Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • MÖD 2012:47: Miljöorganisationers rätt att överklaga ----- Mark- och miljööverdomstole...
 • MÖD 2012:48: Miljöorganisationers rätt att överklaga ----- Mark- och miljööverdomstole...
 • MÖD 2011:12: Tillsynsavgift för radonmätning ----- En fastighetsägare till ett flerfam...
 • MÖD 2011:14: Fastighetsbestämning avseende hävd och överenskommelse enligt 18 § JP ---...
 • MÖD 2011:17: Föreläggande om återställning av anlagda vägar m.m. ----- En arrendator h...
 • MÖD 2011:19: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens har inte beviljats för en b...
 • MÖD 2011:20: Talerätt för kommun vid överklagande av täkttillstånd ----- Länsstyrelsen...
 • MÖD 2011:24: Föreläggande om åtgärdsförberedande undersökning ----- Ett bolag hade för...
 • MÖD 2011:25: Föreläggande enligt miljöbalken att gräva upp cistern m.m. samt utföra ma...
 • MÖD 2011:27: Resning ----- Miljödomstolens upphävande av länsstyrelsens beslut och åte...
 • MÖD 2011:28: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten ----- Ägare till fritidshus på ofri g...
 • MÖD 2011:29: Strandskyddsdispens ----- Miljööverdomstolen fastställde länsstyrelsens b...
 • MÖD 2011: 30: Ändringstillstånd till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksa...
 • MÖD 2011:31: Inhibition avseende bygglov för ändrad användning av byggnad ----- För at...
 • MÖD 2011:32: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser avseende mark- och miljödomstol...
 • MÖD 2011: 33: Prövning av företagsskada vid fastighetsreglering ----- Enligt 5 kap. 10...
 • MÖD 2011:34: Strandskyddsdispens för bryggdäck ----- Miljödomstolen beviljade dispens...
 • MÖD 2011:36: Föreläggande enligt miljöbalken att vidta åtgärder för att återställa str...
 • MÖD 2011: 37: Miljösanktionsavgift ----- Borrning av ett nytt brunnshål för bergvärme ä...
 • MÖD 2011:38: Strandskyddsdispens ----- Dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs e...
 • MÖD 2011:39: Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggningar i...
 • MÖD 2011:40: Strandskyddsdispens ----- På en större jordbruksfastighet hade ansökts om...
 • MÖD 2011:41: Tillståndsprövning av ansökningar om uppförande av gruppstation för vindk...
 • MÖD 2012:44: Upphävande av beslut om antagande av detaljplan ----- Fråga om kommun haf...
 • MÖD 2012:53: Ansökan om dispens från utformnings- och egenskapskraven som följer av 8...
 • MÖD 2013:25: Föreläggande att vidta försiktighetsåtgärder med anledning av lågfrekvent...
 • MÖD 1999:1: Preskription av anläggningsavgift enligt va-lagen-----Under 1990-talet ge...
 • MÖD 1999:2: Tillåtlighet av grovgrind vid ett vattenkraftverk-----Ägaren till ett vat...
 • MÖD 1999:3: Anläggningsavgift enligt va-lagen-----En kommun debiterade en fastighetsä...
 • MÖD 1999:4: Prövningsavgift vid tillståndsansökan-----Talan mot beslut om prövningsav...
 • MÖD 2000:1: Utrivning av pråm i hamn-----Pråm har ansetts vara vattenföretag enligt v...
 • MÖD 2000:3: Tillstånd till ändrad reglering och vattenbortledning för bevattningsända...
 • MÖD 2000:4: Närboendes talerätt enligt miljöskyddslagen-----Miljööverdomstolen fann a...
 • MÖD 2000:6: Förbud enligt miljöskyddslagen att släppa ut avloppsvatten-----Föreläggan...
 • MÖD 2000:7: Överklagande av beslut om ersättning för rättegångskostnader enligt miljö...
 • MÖD 2000:8: Förvaltningsbesluts överklagbarhet-----Länsstyrelses beslut att återförvi...
 • MÖD 2000:9: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till utbyggnad av nytt pelletsverk i ma...
 • MÖD 2000:10: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid en boardfabrik-----...
 • MÖD 2000:11: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till installation av reningsutrustning-...
 • MÖD 2000:12: Rådighet över vattenområde-----Rådighet över vattenområde har ansetts kun...
 • MÖD 2000:13: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till tillverkning av sprängämnen m.m.--...
 • MÖD 2000:14: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till nuvarande och utökad produktion av...
 • MÖD 2000:15: Återställande av försutten tid-----Ideell förening har bedömts kunna uppt...
 • MÖD 2000:17: Tillstånd för tunneldrivning ----- Tunneldrivning vid järnvägsbygge har i...
 • MÖD 2000:20: Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall; nu fråga om återför...
 • MÖD 2000:23: Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansö...
 • MÖD 2000:24: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäktsverksamhet-----Vid lokali...
 • MÖD 2000:25: Tillstånd att leda bort grundvatten för byggande av planfri korsning mell...
 • MÖD 2000:29: Hundgård och sanitär olägenhet-----Miljödomstolen hade ålagt en fastighet...
 • MÖD 2000:30: Villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet bestående a...
 • MÖD 2000:31: Forum för prövning av miljöfarlig verksamhet som bedrivs av Försvaret----...
 • MÖD 2000:32: Föreläggande enligt miljöskyddslagen att vidta skyddsåtgärder för att min...
 • MÖD 2000:33: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till tillverkning av livsmedel av spann...
 • MÖD 2000:34: Lagligförklaring av dammbyggnad samt tillstånd att anlägga vattenkraftver...
 • MÖD 2000:35: Myndigheters talerätt enligt miljöbalken-----När det gäller enskilda sakä...
 • MÖD 2000:37: Ansökan om tillstånd att anlägga och driva ett vattenkraftverk-----Anlägg...
 • MÖD 2000:38: Ersättning för rättegångskostnad vid utdömande av vite; nu fråga om rätte...
 • MÖD 2000:39: Va-nämndens behörighet enligt va-lagen-----Va-nämnden är inte behörig att...
 • MÖD 2000:40: Landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen-----Vid tolkningen av u...
 • MÖD 2000:41: Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd...
 • MÖD 2000:42: Ersättning för rättegångskostnader i mål om utdömande av vite enligt milj...
 • MÖD 2000:43: Närboendes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt...
 • MÖD 2000:44: Grannes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt va...
 • MÖD 2000:45: Vilandeförklaring av ansökan om förlängd arbetstid till grundvattenbortle...
 • MÖD 2000:46: Prövotidsredovisning i tillståndsärende enligt miljöskyddslagen-----Miljö...
 • MÖD 2000:47: Tillstånd enligt vattenlagen till en polsjökabel-----Miljööverdomstolen (...
 • MÖD 2000:48: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid anläggning för ytbe...
 • MÖD 2000:49: Begäran om ingripande för omlokalisering av verksamhet-----Enskilda perso...
 • MÖD 2000:50: Talerätt vid omprövning av villkor enligt äldre vattenlagen-----Vid omprö...
 • MÖD 2000:51: Ändring av prövotidsföreskrifter angående tillstånd enligt miljöskyddslag...
 • MÖD 2000:52: Tillstånd för en avfallsförbränningsanläggning-----Vid tillståndsprövning...
 • MÖD 2000:53: Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Samma skadeorsak har inte inneburit att...
 • MÖD 2000:54: Naturvårdsverkets talerätt enligt miljöbalken-----En ändring av produktio...
 • MÖD 2000:55: Talerätt vid tillstånd till vattenverksamhet enligt vattenlagen-----Vid t...
 • MÖD 2000:56: Omprövning enligt vattenlagen av villkoren för en kraftstation-----Byggan...
 • MÖD 2000:57: Prövningsavgift vid tillståndsansökan för vattenverksamhet-----Prövningsa...
 • MÖD 2000:59: Markavvattningsförrättning-----En överenskommelse om ersättning mellan Na...
 • MÖD 2001:1: Tillstånd till muddring-----Miljööverdomstolen (MÖD) ogillade en ansökan...
 • MÖD 2001:2: Domförhet-----Rätten i miljödomstolen i mål om strandskyddsdispens var fe...
 • MÖD 2001:4: Ansökan om ändring av tillstånd enligt miljöskyddslagen för en avfallsanl...
 • MÖD 2001:5: Rättegångskostnader i mål om föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-...
 • MÖD 2001:7: Grannes talerätt mot beslut om strandskyddsdispens enligt naturvårdslagen...
 • MÖD 2001:8: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till vindkraftanläggning-----Lokaliseri...
 • MÖD 2001:9: Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken-----Inledningsvis framhöll M...
 • MÖD 2001:11: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till deponering av muddermassor på land...
 • MÖD 2001:12: Strandskyddsdispens för utfyllnad av bäckravin-----Allmänintresset ansågs...
 • MÖD 2001:13: Dispens från föreskrift för ett naturvårdsområde-----De boende i ett bost...
 • MÖD 2001:14: Miljösanktionsavgift för avsaknad av svämtäcke över flytgödselbehållare v...
 • MÖD 2001:16: Dispens för anläggande av golfbana inom naturreservat-----För byggande av...
 • MÖD 2001:17: Föreläggande enligt miljöskyddslagen att motverka buller från musiklokal-...
 • MÖD 2001:21: Miljösanktionsavgift vid kriminalvårdsanstalt-----Den köksverksamhet som...
 • MÖD 2001:22: Miljösanktionsavgift vid sjukhus-----Den verksamhet som landstinget bedri...
 • MÖD 2001:23: Miljösanktionsavgift vid kommunalt avloppsreningsverk-----Den verksamhet...
 • MÖD 2001:24: Miljösanktionsavgift vid kommunalt vattenverk-----Den verksamhet som komm...
 • MÖD 2001:25: Föreläggande att upphöra med försäljning av HCFC-produkter-----Miljönämnd...
 • MÖD 2001:26: Miljösanktionsavgift-----Miljösanktionsavgift har fastställts för underlå...
 • MÖD 2001:27: Tillstånd att anlägga ett kraftverk-----Miljödomstolen hade meddelat till...
 • MÖD 2001:29: Grannes talerätt mot beslut om strandskyddsdispens enligt miljöbalken----...
 • MÖD 2001:30: Föreläggande om anslutning till avloppsanläggning-----En fastighetsägare...
 • MÖD 2001:31: Klagorätt vid tillsynsbeslut-----Efter anmälan från ett bolag om ändring...
 • MÖD 2001:33: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till flygverksamhet-----Vid prövningen...
 • MÖD 2001:34: Föreläggande om avloppsanläggning-----Ett föreläggande om anläggande av a...
 • MÖD 2001:35: Undantag (dispens) från kommunal sophämtning-----Ett par ansökte om undan...
 • MÖD 2001:36: Hamnförenings klagorätt vid beslut om dispens från strandskydd-----En ham...
 • MÖD 2001:37: Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga vindkraftverk-----Ett föret...
 • MÖD 2001:38: Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga två vindkraftverk-----Miljö...
 • MÖD 2001:39: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggning för bearbetning av slak...
 • MÖD 2001:41: Miljösanktionsavgift-----Ett företag demonterade och sålde ett antal kyla...
 • MÖD 2001:42: Tillstånd till vattenuttag från en vik för bevattning av golfbana; nu frå...
 • MÖD 2001:45: Godkännande eller lagligförklaring enligt vattenlagen av bortledning av g...
 • MÖD 2002:1: Tillstånd att anlägga och driva ett vattenkraftverk-----I februari år 199...
 • MÖD 2002:3: Olägenhet på grund av klockringning-----Klockringning nattetid har ansett...
 • MÖD 2002:5: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäkt; nu fråga om rättegångsfe...
 • MÖD 2002:6: Ansökan enligt 24 kap. 8 § miljöbalken om ändring av villkor i tillstånds...
 • MÖD 2002:7: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av två vindkr...
 • MÖD 2002:8: Avvisad ansökan om tillstånd till ökad produktion vid ett pappersbruk----...
 • MÖD 2002:9: Ansökan om tillstånd till ökad produktion vid ett pappersbruk-----Ansökan...
 • MÖD 2002:10: Förbud enligt naturvårdslagen att uppföra vindkraftverk-----Miljööverdoms...
 • MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett t...
 • MÖD 2002:15: Avvisad ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk-----Miljödo...
 • MÖD 2002:16: Föreläggande mot konkursbo om efterbehandling av förorenad mark-----En la...
 • MÖD 2002:17: Skadestånd för miljöskada enligt 32 kap. miljöbalken-----En bensinstation...
 • MÖD 2002:18: Tillstånd till verksamheten vid ett värmeverk-----Efter att miljödomstole...
 • MÖD 2002:19: Strandskyddsdispens-----År 1990 bildades en ny fastighet inom ett strands...
 • MÖD 2002:21: Tillstånd till enskilt avlopp-----En fastighetsägare hade fått tillstånd...
 • MÖD 2002:22: Omprövning enligt vattenlagen av villkor för att förbättra säkerheten vid...
 • MÖD 2002:23: Tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från tunnel-----Banverket...
 • MÖD 2002:25: Tillstånd att bortleda inläckande yt- och grundvatten från tunnel och sch...
