Ingen ersättning för rättegångskostnader trots ogrundat påstående

SVEA HOVRÄTT Mål nr Ö 3069-12

Hovrätten anser att tingsrätten begick rättegångsfel när tingsrätten underlät att pröva ett kostnadsyrkande.
Hovrätten ger ingen ersättning för rättegångskostnader trots ogrundat påstående.

KLAGANDE
Inläsningstjänst Utbildning & Media i Stockholm AB
Ombud: Bolagsjuristen Mikael Rendahl

MOTPART
Post- och telestyrelsen, 202100-4359

Ersättning för rättegångskostnader
Inläsningstjänst Utbildning & Media i Stockholm AB (Inläsningstjänst) ansökte hos Södertörns tingsrätt i juli 2011 om stämning mot Post- och telestyrelsen (PTS) med yrkande om skadestånd på den grunden att PTS vid en direktupphandling agerat på sätt att Inläsningstjänst hade orsakats skada. Direktupphandlingen i fråga avsåg en upphandling av ett utskick. Parterna har i tingsrätten tvistat om PTS i anbudsförfrågan även efterfrågade pris för punktskriftsblad. I svaromålet uppgav PTS att punktskriftsblad inte ingick i anbudsförfrågan och att sådan tjänst avseende punktskriftsblad inte heller hade utförts. Tillsammans med yttrandet över svaromålet ingav Inläsningstjänst ett exemplar av utskicket i original vilket åberopades som bevis till styrkande av att utskicket innehöll punktskriftsblad. PTS uppgav därefter att punktskriftsblad visserligen fanns med i utskicket, men att fråga var om två direktupphandlingar samt att punktskriftsbladet omfattades av den andra direktupphandlingen som inte prövades av tingsrätten. Inläsningstjänst gjorde gällande att ersättning för rättegångskostnad enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken skulle utgå med 7 290 kr eftersom PTS, genom att i svaromålet komma med ett ogrundat påstående, hade handlat så att bestämmelsen blev tillämplig. PTS bestred kostnadsyrkandet. Inläsningstjänst har överklagat domen till den del denna avser yrkandet om ersättning för rättegångskostnad enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Fråga om rättegångsfel
I 18 kap. 6 § rättegångsbalken regleras situationer då en part kan bli skyldig att ersätta motparten viss rättegångskostnad oavsett hur rättegångskostnaderna i övrigt ska fördelas. Denna bestämmelse är även tillämplig i tvistemål om mindre värden. Tingsrätten har i domen inte tagit ställning till Inläsningstjänsts yrkande om ersättning enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Underlåtenheten att pröva kostnadsyrkandet utgör ett rättegångsfel av sådant slag som avses i 50 kap. 28 § rättegångsbalken. Att rättegångsfel förekommit aktualiserar frågan om återförvisning ska ske till tingsrätten för fortsatt handläggning eller om kostnadsyrkandet kan prövas i hovrätten. Enligt 50 kap. 28 § rättegångsbalken får återförvisning ske endast om rättegångsfelet kan antas ha inverkat på målets utgång och inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten. Tingsrätten har i sin dom förbisett ett framställt yrkande, vilket enligt hovrätten är ett fel som kan antas ha inverkat på målets utgång. Den prövning som ska göras är emellertid av förhållandevis begränsad omfattning. Prövningen kräver inte heller någon ytterligare utredning. Mot denna bakgrund finner hovrätten att rättegångsfelet utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten. Inläsningstjänsts kostnadsyrkande ska därför prövas här.

Prövning av kostnadsyrkandet
Det som hovrätten ska pröva är om PTS genom vårdslöhet eller försummelse vållat kostnad för Inläsningstjänst. Inläsningstjänst har gjort gällande att PTS påstående i svaromålet om att utskicket inte innehöll punktskriftsblad föranledde Inläsningstjänst att ta fram bevisning för att vederlägga påståendet, vilket medförde kostnader. Enligt Inläsningstjänst har PTS insett eller bort inse att påståendet saknade fog. PTS har till stöd för sitt bestridande av kostnadsyrkandet bl.a. anfört att Inläsningstjänsts argumentering kring frågan om punktskriftsblad saknade betydelse i målet eftersom denna fråga rörde en annan upphandling än den som var under tingsrättens prövning. Hovrätten konstaterar inledningsvis att inte varje försummelse kan föranleda en tillämpning av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Bestämmelsen förutsätter vidare att part har haft anledning att lägga ned kostnader. Utredningen ger inte stöd för slutsatsen att PTS varit vårdslöst på ett sådant sätt att ersättning bör utgå. Inläsningstjänsts yrkande om ersättning för rättegångskostnad enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken ska därför inte bifallas och överklagandet ska avslås.

Kommentarer inaktiverade.