Fråga om regler för överhyra kunde tillämpas

En kvinna som i fyra månader hyrde ett möblerat rum på 17 kvm i Luleå, begärde efter att hyresperioden var slut att hon skulle få tillbaka 1 700 kronor i månaden som hon ansåg att hon betalat för mycket i hyra. Hyresvärden menade att verksamheten han sysslade med var lägenhetshotell och att det därmed var fråga om uthyrning av ett hotellrum, vilket hyresgästen var införstådd med.

Hyresnämnden och nu även hovrätten anser dock att uthyrningen inte kan anses som ett lägenhetshotell varför reglerna om överhyra är tillämpliga på uthyrningen.

Domstolarnas motivering till beslutet om att det inte var fråga om ett lägenhetshotell var att det, enligt hyresvärdens egna uppgifter bedrivs hans rörelse med lägenhetshotell på så sätt att han har ett antal lägenheter i olika fastigheter, varav vissa ar hyresrätter och vissa, som i detta fall, bostadsrätter. Den aktuella lägenheten var en bostadsrätt som ägdes av en fysisk person. hyresvärden hyrde lägenheten av bostadsrättshavaren för att i sin tur hyra ut bostadsrätten som lägenhetshotell, l detta hus hyrde han ut endast en lägenhet som lägenhetshotell, nämligen den aktuella lägenheten. Hyresvärden har uppgett att fastigheten är registrerad som bostadshus. Genom hyresgästens uppgifter, som lämnats under sanningsförsäkran och som hyresnämnden saknar anledning att ifrågasätta, finner hyresnämnden styrkt att det inte funnits någon reception eller annan personal i huset, liksom att hon själv städade sin bostad och aldrig säg till någon städpersonal i huset. hyresgästen har uppgett att hon inte uppfattade det som någon hotellverksamhet utan som ett helt vanligt hyresavtal. Mot bakgrund av att fastigheten ifråga är registrerad som hyresfastighet, dvs. bostadshus, och att det sålunda varken funnits reception i huset eller förekommit någon städning av bostaden finner hyresnämnden att bostaden inte kan jämställas med hotellrum, även om den hyrts ut möblerad och med tillhandahållande av sänglinne och handdukar m.m. Det kan således inte anses vara fråga om något lägenhetshotell och hyresvärden har inte heller registrerat någon sådan verksamhet. Då prövningslägenheten utgörs av ett rum om 17 kvm, inklusive dusch och toalett samt trinettkök, anser hyresnämnden att det är fråga om ett möblerat rum.

Vad är skälig hyra?
Hyresgästen har åberopat visst jämförelsematerial. Hyresvärden har inte åberopat något jämförelsematerial. Ingen har åberopat någon besiktning och de är överens om beskrivningen av bostaden ifråga. Någon direkt jämförelse med jämförelsebostäderna kan inte göras. Hyresnämnden är därför hänvisad till en mer allmän skälighetsbedömning av hyran. Till grund för bedömningen får då läggas den utredning som finns i ärendet och hyresnämndens allmänna kännedom om hyrorna för liknande bostäder i Luleå. Hyresnämnden finner att Lulebos studentlägenheter på Porsögården 4-38. som utgörs av möblerade rum (21 .7 kvm.) med egen dusch och toalett samt trinettkök. kan bedömas vara jämförbara med prövningslägenheten, förutom vad gäller storleken och läget, där prövningslägenheten har ett mer centralt läge. Med utgångspunkt från den hyran och med hänsyn tagen till efterföljande hyreshöjningoch lägesfaktorn, med tillägg för ingående linne osv., samt att en hyra inte är skälig om den påtagligt överstiger andra jämförbara hyror bedömer hyresnämnden att skälig hyra inte kan anses överstiga 2 500 kr per månad. Vid den bedömningen ska hyresvärden återbetala mellanskillnaden mellan den utgående hyran 3 550 kr och 2 500 kr, dvs. l 050 kr per månad eller sammanlagt 4 200 kr. Ränta ska också utgå.

Tillämpliga lagregler
Hyran ska enligt 12 kap. 55 § jordabalken fastställas till skäligt belopp, varvid en hyra inte är att anse som skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.
Enligt 12 kap. 55 e § jordabalken (JB), som gäller vid upplåtelse av möblerat eller omöblerat rum och vid upplåtelse i andra hand av annan bostadslägenhet, ska hyresnämnden, om hyresvärden har tagit emot en hyra som inte är skälig enligt 55 § första-tredje styckena och 55 c §, på ansökan av hyresgästen besluta att hyresvärden ska betala tillbaka vad han tagit emot utöver skäligt belopp tillsammans med ränta.

 

Kommentarer inaktiverade.