 • MÖD 2002:26: Tillåtande av ny bevisning i va-mål-----Vittnesförhör med nya personer ha...
 • MÖD 2002:27: Tillstånd till utökad produktion vid ett aluminiumsmältverk; nu fråga om...
 • MÖD 2002:28: Utrivningsföreläggande avseende brygga-----Länsstyrelsen hade förelagt en...
 • MÖD 2002:30: Täktavgift-----Länsstyrelsen hade debiterat ett företag täktavgift beräkn...
 • MÖD 2002:31: Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Miljödomstolen hade bifallit bidrag ur b...
 • MÖD 2002:32: Tillstånd att leda bort grundvatten från ett nedlagt bergrumslager för ol...
 • MÖD 2002:33: Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall från en fritidsfasti...
 • MÖD 2002:35: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till avvattning av våtslam i lagun-----...
 • MÖD 2002:36: Miljösanktionsavgift vid förbränning av avfall-----Ett bolag hade eldat s...
 • MÖD 2002:38: Ersättning enligt 19 kap. 7 § vattenlagen-----Skyddsföreskrifter för grun...
 • MÖD 2002:39: Avvisad ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken-----Miljödomstole...
 • MÖD 2002:43: Tillstånd enligt miljöskyddslagen för verksamheten vid en fordonsfabrik;...
 • MÖD 2002:45: Borttagande av stödmur av kreosotimpregnerade sliprar-----En stödmur av k...
 • MÖD 2002:46: Lokalisering enligt miljöskyddslagen av en bensinstation-----Lokalisering...
 • MÖD 2002:47: Lagligförklaring av befintlig bevattningsanläggning och tillstånd till va...
 • MÖD 2002:48: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid ett pappersbruk--...
 • MÖD 2002:49: Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Miljödomstolen hade avvisat en ansökan o...
 • MÖD 2002:50: Dispens från kommunal renhållningsordnings bestämmelse om intervall för t...
 • MÖD 2002:51: Hämtning av hushållsavfall och fastställande av avgiftsskyldighet enligt...
 • MÖD 2002:52: Avvisande av överklagande; nu fråga om prövningstillstånd-----En miljödom...
 • MÖD 2002:53: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen (MÖD) fastställde miljödomsto...
 • MÖD 2002:55: Inlösen av fastighet alternativt ersättning enligt 19 kap. 7 § vattenlage...
 • MÖD 2002:56: Ansökan om upphävande av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken-----Under...
 • MÖD 2002:57: Ersättning enligt 26 § naturvårdslagen-----Länsstyrelsen hade genom ett i...
 • MÖD 2002:58: Miljösanktionsavgift för utebliven produktionsuppgift för täkt-----Miljöö...
 • MÖD 2002:60: Rätt för en kommun att överklaga beslut rörande dispens från strandskydds...
 • MÖD 2002:61: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till produktion vid en mineralullsfabri...
 • MÖD 2002:62: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till skjutbanor-----En befintlig skjutb...
 • MÖD 2002:63: Miljösanktionsavgift-----Ett handelsbolag hade utan att göra anmälan till...
 • MÖD 2002:64: Befrielse från sophämtning-----En fritidsfastighet ägdes av en äldre man....
 • MÖD 2002:67: Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken-----Miljödomstolen fas...
 • MÖD 2002:68: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att miljödo...
 • MÖD 2002:69: Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Länsstyrelsen förelade bo...
 • MÖD 2002:70: Avgift för prövning och tillsyn av hamnverksamhet-----Länsstyrelsen ålade...
 • MÖD 2002:71: Miljösanktionsavgift-----En miljönämnden hade, för överlåtelse av kemiska...
 • MÖD 2002:72: Förbud enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Användningen av impregnerade st...
 • MÖD 2002:73: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggning för behandling och depo...
 • MÖD 2002:74: Tillstånd till verksamheten vid en läkemedelsfabrik-----Länsstyrelsen öve...
 • MÖD 2002:75: Skadestånd enligt miljöskadelagen-----Fastighetsägare intill den militära...
 • MÖD 2002:76: Strandskyddsdispens-----En tio meter lång träbrygga hade förlängts med en...
 • MÖD 2002:78: Tillstånd till minikraftverk-----Miljödomstolen lämnade tillstånd till et...
 • MÖD 2002:80: Tillstånd till anläggning för avloppsrening-----I ett tillstånd för ett r...
 • MÖD 2002:82: Tillstånd till utökad verksamhet vid ett avfallsvärmeverk; nu fråga om ta...
 • MÖD 2002:83: Tillstånd att anlägga en järnvägsbro-----Byggandet av en järnvägsbro över...
 • MÖD 2002:84: Utdömande av vite-----En restaurang hade vitesförelagts av en miljönämnd...
 • MÖD 2002:87: Skadestånd enligt miljöskadelagen-----Vid ombyggnadsarbeten skadades en v...
 • MÖD 2002:88: Miljösanktionsavgift-----Frågan i målet gällde om en näringsidkare kan på...
 • MÖD 2002:89: Tillstånd till utökad verksamhet vid ett pappersbruk-----Bolaget ansökte...
 • MÖD 2002:90: Tillstånd till verksamheten vid en avfallsanläggning-----I tillståndet ha...
 • MÖD 2002:91: Interimistiskt förordnande i beslut om täkttillstånd enligt 12 kap. miljö...
 • MÖD 2002:92: Tillstånd att anlägga en järnvägsbro; nu fråga om talerätt-----Byggandet...
 • MÖD 2003:2: Tillstånd till enskild avloppsanläggning; nu fråga om återförvisning m.m....
 • MÖD 2003:3: Talerätt vid överklagande av täkttillstånd -----En kommun och ett kommuna...
 • MÖD 2003:4: Anläggningsavgift enligt va-lagen-----En fastighetsägare åberopade ett gå...
 • MÖD 2003:5: Ersättning för fiskeskada vid regleringen av en sjö-----Förlorade intäkte...
 • MÖD 2003:6: Tillstånd till uppförande och drift av anläggning för hantering av ammoni...
 • MÖD 2003:7: Tillstånd till täkt av berg; nu fråga om återförvisning-----Länsstyrelsen...
 • MÖD 2003:8: Tillstånd enligt miljöskyddslagen att driva en fabrik för tillverkning av...
 • MÖD 2003:9: Tillstånd enligt miljöskyddslagen att driva en fabrik för tillverkning av...
 • MÖD 2003:10: Miljösanktionsavgift-----Att inte anmäla till den kommunala nämnden inför...
 • MÖD 2003:12: Förlängning av arbetstiden för om- och utbyggnad av ett kraftverk-----Til...
 • MÖD 2003:13: Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från ett reningsverk; uppskjuten...
 • MÖD 2003:14: Tillstånd till ändrad och utökad produktion av fjärrvärme-----Miljööverdo...
 • MÖD 2003:18: En kommuns rätt att överklaga-----Ett länsstyrelsebeslut i ett samrådsäre...
 • MÖD 2003:19: Förbud att utan tillstånd uppföra vindkraftverk; nu fråga om talerätt----...
 • MÖD 2003:20: Miljösanktionsavgift-----Med hänvisning till legalitetsprincipen ansåg Mi...
 • MÖD 2003:21: Interimistiskt förordnande-----Miljööverdomstolen meddelade verkställighe...
 • MÖD 2003:23: Brukningsavgift för avlopp-----Ett avloppsavtal mellan en bostadsrättsför...
 • MÖD 2003:24: Omprövning av villkor avseende verksamhet vid en flygplats; nu fråga om r...
 • MÖD 2003:27: Avvisad ansökan om laglighetsförklaring-----Miljödomstolen ansåg att milj...
 • MÖD 2003:28: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggande av en motorsportbana---...
 • MÖD 2003:29: Tillstånd till produktion av träkol m.m.; nu fråga om utredningsvillkor--...
 • MÖD 2003:30: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till hantering av petroleumprodukter---...
 • MÖD 2003:31: Villkor för tillstånd till fortsatt grustäkt-----Länsstyrelsen hade satt...
 • MÖD 2003:32: Tillstånd till vattenverksamhet; nu fråga om provverksamhet-----Miljödoms...
 • MÖD 2003:33: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen fastställde miljösanktionsavg...
 • MÖD 2003:34: Miljösanktionsavgift-----Miljödomstolen dömde ut miljösanktionsavgift för...
 • MÖD 2003:35: Tillstånd till bortledning av vatten för bevattning-----I mål om uttag av...
 • MÖD 2003:36: Föreläggande om återställande av bottennivå-----Länsstyrelsen hade förela...
 • MÖD 2003:37: Renhållningsavgift-----En enskild person debiterades renhållningsavgift a...
 • MÖD 2003:38: Ändring av villkor om bullerisolering-----I tillståndet till tredje banan...
 • MÖD 2003:39: Utdömande av vite-----En miljönämnd ansökte om utdömande av vite om 30 00...
 • MÖD 2003:40: Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken-----Ett bolag som av l...
 • MÖD 2003:41: Buller och andra störningar från en badplats-----En fastighetsägare störd...
 • MÖD 2003:42: Tillstånd enligt vattenlagen till utförande av hamnanläggning-----Ett båt...
 • MÖD 2003:44: Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken-----Ett par jordbrukare yrkade ersä...
 • MÖD 2003:45: Tillstånd till verksamheten vid en monoklorättiksyrafabrik-----Miljödomst...
 • MÖD 2003:47: Strandskyddsdispens-----En miljönämnd och en länsstyrelse hade avslagit e...
 • MÖD 2003:48: Tillstånd att leda bort grundvatten för att bygga en planskild spårkorsni...
 • MÖD 2003:49: Avgift för prövning och tillsyn-----Miljönämnden hade tagit ut en avgift...
 • MÖD 2003:51: Ersättning enligt vattenlagen-----En grustäkt som bedrevs med stöd av til...
 • MÖD 2003:52: Tillstånd till grustäkt; nu fråga om verkställighetsförordnande-----En om...
 • MÖD 2003:54: Förbud mot högljudda fåglar-----En miljönämnd hade meddelat en fysisk per...
 • MÖD 2003:55: Förbud mot täktverksamhet-----Bolaget påbörjade efter ett samrådsbeslut a...
 • MÖD 2003:56: Tillstånd till muddring m.m. för farleder till hamn; nu fråga om talerätt...
 • MÖD 2003:58: Förbud enligt 40 § miljöskyddslagen-----Två vindkraftverk hade anmälts ti...
 • MÖD 2003:59: Tillstånd till anläggning för ytjordvärme-----En anläggning för ytjordvär...
 • MÖD  2003:60: Begäran om ersättning för oförutsedda skador till följd av dämning vid en...
 • MÖD 2003:61: Föreläggande vid vite att avbryta byggnadsarbeten på ett förråd avsett fö...
 • MÖD 2003:65: Tillstånd att utföra en enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden hade v...
 • MÖD 2003:66: Rättshjälp enligt rättshjälpslagen-----En klagande i målet om Hallandsåse...
 • MÖD 2003:67: Ersättning för vattenkraft-----Ersättning för ianspråktagen vattenkraft k...
 • MÖD 2003:68: Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken-----Miljööverdomstolen...
 • MÖD 2003:69: Anmälan om nybyggnad av svinstall-----Vid lokalisering av ett svinstall u...
 • MÖD 2003:73: Tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid en kemisk fabrik-----Et...
 • MÖD 2003:74: Omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken av vattenregimen i en sjö-----K...
 • MÖD 2003:75: Ersättning enligt 19 kap. 7 § vattenlagen-----Kommunen hade fastställt fö...
 • MÖD 2003:76: Miljösanktionsavgift och tillsynsavgift-----Kajerna i två hamnar har anvä...
 • MÖD 2003:77: Villkor för tillstånd till anläggning för förbränning av avfall-----Fråga...
 • MÖD 2003:78: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Av hänsyn till grannarna fö...
 • MÖD 2003:79: Tillstånd till tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes m...
 • MÖD 2003:80: Tillstånd till bortledande av grund- och ytvatten från järnvägstunnel med...
 • MÖD 2003:82: Tillstånd att bereda och konservera grönsaker, frukt, bär och rotfrukter-...
 • MÖD 2003:83: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett; nu fråga om jäv--...
 • MÖD 2003:84: Tillstånd till produktion av plåtkomponenter; nu fråga om överklagat bull...
 • MÖD 2003:85: Ett allmänt formulerat avtal hade upprättats mellan en fastighetsägare oc...
 • MÖD 2003:86: Skuggbild från vindkraftverk-----Miljööverdomstolen uttalade att som rikt...
 • MÖD 2003:87: Utdömande av vite ----- Länsstyrelsen förelade en verksamhetsutövare att...
 • MÖD 2003:88: Tillstånd till grus- och bergtäkt-----Sökanden hade inte genomfört tidigt...
 • MÖD 2003:90: Rättegångsfel på grund av jäv-----I anslutning till huvudförhandling i mi...
 • MÖD 2003:93: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----Ägaren till en restaurang stämd...
 • MÖD 2003:94: Tillstånd till anläggning för tillverkning av plastprodukter-----Störning...
