Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2017

  • MÖD 2017:1: Bygglov ----- Ansökan om bygglov för fritidshus inom ett område där friti...
  • MÖD 2017:2: Beslut om rättelse på den felandes bekostnad utan föregående föreläggande...
  • MÖD 2017:3: Byggsanktionsavgift ----- Ett bolag fick bygglov för nybyggnad av fyra fl...
  • MÖD 2017:4: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett...
  • MÖD 2017:5: Klagorätt ----- En länsstyrelse överklagade en annan länsstyrelses beslut...
  • MÖD 2017:8: Byggsanktionsavgift ----- Vid bestämmande av byggsanktionsavgift har en k...