HD avslår resning i mål om dubbelbestraffning

Högsta domstolen målnummer Ö 3494-13

Högsta domstolen har avslagit en resningsansökan i mål där den dömda både fällts för ekobrott och förpliktats att betala skattetillägg. I fallet ligger lagföringen före brytdatumet den 10 februari 2009.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Jan R dömdes den 9 februari 2009 av hovrätten för grovt skattebrott. Skattebrottet avsåg oriktiga uppgifter avseende mervärdesskatt i bolaget Bohus Export & Shipping Kommanditbolag under redovisningsperioden maj 2006. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och tio månader. Jan R överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen som den 11 mars 2009 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Av handlingarna i akten framgår att Skatteverket den 17 oktober 2007 beslutat att påföra Bohus Export & Shipping Kommanditbolag skattetillägg avseende redovisningsperioden maj 2006. Jan R har varit komplementär i bolaget. Jan R har ansökt om resning och yrkat att hovrättens dom ska undanröjas. Som grund för sin ansökan har han anfört att hans rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma gärning har kränkts. Enligt artikel 4. l i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll gäller att en och samma person inte får lagforas eller straffas två gånger för samma brott (ne bis in idem). Högsta domstolen har i ett beslut den 11 juni 2013 i mål B 4946- 12 (juniavgörandet) slagit fast att det svenska systemet med dubbla sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) och två förfaranden vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet inte är förenligt med den rätten. Juniavgörandet innebär i korthet följande. Rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen. Rätten gäller med avseende på såväl mervärdesskatt som andra skatter och avgifter. Rätten ska iakttas när skattetillägg och påföljd för skattebrott aktualiseras för en och samma fysiska person, också när en juridisk person är primärt ansvarig för skattetillägget. Det föreligger hinder mot åtal för skattebrott så snart Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg, oavsett om beslutet har vunnit laga kraft eller inte. Däremot ska rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott normalt inte hindra åtal och dom för bokföringsbrott av det skälet att skattetillägg har tagits ut. Högsta domstolen har vidare i ett beslut den 16 juli 2013 i mål Ö 1526-13 (juliavgörandet) slagit fast att när en brottmålsdom som har meddelats efter den 10 februari 2009 inte är förenlig med den rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) som har konstaterats i juniavgörandet, så ska den dömde ha rätt till resning när ett återupptagande behövs för att avbryta ett pågående frihetsberövande. Rätt till resning ska i regel också föreligga när ett återupptagande inte behövs för att avbryta ett pågående frihetsberövande. Brytdatum den 10 februari 2009 förklaras av att Europadomstolen i ett avgörande den dagen (Zolotuchin mot Ryssland, Grand Chamber, no. 14939/03) gav rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) ett ändrat innehåll. I föreliggande fall meddelades hovrättens dom den 9 februari 2009. Det var före det ändrade rättsläget, om än bara en dag. Hovrättens dom stod därför inte i strid mot konventionsrätten sådan den då var. Det får här lämnas öppet om det förändrade rättsläget hade bort föranleda att Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd. Eftersom skattetillägget inte har påförts Jan R personligen, kan hans resningsansökan inte beviljas heller vid en prövning i enlighet med rättsläget efter Zolotuchin-domen.

Kommentarer inaktiverade.