 • MÖD 2003:95: Tillåtlighet enligt 22 kap. 26 § 1 st. miljöbalken till verksamhet för ti...
 • MÖD 2003:96: Tillstånd enligt miljöbalken att utföra och driva en gruppstation för vin...
 • MÖD 2003:97: Anläggningsavgift-----Utrymmet för att tillåta ny bevisning i överklagade...
 • MÖD 2003:98: Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga och driva fabrik för tillve...
 • MÖD 2003:99: Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en anläggning för prod...
 • MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda...
 • MÖD 2003:101: Förlängning av arbetstiden för tillstånd till grundvattenbortledning samt...
 • MÖD 2003:102: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till utsläpp från ett avloppsreningsver...
 • MÖD 2003:103: Bullerdämpande åtgärder vid järnväg-----Efter en upprustning av Ystadsban...
 • MÖD 2003:104: Föreläggande enligt miljöskyddslagen angående flygplatsverksamhet-----En...
 • MÖD 2003:107: Ansökan om förlängning av arbetstid nu fråga om jäv -----Två sakkunniga l...
 • MÖD 2003:108: Tillstånd till bergtäkt-----Med ändring av underinstansernas avgörande me...
 • MÖD 2003:110: Anmälan om oförutsedd skada-----Ett yrkande om ändrad dämningsgräns har a...
 • MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstån...
 • MÖD 2003:115: Renhållningsavgift-----En fastighetsägaren hade medgetts uppehåll med sop...
 • MÖD 2003:117: Renhållningsavgift-----En fastighetsägare ägde en fritidsfastighet som ut...
 • MÖD 2003:118: Ersättning för enskild va-anordning-----I målet var ostridigt att fastigh...
 • MÖD 2003:119: Strandskyddsdispens-----En fastighetsägare ansökte om dispens från strand...
 • MÖD 2003:121: Förbud mot uppförande av radiomast-----Länsstyrelsen i Dalarna hade förbj...
 • MÖD 2003:125: Strandskyddsdispens för radiomast-----Särskilda skäl har inte ansetts för...
 • MÖD 2003:127: Föreläggande att inkomma med redovisning av plan för undersökning av föro...
 • MÖD 2003:130: Tillstånd till verksamheten vid en massa- och pappersfabrik-----Miljödoms...
 • MÖD 2003:133: Tillstånd till anläggande och drift av en biobränslepanna-----Mot bakgrun...
 • MÖD 2003:134: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild avloppsanläggning-----Fr...
 • MÖD 2003:135: Ställande av säkerhet vid gruvdrift-----Miljödomstolen meddelade tillstån...
 • MÖD 2003:136: Utdömande av vite; nu fråga om återförvisning-----I mål om utdömande av v...
 • MÖD 2003:137: Förbud att uppföra ett vindkraftverk-----Ett vindkraftverk anmäldes till...
 • MÖD 2003:138: Tillstånd att uppföra och driva en vindkraftsanläggning-----Länsstyrelsen...
 • MÖD 2003:139: Tillstånd till uppförande av och förbränning vid ett avfallskraftvärmever...
 • MÖD 2004:1: Avvisad ansökan om omprövning av villkor för säkerhetshöjande åtgärder i...
 • MÖD 2004:2: Ansökan om utdömande av vite-----Undanröjande av miljödomstolens dom pga....
 • MÖD 2004:3: Dispens från föreskrifter för naturreservat och område med skydd för land...
 • MÖD 2004:4: Tillstånd att uppföra och driva en ny fastbränslepanna vid SCA Hygiene Pr...
 • MÖD 2004:5: Tillstånd för uppförande av vindkraftverk.-----Miljööverdomstolen (MÖD) a...
 • MÖD 2004:6: Skadestånd på grund av översvämning-----En sten som fastnat i en spillvat...
 • MÖD 2004:7: Redovisning av åtgärder mot buller från tåg-----Frågan handlade om Banver...
 • MÖD 2004:8: Tillstånd till anläggande av bergvärmepump-----Frågan om tillstånd att, i...
 • MÖD 2004:9: Avvisad ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken-----Mi...
 • MÖD 2004:10: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på gr...
 • MÖD 2004:11: Skadestånd enligt miljöskadelagen-----Bolaget yrkade vid fastighetsdomsto...
 • MÖD 2004:12: Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m. vid ny anläggning i...
 • MÖD 2004:13: Tillstånd till brygga och pir-----Ansökan om tillstånd att anlägga brygga...
 • MÖD 2004:14: Tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg på en fastighet i Orust ko...
 • MÖD 2004:15: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----Ägaren till en fastighet har yr...
 • MÖD 2004:16: Avvisat överklagande-----Länsstyrelsen hade överlåtit tillsyn över tillst...
 • MÖD 2004:17: Tillstånd enligt miljöbalken till Ljungå kraftverk i Ljungån, Bräcke komm...
 • MÖD 2004:18: Ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad verksamhet vid Edstippens...
 • MÖD 2004:19: Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva lakningsverk för kemis...
 • MÖD 2004:20: Lagligförklaring enligt vattenlagen (1918:523) av kaj m.m.-----Miljööverd...
 • MÖD 2004:21: Tillstånd till utökad drift vid en avfallsanläggning (deponi) i Jönköping...
 • MÖD 2004:22: Utdömande av vite-----Ansökan om utdömande av vite har ogillats när vites...
 • MÖD 2004:23: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning för fastigheterna i e...
 • MÖD 2004:24: Föreläggande vid vite-----Ett vitesföreläggande har undanröjts av Miljööv...
 • MÖD 2004:25: Föreläggande att ansöka om tillstånd för tågtransport av flygbränsle-----...
 • MÖD 2004:26: Tillstånd enligt vattenlagen till grundvattenuttag m.m.-----Målet i miljö...
 • MÖD 2004:27: Tillstånd att anlägga järnvägsbro m.m.-----Huvudfrågan i målet var om byg...
 • MÖD 2004:28: Bullerbegränsande åtgärder utefter Roslagsbanan i Danderyds kommun-----Mi...
 • MÖD 2004:29: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m. att på ön Böckern i Tanums komm...
 • MÖD 2004:30: Skyddsåtgärder avseende flytgödselbrunn-----En lantbrukare förbjöds att l...
 • MÖD 2004:31: Avvisat överklagande-----Enligt förvaltningsrättslig praxis på miljöskydd...
 • MÖD 2004:32: Anmälan om utökad djurhållning-----Sedan en verksamhetsutövare hade anmäl...
 • MÖD 2004:33: Skadestånd med anledning av markskred-----En nyttjanderättshavare hade en...
 • MÖD 2004:34: Talerätt för enskild sakägare i fråga som avser kompensationsåtgärder för...
 • MÖD 2004:35: Tillstånd för befintlig och utökad produktion vid ett pappersbruk ----- B...
 • MÖD 2004:36: Tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning-----Länsstyrelsen hade givi...
 • MÖD 2004:37: Fastställande av säkerhet för villkor som skall gälla för tillstånd till...
 • MÖD 2004:38: Strandskyddsdispens för uppförande av bastu och ändrad användning av ekon...
 • MÖD 2004:39: Strandskyddsdispens och skydd för landskapsbilden avseende utfyllnad, upp...
 • MÖD 2004:40: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av sex vindkr...
 • MÖD 2004:41: Föreläggande enligt miljöbalken-----På grund av klagomål från grannar vil...
 • MÖD 2004:42: Tillstånd till tillbyggnad inom ett område med skydd för landskapsbilden-...
 • MÖD 2004:43: Tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde samt strandskyddsdispe...
 • MÖD  2004:44: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en brygga,...
 • MÖD 2004:46: Föreläggande för fastighetsägare att ansluta fastighet till kommunalt va-...
 • MÖD 2004:47: Tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) att uppföra bank- och nätstängsel...
 • MÖD 2004:48: Bullerisoleringsåtgärder vid flygstörning-----Tvist uppstod om tolkningen...
 • MÖD 2004:49: Lagligförklaring-----Rensningsarbeten som utförts i en nationalälv har la...
 • MÖD 2004:50: Registrering av produkter som kosmetiska och hygieniska produkter-----En...
 • MÖD 2004:51: Dispens från kommunal sophämtning-----Underinstanserna hade avslagit klag...
 • MÖD 2004:52: Miljösanktionsavgift-----Med hänvisning till legalitetsprincipen har milj...
 • MÖD 2004:53: Strandskydd----- En golfklubb ansökte om dispens från strandskyddsbestämm...
 • MÖD 2004:54: Länsstyrelses talerätt vid beslut om dispens från strandskydd-----En läns...
 • MÖD 2004:55: Rätt att överklaga beslut om tillstånd enligt landskapsskyddsförordnande-...
 • MÖD 2004:56: Fråga om rätt att överklaga beslut av Finsk-svenska gränsälvskommissionen...
 • MÖD 2004:58: Föreläggande vid vite-----Ett vitesföreläggande om anläggande av trekamma...
 • MÖD 2004:60: Miljösanktionsavgift-----Sedan en person tagit lokal för hygienisk behand...
 • MÖD 2004:61: Miljösanktionsavgift-----En enskild näringsidkare påfördes en miljösankti...
 • MÖD 2004:62: Avgift för prövning av vattenverksamhet-----Det förhållandet att det vid...
 • MÖD 2004:63: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Med hänsyn till risken för...
 • MÖD 2004:64: Föreläggande enligt 26 kap. miljöbalken rörande täkt-----Ett tillsynsföre...
 • MÖD 2004:65: Anmälan om nötköttsproduktion-----Nyetablering av djurhållning (tjurar) p...
 • MÖD 2004:66: Avgiftsskyldighet m.m. för avloppsanläggning-----Tre stycken fastighetsäg...
 • MÖD 2004:67: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning på viss fastighet i Ö...
 • MÖD 2004:68: Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Hägerums kraftverk i Vir...
 • MÖD 2004:69: Tillstånd till fiskodling-----Kassodling av regnbåge har ansetts tillåtli...
 • MÖD 2004:70: Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Uppgrundning på fastighet har ansetts be...
 • MÖD 2004:71: Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område-----Miljööver...
 • MÖD 2004:72: Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till fortsatt och ändrad ver...
 • MÖD 2004:73: Ändring av villkor avseende verksamhet vid skjutbana-----Vid en omprövnin...
 • MÖD 2004:76: Ansökan om tillstånd till ökad produktion i varmbandverket och kallbandve...
 • MÖD 2004:77: Avgift för prövning och tillsyn-----Målet gällde om en tillståndspliktig...
 • MÖD 2004:78: Miljösanktionsavgift-----Ett bolag påfördes miljösanktionsavgift för att...
 • MÖD 2004:79: Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion av form...
 • MÖD 2004:80: Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion av pent...
 • MÖD 2004:81: Omprövning av andelstal i regleringsföretag-----Fråga är om omprövning av...
 • MÖD 2004:82: Ersättning enligt 26 § naturvårdslagen (1964:822)-----Ett bolag yrkade er...
 • MÖD 2004:83: Omprövning av allmän fiskeavgift-----Miljööverdomstolen delade miljödomst...
 • MÖD 2004:84: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----En sluten tank hade installe...
 • MÖD 2005:1: Bullerisoleringsåtgärder-----Bolaget som driver verksamhet på Örebro flyg...
 • MÖD 2005:2: Tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk (gruppstation)-----Ansö...
 • MÖD 2005:3: Strandskyddsdispens m.m.-----Särskilda skäl för strandskyddsdispens har a...
 • MÖD 2005:4: Anmälan om anläggning för värphöns på en fastighet i Lidköpings kommun---...
 • MÖD 2005:5: Tillstånd enligt miljöbalken till kassodling av regnbågslax-----Kassodlin...
 • MÖD 2005:6: Miljösanktionsavgift-----Genom en förordningsändring infördes tillståndsp...
 • MÖD 2005:7: Tillstånd till ändring av verksamheten vid Bravikens pappersbruk i Norrkö...
 • MÖD 2005:8: Anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för uppförande av en radiomast; nu...
 • MÖD 2005:9: Förbud mot eldning i vedpanna-----Mot bakgrund av att vedeldning i det ak...
 • MÖD 2005:10: Tillstånd till hamnverksamhet i Sydhamnen i Södertälje kommun-----Underin...
 • MÖD 2005:11: Avvisad ansökan om lagligförklaring av två pirar-----Ett servitutsavtal h...
 • MÖD 2005:12: Vitesföreläggande enligt miljöbalken avseende bullerbegränsande åtgärder-...
 • MÖD 2005:13: Inhibition m.m.-----Försvarsmakten hade ansökt om tillstånd till militär...
 • MÖD 2005:15: Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen för gruvdrift-----Länsstyrel...
 • MÖD 2005:16: Föreläggande att ta bort stenmurar och stängsel samt förbud mot hästhålln...
 • MÖD 2005:17: Ersättning för miljöskada-----Miljööverdomstolen har prövat frågan om en...
 • MÖD 2005:18: Tillståndsplikt för minikraftverk-----Ett minikraftverk med märkeffekten...
 • MÖD 2005:19: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att anlägga vågbrytare m.m.-----De s...
 • MÖD 2005:20: Enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden förelade en fastighetsägare at...
 • MÖD 2005:21: Preskription av skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----En fastighetsäg...
