Facebookhot anses vara olaga hot

Svea hovrätt målnummer B 5724-13

En 17-åring som hotat en annan pojke på facebook genom olika uttalanden och som friades i tingsrätten döms nu för olaga hot. Hovrätten anser att texterna sammantaget är tillräckligt allvarliga för att utgöra brott.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Genom utredningen står det klart att Robin A  har skrivit de texter som enligt åtalet utgör olaga hot. Av texterna framgår bl.a. följande: “Han kommer att ångra sig när jag ser honom…” “Eller slår man in alla tänder på han, kör upp han kulor i munen och lämnar honom i bakluckan på en bil och kör ner den i sjön” “… han ska fa så sjukt mycket stryk” “… Han kommer att få det han förtjänar punkt fucking slut”. Straffbestämmelsen om olaga hot riktar sig mot den som “lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom”. Det är tillräckligt att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarliga farhågor att hotet ska verkställas. Stort avseende fästs vid hur situationen-här tett sig från den hotadea synpunkt. Om gärningsmannen verkligen hade för avsikt att fullfölja hotet inverkar inte på bedömningen av gärningens straffbarhet (prop. 1992/93:141 s. 30). Även om man beaktar den hotades synpunkt vid bedömning av olaga hot, ska den hotades fruktan för att hotet kommer att verkställas vara allvarlig (prop. 1962 s 112 B). För att olaga hot ska föreligga förutsätts vidare att hotet har kommit till den hotades kännedom. Det krävs inte att hotet har uttalats direkt till den hotade, utan ansvar kan komma ifråga även då hotet har kommit till den hotades kännedom genom förmedling av en tredje person (se Lena Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar Kap 1-12, 4:5 s, 1) . . .. _.. ._ „ Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att Robin A  måste ha insett att Carl-Bernhard H skulle komma att få del av texterna, eller i vart fall att han insett risken och förhållit sig likgiltig inför detta. Hovrätten finner inte anledning att ifrågasätta Carl-Bernhard Hs uppgift om att han tagit hoten på allvar och inledningsvis deltagit i konversationerna på grund av stress för att många andra fick se inläggen, men sedan slutat på grund av rädsla bl.a. för att den för honom tidigare okände Robin A  skulle komma till hans skola och verkställa hoten. Carl-Bernhard H har även uppgett att han under en period efter hoten inte vågat gå till och från skolan ensam. Hovrätten finner att texterna sammantagna utgör hot om brottslig gärning som varit ägnade att framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person hos Carl-Bernhard H. Tingsrättens dom ska därför ändras på så sätt att Robin A döms för olaga hot och påföljden bestämmas till dagsböter. Med hänsyn till Carl-Bernhard Hs inledningsvis egna deltagande i de aktuella konversationerna finner hovrätten att den kränkning som han utsatts för inte är så allvarlig att den berättigar honom till skadestånd. Eftersom fängelse ingår i straffskalan ska Robin A  utge lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

 

Kommentarer inaktiverade.