Förstahandshyresgäst får stå för vattenskada som andrahandshyresgäst vållat

En andrahandshyresgäst som hyrde en lokal där han bedrev en restaurang lämnade en trycksatt läskmaskin utan tillsyn. När restaurangen hade semesterstängt brast slangen till läskmaskinen på ett oklart sätt. Vilket fick till följd att fastighetsägaren drabbades av en omfattande vattenskada eftersom det tog lång tid innan olyckan upptäcktes.
Fastighetsägaren väckte talan mot lokalens förstahandshyresgäst eftersom fastighetsägaren menade att det var förstahandshyresgästen som var ansvarig för skadan, trots att den orsakats av en godkänd andrahandshyresgäst.
Hyresgästen ansåg att läskmaskinen hade skötts ordentligt, varit fackmässigt installerad och stått under tillsyn. Samt att det var andrahandshyresgästen som skulle hållas ansvarig. Tingsrätten konstaterade att läckan inträffade när andrahandshyresgästen hade semesterstängt och ansåg att det var oansvarigt att lämna en trycksatt maskin utan tillsyn.

Vidare ansåg tingsrätten att det var förstahandshyresgästen som var ansvarig men att denne hade regressrätt mot andrahandshyresgästen. Den omständigheten att fastighetsägaren godkänt andrahandshyresgästen medförde ingen annan bedömning. Tingsrätten uttalade att även om skilda uppfattningar i frågan på senare tid förts fram inom doktrinen, får den i dag kända uppfattningen anses vara att en förstahandshyresgäst svarar för samtliga kontraktsförpliktelser gentemot hyresvärden även när andrahandsuthyrningen sker med hyresvärdens tillstånd. En förstahandshyresgäst svarar således gentemot hyresvärden även för att vårdplikten enligt 12 kap. 24 § första stycket jordabalken uppfylls även under den tid lokalen är uthyrd i andra hand.

Kommentarer inaktiverade.