Hade inte offererat likvärdig vara i en offentlig upphandling

En kommunal upphandling av Örnsköldsviks kommun avseende VVS-material ska efter en dom i kammarrätten rättas på så sätt att en ny utvärdering ska göras där det först antagna anbudet från Ahlsell AB inte ska beaktas. Ahlsell hade i anbudet offererat andra rör än vad kommunen hade angivit i förfrågningsunderlaget. Enligt ett teknikkonsultföretag hade de rören inte samma hydrauliska egenskaper som de rör kommunen efterfrågat. Kammarrätten anser att Ahlsell inte lyckats visa att rören är likvärdiga med de kommunen efterfrågat, avseende tekniska egenskaper och funktion. Därför ska anbudet från Ahlsell inte beaktas. Vilket medför att det överklagande bolaget Dahl AB kommer att tilldelas kontrakt.

Kammarrättens motivering till beslutet var att kommunens hänvisning till RSK-nummer och PVC-markrör utgör en sådan teknisk specifikation som hänvisar till en standard som avses i 6 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid sådant förhållande är det enligt 6 kap. 5 § LOU Ahlsell som vid tidpunkten för anbudens ingivande har att visa att de av dem offererade rören är likvärdiga med de rör som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Ett lämpligt sätt att visa likvärdighet kan enligt artikel 23 4. i direktiv 2004/18/EG vara tillhandahållande av teknisk dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett erkänt organ. Av utredningen framgår att Ahlsell i sitt anbud endast i prisbilagan hänvisat till andra RSK-nummer för att visa att deras offererade produkter var likvärdiga med de efterfrågade. Av utredningen framgår inte att de rör som Ahlsell offererat skulle vara likvärdiga med de som efterfrågats av kommunen.

.Läs hela dom på denna länk
offentlig upphandling hade inte offererat likvardig vara

Kommentarer inaktiverade.