Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2017

  • MÖD 2017:1: Bygglov ----- Ansökan om bygglov för fritidshus inom ett område där friti...
  • MÖD 2017:2: Beslut om rättelse på den felandes bekostnad utan föregående föreläggande...
  • MÖD 2017:3: Byggsanktionsavgift ----- Ett bolag fick bygglov för nybyggnad av fyra fl...
  • MÖD 2017:4: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett...
  • MÖD 2017:5: Klagorätt ----- En länsstyrelse överklagade en annan länsstyrelses beslut...
  • MÖD 2017:8: Byggsanktionsavgift ----- Vid bestämmande av byggsanktionsavgift har en k...
  • MÖD 2017:9: Inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och miljödomstolen hade avvisat...
  • MÖD 2017:10: Byggsanktionsavgift ----- Byggsanktionsavgift för inrättande av cistern p...
  • MÖD 2017:11: Avvisning av överklagande ----- En kommunal nämnd beslutade att lämna kla...
  • MÖD 2017:12: Ansökan om bygglov och marklov ----- Målen avsåg ansökningar om bygglov o...