Datorinnehav medför skyldighet att betala TV-licens

Förvaltningsrätten i Luleå målnummer 656-13

En dator är att betrakta som avsedd för att använda som tv-mottagare, trots att datorn köpts i ett annat syfte och det vid köpet även saknades installerad mjukvara för att kunna titta på tv.

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Enligt 2 § lagen om radio- och TV-avgift är en TV-mottagare en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. I enlighet med 2 a § samma lag ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift till RIKAB. Enligt 9 § samma lag ska RIKAB fatta beslut om radio- och TV-avgift när de till följd av anmälan eller på annat sätt får reda på att någon innehar en TV-mottagare, om avgiftsskyldighet följer med innehavet. Enligt 11 § samma lag ska radio- och TV-avgift betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att hans eller hennes avgiftspliktiga innehav har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB. I 3 kap. 1 st. 17 och 18 radio- och TV-lagen (2010:696) anges att ett TVprogram är ett program som huvudsakligen består av rörliga bilder med eller utan ljud och att en TV-sändning är en sändning av eller att sända TVprogram med hjälp av elektroniska kommunikationsnät där sändningen tillhandahålls av en leverantör av medietjänster, är riktad till allmänheten och är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel. Avgiftsskyldigheten är således kopplad till innehavet av en TV-mottagare. Vad som är en TV-mottagare i lagens mening framgick ursprungligen av förarbetena till lagen om TV-avgift (prop. 1988/89:18). En TV-mottagare kunde enligt förarbetena tekniskt närmast beskrivas som en anordning för mottagning av sådana etersändningar (“radiosändningar”) och trådsändningar som förmedlar rörliga bilder. Redan enligt den definitionen fanns enligt förarbetena apparater som kunde utgöra TV-mottagare, fastän de i dagligt tal kallas något annat. En sådan apparat angavs exempelvis vara videobandspelaren. Det poängterades också i dessa äldre förarbeten att det pågår en utveckling mot olika varianter av TV-apparater. I januari 2007 infördes en definition av begreppet TV-mottagare i lagtexten. I förarbetena (prop. 2005/06:112) angavs därvid att avgiftsskyldigheten även framöver bör vara utformad så att det är innehavaren av en TVmottagare som är avgiftsskyldig. På grund av den tekniska utvecklingen och ändrade beteendemönster hos TV-tittarna ansågs dock begreppet TVmottagare och dess tekniska beskrivning böra ges en vidare innebörd. Detta ansågs nödvändigt för att de som rent faktiskt tar del av TV-utbudet oavsett distributionssätt även fortsättningsvis ska betala avgift. Det ansågs inte meningsfullt att vare sig i lagen eller i förarbetena definiera utrustningen genom en teknisk beskrivning eftersom tekniken för mottagning av TV är under ständig utveckling och en lagstiftning som bygger på en närmare beskrivning av tekniken för mottagning av TV därför riskerar att ganska snart bli inaktuell. En TV-mottagare bör därför endast definieras som sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Begreppet “avsedd” innebär enligt dessa förarbeten att det är tillräckligt att ett av användningsområdena är att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Med utsändning eller vidaresändning avses enligt samma förarbeten en sändning som är avsedd att tas emot av allmänheten och som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den (rundradiosändning). TV-tjänsten beställ-TV (video on demand) omfattas således inte av definitionen. En sådan tjänst är inte riktad t i l l allmänheten eftersom den sändande inte utan särskild begäran från mottagaren riktar sändningen till vederbörande. Utsändning av IP-TV kan ske bland annat genom s.k. IP-multicastteknik eller IP-broadcast. Dessa tekniker för utsändning eller vidaresändning får jämställas med rundradiosändning (“broadcasting”) i lagens mening. Med TV-program avses ett samlat schemalagt programutbud i form av hela programtjänster, t.ex. hela SVT1 :s eller hela Kanal 5:s utbud. Eftersom utrustningen ska vara avsedd för att kunna ta emot TV-program spelar det inte någon roll för avgiftsskyldigheten om innehavaren av TV-mottagaren för tillfället inte kan se på TV-program på grund av att utrustningen är tillfälligt trasig, eller för att det saknas antenn eller för att innehavaren av mottagaren inte har köpt en digital-TV-box som anslutits till TV-mottagaren. Dåliga mottagningsförhållanden medför inte heller avgiftsfrihet.

Förvaltningsrättens bedömning
Som framgår ovan är definitionen av en TV-mottagare tänkt att vara teknikneutral och avsedd att följa utvecklingen. Varken innehavarens subjektiva avsikt med införskaffandet av utrustningen, om denna verkligen används för att se TV-program eller om det till och med saknas någon viss del t i l l utrustningen som behövs för att kunna ta del av TV-programmen, har betydelse för avgiftsskyldigheten. I stället har avsikten varit att de som kan ta del av ett schemalagt TV-utbud, oavsett distributionssätt, även fortsättningsvis ska betala TV-avgift. Sättet att distribuera TV-program har förändrats över tid och flera TVbolag sänder numera hela sitt programutbud via internet. En stor del av allmänheten väljer också att inte införskaffa en traditionell TV-apparat utan tar istället del av hela det samlade schemalagda programutbudet via internet genom annan teknisk utrastning. Även om denna utrustning främst används till andra ändamål är ett av dess användningsområden således även att ta emot TV-program. En dator är därför enligt förvaltningsrättens mening en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TVprogram. Den är därmed att anse som en TV-mottagare såvitt avser frågan om radio och TV-avgift. Eftersom Nicklas Nygren genom sitt innehav av en dator innehar en TVmottagare är han skyldig att betala radio- och TV-avgift. Vad han i övrigt anfört föranleder ingen annan bedömning. RIKAB har således haft fog för sitt beslut och överklagandet kan därför inte bifallas.

Kommentarer inaktiverade.