 • MÖD 2005:22: Talerätt enligt naturvårdslagen och miljöskyddslagen-----Ett bolag hade m...
 • MÖD 2005:23: Tillstånd till nuvarande och utökad pappersproduktion-----Tillstånd till...
 • MÖD 2005:24: Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en gruva m.m.-----Milj...
 • MÖD 2005:25: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att förutsättningar förel...
 • MÖD 2005:26: Tillstånd till verksamheten vid Äskya avfallsanläggning i Älmhults kommun...
 • MÖD 2005:27: Avvisning av överklagande-----Miljödomstolen fann att miljökonsekvensbesk...
 • MÖD 2005:28: Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög...
 • MÖD 2005:29: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd e...
 • MÖD 2005:30: Vitesföreläggande enligt miljöbalken-----En verksamhetsutövare (bolaget)...
 • MÖD 2005:31: Avvisning av överklagande-----En kommunal nämnd hade i ett beslut, rubric...
 • MÖD 2005:32: Rättelse på den felandes bekostnad-----En läckande oljetunna har påträffa...
 • MÖD 2005:33: Talerätt i mål om tillstånd till vindkraftsanläggning-----Länsstyrelsen l...
 • MÖD 2005:34: Strandskyddsdispens för ett flygplatsbolag avseende avverkning av träd in...
 • MÖD 2005:35: Strandskyddsdispens-----Länsstyrelsen avslog en ansökan om strandskyddsdi...
 • MÖD 2005:36: Hävande av dispens från den kommunala sophämtningen-----Två fastighetsäga...
 • MÖD 2005:37: Tillsynsavgift-----En person använde inerta massor från en av honom bedri...
 • MÖD 2005:38: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att särskilda skäl förelå...
 • MÖD 2005:39: Tillstånd till verksamheten vid en anläggning för metallåtervinning-----L...
 • MÖD 2005:40: Talerätt enligt naturvårdslagen och miljöskyddslagen-----Ett bolag hade m...
 • MÖD 2005:41: Tillstånd till inrättande av en avloppsanläggning-----Lokalisering av en...
 • MÖD 2005:42: Tillstånd till utökad fiskodling-----Miljööverdomstolen fann att utsläppe...
 • MÖD 2005:43: Omprövning av villkor för tillstånd till byggande av kraftverk-----Kammar...
 • MÖD 2005:44: Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken att begränsa användningen av...
 • MÖD 2005:45: Föreläggande att upphöra med dubbelbeläggning-----Fråga dels om dubbelbel...
 • MÖD 2005:46: Närboendes talerätt mot tillsynsbeslut gällande motorsportbana-----Tillsy...
 • MÖD 2005:47: Tillstånd till ökad produktion vid en kartongfabrik-----Miljödomstolen ha...
 • MÖD 2005:48: Närboendes talerätt mot tillsynsbeslut gällande motorsportbana-----Tillsy...
 • MÖD 2005:49: Dispens från biotopskyddsbestämmelser-----Fråga om en stenmur omfattas av...
 • MÖD 2005:50: Hästhållning-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att en fastighet som sådan...
 • MÖD 2005:51: Avvisad ansökan-----En kommun ansökte om tillstånd enligt 11 kap. miljöba...
 • MÖD 2005:52: Tillstånd till befintlig och ändrad/utökad produktion vid ett pappersbruk...
 • MÖD 2005:53: Försiktighetsmått vid spridning av gödsel-----En lantbrukare förelades av...
 • MÖD 2005:54: Tillstånd till djurhållning och fodertillverkning-----Minkuppfödning hade...
 • MÖD 2005:55: Föreläggande att inkomma med uppgifter om master och antenner för mobilte...
 • MÖD 2005:56: Strandskyddsdispens för nyetablering av golfbana ----- Särskilda skäl för...
 • MÖD 2005:57: Försiktighetsmått vid besprutning av banvallar-----Miljööverdomstolen ins...
 • MÖD 2005:58: Utdömande av vite-----Miljööverdomstolen har efter överklagande ogillat e...
 • MÖD 2005:59: Tillstånd till havsbaserad vindkraftanläggning-----Som villkor för tillst...
 • MÖD 2005:60: Lagligförklaring av bro-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att det var mot...
 • MÖD 2005:61: Tillstånd till behandling och deponering av farligt avfall-----Miljödomst...
 • MÖD 2005:62: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder utmed järnväg-----I målet...
 • MÖD 2005:63: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder utmed järnväg-----Banverke...
 • MÖD 2005:64: Tillsynsavgift och verksamhetsutövarbegreppet vid miljöfarlig verksamhet-...
 • MÖD 2005:65: Förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall-----Miljööverdomstol...
 • MÖD 2005:66: Tillstånd till vindkraftverk-----Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) har en a...
 • MÖD 2005:67: Tillsynsavgift-----Då anmälningsskyldighet till polis- eller åklagarmyndi...
 • MÖD 2005:68: Brukningsavgift-----Enligt en kommuns va-taxa utgår en fast brukningsavgi...
 • MÖD 2005:69: Villkor för tillstånd till produktion av täcklackerade frontsystem-----Fr...
 • MÖD 2005:70: Tillstånd till fortsatt flygverksamhet m.m.-----Miljööverdomstolen har fu...
 • MÖD 2005:71: Föreläggande om slipning av betong-----En kommunal nämnd hade utfärdat et...
 • MÖD 2005:72: Ansökan om lagligförklaring av kraftverk och regleringsdamm m.m.-----Vid...
 • MÖD 2005:73: Dispens från biotopskydd ----- Att alléer omfattas av ett generellt bioto...
 • MÖD 2006:1: Miljösanktionsavgift-----En ägare av en hyresfastighet hade ålagts en mil...
 • MÖD 2006:2: Föreläggande att ta bort delar av brygga-----Vitesföreläggande att bortsk...
 • MÖD 2006:3: Klagorätt mot beslut om dispens från strandskydd-----En samfällighet hade...
 • MÖD 2006:4: Föreläggande om efterbehandling-----Ett föreläggande om efterbehandling a...
 • MÖD 2006:5: Tillstånd till täktverksamhet-----Att frakta bort upplag av tidigare utta...
 • MÖD 2006:6: Tillstånd att anlägga dammar-----Ett bolag hade ansökt om och fått tillst...
 • MÖD 2006:7: Tillämpning av lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid-----Ett bolag beg...
 • MÖD 2006:8: Buller från vindkraftpark-----De klagande hade yrkat att som villkor för...
 • MÖD 2006:9: Dispens enligt 7 § avfallsförordningen-----Ett bolag yrkade att s.k. data...
 • MÖD 2006:10: Bygdeavgift-----Miljödomstolen gav två bolag (sökanden) tillstånd att riv...
 • MÖD 2006:11: Tillstånd till avloppsanläggning-----En kommunal nämnd hade avslagit en a...
 • MÖD 2006:12: Säkerhet enligt 15 kap. 34 § miljöbalken-----En kommun yrkade att bli bef...
 • MÖD 2006:13: Skadestånd på grund av översvämning; nu fråga om avvisning av betalningsy...
 • MÖD 2006:14: Tillstånd till kraftvärmeverk såvitt gäller användning av bränslen-----Fö...
 • MÖD 2006:15: Besluts giltighet mot ny fastighetsägare-----En fastighet hade överlåtits...
 • MÖD 2006:16: Dispens från biotopskydd-----En jordbrukare ville lägga igen tre öppna di...
 • MÖD 2006:17: Skadestånd för miljöskada enligt 32 kap. miljöbalken-----En person förvär...
 • MÖD 2006:18: Utdömande av vite-----Av ett föreläggande framgick att de skrotbilar som...
 • MÖD 2006:19: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen (MÖD) delade underrättens bed...
 • MÖD 2006:20: Omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken-----Vid omprövning a...
 • MÖD 2006:21: Ansökan om att anlägga en bergvärmepumpanläggning-----En fastighet som lå...
 • MÖD 2006:22: Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken-----Miljööverdomstolen fann...
 • MÖD 2006:23: Avvisat överklagande-----Efter anmälan om samråd för utbyggnad av en småb...
 • MÖD 2006:24: Anläggningsavgift (tomtyteavgift)-----Ett bolag ansåg att en fastighets n...
 • MÖD 2006:25: Omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken-----Kammarkollegiet hade hos mi...
 • MÖD 2006:26: Fordran för efterbehandling av förorenad fastighet; nu fråga om forum----...
 • MÖD 2006:27: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Kommunen hade avslagit en an...
 • MÖD  2006:28: Föreläggande att förse fartygsmotorer med katalytisk avgasrening-----En m...
 • MÖD 2006:29: Ansökan om tillstånd till täkt av sand och grus inom yttre vattenskyddsom...
 • MÖD 2006:30: Tillstånd enligt vattenskyddsområdesföreskrifter till förvaring och hante...
 • MÖD 2006:31: Omprövning av villkor för ett vattenkraftverk-----En kraftverksägare har...
 • MÖD 2006:32: Hästhållning utanför detaljplanelagt område-----Nyetablering av hästhålln...
 • MÖD 2006:33: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en stuga i...
 • MÖD 2006:34: Åtgärder för att minska buller från järnväg-----Miljööverdomstolen fann a...
 • MÖD 2006:35: Strandskyddsdispens-----På en fastighet fanns förutom ett åretrunthus ett...
 • MÖD 2006:36: Undersökning av förorenat område-----Sediment med fibrer innehållande kvi...
 • MÖD 2006:37: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bortledning av grundvatten-----T...
 • MÖD 2006:38: Föreläggande att återställa strandområde-----Grävd kanal inom strandskydd...
 • MÖD 2006:39: Omprövning av provisorisk föreskrift-----En provisorisk föreskrift kan än...
 • MÖD 2006:40: Ansökan om tillstånd till grustäkt-----Miljödomstolen avslog en ansökan o...
 • MÖD 2006:43: Tillstånd att uppföra en 3Gmast inom ett Natura 2000-område tillika natur...
 • MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen...
 • MÖD 2006:45: Strandskyddsdispens-----Del av en byggnad som var en redskapsbod för fisk...
 • MÖD 2006:46: Oförutsedd skada med anledning av en bros dämmande verkan-----Vattendomst...
 • MÖD 2006:47: Grannes talerätt mot beslut om återställningsåtgärder inom biotopskyddsom...
 • MÖD 2006:48: Ansökan om tillstånd till provtäkt av kalksten-----En miljödomstol hade l...
 • MÖD 2006:49: Tillstånd till täktverksamhet-----Underinstanserna hade avslagit en ansök...
 • MÖD 2006:50: Buller i bostad-----Bullret nattetid i en lägenhet uppmättes till 2 dB(A)...
 • MÖD 2006:51: Miljösanktionsavgift-----En verksamhetsutövare hade tillstånd till mjölk-...
 • MÖD 2006:52: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen gav inte dispens från strandsk...
 • MÖD 2006:53: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Tillstånd till utsläpp från...
 • MÖD 2006:54: Tillstånd att anlägga ett nytt sandmagasin och deponera anrikningssand m....
 • MÖD 2006:55: Tillstånd att driva anläggning för tillverkning av lättklinker samt förbr...
 • MÖD 2006:56: Avgift för prövning och tillsyn-----En kommunal nämnd hade tagit ut tills...
 • MÖD 2006:57: Tillstånd att bygga om färjelägen ----- Vägverket hade i en ansökan om ti...
 • MÖD 2006:58: Tillstånd till gruvverksamhet-----Bolaget fick tillstånd till befintlig o...
 • MÖD 2006:59: Strandskyddsdispens-----Miljödomstolen hade medgett dispens från strandsk...
 • MÖD 2006:60: Föreläggande om undersökning av massor-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann...
 • MÖD 2006:61: Tillstånd för utsläpp av koldioxid-----Miljööverdomstolen bedömde begrepp...
 • MÖD 2006:62: Buller från en skjutbana-----Närboende hade yrkat att skjutverksamheten s...
 • MÖD 2006:63: Föreläggande att ta hand om avfall-----Ett markägande bolag anmälde till...
 • MÖD 2006:64: Provtagningsmetod vid kommunalt reningsverk-----Kommunen i egenskap av ve...
 • MÖD 2006:65: Avfallshantering på ett sjukhus-----Fråga om visst avfall uppkommet vid s...
 • MÖD 2006:66: Talerätt avseende överklagande av en vindkraftpark-----En klagande hade s...
 • MÖD 2006:67: Strandskyddsdispens-----Strandskydd ansågs gälla även inom ett område som...
 • MÖD 2006:68: Tillstånd till uppförande och drift av ett kraftverk-----Miljööverdomstol...
 • MÖD 2006:69: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----Översvämningsskador som orsakat...
 • MÖD 2006:70: Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Ringhals kärnkraftverk...
 • MÖD 2006:71: Ansökan om tillstånd till matjordstäkt-----Länsstyrelsen och miljödomstol...
 • MÖD 2007:1: Olägenhet av buller från flaggstång-----Miljööverdomstolen har bedömt att...
 • MÖD 2007:2: Olägenheter från vedeldning-----En granne, vars friskluftsintag låg 34 m...
