Inte oskäligt att Blocket får utnyttja dina fotografier

Enligt villkoren på Blocket.se upplåter man upphovsrätten för sina fotografier till Blocket.
Nu har det prövats av domstol om det kan anses som oskäligt att avtalet med en konsument får en sådan innebörd.

Bakgrunden var att en konsument hade skapat en annons på hemsidan
blocket.se avseende försäljning av en motorbåt. Annonsen
har utöver annonstext bestått av tre stycken fotografier av den ifrågavarande
motorbåten. Fotografierna har tagits av konsumenten själv. På Hemsidan har Blocket i anslutning till annonsen för allmänheten tillgängliggjort ett av fotografierna på motorbåten i en s.k. bannerannons för Swedbank.
Konsumenten väckte talan mot blocket i tingsrätten och yrkade att
Blocket skulle betala 6 540 kr. Av det yrkade kapitalbeloppet
avser 5 140 kr skälig ersättning för utnyttjande av fotografiet, 900 kr skadestånd på grund av kränkning av den ideella rätten och 500 kr skadestånd på grund av avtalsbrott.

Konsumenten angav som grund för kravet att Blocket:s villkor om att upphovsrätten till fotografier som används i annonser övergår till Blocket är oskäligt, och skall därför ogiltigförklaras. Vidare hävdade konsumenten att Blocket inte hade angivit hans namn i anslutning till fotografiet. Samt slutligen att Blocket brutit mot sina villkor med anledning av att Blocket inte hade försett fotografiet med en vattenstämpel.

Både tingsrätten och hovrätten anser dock att Blocket:s allmänna villkor är skäliga och tillräckligt tydliga. Bland annat för att det finns möjlighet att lägga upp annons utan bild och att det på ett tydligt sätt framgår att Blocket får utnyttja upplagda bilder i andra annonser. Vidare skall bestämmelsen om oskäliga avtalsvillkor i 36 § avtalslagen tillämpas restriktivt och endast användas i undantagsfall.

Beträffande frågan om att konsumenten inte blivit namngiven angav domstolen som skäl att det skall göras på ett sådant sätt som följer av god sed. Det innebär inte att det alltid behöver göras utan vid sådana situationer som det typiskt sätt följer av god sed inom branschen. Någon utredning för att det följer av god sed inom branschen att man namnger upphovsmannen på bilden i den aktuella situationen hade inte konsumenten lagt fram varför domstolen avslog yrkandet.

När det gällde frågan om vattenstämpel yttrade domstolarna att det inte följde av något avtal att Blocket var skyldig att förse bilder med vattenstämpel. Att det stod i dom allmänna villkoren att Blocker förser bilder med vattenstämpel skall enbart ses som information och inte ett bindande avtal för Blocket.