid bedömningen av var en person har sin permanenta bosta...
 • RH 2003:61: Klander av skiljedom. I ett leveransavtal har intagits en skiljeklausul....
 • RH 2003:62: Fråga om offentlig försvarare, som i mål om misstanke om bl.a. grovt skat...
 • RH 2003:63: Fråga om Sjöfartsverkets tillstånd att dumpa förorenade kvicksilverhaltig...
 • RH 2003:65: En kvinna med en insulinberoende diabetes, åtalad för misshandel, har ans...
 • RH 2003:66: Sedan H. erkänt faderskap för L., har behörig myndighet i Finland enligt...
 • RH 2003:68: Åtal för förande av en äldre, oregistrerad moped utan förarbevis har ogil...
 • RH 2003:69: Innehav av ca 140 000 pornografiska bilder som skildrar barn har inte ans...
 • RH 2003:70: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:71: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:72: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:73: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:74: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:75: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:76: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:78: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:79: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:80: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:81: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:82: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:83: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:84: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:85: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:86: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:87: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:88: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:89: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:90: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:91: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2004:2: Bestämmelserna i 12 kap. 47 och 49 §§ jordabalken reglerar i vad mån en a...
 • RH 2004:3: Hyresnämndsmål. I mål om godkännande av förbättringsåtgärder skulle ha kr...
 • RH 2004:4: Hyresnämndsmål. Sedan hyresgästen (en fysisk person) krävt återbetalning...
 • RH 2004:5: Hyresnämndsmål. En bostadshyresgäst har uppställt villkor om ersättning v...
 • RH 2004:6: En dödsbodelägares betalning enligt ett arvskiftesavtal av viss skiftesli...
 • RH 2004:7: Hyresnämndsmål. I mål om förlängning av hyresavtal enligt 12 kap. 46 § fö...
 • RH 2004:8: Hyresnämndsmål. En dotter hade bott tillsammans med sin mor i dennas läge...
 • RH 2004:9: Hyresnämndsmål. Kommunen hyr en bostadslägenhet för att i sin tur hyra ut...
 • RH 2004:10: Hyresnämndsmål. En person som har sin permanentbostad i Norsesund 37 km u...
 • RH 2004:11: Fråga om tingsrätt har förfarit felaktigt genom att inte delge kompletter...
 • RH 2004:12: Tolk, som har hörts som vittne i brottmål, har tillerkänts ersättning av...
 • RH 2004:13: Virkestransporter har körts över en fast fornlämning och fornminnet har s...
 • RH 2004:14: Fråga om staten eller konkursboet skall svara för konkurskostnaderna när...
 • RH 2004:15: Vid straffmätning har med tillämpning av 29 kap. 5 § brottsbalken hänsyn...
 • RH 2004:16: Sedan tingsrätten avskrivit ett där anhängigt tvistemål, har hovrätten av...
 • RH 2004:17: Påföljdsfråga. Brottet olovlig befattning med falska pengar ansågs inte v...
 • RH 2004:18: En arbetstagare har använt den dator som arbetsgivaren tillhandahållit so...
 • RH 2004:19: Grov misshandel? (och försök därtill). Straffvärde, tillika fråga om kont...
 • RH 2004:21: Fråga i mål om remburs dels om ett med arabiska skrivtecken utfärdat doku...
 • RH 2004:22: Fråga om ett bolag genom viss TV-reklam överträtt ett informationsföreläg...
 • RH 2004:23: Vite för tilltalads utevaro från huvudförhandling i brottmål har inte ans...
 • RH 2004:24: Allmän plats för vilken lokala trafikföreskrifter utfärdats hade enligt e...
 • RH 2004:25: Dödsbodelägare ingav till tingsrätten en skrivelse rörande klander av tes...
 • RH 2004:26: Innehav, huvudsakligen i överlåtelsesyfte, av 12,89 gram heroin och 2,32...
 • RH 2004:27: Arbetstagare som sagts upp före arbetsgivarens konkurs har för rätt till...
 • RH 2004:28: Bötesförvandling har inte ansetts nödvändig i ett fall där böterna, som e...
 • RH 2004:29: I ett brottmål där en person åtalats för misshandel av sin son och för mi...
 • RH 2004:30: Fråga om en bil som har parkerats i en s.k. parkeringsficka i direkt ansl...
 • RH 2004:31: Vid begäran om övertagande av käromål enligt 13 kap. 7 § rättegångsbalken...
 • RH 2004:32: Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid förvärv av fast egendom då ve...
 • RH 2004:33: Vid vakans i styrelsen för ett aktiebolag har styrelsen ansetts beslutsfö...
 • RH 2004:34: Fråga om inskrivning av ändring av tomträttsavtal är utan betydelse för p...
 • RH 2004:35: En svensk äktenskapsskillnadsdom har ansetts oförenlig med en fransk dom...
 • RH 2004:36: Hyresnämndsmål. I mål om ändring av hyresvillkor avseende hyra enligt 12...
 • RH 2004:37: Hyresnämndsmål. Fråga bl.a. i målet när endast mannen undertecknat ett bo...
 • RH 2004:38: Hyresnämndsmål. Bestämmelsen i 12 kap. 42 § tredje stycket jordabalken at...
 • RH 2004:39: Ett bolag har underlåtit att organisera arbetsmiljöarbetet på sådant sätt...
 • RH 2004:40: Intrång på annans Internethemsida och e-post har bedömts som sexuellt ofr...
 • RH 2004:41: Avtal om avbrytande av havandeskap mot viss ersättning har ansetts ogilti...
 • RH 2004:42: Underlåtenhet av ordningsvakt att rapportera ett fall av misstänkt missha...
 • RH 2004:43: Medel innestående på konto för individuellt pensionssparande har ansetts...
 • RH 2004:44: Den som yrkesmässigt hanterar livsmedel är skyldig att utöva egentillsyn...
 • RH 2004:45: Ogiltighet enligt förutsättningsläran.
 • RH 2004:46: Återvinning i konkurs. Ett bolag, som senare försatts i konkurs, har unde...
 • RH 2004:47: Hyresnämndsmål. Osäkerheten om vem som har rätt att företräda hyresvärden...
 • RH 2004:48: En man har befunnits under en fyramånadersperiod ha gjort sig skyldig til...
 • RH 2004:49: Fråga om tillämpning av reglerna i 34 kap. brottsbalken om sammanträffand...
 • RH 2004:50: Fråga om påföljden för grovt rattfylleri kan stanna vid villkorlig dom me...
 • RH 2004:51: Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftsla...
 • RH 2004:52: På ansökan av en bostadsrättsförening har kronofogdemyndigheten genom uts...
 • RH 2004:53: Uppställning av fordon under elva minuter för påstigning på sträcka med f...
 • RH 2004:54: Förverkande enligt 36 kap. 4 § brottsbalken i miljöbrottmål.
 • RH 2004:55: Har en särskilt förordnad boutredningsman i ett internationellt dödsbo åd...
 • RH 2004:56: Skattemyndighet har fattat beslut om fastställande av gåvoskatt före den...
 • RH 2004:57: Hyresnämndsmål. I syfte att få tillstånd att hyra ut lägenheten i andra h...
 • RH 2004:58: Våldtäkt har inte betraktats som ett s.k. egenhändigt brott utan medgärni...
 • RH 2004:59: Offentlig försvarare för en sextonåring har tillerkänts ersättning för en...
 • RH 2004:60: Ersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) för kränkning ge...
 • RH 2004:61: Synnerliga skäl har ansetts föreligga att - på grund av kollusionsfara -...
 • RH 2004:62: Utbetalning av ersättningsgaranti till bodelningsförrättare enligt 17 kap...
 • RH 2004:63: Fråga i mål där en kvinna i anslutning till födseln dödat sitt nyfödda ba...
 • RH 2004:64: I ett mål som avsett en negativ fastställelsetalan har ovissheten om ett...
 • RH 2004:65: Frågan om en förmögenhetsökning huvudsakligen uppkommen till följd av att...
 • RH 2004:66: Fråga om tillämpning av 18 kap. 3 a § rättegångsbalken, varvid part tille...
 • RH 2004:67: Hyresnämndsmål. I mål om s.k. blockuthyrning uppkommer frågan om parterna...
 • RH 2004:68: Hyresnämndsmål. Fråga om vilka krav som skall ställas på en bostadsrättsf...
 • RH 2004:69: Svaranden i ett mål om bl.a. barns boende har framställt ett yrkande gent...
 • RH 2004:70: En man, som i samband med ett försök att från en privatperson driva in en...
 • RH 2004:72: Kronofogdemyndighetens beslut att lämna ett yrkande om interimistiskt bes...
 • RH 2004:73: Hyresnämndsmål. Hyresnämndens beslut om godkännande av redovisning enligt...
 • RH 2004:74: I mål om edgång enligt 17 kap. 5 § andra stycket äktenskapsbalken har tin...
 • RH 2004:75: Åtal för stöld avseende tillgrepp på ett varuhus av en borrmaskin har int...
 • RH 2004:76: Makar, som båda vid upprepade tillfällen i den gemensamma bostaden missha...
 • RH 2004:77: Bättre rätt till aktier. Ett bolag har sålt aktier i ett företag, som bol...
 • RH 2004:78: Vid prövning av ansökan om skuldsanering har det ansetts att gäldenärens...
 • RH 2004:79: Fråga vid tillämpning av 13 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken om d...
 • RH 2004:80: I ärende om verkställighet av dom på betalningsförpliktelse har sökanden...
 • RH 2004:81: Två ungdomar - en 16-årig pojke och en 12-årig flicka - har haft samlag m...
 • RH 2004:82: Jägare, som jagat kronhjort under tid då sådan jakt inte varit tillåten,...
 • RH 2004:83: I en tvist om priset för en byggnadsentreprenad har näringsidkaren/entrep...
 • RH 2004:84: Gångtid för tre inställelser vid häktet som vid varje inställelse utgjort...
 • RH 2004:85: I samband med att en person greps såsom misstänkt för grovt narkotikabrot...
 • RH 2004:86: Påföljd för grov vårdslöshet i trafik.
 • RH 2004:87: En person har, efter det att han dömts till påföljd i en tidigare rättegå...
 • RH 2004:88: Under arbete vid en spillblandare kom en hos aktiebolaget L. anställd arb...
 • RH 2004:89: Tingsrätten dömde en tilltalad för snatteri till böter efter en huvudförh...