 • MÖD 2007:3: Buller från en motorsportbana-----Det räcker inte att bara pröva de bulle...
 • MÖD 2007:4: Tillstånd till nytt anriknings- och pelletsverk m.m.-----Miljödomstolen g...
 • MÖD 2007:5: Förbränning av avfall-----Utökning av befintlig verksamhet ansågs inte va...
 • MÖD 2007:6: Avvisat överklagande-----Efter anmälan om samråd beträffande en skidanläg...
 • MÖD 2007:7: Ansökan om utdömande av vite-----En fastighetsägare ansågs inte vara rätt...
 • MÖD 2007:8: Miljösanktionsavgift-----Efter miljödomstolens dom har ändringar i 30 kap...
 • MÖD 2007:9: Miljösanktionsavgift-----Miljösanktionsavgift nedsattes med analog tilläm...
 • MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var...
 • MÖD 2007:11: Gemensam handläggning av mål-----Miljödomstolen har med stöd av 21 kap. 3...
 • MÖD 2007:12: Tillstånd till underhållsmuddring m.m.-----Miljödomstolen gav sökanden ti...
 • MÖD 2007:13: Ersättning till följd av naturreservatsföreskrifter ----- Ett naturreserv...
 • MÖD 2007:14: Tillstånd till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet-----I samband...
 • MÖD 2007:15: Tillsynsavgift för ett vattenkraftverk-----I ett mål om uttag av tillsyns...
 • MÖD 2007:16: Vägtrafikbuller-----I mål om buller från vägtrafik har ekvivalentnivån be...
 • MÖD 2007:17: Tillsyn enligt 11 kap. miljöbalken; nu fråga om rättegångsfel-----Miljöor...
 • MÖD 2007:18: Stängselgenombrott; nu fråga om talerätt-----En fastighetsägare, som över...
 • MÖD 2007:19: Strandskyddsdispens för en musselodling-----En länsstyrelse hade medgett...
 • MÖD 2007:20: Säkerhetsrapport för Sevesoanläggningar ----- Inom ett bolags industriomr...
 • MÖD 2007:21: Fråga om förutsättningar att medge generell dispens från gränsvärden i Na...
 • MÖD 2007:22: Föreläggande att ta bort inredning ur sjöbod-----En sjöbod hade fått stra...
 • MÖD 2007:23: Föreläggande om upptagning av avloppstub-----En tubledning med tillstånd...
 • MÖD 2007:24: Förbud mot eldning av trädgårdsavfall-----En kommun har i sin renhållning...
 • MÖD 2007:25: Ändring av provisoriska föreskrifter-----Vid omprövning av provisoriska f...
 • MÖD 2007:26: Klagan över domvilla-----Några sakägare hade fört talan i länsstyrelsen o...
 • MÖD 2007:27: Tillstånd för förevisande av djur i en djurpark-----Undantag från krav på...
 • MÖD 2007:28: Tillsyn över golfbaneverksamhet-----Utövande av golfspel i anslutning til...
 • MÖD 2007:29: Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäcknin...
 • MÖD 2007:30: Tillstånd till bergtäkt ----- Vid varje lokaliseringsprövning skall en al...
 • MÖD 2007:31: Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad ----- Statens va-nämnd har inte ans...
 • MÖD 2007:32: Anmälan av ett sänkningsföretag om rensning ----- Ett sänkningsföretag an...
 • MÖD 2007:33: Tillstånd till verksamhet på en avfallsanläggning ----- Deponering av en...
 • MÖD 2007:34: Tillstånd till produktion av träkol ----- Ett bolag hade under lång tid s...
 • MÖD 2007:35: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- En sameby hade inte rätt att...
 • MÖD 2007:36: Utdömande av löpande vite för flera överträdelser ----- En kommunal nämnd...
 • MÖD 2007:37: Tillstånd till verksamheten vid en avfallsanläggning ----- Avsikten med b...
 • MÖD 2007:38: Godkännande av retursystem ----- Även om det i ett inledningsskede inte k...
 • MÖD 2007:39: Tillsyn över vattenverksamhet ----- Länsstyrelsen förelade med stöd av 26...
 • MÖD 2007:40: Miljösanktionsavgift ----- Efter miljödomstolens dom har ändringar i 30 k...
 • MÖD 2007:41: Utdömande av vite ----- En företagare hade inte givit in miljörapporten f...
 • MÖD 2007:42: Rättegångsfel ----- Miljödomstolen har i ett mål om ersättning enligt 31...
 • MÖD 2007:43: Tillstånd att uppföra tre bostadshus inom område med landskapsbildsskydd...
 • MÖD 2007:44: Jäv ----- Vid handläggning av en ansökan om tillstånd till ett minikraftv...
 • MÖD 2007:45: Skadeersättning för vattenverksamhet ----- En bro uppfördes över en älv s...
 • MÖD 2007:46: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens söktes för uppförande av et...
 • MÖD 2007:47: Tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft ----- Fyra...
 • MÖD 2007:48: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder ----- Banverket hade för a...
 • MÖD 2007:49: Skadestånd för utläggande av stenrevlar i en å ----- Fiskeriverket skulle...
 • MÖD 2007:50: Tillstånd till bortledande av grundvatten från en tillfartstunnel för den...
 • MÖD 2007:51: Ersättning enligt 2 kap.18 § regeringsformen ----- En jordbrukare yrkade...
 • MÖD 2007:52: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Att dela upp en tillståndsprövning av...
 • MÖD 2007:53: Talerätt för granne med obebyggd tomt ----- En person som ägde en fastigh...
 • MÖD 2007:54: Tillstånd till vattenkraftverk ----- Rensningar, som skulle utföras nedst...
 • MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan s...
 • MÖD 2007:56: Villkor för energihushållning ----- Det har som villkor föreskrivits att...
 • MÖD 2007:58: Tillstånd att tillverka selektiva polymerer ----- Miljödomstolen hade gen...
 • MÖD 2008:1: Skadestånd ----- En privatperson yrkade ersättning av Banverket för skada...
 • MÖD 2008:2: Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- Efter att ha anlag...
 • MÖD 2008:3: Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken ----- Efter att länsstyrelsen beslu...
 • MÖD 2008:4: Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken ----- Länsstyrelsen vägrade tillstå...
 • MÖD 2008:5: Uttag av berg ----- Ett planerat uttag av berg ansågs inte vara tillstånd...
 • MÖD 2008:6: Tillstånd till fortsatt deponering vid avfallsanläggning ----- Fråga om m...
 • MÖD 2008:7: Tillstånd till verksamhet vid en avfallsanläggning ----- Miljööverdomstol...
 • MÖD 2008:8: Utdömande av vite ----- Enligt begränsningsregeln i 9 § andra stycket vit...
 • MÖD 2008:9: Tillstånd till djurhållning avseende minkar ----- För att motverka uppkom...
 • MÖD 2008:10: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddso...
 • MÖD 2008:11: Föreläggande om utredning av föroreningar ----- Ett bolag hade under åren...
 • MÖD 2008:12: Utdömande av vite ----- En miljönämnd förbjöd en fastighetsägare vid vite...
 • MÖD 2008:13: Föreläggande om åtgärdsutredning ----- Ett konkursbo förelades att utföra...
 • MÖD 2008:14: Föreläggande om undersökning av förorenat område ----- Ett konkursbo före...
 • MÖD 2008:15: Förbud mot eldning i befintlig vedpanna ----- Trots att en vedpanna var t...
 • MÖD 2008:16: Tillsynsavgift ----- Ett oljeutsläpp från en turbin i ett vattenkraftverk...
 • MÖD 2008:17: Anmälan om skytteanläggning ----- En anmälan om nyetablering av skyttever...
 • MÖD 2008:18: Lagring av kvicksilver ----- Flytande kvicksilver förvarades i täta behål...
 • MÖD 2008:19: Utdömande av vite ----- Talan om utdömande av löpande vite om 20 000 kr p...
 • MÖD 2008:20: Strandskyddsdispens ----- Staten medgav som kompensation för en naturrese...
 • MÖD 2008:21: Föreläggande att inge ansökan om godkännande av vidtagna åtgärder ----- E...
 • MÖD 2008:22: Tillstånd till utökad verksamhet med gjutning och tillverkning av motorer...
 • MÖD 2008:23: Prövotidsredovisning avseende hushållning med råvaror och energi vid en a...
 • MÖD 2008:24: Tillstånd att anlägga och driva en gruva med processverk m.m. ----- Inför...
 • MÖD 2008:25: Föreläggande att ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet ----- Et...
 • MÖD 2008:26: Föreläggande att återställa ett vattenavledningsföretag av år 1926 i ursp...
 • MÖD 2008:27: Klagomål på buller från trafiken på E4 ----- Av infrastrukturpropositione...
 • MÖD 2008:28: Rätt att överklaga ett tillstånd till en gruppstation för vindkraft i Kat...
 • MÖD 2008:29: Rätt att överklaga ett tillstånd till en gruppstation för vindkraft i Kat...
 • MÖD 2008:30: Rätt att överklaga ett tillstånd till gruppstation för vindkraft i Kalmar...
 • MÖD 2008:31: Utdömande av vite ----- Miljööverdomstolen fann att det förelåg särskilda...
 • MÖD 2008:32: Strandskyddsdispens ----- De klagande åberopade bl.a. att marken längs en...
 • MÖD 2008:33: Talerätt för att överklaga strandskyddsdispens ----- En kommunal nämnd be...
 • MÖD 2008:34: Tillstånd till djurhållning ----- I överensstämmelse med fast praxis vid...
 • MÖD 2008:35: Tillstånd till tillverkning av polyester- och epoxiprodukter ----- En ver...
 • MÖD 2008:36: Strandskyddsdispens ----- En bäck i en ravin hade periodvis ett mycket li...
 • MÖD 2008:37: Tillstånd till torvtäkt ----- En ansökan om torvtäkt avslogs med hänsyn t...
 • MÖD 2008:38: Anmälan om tagande av jordbruksmark ur produktion ----- En markägare anmä...
 • MÖD 2008:39: Tillstånd till enskild avloppsanordning ----- En fastighetsägare ansökte...
 • MÖD 2008:40: Tillåtlighet för verksamheten vid ett raffinaderi samt tillstånd till byg...
 • MÖD 2008:41: Tillstånd till vindkraftverk ----- En kommunal översiktsplan har ansetts...
 • MÖD 2008:42: Lagligförklaring av en bro ----- En kommun hade överklagat en av miljödom...
 • MÖD 2008:43: Omprövning av villkor rörande minimivattenföring ----- I målet förelåg en...
 • MÖD 2008:44: Lokalisering av kraftvärmeverk ----- De alternativa lokaliseringar som sö...
 • MÖD 2008:45: Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken ----- En förening kunde enli...
 • MÖD 2008:46: Ansökan om tillstånd till utrivning av dammanläggningar ----- Rätten till...
 • MÖD 2009:1: Dispensansökan avseende myggbekämpning i ett naturreservat ----- Enligt h...
 • MÖD 2009:2: Utformning av villkor med angivande av begränsningsvärde ----- Användning...
 • MÖD 2009:3: Avvisad talan ----- Miljödomstolen hade i beslut avvisat Försvarsmaktens...
 • MÖD 2009:4: Tillstånd till gruppstation med vindkraftverk ----- Fråga om betydelse fö...
 • MÖD 2009:5: Villkor för kemikaliehantering ----- En fråga i målet gällde utformningen...
 • MÖD 2009:6: Ideell förenings rätt att överklaga ----- En krets av Svenska Naturskydds...
 • MÖD 2009:7: Installation av bergvärme ----- En kommunal nämnd förbjöd en person att i...
 • MÖD 2009:8: Kontrollprogram angående ljudnivå från musik ----- En lokal för en rockkl...
 • MÖD 2009:9: Utformning av villkor med angivande av begränsningsvärde ----- Användning...
 • MÖD 2009:10: Strandskyddsdispens ----- Det har saknats fog att förena en strandskyddsd...
 • MÖD 2009:11: Ideell förenings rätt att överklaga ----- En förening hade 277 privatpers...
 • MÖD 2009:12: Tillstånd att driva anläggning för framställning av kalkprodukter ----- R...
 • MÖD 2009:13: Strandskyddsdispens för sjöbod m.m. ----- Ostronskörd har ansetts som en...
 • MÖD 2009:14: Klagan över domvilla ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att de omständig...
 • MÖD 2009:15: Tillstånd att uppföra ett vilthägn ----- Ett tillstånd att uppföra ett vi...
 • MÖD 2009:16: Tillsynsavgift ----- Konstruktionen av en årlig fast tillsynsavgift enlig...
 • MÖD 2009:17: Energihushållning ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att ett bolags ener...
 • MÖD 2009:18: Tillstånd till grustäktsverksamhet ----- Förekomst av två sorters bin, so...
 • MÖD 2009:19: Tillstånd till krematorieverksamhet ----- Det har inte ansetts lämpligt a...
 • MÖD 2009:20: Dispens för kapning av grenar på en naturminnesskyddad ek ----- Särskilda...
 • MÖD 2009:21: Miljösanktionsavgift för avloppsanordningar ----- Hinder mot att ta ut mi...
