Inget fel vid leverans av båtmotorer

Svea hovrätt målnummer T 11201-12

Vid en tvist om köp av båtmotorer mellan två företag har bolaget som köpt motorerna inte lyckats visa att säljföretaget begått avtalsbrott genom fel eller dröjsmål med leverans.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Hovrätten finner inte skäl att göra några andra överväganden i dessa avseenden. A4 har, för det fall att den talan som förs av BK Marin, Jan-Erik  och Kristian  till någon del bifalls, yrkat att ett belopp om 4 500 kr ska dras av från det belopp som döms ut, eftersom A4 satt ned sitt yrkande med detta belopp sedan detta kvittats. BK Marin, Jan-Erik  och Kristian  har bestritt att kvittning skett på korrekt sätt. Den påstådda kvittningen har skett genom att A4 ensidigt har satt ned en fordran som BK Marin, Jan-Erik  och Kristian  har bestritt. Någon fullgörelse har därför inte skett genom A4:s förfarande. Den omständigheten att A4 valt att sätta ned sitt yrkande föranleder ingen annan bedömning.

TINGSRÄTTENS DOMSKÄL
Utgångspunkter för prövningen
Målet gäller köp av två båtmotorer där A4 är säljare och BK är köpare. Parterna tvistar om det förekommit avtalsbrott från säljarens eller köparens sida och vilka påföljder detta i så fall ska få. BK, Kristian  och Jan-Erik  har gjort gällande att A4 varit i dröjsmål och att det förekommit fel som inte avhjälpts inom skälig tid samt att de därför har rätt till prisavdrag och skadestånd. Detta har bestritts av A4 som invänt att BK varit i dröjsmål med betalningen och att A4 därför haft stoppningsrätt samt att reklamation har skett för sent, vilket har bestritts. Därutöver råder tvist om storlek på prisavdrag och skadestånd samt om ränta avtalats. Den inledande frågan i målet är om det förekommit avtalsbrott från säljarens sida och om A4 således har varit i dröjsmål eller om det föreligger ett fel. För att pröva denna fråga måste tingsrätten först ta ställning till vad som framkommit om avtalsinnehållet. Avtalsinnehållet Parterna är överens om stora delar av innehållet i avtalet. De är således överens om köpeskillingen och om att köpet avsåg två dieselmotorer av märket 330 Hammerhead, inklusive drev och sköldar. Parterna är däremot inte överens om när motorerna beställdes, ytterligare detaljer i beställningen och vilken leveranstidpunkt som var avtalad. Det är den avtalspart som gör gällande fel och dröjsmål som har bevisbördan för att den andre avtalsparten avvikit från det som överenskommits mellan parterna. Om det exempelvis görs gällande avtalsbrott från säljarens sida går eventuella oklarheter i avtalsinnehållet ut över köparen. I detta fall innebär det att BK, Jan-Erik  och Kristian  har bevisbördan för de villkor i avtalet som man gör gällande att A4 avvikit från. Detta gäller i första hand leveranstidpunkten. Detta villkor hänger nära samman med tidpunkten för beställningen och frågan om beställningen avsåg motorer med drev med l :50-utväxling eller l:65-utväxling. BK, Jan-Erik  och Kristian  har gjort gällande att beställningen gjordes i november/december 2006 genom att Kristian  hade kontakt med Toni och att det då bestämdes att leverans skulle ske i mars 2007, eftersom kunden JRAgruppen behövde motorerna då. Enligt BK, Jan-Erik  och Kristian  avsåg beställningen hela tiden motorer med drev med l:50-utväxling. A4 har medgett att det under slutet av 2006 förekom diskussioner med BK om köp av två motorer som skulle levereras till JRA-gruppen. A4 har dock förnekat att det vid denna tidpunkt gjordes någon beställning och anfört att beställningen skedde först den 6 mars 2007. Enligt A4 ändrades därefter beställningen på BK:s begäran från motorer med drev med l :50-utväxling till motorer med drev med l :65-utväxling. Tingsrätten konstaterar att det inte finns någon skriftlig bevisning som ger tydligt stöd åt köparens uppfattning om när beställningen gjordes, vad den exakt omfattade och vilken leveranstidpunkt som gällde. Även om det inte finns något formkrav för avtal av detta slag, innebär avsaknaden av skriftlig dokumentation vid det påstådda avtalstillfället att det kan uppkomma svårigheter att senare avgöra vad som avtalats. Bevisningen till stöd för köparens (BK, Jan-Erik  och Kristian ) uppfattning består därför väsentligen av Kristian s muntliga uppgifter. Han har således berättat att han hade kontakt med Toni på A4 i slutet av november 2006 och då gjorde en beställning av de aktuella motorerna, diskuterade priset samt gjorde klart att motorerna behövde levereras i mars 2007 för att kunden, JRA-gruppen, skulle kunna ha båten klar i början av maj. Enligt Kristian  var det orimligt att beställa motorerna först i mars 2007. Kristian s uppgifter får stöd av vittnet Jonnie Rangses uppgifter. Han har berättat om kontakterna med Kristian  under hösten 2006 och om de krav han ställde att motorerna skulle levereras så att de var klara innan säsongen. Han var dock inte i kontakt med A4 