 • RH 2004:90: En civilklädd väktare på ett varuhus blev i samband med att han skulle gr...
 • RH 2004:91: I ett ärende hos hyresnämnd om uppskov med avflyttning från en lokal påst...
 • RH 2004:92: Det s.k. Jaldungmålet. Tillämpning av 23 § polislagen (1984:387) om avstä...
 • RH 2004:93: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 1 av 17...
 • RH 2004:94: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 2 av 17...
 • RH 2004:95: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 3 av 17...
 • RH 2004:96: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 4 av 17...
 • RH 2004:97: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 5 av 17...
 • RH 2004:98: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 6 av 17...
 • RH 2004:99: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 7 av 17...
 • RH 2004:100: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 8 av 17...
 • RH 2004:101: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 9 av 17...
 • RH 2004:102: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 10 av 1...
 • RH 2004:103: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 11 av 1...
 • RH 2004:104: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 12 av 1...
 • RH 2004:105: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 13 av 1...
 • RH 2004:106: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 14 av 1...
 • RH 2004:107: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 15 av 1...
 • RH 2004:108: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 16 av 1...
 • RH 2004:109: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 17 av 1...
 • RH 2005:1: Talan om klander av skiljedom har avvisats då något svenskt rättskipnings...
 • RH 2005:2: Fråga om förmildrande omständigheter kan medföra att betalningsansvaret f...
 • RH 2005:3: Sedan klaganden betalat den fordran som överklagandet avsåg har detta avv...
 • RH 2005:4: En försvarare har efter tingsrättens slutliga avgörande biträtt sin huvud...
 • RH 2005:5: Beslag av 30 flaskor vin, som från Sverige beställts via Internet från en...
 • RH 2005:6: En kvinna, född år 1923, hade tillgångar i februari 1999 i form av bankti...
 • RH 2005:7: Tilltalad har överklagat en fällande brottmålsdom endast beträffande påfö...
 • RH 2005:8: Förvaltningsmyndighet har utfyllt ett s.k. blankettstraffstadgande i skog...
 • RH 2005:9: Tingsnotarie har inte ansetts behörig att avgöra en klagan över godkänt f...
 • RH 2005:10: Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader och kostnader för sakku...
 • RH 2005:11: Hyresnämndsmål. Kravet på att upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt s...
 • RH 2005:12: Övergrepp i rättssak har bedömts som ringa brott.
 • RH 2005:13: De i NJA 1998 s. 24 angivna riktlinjerna för straffmätning vid narkotikab...
 • RH 2005:14: En tilltalad som bedrivit aktiehandel mellan egna depåer har dömts enligt...
 • RH 2005:15: Betydelsen av anteckning på parkeringsanmärkning.
 • RH 2005:16: En på engelska avfattad stämningsansökan har avvisats av tingsrätten seda...
 • RH 2005:18: Tingsrätt har avgjort ett brottmål efter att ha hållit huvudförhandling i...
 • RH 2005:19: Tingsrätt har inte ägt fatta beslut om avskrivning sedan käranden infunni...
 • RH 2005:20: Tillåtligheten av grupptalan.
 • RH 2005:21: En bank vill delta i rättegång som intervenient enligt 14 kap. 9 § rätteg...
 • RH 2005:22: Hyresnämndsmål. Hyresgäster har lämnat hyresrätten till en bostadslägenhe...
 • RH 2005:23: Två dödsbodelägare har med åberopande av 18 kap. 1 a § ärvdabalken väckt...
 • RH 2005:24: Borgenär har godtagit anmärkning mot gjord bevakning i konkurs. Oavsett a...
 • RH 2005:25: Hovrätten har avslagit målsägandes begäran att få åberopa sina döttrar, b...
 • RH 2005:26: En näringsidkare som bedrivit taxirörelse har bl.a. av oaktsamhet underlå...
 • RH 2005:27: Tingsrätten har inte funnit gärning styrkt i hela den av åklagaren påståd...
 • RH 2005:28: Fråga om samboförhållande förelegat vid prövning av ansökan om utseende a...
 • RH 2005:29: Kronofogdemyndighet har meddelat utslag i mål om betalningsföreläggande....
 • RH 2005:30: En grupp ungdomar uppehöll sig vid ingången till en porrbutik. Ungdomarna...
 • RH 2005:31: Fråga om travkusk, som i tävlingssammanhang under en sträcka av cirka 220...
 • RH 2005:32: Hyresnämndsmål. Bostadshyresgäster har lämnat oriktiga uppgifter till hyr...
 • RH 2005:33: Kravet på s.k. kvalificerad insolvens har inte ansetts uppfyllt beträffan...
 • RH 2005:34: Två personer har bott ihop under en tid som inte överstiger elva veckor....
 • RH 2005:35: Ekonomisk förening har fattat beslut om miljöcertifiering av föreningens...
 • RH 2005:36: En kvinna har begagnat sig av en äldre mans oförstånd för att förmå honom...
 • RH 2005:37: En tidigare ostraffad 20-åring döms för försök till rån riktat mot en spå...
 • RH 2005:38: Riskbedömning i vårdnadsmål, där påstående om våld förekommit, och fråga...
 • RH 2005:39: Vägmål. Del av jord- och skogsbruksfastighet togs i anspråk med vägrätt....
 • RH 2005:40: Fastighetsbildningsmål. Förbud enligt 4 § lagen om allmänningsskogar i No...
 • RH 2005:41: God man har inte för sin huvudmans räkning ansetts att med giltig verkan...
 • RH 2005:42: Tillämpning av artikel 6 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. V...
 • RH 2005:43: En offentlig försvarares arbetsredogörelse har inte ansetts tillräckligt...
 • RH 2005:44: I ärende om verkställighet av dom avseende underhållsbidrag har gäldenäre...
 • RH 2005:45: Fråga om ansvar för våldtäkt och medhjälp till våldtäkt enligt 6 kap. 1 §...
 • RH 2005:46: Utmätning av lön. Bevisbördans placering och kravet på bevisningens styrk...
 • RH 2005:47: Bättre rätt till handpenning vid avtal om köp av bostadsrätt.
 • RH 2005:48: Fråga om ansvar för en s.k. plogbillsaktivist för förberedelse till sabot...
 • RH 2005:49: Fråga om kravet enligt 4 kap. 10 § första stycket trafikförordningen på a...
 • RH 2005:50: Hyresnämndsmål. Fråga om en hyresgäst har gett en annan person i uppdrag...
 • RH 2005:51: Två personer har medverkat som bud och vittnen vid budröstning trots att...
 • RH 2005:52: Skattskyldig har påförts skattetillägg enligt 5 kap. taxeringslagen (1990...
 • RH 2005:53: En person har dömts för förgripelse mot tjänsteman bestående i att han sp...
 • RH 2005:54: Kronofogdemyndigheten beslutade i mål om avhysning att delgivning av före...
 • RH 2005:55: Underlåtelse från den dömde att kontakta kriminalvårdsmyndigheten med anl...
 • RH 2005:56: En yngling har filmat en kamrat som krossade fönsterrutor. Förfarandet ha...
 • RH 2005:57: Fråga om bestämmande av straffvärde vid narkotikabrottslighet bestående i...
 • RH 2005:58: En tysk jägare har i samband med fågeljakt i Härjedalen orsakat en jaktka...
 • RH 2005:59: Hyresnämndsmål. I ett mål om tillstånd att förvärva en hyresfastighet upp...
 • RH 2005:60: Vitryskt körkort har ansetts giltigt i Sverige varför åtal för olovlig kö...
 • RH 2005:61: Den som uppbär tidsobegränsad hel sjukersättning (tidigare förtidspension...
 • RH 2005:63: I ett mål om klagan över ett godkänt föreläggande av ordningsbot har begä...
 • RH 2005:64: Frågan om nödvändig processgemenskap föreligger skall prövas genom dom oc...
 • RH 2005:65: Fråga om talan i visst fall får föras mot konkursgäldenär angående egendo...
 • RH 2005:66: Svensk domstols behörighet, tillämplig lag m.m. i fråga om äktenskapskont...
 • RH 2005:67: En person har tagit ut pengar i en uttagsautomat men av förbiseende lämna...
 • RH 2005:68: Skidåkare, som befunnits ha agerat oaktsamt, har fällts till ansvar för v...
 • RH 2005:69: I lagen om handelsbolag och enkla bolag stadgas att bolagsskiften som int...
 • RH 2005:70: Fråga huruvida bestämmelsen i 34 kap. 6 § fjärde stycket brottsbalken med...
 • RH 2005:71: Ansökan om ersättningsgaranti till bodelningsförrättare, som getts in til...
 • RH 2005:72: Straffmätning i mål om olaga trålfiske.
 • RH 2005:73: En kvinna har vägrat att efterkomma en domstols förordnande om att vårdna...
 • RH 2005:74: Fråga om ansvar enligt 10 kap. 6 § alkohollagen för en 20-åring som inför...
 • RH 2005:75: Parkeringsbolags yrkande om ersättning för rådgivningskostnad i hovrätten...
 • RH 2005:76: Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (19...
 • RH 2005:77: Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (19...
 • RH 2005:78: Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (19...
 • RH 2005:80: Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (19...
 • RH 2005:81: Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr...
 • RH 2005:82: Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr...
 • RH 2005:83: Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr...
 • RH 2006:1: Fastighetsbildningslagen. En skogsfastighet omfattande ca 364 ha delades...
 • RH 2006:2: Hovrätten undanröjde ett av bilförare godkänt föreläggande av ordningsbot...
 • RH 2006:3: Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa.
 • RH 2006:4: Fråga om befrielse från skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning...
 • RH 2006:5: Ett rättshjälpsbiträde hade utfört mer än en fjärdedel av det arbete som...
 • RH 2006:6: I beslut om ledningsrätt föreskrevs rätt för ledningshavaren att fälla tr...
 • RH 2006:8: Hinder förelåg enligt anläggningslagen att inrätta en gemensamhetsanläggn...
 • RH 2006:9: En person gick i konkurs år 2003. Fråga om förutsättningar förelegat för...
 • RH 2006:10: I fall då föräldrarna efter separation har fortsatt gemensam vårdnad om s...
 • RH 2006:11: Fråga i mål angående osann partsutsaga om osanna uppgifter som lämnats av...
 • RH 2006:12: Skälig gatukostnadsersättning?
 • RH 2006:13: Fråga om ansvar enligt 10 kap. 7 § alkohollagen för en anställd i en livs...
