Bolag fick lämna anbud med inlånade fordon

Kammarrätten i Stockholm målnummer 4181-13

Ett bolag som deltagit i en upphandling ska låna eller eventuellt hyra in lastbilar av ett dotterbolag för att klara upphandlingskraven. Det är inte samma sak som att lämna anbud med en samarbetspartner. Det är därför inget brott mot skall-kraven.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Av 11 kap. 2 § LOU framgår bl.a. att den upphandlande myndigheten får ställa krav på en lägsta nivå för anbudsgivares tekniska och yrkesmässiga kapacitet. I 11 kap. 10 § LOU anges att om den upphandlande myndigheten har ställt krav på en leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet ska denna kontrolleras och bedömas enligt 11 och 12 §§. Enligt 11 kap. 12 § LOU får en leverantör vid behov och när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Leverantören ska i dessa fall genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Av EU-domstolens dom i bl.a. mål C-176/98 följer att ett sådant åtagande krävs även om det företag vars kapacitet åberopas ingår i samma koncern som leverantören. Av förfrågningsunderlaget framgår att den aktuella upphandlingen avser inhyrning av lastbilar inklusive förare med utrustning för lastbilstransporter i samband med bl.a. drift och underhåll av gator och vägar. Enligt vad som har kommit fram i målet har Bellmans Åkeri avsett att fullgöra ett kontrakt med Nacka kommun genom att använda även fordon och maskiner som tillhör ett annat bolag ingående i samma koncern som Bellmans Åkeri.

Kammarrätten gör följande bedömning.

Skall-krav Sk 3
Nacka Express gör gällande att Bellmans Åkeri har lämnat felaktig uppgift vid besvarandet av skall-krav Sk 3 i svarsformuläret, som avser samarbetspartner, genom att kryssa i rutan “Nej”. Sk 3 har följande lydelse. “Sk 3. Uteslutningsfas, Steg l, SAMARBETSPARTNER Avser ni att lämna anbud med sammarbetspartner? Om svaret är ja ska ni här redovisa företagsnamn, organisationsnummer och bekräfta att alla begärda handlingar enligt sk l och sk2 är bifogade även för samarbetspartnern. En avsiktsförklaring undertecknad av båda parterna ska bifogas anbudet.” Som nämnts har det kommit fram att Bellmans Åkeri avsett att fullgöra kontrakt med användning även av annat företags kapacitet i form av fordon och maskiner. Oavsett detta samt vad Nacka Express anfört och åberopat i denna del finner kammarrätten i likhet med förvaltningsrätten att det inte har framgått att Bellmans Åkeri avsett att lämna anbud med någon samarbetspartner. Nacka Express har således inte visat att Bellmans Åkeri har lämnat felaktig uppgift i samband med aktuellt skall-krav.

Uppfyllelse av krav i bl.a. 11 kap. 12 § LOU
Nacka Express gör också gällande att Bellmans Åkeri inte har uppfyllt de obligatoriska kraven som kommunen ställt upp i förfrågningsunderlaget beträffande teknisk och yrkesmässig kapacitet samt att Bellmans Åkeri inte heller uppfyllt kravet i 11 kap. 12 § LOU på att tillhandahålla ett åtagande från anlitad leverantör. Av 11 kap. 2 § LOU följer att den upphandlande myndigheten får, men inte behöver, ställa krav på en lägsta nivå för anbudsgivares tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Det kan konstateras att kommunen har ställt sådana krav i flera hänseenden. Genom förfrågningsunderlagets skall-krav Sk 4 ställs krav som rör den yrkesmässiga kapaciteten i form av krav på bl.a. lastbilsförarnas utbildning och erfarenhet. Krav av detta slag finns också i bl.a. skall-krav Sk 6, som rör den tekniska kapaciteten. Sk 6 innehåller vissa miljökrav på maskiner, lastbilar och drivmedel. Kammarrätten konstaterar dock att kommunen i förfrågningsunderlaget inte har ställt upp krav på en lägsta nivå för anbudsgivares tekniska och yrkesmässiga kapacitet som tar sikte på antal fordon och maskiner eller antal förare. Det har heller inte ställts krav på att upplysning ska lämnas om hur stor del av kontraktet som leverantören kan komma att lägga ut på underentreprenörer (jfr 11 kap. 11 § andra stycket 10 LOU). Mot denna bakgrund har kommunen inte haft skyldighet enligt 11 kap. 10 § LOU att göra någon kontroll av Bellmans Åkeri i dessa avseenden. Av detta följer vidare att det inte ålegat Bellmans Åkeri att tillhandahålla ett sådant åtagande som avses i 11 kap. 12 § LOU. Förvaltningsrätten har funnit att det av den information som Bellmans Åkeri har lämnat i sitt anbud inte framgår att bolaget saknar förmåga eller kapacitet att utföra uppdraget samt att kommunen inte haft någon skyldighet att ifrågasätta detta. Kammarrätten instämmer i den bedömningen och anser även att Nacka Express fortfarande saknar fog för sitt påstående att Bellmans Åkeri inte uppfyller de obligatoriska kraven i förfrågningsunderlaget.

Övrigt
Kammarrätten finner att det mot bakgrund av vad Nacka Express har anfört och åberopat i kammarrätten och förvaltningsrätten inte heller i övrigt har visats att det finns skäl för ingripande enligt LOU.

Sammanfattning
Kammarrätten finner sammanfattningsvis att det saknas skäl för ingripande med stöd av LOU. Överklagandet ska därför avslås.

 

Kommentarer inaktiverade.