Alkoholimport över referensnivån anses vara för privat bruk

Hovrätten för Västra Sverige målnummer B 2080-13

Ett norskt par som fört in 1 268 liter öl, 174 liter vin och 3 liter starksprit har friats från åtal för smuggling. Mannen angav att han på grund av sömnproblem var storkonsument och drack cirka 75 burkar öl i veckan. Samt att de handlat för ett års konsumtion och till ett julbord. Hovrätten som kom fram till att mängden öl överstiger referensnivån med över 1 000 liter. Men med hänsyn till parets alkoholkonsumtion, ändamålen med införseln och prisskillnaden på alkohol jämfört med Norge bedöms införseln ha varit för privat bruk.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Hovrätten har tagit del av videoinspelningarna av förhören vid tingsrätten med Rawinnipha  och Björn . Skriftlig bevisning har åberopats. De s.k. referensnivåerna innebär att resande för sina och sina familjers bruk eller av varor som är avsedda som gåvor kan föra in, såvitt nu är av intresse, 10 liter sprit, 90 liter vin och 110 liter öl. Mängden här införd sprit har i sig klart understigit gällande nivå för sådan dryck. Annorlunda förhåller det sig framförallt med den införda ölen som innebär att Rawinnipha  och Björn  överskridit referensnivån med drygt l 000 liter. Fråga är då vad det förhållandet har för betydelse. Referensnivåerna får betydelse vad gäller bevisningen i fråga om införseln skett för privat bruk. Vid införsel understigande nivåerna är utgångspunkten att införseln skett för privat bruk. Högsta Domstolen har uttalat att mängden varor är en viktig omständighet vid bedömningen av om införseln i ett konkret fall haft ett kommersiellt syfte eller varit avsedd för privat bruk, men denna omständighet är inte ensam utslagsgivande. Avgörandet ska i stället grundas på en helhetsvärdering av omständigheterna i varje särskilt fall (se rättsfallet NJA 1999 s. 670). Utöver vad som framgår av tingsrättens dom har Rawinnipha  och Björn  uppgett följande. Rawinnipha  har om sin konsumtion uppgett att hon dricker omkring 24 burkar (å 33 cl) per vecka. Björn  har uppgett att han vid tiden för inköpet hade mellan 500 000 och 600 000 kr på sitt bankkonto, bland annat p.g.a. en pågående husbyggnation. Han har vidare uppgett att ölen i Norge är omkring 10 gånger dyrare än i Tyskland, att han själv dricker endast Carlsberg men köper billigare öl om den ska användas till att bjuda på i samband med fester. Den beslagtagna alkoholen har utgjorts av huvudsakligen öl av framförallt märket Carlsberg och i mindre mån av märket Slöts Guld, tre olika typer av boxviner, enstaka femcentiliters flaskor och i övrigt av helflaskor innehållande olika slag av vin och sprit. Alkoholen har således haft en varierad sammansättning där den dyrare ölen av märket Carlsberg mängdmässigt dominerat. Annat har inte visats än att det varit fråga om en införsel vid ett enstaka tillfälle. Med hänsyn till vad som framkommit om framförallt Björn s alkoholkonsumtion och de av parterna påstådda ändamålen med införseln, prisskillnaderna på alkohol i Norge jämfört med Tyskland samt med beaktande av vad Björn  uppgett om sin ekonomi godtar hovrätten Rawinnipha s och Björn s invändning att fråga varit om införsel för privat bruk. Åtalet och förverkandeyrkandet ska således, som tingsrätten funnit, ogillas. Hovrättens ställningstagande innebär att tingsrättens domslut ska fastställas.

 

Kommentarer inaktiverade.