 • RH 2006:14: I mål om ansvar för försök till utpressning och för sabotage har aktualis...
 • RH 2006:15: Fråga om utrymme på fastighet kunde tvångsvis upplåtas för gemensamhetsan...
 • RH 2006:16: En person har dömts för att i samband med att han gripits av två poliser...
 • RH 2006:17: Treårig s.k. konsumentpreskription gäller för en hyresvärds fordran mot e...
 • RH 2006:18: Hyresnämndsmål. Fråga om det kunde antas att förvärvarna av en hyresfasti...
 • RH 2006:19: Hyresnämndsmål. En hyresgäst har förklarat att hon ville ha ekonomisk ers...
 • RH 2006:20: Vårdnadshavare har inte rätt att påkalla förordnande av särskild företräd...
 • RH 2006:21: En arbetstagare som i ett bolags konkurs begärt betalning enligt lönegara...
 • RH 2006:22: Sedan mål om betalningsförläggande vid kronofogdemyndighet överlämnats ti...
 • RH 2006:23: Sedan huvudförhandling hade ställts in, underrättades en i målet förordna...
 • RH 2006:24: Fråga om omfattningen av en gemensamhetsanläggning för utfartsväg.
 • RH 2006:25: På ansökan av enskild har tingsrätten försatt ett brittiskt företag med f...
 • RH 2006:26: Den tilltalade är åtalad för rån enligt det s.k. motvärnsfallet då han ut...
 • RH 2006:27: A, som har en skuld till B efter att ha inhandlat narkotika, skall samman...
 • RH 2006:28: Påföljden för mord. Tidsbestämt straff eller livstidsstraff.
 • RH 2006:29: En man har dömts för grov kvinnofridskränkning till fängelse. Under prövo...
 • RH 2006:30: Straffbestämmelsen i 8 kap. 2 § 4 arbetsmiljölagen för den som utan gilti...
 • RH 2006:31: Hovrätten fördubblade av tingsrätten utdömt fängelsestraff för rån vid 13...
 • RH 2006:32: En 49-årig man dömdes till fyra års fängelse för våldtäkt mot en 14-årig...
 • RH 2006:33: Hovrätten har undanröjt en skyddstillsyn och dömt till fängelse för den s...
 • RH 2006:34: Hyresnämndsmål. Hyresgäster hade i strid med de allmänna ordningsreglerna...
 • RH 2006:35: Hyresnämndsmål. Hyresnämnden har bifallit hyresvärdens yrkande om att hyr...
 • RH 2006:36: I tvist om förlängning av jordbruksarrende ansågs förutsättningar för jor...
 • RH 2006:37: En arbetslöshetskassa har väckt talan mot en av sina medlemmar om betalni...
 • RH 2006:38: Konkursbos yrkande om ersättning för rådgivningskostnad har ogillats då k...
 • RH 2006:39: Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts inte ha rätt att få talan m...
 • RH 2006:40: Fråga om utvisning av EU-medborgare på grund av brott. Vid tillämpningen...
 • RH 2006:41: Påföljden villkorlig dom med samhällstjänst har tillämpats på en svensk m...
 • RH 2006:42: En bilfirma förbjöds genom ett tingsrättsbeslut att vid angivet vite anvä...
 • RH 2006:43: I ett avbetalningskontrakt rörande köp av en personbil har säljaren uppst...
 • RH 2006:44: Brottsrubricering och straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.
 • RH 2006:45: En tingsrätt har, trots att den ene av två vårdnadshavare inte delgivits...
 • RH 2006:46: Hyresnämndsmål. En av flera delägare i en fastighet har hyrt ut en lägenh...
 • RH 2006:47: Dator använd i barnfamilj har undantagits från utmätning.
 • RH 2006:48: Allmän domstol har ansetts ha behörighet att inom ramen för prövningen av...
 • RH 2006:49: Straffmätning vid flerfaldig brottslighet och återfall i brott.
 • RH 2006:50: En borgenär har ansökt om att en gäldenär skall försättas i konkurs och h...
 • RH 2006:51: En bank har inte ansetts ha klagorätt i ärende avseende utmätning av en g...
 • RH 2006:52: En tilltalad som vid tingsrätten dömts till överlämnande till vård inom s...
 • RH 2006:53: Åklagaren har yrkat ansvar för våldtäkt av en utvecklingsstörd kvinna på...
 • RH 2006:54: En juridisk person har ansetts berättigad till ersättning för sina rätteg...
 • RH 2006:55: En negativ fastställelsetalan om huruvida ett samboförhållande förelegat...
 • RH 2006:56: Åklagaren har ansökt om resning till förmån för den tilltalade och yrkat...
 • RH 2006:57: En student vid Teaterhögskolan deltog i ett samarbetsprojekt mellan Drama...
 • RH 2006:58: En dom på fängelse avkunnades vid rätten utan att den dömde var närvarand...
 • RH 2006:59: Chefredaktör, tillika ansvarig utgivare för en tidning, har fällts för br...
 • RH 2006:60: Hinder mot överflyttning av ett barn, som olovligen bortförts från Finlan...
 • RH 2006:61: Fråga om renhetsgraden (THC-halten), vid sidan om art och mängd narkotika...
 • RH 2006:62: Vid prövning enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har bevisningen ansett...
 • RH 2006:63: Åtal har ogillats på grund av att åklagaren inte lyckats motbevisa den ti...
 • RH 2006:64: Fängelsestraffets längd har för en artonåring som skall dömas för grovt n...
 • RH 2006:65: Målsägandebiträde har i mål angående vårdslöshet i trafik och vållande ti...
 • RH 2006:66: EU-bidrag för stöd av ekologiska produktionsformer respektive gårdsstöd h...
 • RH 2006:67: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på ett ensidigt ändrat avtalsvil...
 • RH 2006:68: Straffmätning och val av påföljd för en 17-åring som döms för bl.a. ett f...
 • RH 2006:69: Hovrätten har funnit en tingsrätt behörig att pröva en talan om skadestån...
 • RH 2006:70: Hyresnämndsmål. Tillstånd att förvärva hyresfastigheter har vägrats därfö...
 • RH 2006:71: Bötespåföljd har med stöd av 33 kap. 6 § sista stycket brottsbalken förkl...
 • RH 2006:72: Hyresnämndsmål. En hyresgäst har oprovocerat misshandlat en granne i trap...
 • RH 2006:73: En part tilläts vid tingsrätten med stöd av 35 kap. 14 § rättegångsbalken...
 • RH 2006:74: Gränsen till grovt brott för smuggling av det narkotiska preparatet Subut...
 • RH 2006:75: En förälder har dömts för egenmäktighet med barn, grovt brott. Barnet har...
 • RH 2006:76: I samband med avskiljande av de enskilda anspråken från ett brottmål fast...
 • RH 2006:77: Rätt till skadestånd efter för sen reklamation av brister vid överlåtelse...
 • RH 2006:78: I samband med fastighetsköp deponerade köparen handpenningen hos mäklaren...
 • RH 2006:79: En person har ådömts böter för rättegångsförseelse för att han uttalat si...
 • RH 2006:80: En person har arbetat som s.k. cracker inom ett internationellt nätverk m...
 • RH 2006:81: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:82: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:83: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:84: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:85: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:86: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:87: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:88: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:89: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:90: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:91: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:92: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:93: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:94: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:95: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:96: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:97: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:98: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:99: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:100: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:101: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:102: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:103: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:104: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:105: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:106: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:107: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:108: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:109: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:110: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:111: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:112: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:113: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:114: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:115: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:116: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:117: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:118: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:119: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:120: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:121: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:122: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:123: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:124: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:125: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:126: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:127: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:128: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:129: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:130: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:131: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:132: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:133: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:134: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:135: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:136: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2007:1: Bevisvärdering i belysning av bl.a. innehållet i rättsintyg i mål om ansv...
 • RH 2007:2: Företrädare för bolag som under två års tid och i ett mycket stort antal...
 • RH 2007:3: Åklagaren har vid åtal för grova bedrägerier gjort gällande att den tillt...
 • RH 2007:4: En gäldenär har beviljats skuldsanering men på grund av missbruk inte kun...
 • RH 2007:5: Straffmätning vid flera brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter...
 • RH 2007:6: Fråga om Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift är...
 • RH 2007:7: Straffmätning avseende brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kv...
 • RH 2007:8: Tre personer som varit häktade i tretton månader och en person som varit...
 • RH 2007:9: En man har dömts för grov kvinnofridskränknng mot sin hustru. Med hänsyn...
 • RH 2007:10: Tillgrepp i en självbetjäningsaffär med kassaspärr har inte ansetts som f...
 • RH 2007:11: Fråga om påföljd för 79-årig man som dömts för sexuellt övergrepp mot bar...
 • RH 2007:12: Den som delgetts misstanke om bokföringsbrott och försvårande av skatteko...
 • RH 2007:13: Fråga om antalet timmar ungdomstjänst för yngling som vid 16 års ålder gj...
 • RH 2007:14: Fråga om utvisning av EU-medborgare på grund av brott. Även fråga om påfö...
 • RH 2007:15: En inlinesåkare ramlade omkull på en gång- och cykelväg och skadade sig i...
 • RH 2007:16: En eritreansk medborgare har dömts för bl.a. våldtäkt i två fall till fän...
 • RH 2007:17: Synnerliga skäl har ansetts föreligga att på ansökan av gäldenären ändra...
 • RH 2007:18: Hyresnämndsmål. Vid bedömningen av om en hyresgäst har hyrt ut lägenheten...
 • RH 2007:19: Straffmätning vid grovt rattfylleri (framförande av tung lastbil med en a...
 • RH 2007:20: Arbetsmiljöansvarige på ett gruppboende har efter ett anmälningspliktigt...
 • RH 2007:21: Den tilltalade har innehaft bilder med barnpornografiskt innehåll, dels p...
 • RH 2007:22: Hovrätten har dömt till ansvar för bokföringsbrott bestående i underlåten...
 • RH 2007:23: Allmän domstol (tingsrätt) avvisade talan om skadestånd då den fann att t...
 • RH 2007:24: Vittnesförhör inför domstol med personer som inte uppgett sina namn har a...
 • RH 2007:25: Avstyckning från jordbruksfastighet har ansetts medföra olägenhet av bety...
 • RH 2007:26: Brand har uppstått till följd av att en kokplatta lämnats påslagen när en...
