FT-mål

FT-mål som tidigare kallades “småmål”, är mål i domstol som handläggs i förenklad form enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Mål som avser belopp understigande ett halvt prisbasbelopp, vilket år 2013 innebar ca 22000 kronor handläggs som FT-mål.