Hovrätten gjorde fel i att inte expediera per e-post

Högsta domstolen målnummer Ö 4080-11

Högsta domstolen bifaller en mans ansökan om återställande av försutten tid sedan hovrätten endast expedierade sitt beslut att inte meddela prövningstillstånd med vanlig post och inte per e-post som mannen begärt.

BESLUT
Nick P har ansökt om återställande av försutten tid för överklagande av hovrättens beslut. Evija T har motsatt sig att den försuttna tiden återställs. Nick P överklagade Solna tingsrätts dom i ett mål om fordran. Hovrätten beslutade den 8 juli 2011 att inte meddela prövningstillstånd. Enligt en anteckning på hovrättens dagboksblad expedierades beslutet till Nick P samma dag. Enligt lag och hovrättens fullfölj dshänvisning skulle Nick P ha överklagat hovrättens beslut inom fyra veckor, eller senast den 5 augusti 2011. Nick P överklagade hovrättens beslut genom en inlaga som kom in till hovrätten den 30 augusti 2011. Hovrätten avvisade hans överklagande, eftersom det hade kommit in för sent. Högsta domstolen har genom ett beslut denna dag fastställt hovrättens awisningsbeslut. Nick P hade i ett e-postmeddelande till hovrätten skrivit att han inte hade tillgång till sin post och att han önskade få beslut i målet per e-post. I yttrande till Högsta domstolen har hovrätten anfört att beslutet troligen har expedierats med post till Nick Ps folkbokfbringsadress och att det förhållandet att expediering, efter vad som framgår av akten, inte har skett även per e-post, trots att Nick P uttryckligen begärt det, beror på ett förbiseende från hovrättens sida. Av 9 § förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. framgår att en handling som ska tillhandahållas bör skickas per post, om inte något annat har begärts. Enligt 10 § får en handling skickas med telefax eller elektronisk post eller på annat sätt tillhandahållas i elektronisk form, om det är lämpligt. Eftersom det inte framgår att hovrätten har expedierat beslutet även per e-post, som Nick P begärt, har han haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga hovrättens beslut. Nick Ps ansökan om återställande av försutten tid ska därför bifallas och hans överklagande överlämnas till avdelning för behandling av frågan om prövningstillstånd.

 

Kommentarer inaktiverade.