 • RH 2007:27: Återbetalning enligt 20 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring....
 • RH 2007:28: Yrkande om barns boende har framställts först i samband med överklagande...
 • RH 2007:29: Fråga om förutsättningar för att genom fastighetsreglering ändra ett vägs...
 • RH 2007:30: Fråga om fullföljdsrätt mot beslut om förskottsbetalning av utdelning i k...
 • RH 2007:31: Fråga om styrelseordförande, rektor och avdelningschef vid universitet ha...
 • RH 2007:32: Fråga om rätt till försäkringsersättning; Tolkning av försäkringsvillkor....
 • RH 2007:33: En person begärde att få utlämnat samtliga morddomar som en tingsrätt had...
 • RH 2007:34: Fråga om en stämningsansökan skall avvisas på grund av res judicata då ut...
 • RH 2007:35: Hos en person har påträffats vapen samt en stor mängd ammunition, en bato...
 • RH 2007:36: Fråga om fastighet mot fastighetsägarens bestridande kunde anslutas till...
 • RH 2007:37: Sedan den tilltalade ensam överklagat domen och återkallat samtycke till...
 • RH 2007:38: Hovrätt har ansett sig kunna meddela prövningstillstånd i brottmål i fråg...
 • RH 2007:39: Tilltalad, som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri (2,04 promille),...
 • RH 2007:40: Polisens förföljande av en personbil slutade med att personbilen kollider...
 • RH 2007:41: Tvist där ena maken gjorde gällande att hon vilseletts att underteckna et...
 • RH 2007:42: Oenighet mellan föräldrar om var barnet ska gå i skola har ansetts inte u...
 • RH 2007:43: Utformning av domslut i återvinningsmål.
 • RH 2007:44: Straffmätning i mål om olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott...
 • RH 2007:45: Narkotikabrott avseende Subutextabletter. Brottsrubricering och straffvär...
 • RH 2007:46: En tilltalad som dömts till ett kortvarigt fängelsestraff jämte utvisning...
 • RH 2007:47: Fråga om rättegångskostnadernas fördelning efter återkallelse av talan....
 • RH 2007:48: Fråga om viss verksamhet varit att bedöma som yrkesmässig förmedling av f...
 • RH 2007:49: I en butik utan kassaspärr eller larmbåge har en gärningsman tillgripit e...
 • RH 2007:50: Yrkande i mål om klander av skiljedom om förpliktande för skiljemännen at...
 • RH 2007:51: En polisman har under tjänstetid och iklädd polisuniform ställt frågor om...
 • RH 2007:52: Den allmänna bestämmelsen i 10 § preskriptionslagen (1981:130) om kvittni...
 • RH 2007:53: Fråga om påföljd för ungdom som dömts för stöld. Även fråga om reformatio...
 • RH 2007:54: En person väckte vid en tingsrätt talan mot ett bolag p.g.a. intrång i ha...
 • RH 2007:55: En tingsrättsordförande har ansetts inte ha någon laglig möjlighet att me...
 • RH 2007:56: En person som mot ersättning åtagit sig att vara ensam styrelseledamot i...
 • RH 2007:57: Fråga om påföljd för falsk angivelse.
 • RH 2007:58: En bil har använts som hjälpmedel vid transport av drygt 240 gram amfetam...
 • RH 2007:59: Framställande av falsk urkund genom att modern falskeligen tecknat fadern...
 • RH 2007:60: Offentlig försvarare har begärt ersättning för bl.a. två timmars väntetid...
 • RH 2007:61: Försökspunkten vid grovt narkotikabrott har inte ansetts uppnådd då någon...
 • RH 2007:62: Fråga huruvida försökspunkten vid rån har passerats.
 • RH 2007:63: En person som åtalades för mened har ansetts ha haft rätt att vägra yttra...
 • RH 2007:64: Kronofogdemyndighetens beslut att avslå ett yrkande om interimistiskt bes...
 • RH 2007:65: En jägare har skadeskjutit en älg inom eget jaktområde och därefter spåra...
 • RH 2007:66: Ett målsägandebiträde entledigades av tingsrätten efter att enskilda ansp...
 • RH 2007:67: Bryssel I-förordningens bestämmelser om domstols behörighet vid konsument...
 • RH 2007:68: En utmätningsgäldenär har fått tillgodogöra sig kostnad för amortering av...
 • RH 2007:69: Hovrätten har upphävt vissa av en tingsrätts förordnanden om sekretess i...
 • RH 2007:70: Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats...
 • RH 2007:71: Fastighetsreglering, som innebar att ett mindre land- och vattenområde sk...
 • RH 2007:72: Fråga om innebörden av vägtrafikregisterförordningens krav på att registr...
 • RH 2007:73: Förskott på ersättning till likvidator har godtagits som en civilrättslig...
 • RH 2007:74: Sedan nyttjanderättshavare beviljats inskrivning av nyttjanderätten har l...
 • RH 2007:75: Elev har under lektion utdelat ett slag med öppen hand som träffat lärare...
 • RH 2007:76: Tilltalads invändning om ansvarsfrihetsgrund har, trots att den inte motb...
 • RH 2007:77: Frivillig angivelse. Presumtion för fängelse med hänsyn till straffvärdet...
 • RH 2007:78: En talan grundad på ett förlikningsavtal har avvisats av tingsrätten därf...
 • RH 2007:79: Ansvar för insiderbrott enligt insiderstrafflagen (2000:1086) och gränsen...
 • RH 2007:80: Part som i ett vårdnadsmål har förfarit på ett sådant sätt som avses i 18...
 • RH 2007:81: Skäligheten av kostnadsräkning för lantmäteriförrättning har bedömts med...
 • RH 2007:82: Fråga om pokerspel som anordnats för medlemmarna i en förening varit att...
 • RH 2007:83: I samband med att en stiftelse, som ägare av en fastighet, upplät avverkn...
 • RH 2007:84: Den tilltalade har i en annan persons bostad från ett bord tagit upp en o...
 • RH 2007:85: Fråga i visst fall om ett narkotikabrott bestående i innehav av fyra tabl...
 • RH 2007:86: Fråga om beaktande av andra omständigheter än mängd och art narkotika vid...
 • RH 2007:87: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:88: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:89: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:90: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:91: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:92: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:93: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:94: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:95: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:96: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:97: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:98: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:99: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:100: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:101: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:102: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:103: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:104: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:105: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:106: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:107: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:108: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:109: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2008:1: Hyresnämndsmål. Synnerliga skäl har inte ansetts tala emot att slopa förh...
 • RH 2008:2: Hyresnämndsmål. Ett villkor i hyresavtal om att de persienner som finns i...
 • RH 2008:3: En person har samma dag som han villkorligt frigavs från avtjänande av fä...
 • RH 2008:4: Svensk domstol har ansetts behörig att med stöd av artikel 5.3 Luganokonv...
 • RH 2008:5: Tingsrätten har handlagt en begäran om undanröjande av skyddstillsyn och...
 • RH 2008:6: Våldtäkt innefattande vaginalt samlag har ansetts normalt innebära en så...
 • RH 2008:7: Övergrepp i form av olaga hot och misshandel har bedömts inte vara av såd...
 • RH 2008:8: Hinder p.g.a. res judicata har ansetts föreligga mot att ta upp yrkande o...
 • RH 2008:9: Svensk domsrätt har - med stöd av 10 kap. 3 § rättegångsbalken och utan h...
 • RH 2008:10: Påföljd har bestämts till s.k. fortsatt skyddstillsyn jämte förordnande o...
 • RH 2008:11: Dopningsbrott bestående i innehav för eget bruk har, trots relativt stora...
 • RH 2008:12: Tingsrätten har dömt en irakisk medborgare, som beviljats permanent uppeh...
 • RH 2008:13: Bestämmelsen i 12 kap. 4 § RB om jäv för motpartsombud har ansetts ge utt...
 • RH 2008:14: Fängelsestraffet för grov narkotikasmuggling har satts ner avsevärt med h...
 • RH 2008:15: En man har dömts för framkallande av fara för annan bestående i att han h...
 • RH 2008:16: Efter att domen i ett brottmål har överklagats till hovrätten har hovrätt...
 • RH 2008:17: Fråga om val mellan tidsbestämt och livstidsstraff för mord. Omständighet...
 • RH 2008:18: Beläggning av en ca 200 meter lång samfälld grusväg med mjukbitumenstabil...
 • RH 2008:19: Sedan en misstänkt för bl.a. grovt narkotikabrott släppts på grund av pro...
 • RH 2008:20: Enbart den omständigheten att det saknas utredning om renhetsgraden av na...
 • RH 2008:21: Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåta...
 • RH 2008:22: Fråga om ansvar enligt vapenlagen för en person som mottagit vapen för fö...
 • RH 2008:23: Åklagare yrkade ansvar på en kvinna för våld mot tjänsteman och våldsamt...
 • RH 2008:24: I mål om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ett flerta...
 • RH 2008:25: I den mån skuldsaneringslagen (2006:548) inte ställer upp någon tidsfrist...
 • RH 2008:26: Fråga om lagliga förutsättningar förelegat för överlämnande för lagföring...
 • RH 2008:27: Kort förflyttning av personbil har bedömts som rattfylleri av normalgrade...
 • RH 2008:28: Fråga om förutsättningar för förordnande av boutredningsman enligt 8 § fö...
 • RH 2008:29: För hävning av varumärkesregistrering med stöd av 14 § första stycket 7 v...
 • RH 2008:30: Yrkande om dröjsmålsränta på ersättning för arbete som god man och däreft...
 • RH 2008:31: En person har transporterat asfalt i en lastbil som saknat fungerande fär...
 • RH 2008:32: En bil tillhörig ett företag har uppställts i strid med gällande parkerin...
 • RH 2008:33: Frågan om en ställföreträdare - god man eller förvaltare - kan föra sin h...
 • RH 2008:34: Påföljden för en 19-åring, som dömts för mord, har bestämts till fängelse...
 • RH 2008:35: Ett schweiziskt bolag har tecknat proprieborgen för ett svenskt aktiebola...
 • RH 2008:36: En barnskötare som stängt in ett femårigt barn i ett rum och under en kor...
 • RH 2008:37: Jordbruksarrende. Arrendatorer har inte tillåtits att överlåta en arrende...
 • RH 2008:38: Bevakningsförfarande i konkurs har inte ansetts nödvändigt, trots viss ut...