 • MÖD 2009:22: Föreläggandes rättskraft ----- En länsstyrelse har tidigare meddelat ett...
 • MÖD 2009:23: Kommunal nämnds klagorätt ----- En kommunal nämnd beslutade att inte ingr...
 • MÖD 2009:24: Partiellt prövningstillstånd ----- I ett mål om tillstånd till och villko...
 • MÖD 2009:25: Villkor för utsläpp till luft ----- Miljödomstolen hade i slutliga villko...
 • MÖD 2009:26: Ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken ----- Naturreservatsföreskrifte...
 • MÖD 2009:27: Återförvisning på grund av bristande kommunicering ----- Ett bolag ansökt...
 • MÖD 2009:28: Klagorätt ----- Fråga om klagorätt för flygbolag i mål om omprövning av v...
 • MÖD 2009:29: Föreläggande att utföra ljudnivåmätning ----- Fråga om det funnits fog fö...
 • MÖD 2009:30: Tillstånd till utsläpp av mudder ----- Tillstånd till utsläpp av mudder h...
 • MÖD 2009:31: Fråga om fördelning av kostnadsansvar vid markundersökning enligt 10 kap....
 • MÖD 2009:32: Tillstånd till vindkraftsanläggning ----- Frågor om betydelsen av a) ett...
 • MÖD 2009:33: Fråga om en viss restprodukt utgör avfall ----- Ett material innehållande...
 • MÖD 2009:35: Strandskyddsdispens ----- Länsstyrelsen hade med stöd av 7 kap. 17 § andr...
 • MÖD 2009:36: Undersökning av förorenat område ----- Ett bolag hade under perioden 1914...
 • MÖD 2009:37: Dammsäkerhetshöjande åtgärder på regleringsdamm ----- Då ansökan även avs...
 • MÖD 2009:38: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Fråga om omfattningen av...
 • MÖD 2009:39: Tillstånd till produktion av sulfatmassa och kartong, nu fråga om slutlig...
 • MÖD 2009:40: Tidsbegränsning av tillstånd ----- Om inte någon tidsbegränsning följer a...
 • MÖD 2009:41: Tillstånd att producera högst 560 000 ton blekt sulfatmassa ----- Södra C...
 • MÖD 2009:42: Tillstånd till anläggande och drift av ny hamnanläggning ----- Föreslagen...
 • MÖD 2009:43: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om val av åtgärd...
 • MÖD 2009:44: Ansökan om dammsäkerhetshöjande åtgärder ----- Regleringsföretaget har et...
 • MÖD 2009:45: Ställande av säkerhet ..... Verksamhetsutövares status som kommunalförbun...
 • MÖD 2009:46: Omprövning av villkor för tillstånd till flygplats ----- Huvudfrågorna i...
 • MÖD 2009:47: Anläggningsavgift ----- En höjning av anläggningsavgiften från 56 546 kr...
 • MÖD 2009:48: Tillstånd till anläggande och drift av gruppstation för vindkraftverk i K...
 • MÖD 2009:49: Ansökan om tillstånd att producera en årlig mängd om 85 000 ton kartong -...
 • MÖD 2009:50: Tillstånd till nuvarande och utökad tillverkning av sulfatmassa och pappe...
 • MÖD 2010:1: Förbränning av förbrukat spånfilter ----- I ett värmeverk förbrändes träs...
 • MÖD 2010:2: Ansökan om tillstånd till verksamhet vid Johannes kraftvärmeanläggning i...
 • MÖD 2010:3: Ansökan om tillstånd till verksamhet vid Stegeholmsverket i Västerviks ko...
 • MÖD 2010:4: Klagorätt vid beslut om dispens från strandskydd ----- Frågan i målet rör...
 • MÖD 2010:5: Ekonomisk säkerhet ----- För ett täkttillstånd har en ekonomisk säkerhet...
 • MÖD 2010:6: Tillstånd till täktverksamhet avseende naturgrus ----- Miljödomstolen had...
 • MÖD 2010:7: Förbud att använda gummiklipp som dräneringsmaterial vid sluttäckning av...
 • MÖD 2010:8: Ställande av säkerhet vid godkännande av anpassningsplan ----- Krav på ek...
 • MÖD 2010:9: Bortledande av grundvatten för byggande av den s.k. Citybanan (norra dele...
 • MÖD 2010:10: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap...
 • MÖD 2010:11: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap...
 • MÖD 2010:12: Förbud att bygga väg över havsstrandäng ----- Länsstyrelsen förbjöd en so...
 • MÖD 2010:13: Lagligförklaring och ombyggnad av Torps kraftstation m.m. ----- I samband...
 • MÖD 2010:14: Tomtplatsavgränsning för strandskyddsdispens ----- Miljödomstolen hade ut...
 • MÖD 2010:15: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid deponi...
 • MÖD 2010:16: Säkerhetens storlek vid auktorisation av bilskrotare ----- Miljööverdomst...
 • MÖD 2010:17: Miljöteknisk undersökning på Forsbacka bruk, Gävle kommun ----Inom ett om...
 • MÖD 2010:18: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om omfattningen...
 • MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A...
 • MÖD 2010:20: Ansökan om tillstånd till fortsatt drift vid avfallsanläggningen Storskog...
 • MÖD 2010:21: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Den nya bestämmelsen om k...
 • MÖD 2010:22: Täktverksamhet ----- Tillstånd söktes för naturgrustäkt belägen inom vatt...
 • MÖD 2010:23: Miljöteknisk undersökning på Ryssbergsbacken, Nyköpings kommun ----- Avfa...
 • MÖD 2010:24: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Miljööverdomstolen har...
 • MÖD 2010:25: Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har...
 • MÖD 2010:26: Tidsbegränsning av tillstånd till enskild avloppsanläggning ----- Miljö-...
 • MÖD 2010:27: Säkerhet för tillstånd till täktverksamhet ----- Länsstyrelsen gav tillst...
 • MÖD 2010:28: Verksamhetsområde för allmän va-anläggning, miljöhänsyn enligt vattentjän...
 • MÖD 2010:29: Ansökan om tillstånd till behandling och deponering av avfall i bergrum v...
 • MÖD 2010:30: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, dels enligt 9 kap. att bedriva b...
 • -MÖD 2010:32: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Den nya bestämmelsen om k...
 • MÖD 2010:33: Tilldelning av utsläppsrätter ----- Ett bolag har till följd av en förfat...
 • MÖD 2010:34: Tillstånd till vindkraftverk ----- Länsstyrelsen gav tillstånd till uppfö...
 • MÖD 2010:35: Godkännande av anpassningsplan för deponi vid Mörkeskogs avfallsanläggnin...
 • MÖD 2010:36: Ansökan om gemensam avfallsbehållare ----- Två personer som var boende nä...
 • MÖD 2010:37: Avvisat överklagande ----- Ett bolag bedrev industriell verksamhet. Efter...
 • MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk ----- Ett bolag ansökte om tillstånd att u...
 • MÖD 2010:39: Rättegångskostnader ----- Verksamhetsutövaren ansökte om tillstånd till v...
 • MÖD 2010:40: Sophämtningsavgift ----- En fastighetsägare ansökte om dispens från sophä...
 • MÖD 2010:41: Avgift enligt lagen om handel med utsläppsrätter ----- Skäl att jämka påf...
 • MÖD 2010:42: Fastställelsetalan; skadestånd med anledning av miljöskada samt inlösen a...
 • MÖD 2010:43: Beslut om föreläggande att vidta åtgärder vid pumpstation ----- Ett bolag...
 • MÖD 2010:44: Brukningsavgift för vatten- och avloppsanläggning ----- Miljööverdomstole...
 • MÖD 2010:45: Föreläggande om efterbehandling vid tidigare impregneringsanläggning i Nä...
 • MÖD 2010:46: Tillåtlighetsprövning m.m. av ny kraftstation vid befintlig vattenkraftan...
 • MÖD 2010:47: Beslut att lämna klagomål avseende rensning av dike utan åtgärd ----- Län...
 • MÖD 2010:48: Begäran om återkallelse av tillstånd ----- En tidigare verksamhetsutövare...
 • MÖD 2010:49: Omprövning av villkor avseende sanering av förorenat område----- Beträffa...
 • MÖD 2010:50: Skadestånd ----- Makarna S, ägare till en fastighet belägen invid en sjö,...
 • MÖD 2010:51: Ekonomisk säkerhet i samband med tillstånd för avfallsdeponi ----- Ett bo...
 • MÖD 2010:52: Tillstånd till upprustning och effektivisering av vattenkraftverk ----- E...
 • MÖD 2010:53: Tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norvikudden, i Nynäshamn...
 • MÖD 2011:1: Föreläggande att genomföra fördjupade markundersökningar ----- Länsstyrel...
 • MÖD 2011:2: Avvisat överklagande av beslut om bildande av naturreservat ----- Fråga u...
 • MÖD 2011:3: Strandskyddsdispens samt föreläggande att riva ut brygga ----- En brygga...
 • MÖD 2011:4: Villkor och prövningsavgift i mål om lagligförklaring av grundvattentäkt...
 • MÖD 2011:5: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamh...
 • MÖD 2011:6: Anläggningsavgift ----- Prövning angående förenlighet av kommunens höjnin...
 • MÖD 2011:7: Förbud mot att införa och kompostera avfall ----- Ett bolag anmälde inför...
 • MÖD 2011:8: Årlig avgift för miljötillsyn ----- Särskild skäl att nedsätta en taxereg...
 • MÖD 2011:9: Kommunal föreskrift om bl.a. förbud mot eldning av hushållsavfall och vis...
 • MÖD 2011:10: Brukningsavgift för vattenförsörjning ----- Genom en överenskommelse i bö...
 • MÖD 2011:11: Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken med anledning av anmälan om t...
 • MÖD 2011:12: Tillsynsavgift för radonmätning ----- En fastighetsägare till ett flerfam...
 • MÖD 2011:13: Uppehåll i hämtning av hushållsavfall ----- En fastighetsägare hade ansök...
 • MÖD 2011:14: Fastighetsbestämning avseende hävd och överenskommelse enligt 18 § JP ---...
 • MÖD 2011:15: Lagligförklaring av vattenanläggning ----- Lagligförklaring av rester av...
 • MÖD 2011:16: Ersättning för produktionsbortfall ----- Fråga om principer för beräkning...
 • MÖD 2011:17: Föreläggande om återställning av anlagda vägar m.m. ----- En arrendator h...
 • MÖD 2011:18: Villkor för tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och förändrad verk...
 • MÖD 2011:19: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens har inte beviljats för en b...
 • MÖD 2011:20: Talerätt för kommun vid överklagande av täkttillstånd ----- Länsstyrelsen...
 • MÖD 2011:21: Säkerhetens storlek vid auktorisation av bilskrotare ----- Fråga om princ...
 • MÖD 2011:24: Föreläggande om åtgärdsförberedande undersökning ----- Ett bolag hade för...
 • MÖD 2011:25: Föreläggande enligt miljöbalken att gräva upp cistern m.m. samt utföra ma...
 • MÖD 2011:26: Förbud mot bedrivande av öppen förskola ----- Hälsoskyddsbestämmelsen i 9...
 • MÖD 2011:27: Resning ----- Miljödomstolens upphävande av länsstyrelsens beslut och åte...
 • MÖD 2011:28: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten ----- Ägare till fritidshus på ofri g...
 • MÖD 2011:29: Strandskyddsdispens ----- Miljööverdomstolen fastställde länsstyrelsens b...
 • MÖD 2011: 30: Ändringstillstånd till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksa...
 • MÖD 2011:31: Inhibition avseende bygglov för ändrad användning av byggnad ----- För at...
 • MÖD 2011:32: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser avseende mark- och miljödomstol...
 • MÖD 2011: 33: Prövning av företagsskada vid fastighetsreglering ----- Enligt 5 kap. 10...
 • MÖD 2011:34: Strandskyddsdispens för bryggdäck ----- Miljödomstolen beviljade dispens...
 • MÖD 2011:35: Strandskyddsdispens ----- Fråga om en fastighetsreglering genomförd 1993...
 • MÖD 2011:36: Föreläggande enligt miljöbalken att vidta åtgärder för att återställa str...
 • MÖD 2011: 37: Miljösanktionsavgift ----- Borrning av ett nytt brunnshål för bergvärme ä...
 • MÖD 2011:38: Strandskyddsdispens ----- Dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs e...
 • MÖD 2011:39: Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggningar i...
 • MÖD 2011:40: Strandskyddsdispens ----- På en större jordbruksfastighet hade ansökts om...
 • MÖD 2011:41: Tillståndsprövning av ansökningar om uppförande av gruppstation för vindk...
 • MÖD 2011:42: Ansökan om anläggande av ny brygga och muddring ----- Tillämpning av regl...
 • MÖD 2011:43: Villkor avseende rökgasrening för krematorieverksamhet ----- Mark- och mi...
 • MÖD 2011:44: Klagorätt i mål om strandskyddsdispens ----- Ägare av berörd fastighet ha...
 • MÖD 2011:45: Utdömande av vite ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att tills...
 • MÖD 2011:46: Enskilds rätt att överklaga länsstyrelses beslut att inte begära återkall...
