Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2017

 • MIG 2017:1: Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd...
 • MIG 2017:2: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i...
 • MIG 2017:3: Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så ka...
 • MIG 2017:4: En svensk medborgare kan inte vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § fö...
 • MIG 2017:5: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viser...
 • MIG 2017:6: Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett...
 • MIG 2017:7: En utlänning som tidigare bl.a. har vistats illegalt i Sverige och sökt a...
 • MIG 2017:8: Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör beviljas en utlänning som gö...
 • MIG 2017:9: Om utgången i målet är beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som...
 • MIG 2017:10: Dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgars...
 • MIG 2017:11: En asylsökande som tjänstgjort som läkare inom sitt lands säkerhetstjänst...
 • MIG 2017:12: Av landinformation framgår att den som lämnar Eritrea illegalt och håller...
 • MIG 2017:13: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning ti...
 • MIG 2017:14: När det finns en uppgift om att en asylsökande har lämnat landet måste Mi...
 • MIG 2017:15: För att en begäran om offentligt biträde ska kunna avslås i mål som rör ö...
 • MIG 2017:16: Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömn...
 • MIG 2017:17: En utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige har en sådan stark...
 • MIG 2017:18: Fråga om särskilda skäl för att kunna bevilja en utlänning förlängt arbet...