 • RH 2008:39: Innehav av ett "prydnadsvapen" från 1800-talet har bedömts som ringa vape...
 • RH 2008:40: En linjebussförare har i tjänsten sexuellt ofredat en sextonårig flicka g...
 • RH 2008:41: En man har otillbörligt utnyttjat att en kvinna på grund av sömn befunnit...
 • RH 2008:42: Vittne uteblev och hördes vid en senare, sedan tidigare inplanerad förhan...
 • RH 2008:43: Trots att målsägandens berättelse framstått som både trovärdig och tillfö...
 • RH 2008:44: En hyresvärd sade upp ett hyresavtal med en lokalhyresgäst för villkorsän...
 • RH 2008:45: Fråga om skälig orsak för god man enligt samäganderättslagen (1904:48 s.1...
 • RH 2008:46: Ett skogsföretag avverkade skog på en fastighet, vilket innebar ett intrå...
 • RH 2008:47: Frist för väckande av talan enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken o...
 • RH 2008:48: Fråga om gränsen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden be...
 • RH 2008:49: Innehav av två tabletter Subutex á 8 mg har bedömts som ringa narkotikabr...
 • RH 2008:50: Hyresnämndsmål. Bostadsrättsförening har innan den förvärvat hyresfastigh...
 • RH 2008:51: Överförmyndare har godkänt årsräkning från god man avseende godmanskap en...
 • RH 2008:52: Kravet på utredningen när parterna begär äktenskapsskillnad utan betänket...
 • RH 2008:53: Eftersom lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt för sin tillämplighet föru...
 • RH 2008:54: En man förs bort i en bil, misshandlas och krävs på pengar. I målet mot t...
 • RH 2008:55: En advokat som vidtalats som ombud till en huvudförhandling i ett tvistem...
 • RH 2008:56: En samfällighetsförenings beslut att godkänna styrelsens resultat- och ba...
 • RH 2008:57: I ett utmätningsmål gör gäldenären invändning om preskription. I målet up...
 • RH 2008:58: Butikskontrollant har handlat på ett sätt som ansetts gå utöver rätten en...
 • RH 2008:59: Köp av sexuella tjänster som förmedlats genom organiserad prostitution ha...
 • RH 2008:60: Tryckfrihetsmål. En lokalt känd journalist och företagare har genom hemsi...
 • RH 2008:61: En konkursförvaltare har under handläggningen av konkursen betalat massak...
 • RH 2008:62: En ledamot i en socialnämnd har i samband med beslut om yttrande till en...
 • RH 2008:63: En person som meddelats näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsf...
 • RH 2008:64: Sakutmätning kunde ske av gäldenärs banktillgodohavande - som i allt väse...
 • RH 2008:65: Förbudet att överklaga en hovrätts avgörande i mål om interimistiskt föro...
 • RH 2008:66: En person som varit intagen på en LVM-institution har innehaft och brukat...
 • RH 2008:67: Sedan tingsrätten avvisat åklagarens stämningsansökan på grund av delgivn...
 • RH 2008:68: Vid utmätning har merkostnader som avses med, men inte täcks av, handikap...
 • RH 2008:69: Innehav i överlåtelsesyfte av 107 gram kokain med en halt av cirka 8 proc...
 • RH 2008:70: Borgenär ansågs ha visat att preskriptionsavbrott skett genom att åberopa...
 • RH 2008:71: Kort förflyttning av personbil där föraren haft en alkoholkoncentration i...
 • RH 2008:72: Tingsrätten ogillade ett åtal för brott mot lagen om brandfarliga och exp...
 • RH 2008:73: Tillgrepp har bedömts som snatteri trots att det avsett egendom som hade...
 • RH 2008:74: En ideell förening, som enligt sina stadgar hade till uppgift att anskaff...
 • RH 2008:75: Fråga om hur ersättning åt tolk skall bestämmas avseende dels arvode och...
 • RH 2008:76: Fråga om uppsåtsbedömning vid åtal för försök till mord (knivstick i mage...
 • RH 2008:77: Inskrivningsmyndigheten ansågs ha gjort rätt när den antecknade en bostad...
 • RH 2008:78: Fråga om vad som avses med skada som utgångspunkt för när preskriptionsti...
 • RH 2008:79: En person har dömts för brottet köp av sexuell handling av barn. Fråga om...
 • RH 2008:80: Begäran om att advokat med verksamhet på ort utanför den handläggande dom...
 • RH 2008:81: I mål om hastighetsöverträdelse uppstår fråga om en nödsituation upphört...
 • RH 2008:82: Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikabrott (Bromo-Dragonfly).
 • RH 2008:83: När olika förrättningsåtgärder stått till buds vid lantmäterimyndighetens...
 • RH 2008:84: Fråga vid prövning av åtal för våldtäkt om målsäganden befunnit sig i ett...
 • RH 2008:85: Fastställelsetalan avseende rätt till ersättning av staten för ideell ska...
 • RH 2008:86: En person har ställt sitt bankkonto till förfogande för annan på sätt som...
 • RH 2008:87: Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt...
 • RH 2008:88: Fråga om försäljning via Internet varit sådan att den är att anse som när...
 • RH 2008:89: Val av påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning.
 • RH 2008:90: Fråga i det s.k. Rödebymålet om tilltalad varit i sådan grad medveten om...
 • RH 2008:91: Skuldsanering.
 • RH 2008:92: Skuldsanering.
 • RH 2008:93: Skuldsanering.
 • RH 2008:94: Skuldsanering.
 • RH 2008:95: Skuldsanering.
 • RH 2009:1: Kravet på prövningstillstånd i hovrätt har ansetts omfatta ett bötesbrott...
 • RH 2009:2: Frågan om återreseförbudets längd vid utvisning av 18-årig yngling som dö...
 • RH 2009:3: Genom dom beslutade tingsrätten bl.a. att vårdnaden om barn skulle anfört...
 • RH 2009:4: En person har underlåtit att till tullbehandling anmäla 395 ml opiumlösni...
 • RH 2009:5: Sökanden har inte ansetts kunna överklaga ett utslag i ett mål om betalni...
 • RH 2009:6: Vid intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen har sökanden bev...
 • RH 2009:7: En tidningsartikel m.m. av en journalistpraktikant har använts utöver vad...
 • RH 2009:8: Sedan tingsrätten lagt upp ett tvistemål till handläggning enligt allmänn...
 • RH 2009:9: Återställande av försutten tid. En offentlig försvarare glömde att för de...
 • RH 2009:10: Trots att begäran om överlämnande till tingsrätt av mål om betalningsföre...
 • RH 2009:11: Uppsåt till sexuellt ofredande har inte ansetts föreligga hos en person s...
 • RH 2009:12: Den dömde har förhållit sig helt passiv när Kriminalvården sökt kontakt m...
 • RH 2009:13: Beviskrav och bevisvärdering, särskilt med avseende på fall med motbevisn...
 • RH 2009:14: Fråga om påföljdsval enligt den nya lagstiftningen i 30 kap. 6 § brottsba...
 • RH 2009:15: I tingsrätten dömdes J.T. för försök till mord och R.T. för att han undan...
 • RH 2009:16: Läkare lät samla in pengar från leverantörsföretag för personalresa. Dömd...
 • RH 2009:17: En man som tidigare bedrev tvätteriverksamhet hade i verksamheten tillstå...
 • RH 2009:18: Ett fotografi har ansetts åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt 1 § uppho...
 • RH 2009:19: Vid utmätning av pension har det funnits särskilda skäl att vid bestämman...
 • RH 2009:20: Sedan en gärningsman tagit ett par skor från en butik har han lämnat buti...
 • RH 2009:21: Hovrätten har funnit att en person som gjort sig skyldig till bl.a. förmö...
 • RH 2009:22: Efter det att åklagaren lagt ned förundersökningen har målsäganden genom...
 • RH 2009:23: Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder för lagföring har bevi...
 • RH 2009:24: Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt fem kravbrev till en gäldenär....
 • RH 2009:25: Fråga om ersättning för arbete utfört samma dag, men innan ansökan om rät...
 • RH 2009:26: Att alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppgått till i det närmaste...
 • RH 2009:27: En planering, som innebär att den dömde ska vistas vid ett motivations- o...
 • RH 2009:28: Fråga om hyreslägenhet på grund av brand skulle anses så förstörd att hyr...
 • RH 2009:29: Information som lämnats vid ett styrelsemöte i ett aktiebolag om att bola...
 • RH 2009:30: Storleken av företagsbot vid miljöbrott.
 • RH 2009:31: Förare har parkerat sin bil på en parkeringsplats, som enligt en skylt på...
 • RH 2009:32: Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende...
 • RH 2009:33: Kvinnan i ett äktenskap har tillerkänts kvarsittanderätten till den villa...
 • RH 2009:34: Fråga om busschaufför som somnat vid ratten gjort sig skyldig till grov v...
 • RH 2009:35: Ett beslut om att inrätta en gemensamhetsanläggning som vunnit laga kraft...
 • RH 2009:36: Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarlig...
 • RH 2009:37: Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot v...
 • RH 2009:38: Hovrätten har funnit att det krävs prövningstillstånd för prövning av öve...
 • RH 2009:39: En domares engagemang på immaterialrättens område, bl.a. genom medlemskap...
 • RH 2009:40: Tingsrätten dömde den tilltalade för förolämpning med anledning av en tex...
 • RH 2009:41: Yrkande om företagsbot gentemot ett s.k. faktureringsbolag har ogillats....
 • RH 2009:42: Hyresnämndsmål. Hyresfastighet har överlåtits via s.k. paketering i aktie...
 • RH 2009:43: Hyresnämndsmål. När hyresgästen avlidit och dödsboet inträtt i hyresavtal...
 • RH 2009:44: Ingen av makarna har tillerkänts kvarsittningsrätt enligt 14 kap. 7 § äkt...
 • RH 2009:45: Två 16-åriga flickor har på en s.k. chattsida med en annan persons inlogg...
 • RH 2009:46: Fosterföräldrars bristande ledning och tillsyn av underårigas arbete med...
 • RH 2009:47: Fråga om lämnat samtycke av den som utsatts för misshandel medför att gär...
 • RH 2009:48: En jägare har i samband med älgjakt dödat en varg inför ett befarat angre...
 • RH 2009:49: I mål om klander av bodelning har den ena maken åberopat ett äktenskapsfö...
