Förtalsmål mot författare ogillas

Svea hovrätt målnummer B 3004-13

En person som figurerar med namn i Matti Larssons och Lasse Wierups uppföljare till boken “Svensk Maffia”, “Svensk Maffia fortsättningen”, når ingen framgång med förtalsmål mot författarna.

BAKGRUND
Den l november 2010 gav Reporto Publishing AB ut den icke periodiska skriften “Svensk Maffia fortsättningen” (Boken). Boken är en uppföljare till skriften “Svensk Maffia” som utgavs 2007. Det uppgivna syftet med Boken är att kartlägga och analysera de kriminella gängens roll och växande betydelse for den organiserade brottslighetens utbredning i Sverige. I ett kapitel i Boken, betitlat “Möllers guldkalv”, lämnas uppgifter om Torgny . Boken är tryckt i ca 120 000 exemplar. Lasse Wierup och Matti Larsson är i egenskap av författare till Boken tryckfrihetsrättsligt ansvariga enligt 8 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen. Vissa passager i det nämnda kapitlet fogas till domen som bilaga 1. Av Torgny  påtalade uppgifter förekommer i Boken dels på sidorna 358 och 359, dels på sidorna 362, 363, 366 och 367. Uppgifterna är markerade i texten med klamrar. Uppgiften på sidorna 358 och 359 ska enligt  bedömas i ett sammanhang och läsas mot bakgrund av hela det textparti som finns inom markerad parentes på sidorna 358 och 359. Uppgifterna på sidorna 362, 363, 366 och 367 ska enligt  bedömas i ett sammanhang och läsas mot bakgrund av hela det textparti som finns inom markerad parentes på sidorna 362 – 367.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Målet har vid tingsrätten handlagts under medverkan av en jury. Denna har funnit att brott inte föreligger. Enligt 12 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen ska den tilltalade i sådant fall frikännas. Denna bestämmelse gäller även för högre rätt. Torgnys överklagande kan därför inte lagligen bifallas. Vid detta förhållande föreligger det förutsättningar att med tillämpning av 51 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken genast meddela dom i målet.

 

Kommentarer inaktiverade.