 • MÖD 2011:47: Inhibition av villkor i tillstånd till invändig disk av tankar m.m. -----...
 • MÖD 2011:48: Föreläggande om försiktighetsmått rörande anmälan om betongfabrik och ber...
 • MÖD 2011:49: Tillstånd till vattenverksamhet ----- En förklaring i dom angående tillst...
 • MÖD 2011:50: Ansökan om tillstånd till hamnverksamhet m.m. ----- Miljödomstolen hade b...
 • MÖD 2011:51: Tillstånd till brytning och krossning/sovring av järnmalm från Gruvberget...
 • MÖD 2011:52: Tillstånd till utrivning av Emsfors kraftstation i Emån i Oskarshamns kom...
 • MÖD 2012:1: Borttagande av kreosotimpregnerad slipersmur ----- Länsstyrelsen förelade...
 • MÖD 2012:2: Föreläggande avseende genomförande av MIFO fas 1 inventering ----- Fråga...
 • MÖD 2012:3: Godkännande av ekonomisk säkerhet ----- Mark- och miljööverdomstolen bedö...
 • MÖD 2012:4: Strandskydd ----- Frågan om ett visst område omfattas av reglerna om stra...
 • MÖD 2012:5: Tillstånd till mellanlagring av farligt avfall m.m.; fråga om avvisning a...
 • MÖD 2012:6: Fastighetsbestämning ----- Fråga var om vattenområde utanför stranden til...
 • MÖD 2012:7: Uppläggning av fyllnadsmassor i ett vattenområde ansågs inte vara markavv...
 • MÖD 2012:8: Överlämnande till regeringen för prövning av ansökan om bygglov ----- Frå...
 • MÖD 2012:9: Formkrav för överklagande ----- Mark- och miljööverdomstolen har ansett a...
 • MÖD 2012:10: Villkor i tillstånd till ökad produktion av kallvalsat material ----- Mar...
 • MÖD 2012:11: Ömsesidigt erkännande av ett godkännande av bekämpningsmedel ----- Fråga...
 • MÖD 2012:12: Ansökan om biotopskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen har fas...
 • MÖD 2012:13: Bygglov för fasadändring ----- Mark- och miljödomstolen beslutade att mål...
 • MÖD 2012:14: Antagande av detaljplan i Simrishamns kommun ----- Detaljplan för tomtmar...
 • MÖD 2012:15: Överklagande av nekad inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och miljöd...
 • MÖD 2012:16: Bygglov för garage och uterum ----- Mark- och miljööverdomstolen har upph...
 • MÖD 2012:17: Klagorätt ----- Ett av producenter bildat materialbolag för insamling av...
 • MÖD 2012:18: Återförvisning till Statens va-nämnd ----- Statens va-nämnd har avgjort m...
 • MÖD 2012:19: Ansökan om tillstånd till anläggande av Ladvattenåns kraftverk m.m. i Kra...
 • MÖD 2012:20: Föreläggande att mäta radonhalt i bostad ----- En fastighetsägare kan var...
 • MÖD 2012:21: Villkor i tillstånd till ökad produktion vid pappersbruk ----- Mark- och...
 • MÖD 2012:22: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstolen...
 • MÖD 2012:23: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstolen...
 • MÖD 2012:24: Tomtplatsbestämning i samband med strandskyddsdispens ----- Mark- och mil...
 • MÖD 2012:25: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hem för vård eller boende (HVB-hem)...
 • MÖD 2012:26: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och mi...
 • MÖD 2012:27: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och mi...
 • MÖD 2012:28: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och mi...
 • MÖD 2012:29: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus ----- I en detaljplan hade g...
 • MÖD 2012:30: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ----- Byggnadshöjd som avvek 2,6...
 • MÖD 2012:31: Detaljplan för bostäder och handel ----- Detaljplan som möjliggör byggand...
 • MÖD 2012:32: Avvisning av överklagande av beslut om CITES-intyg ----- Fråga om överkla...
 • MÖD 2012:33: Återkallelse av beslut om strandskyddsdispens ----- En strandskyddsdispen...
 • MÖD 2012:34: Tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken ----- Tillstånd enligt 7 kap. 2...
 • MÖD 2012:35: Antagande av detaljplan ----- En detaljplan har inte ansetts vara av prin...
 • MÖD 2012:36: Fastighetsreglering ----- Syftet med en fastighetsreglering var i huvudsa...
 • MÖD 2012:37: Avvisat överklagande i fråga om beslut att anta detaljplan ----- Överklag...
 • MÖD 2012:38: Bygglov ----- Beslut om bygglov upphävdes eftersom den lovpliktiga byggna...
 • MÖD 2012:39: Strandskyddsdispens med tillämpning av 7 kap. 18 d-e §§ miljöbalken -----...
 • MÖD 2012:40: Förhandsbesked för enbostadshus utanför detaljplanelagt område ----- Mot...
 • MÖD 2012:41: Anläggningsförrättning ----- I målet var fråga om det förelåg förutsättni...
 • MÖD 2012:42: Detaljplan för bostäder ----- Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en...
 • MÖD 2012:43: Bygglov för ombyggnad av enbostadshus ----- Byggnadsnämnden har beviljat...
 • MÖD 2012:45: Talerätt för granne ang bygglov ----- En granne klagade på bygglov och an...
 • MÖD 2012:46: Byggsanktionsavgift ----- Beslut om byggsanktionsavgift har inte ansetts...
 • MÖD 2012:49: Fråga om avfall i form av frukt och grönsaker från en livsmedelsaffär är...
 • MÖD 2012:50: Tillsynsavgift för tillsyn av hygienisk behandling ----- Kommunen har med...
 • MÖD 2012:51: Klagorätt ----- Kommunen hade på initiativ av en fastighetsägare beslutat...
 • MÖD 2012:52: Rivningsföreläggande för tillbyggnad ----- Byggnadsnämnd hade meddelat ri...
 • MÖD 2012:54: Förhandsbesked för bostadshus ----- Efter återförvisning från länsrätt i...
 • MÖD 2012:55: Avstyckning ----- Lantmäteriet beslutade om avstyckning, varefter kommune...
 • MÖD 2012:56: Tillstånd att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder ----- Området nedanför...
 • MÖD 2012:57: Föreläggande att åtgärda tujor på fastighet ----- Skuggning från en tujah...
 • MÖD 2012:58: Rättegångskostnader ----- Mark- och miljööverdomstolen har i mål där mark...
 • MÖD 2012:59: Regresstalan om ersättning för efterbehandlingskostnader m.m. ----- Efter...
 • MÖD 2013:1: Bygglov ----- Granne överklagade bygglov för enfamiljshus som försämrar d...
 • MÖD 2013:2: Placering av avfallsbehållare ----- Mark- och miljööverdomstolen har funn...
 • MÖD 2013:3: Upphävande av beslut om antagande av detaljplan ----- I - Fråga om det fa...
 • MÖD 2013:4: Tilläggsavgift för olovligt byggande enligt plan- och bygglagen (1987:10)...
 • MÖD 2013:5: Antagande av detaljplan ----- En kommun hade antagit en detaljplan. Innan...
 • MÖD 2013:6: Överklagbarhet av länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens enligt 19...
 • MÖD 2013:7: Avvisad ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk m.m. inom o...
 • MÖD 2013:8: Ansökan enligt 11 kap. MB till anläggande av järnvägsbro ----- I mål om a...
 • MÖD 2013:9: Antagande av detaljplan ----- Beslut att anta en detaljplan har upphävts...
 • MÖD 2013:10: Utdömande av vite ----- Kravet på delgivning av vitesföreläggande enligt...
 • MÖD 2013:11: Utdömande av vite ----- Miljönämnden förelade ett handelsbolag att vid vi...
 • MÖD 2013:12: Tillstånd till fortsatt drift vid Gamleby avloppsreningsverk i Västerviks...
 • MÖD 2013:13: Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av vindkraftverk -...
 • MÖD 2013:14: Upphävande av beslut om antagande av detaljplan ----- I den aktuella plan...
 • MÖD 2013:15: Nedsättning av förrättningskostnader ----- Av Lantmäteriets sammanträdesp...
 • MÖD 2013:16: Tillstånd till miljöfarlig verksamhet genom användande av avfallsmassor f...
 • MÖD 2013:17: Bygglov i stadsdelen Majorna i Göteborg ----- Stadsplan från år 1878 har...
 • MÖD 2013:18: Tillsynsåtgärd avseende komplementbyggnad ----- Komplementbyggnad har upp...
 • MÖD 2013:19: Domarjäv ------ Tekniskt råd deltog i två avgöranden från mark- och miljö...
 • MÖD 2013:20: Upphävande av beslut om antagande av detaljplan ----- Kommunen hade i en...
 • MÖD 2013:21: Förrättning enligt anläggningslagen ----- Lantmäteriet beslutade, med stö...
 • MÖD 2013:22: Strandskyddsdispens för musselodling ----- Fråga om dispens kunde meddela...
 • MÖD 2013:23: Ledningsrättslagens tillämplighet ----- Lantmäterimyndigheten beslutade a...
 • MÖD 2013:24: Bygglov och byggnadsavgift ----- Nämnden beviljade bygglov för uppförande...
 • MÖD 2013:26: Tillstånd till anläggande och drift av biogasanläggning ----- Mark- och m...
 • MÖD 2013:27: Miljösanktionsavgift ----- En fastighetsägares flytt av en wc-tank till n...
 • MÖD 2013:28: Saneringsansvar för förorenad damm ----- Ett moderbolag har i ett visst f...
 • MÖD 2013:29: Förhandsbesked för uppförande av fritidshus inom strandskyddsområde -----...
 • MÖD 2013:30: Förbud mot viss vedeldning ----- Fråga om av länsstyrelsen förelagda förs...
 • MÖD 2013:31: Föreläggande att åtgärda dike ----- Nybyggnation på en fastighet som föro...
 • MÖD 2013:32: Klagorätt i mål om tillstånd enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken ----- Enski...
 • MÖD 2013:33: Bygglov för utbyte av vindkraftverk ----- Fråga om den utredning som låg...
 • MÖD 2013:34: Tillsynsavgift ----- Miljönämnden har rätt att ta ut en tillsynsavgift av...
 • MÖD 2013:35: Bygglov för reklamskylt ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att...
 • MÖD 2013:36: Föreläggande att vidta åtgärder enligt 10 kap. miljöbalken ----- Mark- oc...
 • MÖD 2013:37: Strandskyddsdispens för ändrad användning av receptionsbyggnad ----- Prop...
 • MÖD 2013:38: Fastighetsreglering och anläggningsåtgärd ----- Mark- och miljööverdomsto...
 • MÖD 2013:39: Tidsbegränsat tillstånd för uttag av grundvatten för jordbruksbevattning...
 • MÖD 2013:40: Tillstånd till uppförande av ny kraftstation ----- Fråga om tillstånd til...
 • MÖD 2013:41: Bygglov för uppförande av balkong ----- En balkong utan tak har genom des...
 • MÖD 2013:42: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken ----- På grund av en vägomdragning...
 • MÖD 2013:43: Avvisning av överklagande ----- Efter det att grannar (ej rågrannar) över...
 • MÖD 2013:44: Antagande av detaljplan ----- Fråga om detaljplan innebar avvikelse från...
 • MÖD 2013:45: Klagomål på buller m.m. ----- En mark- och miljödomstols underlåtenhet at...
 • MÖD 2013:46: Tillsynsavgift ----- Tillsynsmyndigheten har i enlighet med 26 kap. 1 § o...
 • MÖD 2013:47: Detaljplan för bostäder ----- Mark- och miljööverdomstolen har, i fråga o...
 • MÖD 2013:48: Detaljplaner angående förskoleverksamhet respektive bostäder samt förhand...
 • MÖD 2013:49: Fråga om avledande av avloppsvatten eller markavvattning ----- Lantmäteri...
 • MÖD 2013:50: Tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad och drift av kraftverk -----...
 • MÖD 2014:1: Föreläggande om att ansöka om tillstånd att anlägga en deponi alternativt...
 • MÖD 2014:2: Föreläggande att vidta sedimentundersökningar enligt 10 kap. miljöbalken...
 • MÖD 2014:3: Föreläggande om rivning av olovligt uppförd garagebyggnad ----- I mål om...
 • MÖD 2014:4: Antagande av detaljplan ----- I avsaknad av en miljökonsekvensbeskrivning...
 • MÖD 2014:5: Tillsyn över vattenverksamhet ----- Bortledande av dagvatten som uppstår...
 • MÖD 2014:6: Fråga om förutsättningar förelegat att häva ett förordnande enligt 113 §...
 • MÖD 2014:7: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstol h...
 • MÖD 2014:8: Väsentlig ändring av detaljplan efter utställning ----- Att ändra användn...
 • MÖD 2014:9: Avvisad talan ----- Mark- och miljödomstolen hade avvisat talan om återbe...
 • MÖD 2014:10: Ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till ändrad och utökad verksamhet...
 • MÖD 2014:11: Ledningsrätt för kraftledning (Sydvästlänken )---- Vid en ledningsrättsfö...
 • MÖD 2014:12: Antagande av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att...