 • RH 2009:50: Tingsrätten har avgjort ett dispositivt tvistemål vid huvudförhandling me...
 • RH 2009:51: Forum enligt 10 kap. 5 § rättegångsbalken (s.k. forum negotii). När ett l...
 • RH 2009:52: Åtal mot ett bolags ägare för förseelse mot trafikförordningen har ogilla...
 • RH 2009:53: Åtal för hastighetsöverträdelse har ogillats eftersom förseelsen bedömts...
 • RH 2009:54: Underlåtenhet att upprätta årsredovisning i ett sedan många år vilande ak...
 • RH 2009:55: I mål om klander av skiljedom bedöms frågor om preklusion enligt 34 § and...
 • RH 2009:56: Åtal mot en person för stämpling till grov misshandel har ogillats på den...
 • RH 2009:58: Hyresnämndsmål. Fråga om ansökan om dispens från hembudsskyldighet enligt...
 • RH 2009:59: En person har haft redovisningsmedel insatta på bankkonto i fyra dagar. T...
 • RH 2009:60: Obehörigt kvarstannande i en skolas allmänna utrymmen har ansetts utgöra...
 • RH 2009:61: Målsägandeförhör per telefon har ansetts olämpligt i mål om ansvar för fö...
 • RH 2009:62: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetam...
 • RH 2009:63: Förordnande av tillsynsman vid företagsrekonstruktion.
 • RH 2009:64: En hyresvärd har anmodat ett konkursbo att ställa en hyreslokal till hyre...
 • RH 2009:65: Sedan det befunnits att en skada i visst fall i och för sig uppkommit i f...
 • RH 2009:66: Fråga om en i köpekontrakt från år 1934 intagen garanti kan anses ha verk...
 • RH 2009:67: En 13-årig skolelev, som under en träslöjdslektion kränkts av sin slöjdlä...
 • RH 2009:68:      
 • RH 2009:69: Det har inte ansetts motiverat att i ett ärende om utmätning av lös egend...
 • RH 2009:70: Genom en uppgift i ett hyresavtal får hyresvärden anses ha utfäst att läg...
 • RH 2009:71: En förare av en 24-fot nöjesbåt med 300 hk motor har dömts för grovt sjöf...
 • RH 2009:72: En spansk konkursförvaltning ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkstä...
 • RH 2009:73: Vid tingsrätten väckt talan, som föranlett dom och överklagande av densam...
 • RH 2009:74: Innebörden av kravet på omedelbart samband i 12 kap. 6 § tredje stycket j...
 • RH 2009:75: Två män har fällts till ansvar för olovlig försäljning av en flaska inneh...
 • RH 2009:76: Fråga huruvida talan får föras mot övervakningsnämnds beslut.
 • RH 2009:77: En person har dömts för mord på ett barn. Fråga om beloppets storlek vid...
 • RH 2009:78: Barnpornografibrott bestående i att den tilltalade fotograferat (skildrat...
 • RH 2009:79: Tingsrätten har avvisat förhör med vittnen som befinner sig utomlands och...
 • RH 2009:80: Skadeståndstalan enligt 2 kap. 18 § regeringsformen väcktes mot staten ge...
 • RH 2009:81: En maskerad man har, genom att hota en snabbköpskassörska med en rörtång,...
 • RH 2009:82: Ägaren till ett kraftverk med damm i en å har rensat dammens botten och i...
 • RH 2009:83: Innehavaren av ett USB-minne, i vilket lagrats mer än tusen kontokortsnum...
 • RH 2009:84: En offentlig försvarare har inte tillerkänts ersättning för den extra tid...
 • RH 2009:85: Ett målsägandebiträde har promenerat från advokatkontoret till en huvudfö...
 • RH 2009:86: Vid prövning av talan om ansvar och skadestånd p.g.a. grovt förtal i tryc...
 • RH 2009:87: Huvudregeln i Luganokonventionens artikel 2, innebärande att svarandens h...
 • RH 2009:88: Ledningsrätt för en teleoperatör har upplåtits i bl.a. en befintlig mobil...
 • RH 2009:89: Sedan ett bolag varit föremål för företagsrekonstruktion och lämnat ett a...
 • RH 2009:90: Vid antagningen till veterinärprogrammet höstterminerna åren 2006 och 200...
 • RH 2009:91: Klander av skiljedom. Fråga om hovrättens beslut att medge anstånd med an...
 • RH 2009:92: Ny ställföreträdare, som utsetts vid bolagsstämma, har inte ansetts kunna...
 • RH 2009:93: Luftfartssabotage. Fråga om innebörden av rekvisitet "åtgärd som är ägnad...
 • RH 2009:94: Underlåtenhet att i aktiebolag inom föreskriven tid upprätta årsredovisni...
 • RH 2009:95: I mål om försäkringsersättning avseende bilolycka på tävlingsbana uppkomm...
 • RH 2009:96: Hovrätten har, till följd av att partiellt prövningstillstånd beviljats a...
 • RH 2009:97: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:98: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:99: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:100: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:101: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:102: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:103: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:104: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:105: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:106: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:107: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:108: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:109: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:110: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:111: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:112: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:113: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:114: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:115: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:116: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:117: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:118: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:119: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:120: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:122: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:123: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:124: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:125: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:126: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:127: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:128: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:129: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:130: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:131: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:132: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:133: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:134: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:135: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:136: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:137: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:138: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:139: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:140: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:141: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:142: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:143: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:144: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:145: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:146: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:147: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:148: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:149: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:150: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:151: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:152: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:153: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:154: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:155: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:156: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:157: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:158: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2010:1: Fråga om arvode och utgiftsersättning till god man i visst fall ska betal...
 • RH 2010:2: Fråga om straffmätning för mord.
 • RH 2010:3: Tilltalad, som transporterat narkotika i bil vid färd från Lettland till...
 • RH 2010:4: Konkursförvaltare har, med begränsad framgång, lagt ned arbete på att sök...
 • RH 2010:5: Förhållandet mellan en journalist/jurist och ett mediabolag har reglerats...
 • RH 2010:6: Hovrätten har funnit att en man som penetrerat en sovande kvinnas slida m...
 • RH 2010:7: Hovrätten har förordnat om inhibition av en dom på skyddstillsyn med samh...
 • RH 2010:8: Vid flerfaldig brottslighet avseende narkotikasmuggling bör enbart den om...
 • RH 2010:9: En man, som i syfte att kontrollera om hans dotter var oskuld, stoppat si...
 • RH 2010:10: I ett utsökningsmål gjorde gäldenären invändning om hinder mot verkställi...
 • RH 2010:11: Fråga i visst fall om narkotikabrott, bestående i hantering av Oxycontin-...
 • RH 2010:12: Hovrätten har funnit att en drygt 40 år gammal man som vid flera tillfäll...
 • RH 2010:13: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i ett konkursärende som avs...
 • RH 2010:14: Anmärkningsfrist i konkurs har på yrkande av konkursförvaltaren förlängts...
 • RH 2010:15: Tingsrätten har, utan att motivera sitt beslut, förordnat annan till offe...
 • RH 2010:16: Målsäganden och den tilltalade i ett brottmål hade tidigare varit parter...
 • RH 2010:17: En misstänkt begärde före åtals väckande att offentlig försvarare skulle...
 • RH 2010:18: Ränta på inkassokostnad?
 • RH 2010:19: Trots att en borgenär sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under de...
 • RH 2010:20: Ett bolag, som förvärvat en fordran och denuntierat gäldenären därom, bev...
 • RH 2010:21: Fråga om bestämmelsen i 10 kap. 8 § rättegångsbalken är tillämplig på ino...
 • RH 2010:22: Hovrätten har funnit att polismän som i samband med en handräckning blivi...
 • RH 2010:24: Två 15-åringar som genomfört samlag och andra sexuella handlingar med 12-...
 • RH 2010:25: En tvistig fordran har blivit föremål för förlikning mellan parterna förs...
 • RH 2010:26: Åtal för grovt rattfylleri har efter invändning om s.k. eftersupning ogil...
 • RH 2010:27: Befattning med 26,7 gram metedron har bedömts som grovt narkotikabrott....
 • RH 2010:28: Sekretess. Tingsrätten har till part lämnat ut processmaterial med förbeh...
 • RH 2010:29: Efter det att en gärningsman begått ett fullbordat häleri för vilket pres...
 • RH 2010:30: Vid bedömning av konkurrerande skadeorsaker i mål om trafikskadeersättnin...
 • RH 2010:31: Fråga om tillämplig lag vid bodelning mellan kvinna, född i Burma men vid...
 • RH 2010:32: En medlem i en bostadsrättsförening har inte på föreskrivet sätt tillstäl...
 • RH 2010:33: Skadevållaren har genom att hälla ut motorolja förorsakat fläckar på en h...
 • RH 2010:34: Två personer, 21 respektive 22 år, har tagit med sig två 16-åriga pojkar...
 • RH 2010:35: Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43...
 • RH 2010:36: Tillstånd till hemlig teleövervakning och hemlig teleavlyssning. - Anm.:...
 • RH 2010:37: I mål där den tilltalade dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § tredje styc...
 • RH 2010:38: Åtal för bruk av narkotika i Danmark har ogillats, eftersom gärningen int...
 • RH 2010:39: Vid prövning av arvode till konkursförvaltare för nedlagt arbete på brott...
 • RH 2010:40: Uppsägning av avtal på obestämd tid (s.k. tillsvidareavtal) om vattenleve...
 • RH 2010:41: Påföljden för mord och grovt vapenbrott har bestämts till fängelse 18 år....
 • RH 2010:42: En hyresgäst har underlåtit att inställa sig till sammanträde vid hyresnä...
 • RH 2010:43: Ett dödsbo har ålagts skyldighet att stå för kostnaderna för den avlidnes...
 • RH 2010:44: Fråga om domstols kontroll av om en per e-post skickad återkallelse av st...
 • RH 2010:45: Åtal för bidragsbrott genom underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden...
 • RH 2010:46: Påföljden för grov fridskränkning bestämdes till skyddstillsyn (och fänge...
 • RH 2010:47: Koppleriverksamhet har med hänsyn till planering, organisation och yrkesm...
 • RH 2010:48: En anbudsgivare i en offentlig upphandling som inte visat rimlig aktsamhe...
 • RH 2010:49: Fråga om preskriptionstidens längd för en fordran grundad på övertrasseri...
