Adekvat kausalitet

Ett tillräckligt starkt orsakssamband.

Om en skada sker på grund av en persons handlande medför det vanligtvis att personen blir skadeståndsskyldig, dvs skyldig att ersätta den inträffade skadan. Ett grundkrav för skadeståndsskyldighet är dock att det finns ett orsakssamband mellan handlingen och den uppkomna skadan. Vidare ska det “ligga i farans riktning” att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.