 • MÖD 2014:13: Villkor avseende buller i tillstånd till hamnverksamhet ----- I mål om sl...
 • MÖD 2014:14: Fastighetsägares efterbehandlingsansvar ----- Fråga om fastighetsägares e...
 • MÖD 2014:15: Lagligförklaring samt tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet...
 • MÖD 2014:16: Avvisad talan angående klander av föreningsstämmobeslut ----- Klander av...
 • MÖD 2014:17: Bygglov för nybyggnad av garage med gäststuga ----- Fråga om beräkning av...
 • MÖD 2014:18: Utdömande av vite ----- Mark- och miljödomstolen har avslagit en ansökan...
 • MÖD 2014:19: Inhibition ----- Efter det att en anmälan gjorts om uppförande av en bryg...
 • MÖD 2014:20: Tillsyn ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att omställning av...
 • MÖD 2014:21: Avvisning av miljönämnds överklagande vid återförvisning i mål ang tillsy...
 • MÖD 2014:22: Fastighetsreglering och fastighetsbestämning ----- Målet gäller innebörde...
 • MÖD 2014:23: Förbindelsepunkts läge ----- Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet m...
 • MÖD 2014:24: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ----- En huvudbyggnad hade till o...
 • MÖD 2014:25: Utdömande av vite ----- Byggnadsavgift hade påförts för olovligen uppfört...
 • MÖD 2014:26: Rättegångskostnader ----- Fråga om ersättning för rättegångskostnader avs...
 • MÖD 2014:27: Fråga om krav på återställningsarbete enligt miljöbalken är föremål för p...
 • MÖD 2014:28: Rättegångskostnader ----- Länsstyrelsen har ansetts ha talerätt i mål som...
 • MÖD 2014:29: Föreläggande om vattenhushållning; tillsynsbeslut ----- En tillsynsmyndig...
 • MÖD 2014:30: Miljöorganisationers rätt att överklaga ----- Länsstyrelsen har i egenska...
 • MÖD 2014:31: Ersättning för rättegångskostnad i ledningsrättsmål ----- I ledningsrätts...
 • MÖD 2014:32: Tillsynsärende; förbud mot utfyllnad av åkermark ----- Målet rör förhålla...
 • MÖD 2014:33 : Anmälan för uppodling av annan mark än jordbruksmark ----- En kommunal nä...
 • MÖD 2014:34: Tillstånd till vindkraftverksamhet ----- Mark- och miljödomstolen har i e...
 • MÖD 2014:35: Inhibition ----- Mark- och miljödomstolen hade undanröjt länsstyrelsens i...
 • MÖD 2014:36: Bullervillkor för vindkraftverk ----- Den omständigheten att kommunen eft...
 • MÖD 2014:37: Förbud mot fortsatt byggnation ----- Fråga bl.a. om delegation enligt 6 k...
 • MÖD 2014:38: Föreläggande att ge in en anmälan i efterhand ----- Efter det att en anmä...
 • MÖD 2014:39: Anmälan avseende olovlig åtgärd ----- Fråga om en konstruktion med en sam...
 • MÖD 2014:40: Förhandsbesked ----- Förhandsbesked för nybyggnad av stuga inom strandssk...
 • MÖD 2014:41: Utdömande av vite ----- Sedan ett skepp körts på grund i havet förelade m...
 • MÖD 2014:42: Villkor om energieffektivisering vid petrokemisk industrianläggning -----...
 • MÖD 2014:43: Bygglov ----- Fråga om bygglovs förenlighet med detaljplan med hänsyn til...
 • MÖD 2014:44: Förordnande om när tillstånd blir gällande gentemot verksamhetsutövaren i...
 • MÖD 2014:45: Strandskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen fann att det inte...
 • MÖD 2014:46: Natura 2000-tillstånd ----- Fråga om anläggande av erosionsskydd inom Nat...
 • MÖD 2014:47: Ansökan om tillstånd för vindkraftverk ----- Bolaget ansökte hos länsstyr...
 • MÖD 2014:48: Dispens enligt 14 § artskyddsförordningen (2007:845) ----- Ett vindkrafts...
 • MÖD 2014:49: Ersättning vid fastighetsreglering ----- Fråga vid tillämpning av 4 kap....
 • MÖD 2014:50: Fastighetsreglering avseende överföring av andelar i samfällighet ----- F...
 • MÖD 2014:51: Klagorätt ----- Mark- och miljödomstolen lämnade tillstånd enligt 11 kap....
 • MÖD 2015:1: Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten ----- Mark- och miljööverdomst...
 • MÖD 2015:2: Bygglov ----- Mark- och miljööverdomstolen, har i ett mål om ansökan om b...
 • MÖD 2015:3: Dispens enligt 14 § artskyddsförordningen ----- Ett bolag ansökte om disp...
 • MÖD 2015:4: Jäv enligt 6 kap. 25 § kommunallagen ----- Vid handläggningen av en detal...
 • MÖD 2015:5: Klagorätt ----- Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) fann att organisatione...
 • MÖD 2015:6: Ansökan om utdömande av löpande vite ----- Mark- och miljööverdomstolen h...
 • MÖD 2015:7: Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad ----- Strandskyddsdi...
 • MÖD 2015:8: Enskilds rätt att överklaga ----- Mark- och miljööverdomstolen har vid en...
 • MÖD 2015:9: Ersättning i anledning av fastighetsreglering ----- En samfällighetsfören...
 • MÖD 2015:10: Ersättning vid fastighetsreglering avseende upphävande av servitut -----...
 • MÖD 2015:11: Fråga om en byggnad är förfallen eller skadad i väsentlig omfattning och...
 • MÖD 2015:12: Undanröjande av överklagat beslut om förlängd tid för ianspråktagande av...
 • MÖD 2015:13: Byggsanktionsavgift ----- Fasadrenovering genom fönsterbyte och tilläggsi...
 • MÖD 2015:14: Fastighetsreglering, ansökan om servitut för ledning ----- Ägarna till en...
 • MÖD 2015:15: Bygglov för uppförande av vindkraftverk ----- Område som i kommunens över...
 • MÖD 2015:16: Fråga om en byggnadsdel är att anses som ett skärmtak ----- Ett skärmtak...
 • MÖD 2015:17: Fråga om miljöorganisationers klagorätt ----- En miljönämnd beslutade att...
 • MÖD 2015:18: Producentansvar för insamling och transport av returpapper ----- Ett komm...
 • MÖD 2015: 24: Klagorätt i mål om anmälan avseende bristfälligt utförd besiktning av ven...
 • MÖD 2015:28: Dispens från biotopskydd för avverkning av alléträd ----- En kommun hade...
 • MÖD 2015:30: Fastighetsreglering ----- Fråga om hur stor vikt som ska läggas vid planm...
 • MÖD 2015:31: Strandskyddsdispens ----- Mål om strandskyddsdispens. En mätning från en...
 • MÖD 2015:32: Detaljplan ----- Strandskyddet har upphävts inom vissa delar av ett plano...
 • MÖD 2015:34: Byggsanktionsavgift ----- I ärenden om byggsanktionsavgift måste tillsyns...
 • MÖD 2015:35: Avvisad ansökan om nätkoncession ----- Ansökan om nätkoncession för linje...
 • MÖD 2015:37: Utdömande av vite ----- En miljönämnd har yrkat att vite ska dömas ut mot...
 • MÖD 2015:38: Omprövning av markavvattningssamfällighet ----- En väghållare för en väg...
 • MÖD 2015:39: Bygglov ----- Fråga om kravet på byggnads utformning enligt 8 kap. 1 § PB...
 • MÖD 2015: 41: Anläggningsförrättning för väg m.m. ----- Lantmäteriet har beslutat att i...
 • MÖD 2015:42: Tillsyn avseende åtgärd på tomt ----- Efter anmälan från grannar om att e...
 • MÖD 2015:44: Bygglov för flerfamiljshus ----- Ansökan om bygglov för flerfamiljshus. S...
 • MÖD 2016:1: Tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. ----- I mål om ti...
 • MÖD 2016:2: Bygglov för tillbyggnad (carport) ----- Bygglov för tillbyggnad ----- Byg...
 • MÖD 2016:3: Inhibition av omedelbart gällande tillsynsbeslut ----- Inhibition av ett...
 • MÖD 2016:4: Reglering av kumulativt ljud vid etablering av flera vindkraftparker inom...
 • MÖD 2016:5: Miljöorganisations klagorätt enligt 13 kap. 12 § plan- och bygglagen (201...
 • MÖD 2016:6: Bygglov för nybyggnation av enbostadshus ----- I mål om bygglov för nybyg...
 • MÖD 2016:7: Föreläggande att söka tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet m.m. -...
 • MÖD 2016:8: Interimistiskt beslut ----- Sedan närboende anmält klagomål till kommunen...
 • MÖD 2016:15: Byggsanktionsavgift ----- Byggnadsnämnden hade beslutat att ta ut byggsan...
 • MÖD 2016:17: Överlämnande av mål till regeringen; nu fråga om avvisning ----- I mål om...
 • MÖD 2016:18: Bygglov och marklov ----- I ett område med egnahems- och villabebyggelse...
 • MÖD 2016:19: Kommunal tillstyrkan avseende ansökan om tillstånd till anläggning för vi...
 • MÖD 2016:20: Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- o...
 • MÖD 2016:21: Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus ----- Mark- och mil...
 • MÖD 2016:22: Föreläggande att redovisa provtagningsprogram ----- I mål om tillsyn enli...
 • MÖD 2017:1: Bygglov ----- Ansökan om bygglov för fritidshus inom ett område där friti...
 • MÖD 2017:2: Beslut om rättelse på den felandes bekostnad utan föregående föreläggande...
 • MÖD 2017:3: Byggsanktionsavgift ----- Ett bolag fick bygglov för nybyggnad av fyra fl...
 • MÖD 2017:4: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett...
 • MÖD 2017:5: Klagorätt ----- En länsstyrelse överklagade en annan länsstyrelses beslut...
 • MÖD 2017:8: Byggsanktionsavgift ----- Vid bestämmande av byggsanktionsavgift har en k...
 • MÖD 2017:9: Inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och miljödomstolen hade avvisat...
 • MÖD 2017:10: Byggsanktionsavgift ----- Byggsanktionsavgift för inrättande av cistern p...
 • MÖD 2017:11: Avvisning av överklagande ----- En kommunal nämnd beslutade att lämna kla...
 • MÖD 2017:12: Ansökan om bygglov och marklov ----- Målen avsåg ansökningar om bygglov o...
 • MÖD 2017:26: Detaljplan ----- Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun antog en detaljplan...
 • MÖD 2017:35: Bygglov för ändring av carport till entré och förråd ----- Den sökta åtgä...
 • MÖD 2017:36: Tillsynsavgift enligt miljöbalken ----- Mark- och miljööverdomstolen har,...
 • MÖD 2017:37: Ansökan om bygglov för flerbostadshus ----- Målet avsåg bygglov för ett f...
 • MÖD 2017:38: Rivningslov för enbostadshus ----- Mark- och miljööverdomstolen har fasts...
 • MÖD 2017:41: Detaljplan ----- Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun antog en detaljplan...
 • MÖD 2017:42: Bygglov för gatukök ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det...
 • MÖD 2017:49: Upphävande av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har upphävt V...
 • MÖD 2017:50: Avvisat överklagande av startbesked ----- Fråga om klagorätt i mål om sta...
 • MÖD 2017:51: Förbud mot doftsättning i galleria ----- En miljönämnd har förbjudit ett...
 • MÖD 2017:52: Tillstånd till enskilt avlopp ----- Med ändring av underinstansernas avgö...
 • MÖD 2018:1: Planenligt utgångsläge ----- Tillämpning av bestämmelsen om s.k. planenli...
 • MÖD 2018:2: Fråga om fullföljd ----- Ett beslut av Lantmäterimyndigheten i fråga om e...
 • MÖD 2018:3: Fastighetsägares ansvar för undersökningar avseende markföroreningar ----...
 • MÖD 2018: 4: Bygglov för nybyggnation av flerbostadshus ----- Ansökan om bygglov för n...
 • MÖD 2018:5: Tolkningsbesked avseende undantag från kravet på nätkoncession ----- Fråg...
 • MÖD 2018:6: Ändringstillstånd avseende ändrad höjd av vindkraftpark ----- Ett bolag a...
 • MÖD 2018:23: Strandskyddsdispens Anläggandet av en 450 meter lång mindre grusväg genom...
 • MÖD 2018:24: Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet ----- Länsstyrelsen an...
 • MÖD 2019:1: Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad ----- Den aktuella komplement...
 • MÖD 2019:2: Detaljplan för uppförande av bostadshus ----- Kommunen har i detaljplan u...
 • MÖD 2019:3: Regresstalan avseende efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. 6 § miljöbalk...
 • MÖD 2019:4: Skyldighet att kommunicera granskningsutlåtande i detaljplaneärende -----...
 • MÖD 2019:5: Tillstånd till vindkraftpark ----- I ett mål om tillstånd till uppförande...
 • MÖD 2019:6: Tillsyn enligt miljöbalken ----- Klagomål på buller från vindkraftverk. M...
 • MÖD 2019:7: Bygglov för enbostadshus ----- Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om...