 • RH 2010:50: Offentlig försvarare har på begäran förordnats för en person misstänkt fö...
 • RH 2010:51: Förare har återlämnat en lånad bil till ägaren genom att parkera den på p...
 • RH 2010:52: Make har vid svensk domstol ansökt om äktenskapsskillnad utan betänketid...
 • RH 2010:53: Fråga om avkastning enligt 4 kap. 10 § jordabalken
 • RH 2010:54: En kort transport av narkotika i landet efter ett fullbordat smugglingsbr...
 • RH 2010:55: En tilltalad har gjort sig skyldig till brottslighet med ett samlat straf...
 • RH 2010:56: Allmän domstol har inte ansetts behörig att pröva tvist om betalningsskyl...
 • RH 2010:57: Hittegodslagen har inte ansetts vara tillämplig på en båt som legat på en...
 • RH 2010:58: Parkeringsanmärkning. En bilist har anträffat sin bil täckt av snö och gå...
 • RH 2010:59: En gäldenär som är sambo med en välbeställd person har inte beviljats sku...
 • RH 2010:60: Domstolsverkets brottmålstaxa är inte tillämplig i mål om undanröjande av...
 • RH 2010:61: Fråga om tillämpning av utmätningsordningen enligt 4 kap. 3 § utsökningsb...
 • RH 2010:62: En av polisen genomförd bevisprovokation har ansetts inte innebära att rä...
 • RH 2010:63: Hovrätten har funnit att det inte förelegat tillräckliga skäl att jämka l...
 • RH 2010:64: Fråga om straffmätning för mord.
 • RH 2010:65: Fråga om beräkning av dröjsmålsränta vid kronofogdemyndighets verkställig...
 • RH 2010:66: En nyemission i ett aktiebolag blev ogiltig p.g.a. att den inte registrer...
 • RH 2010:67: Stockholms tingsrätt har ansetts vara en sådan särskild domstol som avses...
 • RH 2010:68: En konkursgäldenär har under pågående konkurs väckt talan mot annan om eg...
 • RH 2010:69: Fråga om ansvarsfrihet för stöld. Tilltalad har tillgripit en tröja men i...
 • RH 2010:70: I ärende om tvångsförsäljning av bostadsrätt p.g.a. att nyttjanderätten f...
 • RH 2010:71: En nybildad bostadsrättsförenings styrelse beslutade att insatserna för b...
 • RH 2010:72: En utländsk juridisk person, som enligt lagen om skyldighet för utländska...
 • RH 2010:73: Straffmätning vid sjöfylleri
 • RH 2010:74: En person har fört bil med en alkoholkoncentration i blodet som efter kör...
 • RH 2010:75: Luganokonventionen har inte ansetts tillämplig på en negativ fastställels...
 • RH 2010:76: Bestämmelserna om 7 kap. 13 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614)...
 • RH 2010:77: Fråga vid straffmätning om den tilltalade - en utomeuropeisk medborgare,...
 • RH 2010:78: En tilltalad som tillgripit en telefon från en person i samband med att h...
 • RH 2010:79: En trettioårig man har under överfallsliknande omständigheter sexuellt of...
 • RH 2010:80: En yrkeschaufför som kastat bort ett färdskrivardiagramblad till sin last...
 • RH 2010:81: En gärning har bedömts som grovt rattfylleri och påföljden bestämts till...
 • RH 2010:82: Vid tillämpning av bestämmelserna om beneficium har en andel i en investe...
 • RH 2010:83: Kravet i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) på att en näringsidk...
 • RH 2010:84: Hyresnämndsmål. En hyresgäst har vid ett telefonsamtal med en hos hyresvä...
 • RH 2010:85: En vårdnadshavare, som påståtts olovligen ha bortfört ett barn från annat...
 • RH 2010:86: Hovrätten har funnit att ägaren till en Volvo V70 värd 175 000 kr och utr...
 • RH 2010:87: Fråga om skälig ersättning till god man enligt lagen (2005:429) om ensamk...
 • RH 2010:88: Medförmyndare har ansetts kunna förordnas att ensam förvalta underårigs t...
 • RH 2010:89: Socialnämnd i tidigare vistelsekommun har ansetts vara behörig att väcka...
 • RH 2010:90: Tillämpning av artikel 17 i 1988 års Luganokonvention (jfr artikel 23 i n...
 • RH 2010:91: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:92: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:93: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:94: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:95: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:96: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:97: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:98: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:99: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:100: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:101: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:102: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:103: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:104: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:105: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:106: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:107: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:108: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010-109: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:110: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:111: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:112: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:114: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:115: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:116: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:117: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:118: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:119: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:120: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:121: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:122: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:123: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:124: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:125: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:126: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:127: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:128: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:129: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:130: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:131: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:132: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:133: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:134: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:135: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:136: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:137: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:138: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:139: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:140: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:141: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:142: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:143: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:144: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:145: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:146: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:147: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:148: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:149: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:150: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:151: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:152: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:154: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:155: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:156: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:157: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:158: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:159: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:160: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:161: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:162: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:163: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:164: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:165: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:166: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:167: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:168: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:169: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:170: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:171: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:172: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:173: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:174: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:175: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:176: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:177: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:178: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:179: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010 :180: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:181: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:182: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:183: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:184: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:185: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:186: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:187: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:188: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:189: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:190: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:191: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:192: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:193: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:194: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:195: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH2010:196: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:197: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:198: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:199: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:200: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2011:1: Tingsrättens underlåtenhet att inhämta erforderlig utredning i påföljdsfr...
 • RH 2011:2: Efter förlikning har svaranden förlorat sin rätt att ensidigt begära dom....
 • RH 2011:3: Sexuell handling har ansetts jämförlig med samlag.
 • RH 2011:4: I mål om våld mot tjänsteman m.m. har tingsrätten funnit att saken kunnat...
 • RH 2011:5: Att kalla en jämnårig skolelev för "jävla negerfitta" har bedömts utgöra...
 • RH 2011:6: Fråga om en rättssökande, som beviljats rättshjälp, har rätt att få försk...
 • RH 2011:7: Bestämmelsen i 3 kap. 25 § trafikförordningen (1998:1276), som uppställer...
 • RH 2011:8: När en person som varit frihetsberövad under beaktansvärd tid döms till s...
 • RH 2011:9: En tilltalad har gjort sig skyldig till brottslighet med ett samlat straf...
 • RH 2011:10: Ett ombud som vid tingsrätten skrivit svaromål på engelska språket och dä...
 • RH 2011:11: På grund av ändringar som hade gjorts i yrkestrafikförordningen har det a...
 • RH 2011:12: Fråga om återställande av försutten tid när försvarare av misstag inte öv...
 • RH 2011:13: Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen av 9 kap. 16 § bostadsrättslagen (...
 • RH 2011:14: Åtal för hastighetsöverträdelse har ogillats på grund av att platsprotoko...
 • RH 2011:15: Fråga om vad som kan omfattas av "omständigheterna i övrigt" vid beviljan...
 • RH 2011:16: En tilltalad har, med hänsyn till de speciella omständigheter som föreleg...
 • RH 2011:17: Godkännande av föreläggande av ordningsbot - avseende brukande av personb...
 • RH 2011:18: Fråga huruvida vitesklausul är oskälig enligt 36 § avtalslagen.
 • RH 2011:19: I två fall av djurplågeri, där gärningsmännen uppsåtligen utsatt två kani...
 • RH 2011:20: En konsument har ingått ett abonnemangsavtal på bestämd tid med en näring...
 • RH 2011:21: Föreslagen offentlig försvarare har meddelats positivt förhandsbesked i f...
 • RH 2011:22: Fråga om påföljd för rån, särskilt om tillämpning av 29 kap. 1 § andra st...
 • RH 2011:23: Grov skadegörelse har ansetts inte vara brott av sådan art att det finns...
 • RH 2011:24: Två personer har som styrelseledamot, först den ene, sedan den andre, dri...
 • RH 2011:25: Tingsrätten har i ett ordinärt tvistemål försummat att döma ut ränta på r...
 • RH 2011:26: Efter återförvisning av mål till arrendenämnden i tvist om villkorsändrin...
 • RH 2011:27: Ansvar för tjänstefel för en chef inom socialtjänsten som, vid tillämpnin...
 • RH 2011:28: En person har dömts för misshandel av en f.d. sambo i hennes bostad och f...
 • RH 2011:29: Olovlig framställning av 21,1 gram cannabis med låg THC-halt har bedömts...
 • RH 2011:30: Fråga om en domares agerande och uttalande i samband med enskilda förlikn...
 • RH 2011:31: Förare av polisbil, som dagtid på gator i centrala Stockholm med påslagna...
 • RH 2011:32: Hyresnämndsmål. Hyresvärdens planerade förbättringsarbeten, som enligt up...
 • RH 2011:33: Tilltalad, som inställt sig till huvudförhandling i hovrätten, har fått a...
 • RH 2011:34: För innehav och transport av 6 580 gram amfetamin har tingsrätten dömt ti...
 • RH 2011:35: Identifikationsbevisning - i form av målsägandenas utpekanden av den till...
 • RH 2011:36: Den för åklagaren avgörande bevisningen i ett mål utgjordes av ett vittne...
 • RH 2011:37: Ersättning till tolk för utlägg (reskostnad) har inte ansetts kunna räkna...
 • RH 2011:38: En man avled och efterlämnade som dödsbodelägare sin hustru och ett barn...
 • RH 2011:39: Part, som fått fullt bifall till sina yrkanden i tingsrätten, har i ärend...
 • RH 2011:40: Fråga om skadegörelse som begåtts nattetid och riktat sig mot målsäganden...
 • RH 2011:41: Förutsättningar för att bevilja skuldsanering en andra gång har inte före...
 • RH 2011:42: Skadeståndstalan efter brand som vållats av 15-åring, fråga om försäkring...
 • RH 2011:43: Fråga om det funnits särskilda skäl enligt 34 § fjärde stycket trafikskad...
 • RH 2011:44: Vid bestämmande av underhållsbidrag till barn har en deltidsarbetande för...
 • RH 2011:45: Straffvärdebedömning i narkotikamål avseende JWH-018.
 • RH 2011:46: Återkrav av arbetslöshetsersättning har ansetts inte röra sig om en konsu...
 • RH 2011:47: Hovrätten har funnit att det vid stämningsmannadelgivning, när delgivning...
 • RH 2011:48: En 13 år och 8 månader gammal flicka som haft frivilligt samlag med en 15...
 • RH 2011:49: En person som har dömts till fängelse i tio år för grovt narkotikabrott o...
 • RH 2011:50: Användning av förenklad delgivning har ansetts olämpligt när personen som...
 • RH 2011:51: Begreppet "utländsk medborgare" i 1 § lagen (1980:307) om skyldighet för...
 • RH 2011:52: Arbetsgivare har vid betalning av allmänt skadestånd innehållit viss del...
 • RH 2011:53: Eftersom skälig anledning anta att syftet med en företagsrekonstruktion i...
 • RH 2011:54: En näringsidkares underlåtenhet att förebygga miljöbrott i verksamheten h...
 • RH 2011:55: Fråga om beviskrav i mål om förverkande. Även fråga om tappande part vid...
 • RH 2011:56: En personbil, som inhandlats i Tyskland, fick efter registrering i Sverig...
 • RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattnin...
 • RH 2011:58: En ansökan om rättslig hjälp enligt lagen (2000:562) om internationell rä...
 • RH 2011:59: Införsel av en Kalashnikov med 25 skarpa patroner har bedömts som grov sm...
 • RH 2011:60: Lagliga förutsättningar att besluta om inhibition av ett överklagat inter...
 • RH 2011:61: Vid beräkning av det s.k. förbehållsbeloppet enligt 12 kap. 16 § tredje s...
 • RH 2011:62: Att en misshandel begåtts under en fotbollsmatch har, med hänsyn till oms...
 • RH 2011:63: Är Försäkringskassan behörig att ansöka om verkställighet av ett av norsk...
 • RH 2011:64: Straffmätning i mål om grov misshandel. Straffvärdet har reducerats med h...
 • RH 2011:65: Det har inte ansetts möjligt att rubricera grovt bedrägeri som grovt bidr...
 • RH 2011:66: Fråga i brottmål om tingsrätten varit domför med endast två nämndemän och...
 • RH 2011:67: Sedan en gäldenär erlagt full betalning för konkursfordringen och sökande...
 • RH 2011:68: Fråga om förutsättningar för kvarstad i brottmål när misstankarna gäller...
 • RH 2011:69: Hovrätten har bestämt påföljden för mord och olaga tvång till fängelse på...
 • RH 2011:70: Fråga om påföljd och utvisning när det gäller EU-medborgare som dömts för...
 • RH 2011:71: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:72: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:73: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:74: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:75: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:76: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:77: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:78: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:79: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:80: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:81: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:82: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:83: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:84: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:85: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:86: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:87: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:88: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:89: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:90: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:91: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:92: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:93: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2012:1: Hyresnämndsmål. En hyresgästförening har yrkat att en förhandlingsordning...
 • RH 2012:2: Hyresnämndsmål. Vid bedömningen av om fråga varit om en otillåten andraha...
 • RH 2012:3: Ett moderbolag har övertagit sitt dotterbolags betalningsförpliktelser ge...
 • RH 2012:4: Utmätning av personbil med ett uppskattat värde om 5 000 kr har inte anse...
 • RH 2012:5: Tingsrätten avslog ansökan om rättshjälp. Efter överklagande bedömde hovr...
 • RH 2012:6: Hovrätten har - till skillnad från tingsrätten - inte bedömt ett mutbrott...
 • RH 2012:7: Hovrätten har vid fråga huruvida rättegångskostnad har varit skäligen påk...
 • RH 2012:8: Fråga om en i säljarens allmänna villkor, som i och för sig ansetts utgör...
 • RH 2012:9: Polisassistent som på sin fritid ingripit mot en berusad person har frikä...
 • RH 2012:10: Nära anhörigs sjukdom har medfört ett påtagligt hjälpbehov som inte kunna...
 • RH 2012:11: Hovrätten har funnit att det krävs att en konkursförvaltare har ett inte...
 • RH 2012:12: Förordnad god man för ett ensamkommande flyktingbarn har ersatts enligt e...
 • RH 2012:13: Hyresnämndsmål. Hyresvärd gör gällande att hyresgäst brustit i sin skyldi...
 • RH 2012:14: Tingsrätt har, genom att oriktigt avvisa av åklagaren och målsäganden åbe...
 • RH 2012:15: En person har fört en båt, som inte faller under bestämmelsen i 20 kap. 4...
 • RH 2012:16: Hyresgästföreningarna i Sverige, som var ideella föreningar, har slagits...
 • RH 2012:17: Ett försök till tillgrepp av en butiksvara värd 149 kr har, trots att ver...
 • RH 2012:18: Urkundsförfalskning? - Dokument som har framställts med en dators ordbeha...
 • RH 2012:19: En person som frigetts villkorligt från ett tidsbestämt livstidsstraff fö...
 • RH 2012:20: Hovrätten har förordnat om inhibition av en dom på skyddstillsyn med samh...
 • RH 2012:21: Påbörjad utmätning i annat EU-land har inte ansetts utgöra hinder mot utm...
 • RH 2012:22: Den enskildes dödsbo har i visst fall ålagts betalningsskyldighet för arv...
 • RH 2012:23: Två makar har överlåtit en fastighet till ett bolag som de indirekt ägde...
 • RH 2012:24: Pistolskott genom lår och underben i syfte att bestraffa en person som in...
 • RH 2012:25: I syfte att bortskaffa mer än 2 000 liter lösningsmedel har ett antal fat...
 • RH 2012:26: Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan...
 • RH 2012:27: Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan...
 • RH 2012:28: En advokat hade som ombud biträtt ett aktiebolag och majoriteten av dess...
 • RH 2012:29: Frågan om ett måleribolag har fullgjort sin skyldighet enligt konsumenttj...
 • RH 2012:30: Ombud i ett tvistemål har ansetts behörigt att för sina huvudmäns räkning...
 • RH 2012:31: En kommun som har beviljat försörjningsstöd för en familjs boende har ens...
 • RH 2012:32: Antagande av ett ackordsförslag var beroende av om rekonstruktörens anmär...
 • RH 2012:33: En längre tids passivitet har medfört att rätten gått förlorad att klandr...
 • RH 2012:34: Tilltalad som transporterat narkotika i bil vid färd från Nederländerna v...
 • RH 2012:35: Hovrätten har funnit att innehav av 6,84 gram cannabisharts vid intagning...
 • RH 2012:36: En person har innehaft sex olika vapen, varav flera saknat legalt användn...
 • RH 2012:37: Hyresnämndsmål. När bulvanregeln i 7 kap. 31 § jordabalken är tillämplig...
 • RH 2012:38: Hovrätten har avslagit ett yrkande om att svaranden i ett mål om patentin...
 • RH 2012:39: Enkelt bolag har ansetts bildat genom konkludent handlande och har ansett...
 • RH 2012:40: Sökandens rätt att överklaga ett utslag i ett mål om betalningsföreläggan...
 • RH 2012:41: Målsägandes rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för andra dag...
 • RH 2012:42: Frågor om påföljd och skadestånd i mål om ansvar för samlag med avkomling...
 • RH 2012:43: Vid skattebrott med ett straffvärde om fängelse fyra månader har påfört s...
 • RH 2012:44: Fråga om beviskrav vid ansökan om intrångsundersökning enligt 56 a § upph...
 • RH 2012:45: En person som har anordnat och drivit en fildelningstjänst, en så kallad...
 • RH 2012:46: Hovrätten har avslagit en konkursförvaltares begäran om förskott på arvod...
 • RH 2012:47: Hyresnämndsmål. Hovrätten har, trots hyresgästens relativt omfattande hyr...
 • RH 2012:48: Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresgästens hyresförseningar va...
 • RH 2012:49: Hyresnämndsmål. Hovrätten har, trots hyresgästens relativt omfattande hyr...
 • RH 2012:50: Fråga om brott mot aktiebolagslagens låneförbud är ett brott av sådan art...
 • RH 2012:51: I mål om rån med ett straffvärdet motsvarande två års fängelse har beakta...
 • RH 2012:52: Förbudet mot stannande eller parkering i 3 kap. 53 § första stycket 2 tra...
 • RH 2012:53: Fråga om straffbarhet av hastighetsöverträdelse på 120-väg.
 • RH 2012:54: Hovrätten har på grund av EU:s beaktanderambeslut ansett sig skyldig att...
 • RH 2012:55: Hyresnämndsmål. Villkor vid förvärv av två fastigheter innebärande att bå...
 • RH 2012:56: Betydelsen av att misshandel har begåtts i samband med idrottsutövning....
 • RH 2012:57: Avvisande av överklagande med stöd av 49 kap. 2 § första stycket rättegån...
 • RH 2012:58: Allmänfarlig vårdslöshet. Oaktsamhetsbedömning avseende tilltalad som led...
 • RH 2012:59: Två väktare som gjort ett obefogat ingripande mot en nattklubbsgäst har d...
 • RH 2012:60: Sedan åklagaren och den tilltalade inom treveckorsfristen överklagat ting...
 • RH 2012:61: Hyresnämndsmål. Utdömande av vite efter åtgärdsföreläggande. Hovrätten ko...
 • RH 2012:62: Åklagaren har i sin plädering alternativt yrkat att den tilltalade ska dö...
 • RH 2012:63: Åklagaren har i gärningsbeskrivningen inte angivit de konkreta rättsfakta...
 • RH 2012:64: Svensk domstol är inte behörig att pröva en talan om personlig betalnings...
 • RH 2012:65: En orangefärgad skylt som, på en transportenhet med farligt gods, placera...
 • RH 2012:66: Tingsrätten har bifallit en faderskapstalan i princip enbart på de uppgif...
 • RH 2012:67: Tingsrätten har i ett brottmål prövat enskilt anspråk hänförligt till bro...
 • RH 2012:68: Fråga om detaljplan i visst fall utgjort hinder enligt 23 kap. 2 § jordab...
 • RH 2012:69: Fråga om skyldighet för fastighetsmäklare att upplysa köparen om följdern...
 • RH 2012:71: En samfällighetsförening kan inte låta bli att avsätta medel till en fond...
 • RH 2012:72: Reglerna om avgångsvederlag i lagen om handelsagentur har inte ansetts va...
 • RH 2012:73: Exekutiv försäljning av andel av bostadsrätt. Fråga om avsevärt högre köp...
 • RH 2012:74: Kommuns talan mot bidragstagare enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001...
 • RH 2012:75: Enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ska talan mot bidragstagar...