under denna tid och kan således inte bekräfta KristianS uppgifter om att det skedde en uttrycklig beställning från A4 i november/december 2006. Inte heller kan uppgifterna från Jan-Erik  tillmätas någon egentlig betydelse för avtalsinnehållet, eftersom denne aldrig var direkt inblandad i diskussioner med A4. Därutöver finns det några ytterligare omständigheter som ger stöd åt uppfattningen att beställningen skedde i november/december 2006 och att avtalad leveranstidpunkt var mars 2007. Detta utgår från rimligheten i att beställningen skedde före årsskiftet eftersom parterna varit överens om att det ofta är viktigt att båtmotorer levereras i god tid före båtsäsongen samt att det kunde vara upp till tre månaders leverenstid för drev. Därtill kommer den allmänna brådskan under mars 2007 med att få fram drev, om utgångspunkten var att det kunde ta upp till tre månader att få fram dem. Detta talar för att båda parterna var medvetna om att slutkunden inte ville ha de kompletta motorerna i juni 2007 utan långt tidigare, vilket i sin tur talar för en tidigare beställningstidpunkt än mars 2007. Vidare finns det vissa formuleringar i den åberopade mailväxlingen, mellan Tongi  och Andreas  på Marinediesel, som ger bilden av att en beställning hade missats, vilket talar för att A4 dessförinnan fått en beställning av BK. Mot dessa uppgifter står den bevisning som A4 åberopat. Tongi  har bestämt förnekat att det gjordes någon beställning vid de kontakter om en trolig leverans han hade med Kristian  under slutet av 2006. Den skriftliga bevisningen från A4:s sida om beställningen är i första hand den mailväxling som förekommit mellan Kristian  och Tongi  den 6 och 7 mars 2007.1 denna anges kort vilka motorer som avses och en diskussion förs om priser. Mailväxlingen kan uppfattas som ett anbud och en accept men innehåller inga uppgifter om leveransdatum och andra avtalsvillkor av betydelse i en så stor affär som den nu aktuella. Den orderbekräftelse som anger att beställning av motorer med drev med l :65-utväxling gjordes den 25 mars 2007 kan inte ges någon avgörande betydelse. BK, Kristian  och Jan-Erik  har bestritt att de fått orderbekräftelsen, som är daterad “11-12-13” och Tongi  har inte bekräftat när den skickades. Innehållet i den åberopade mailväxlingen mellan Tongi  och Thomas  på Marinediesel ger visst stöd åt A4:s uppfattning att BK ändrade beställningen från motorer med drev med l :50-utväxling till motorer med drev med l:65-utväxling. Jan-Erik  och Kristian  har dock förnekat att de gjort någon sådan ändring av beställningen. Thomas har i sitt vittnesmål inte kunnat redovisa några närmare minnesbilder från kontakterna utan har hänvisat till mailen. Han har dock berättat att han varit i kontakt med Jan-Erik  men minns inte om vad. Tingsrätten anser att utredningen ger stöd för att BK haft för avsikt att beställa motorerna som JRA-gruppen skulle ha redan under slutet av 2006 och att, i vart fall, Kristian  även uppfattat att de gjorde en sådan beställning av A4 och avtalade om att leverans skulle ske i mars 2007. Men för att ett köpeavtal ska styrkas krävs det också att köparen gör klart för säljaren att en beställning sker och vad som avtalas. I sammanhanget ska det också beaktas att affären uppenbarligen var av stor betydelse för BK, vilket borde ha föranlett bolaget att säkerställa att det gjordes tydligt mellan parterna vad som överenskommits. Detta har inte BK gjort. Inte heller är omständigheterna tillräckliga för att A4 ska anses bunden av sin passivitet. Tingsrättens slutsats är därmed att det finns oklarheter i det avtalsinnehåll som BK, Jan-Erik  och Kristian  gör gällande när det gäller tidpunkt för beställning och leveranstidpunkt. Tingsrätten kan därmed inte utgå från att leverans av motorerna skulle ske i mars 2007. Även om det också finns oklarheter i det avtalsinnehåll som A4 gör gällande, om att beställningen gjordes den 6 mars 2007, men utan överenskommen leveranstidpunkt, har tingsrätten i stället vid den fortsatta prövningen att utgå från denna version. Avtalsbrott? Det kan konstateras att motorerna och sköldarna levererats relativt snart efter beställningen, men bedömningen av fel och dröjsmål måste, som tingsrätten ser det, göras utifrån hela beställningen avseende kompletta motorer, dvs. inklusive drev. Att dreven har levererats först i juni 2007 kan dock, mot bakgrund av parternas gemensamma uppfattning om rimlig leverenstid för drev, inte anses oskäligt sent när någon leveranstidpunkt inte avtalats. Vid denna bedömning har tingsrätten inte anledning att gå ytterligare in på frågan om vilken utväxling på dreven som avtalats. Det förekommer stora osäkerheter om avtalsinnehållet i denna del, men denna fråga får ingen avgörande betydelse för bedömningen. Utifrån dessa bedömningar finns det inte stöd för att säljaren A4 begått ett avtalsbrott genom fel eller dröjsmål i leverans. Då faller frågorna om prisavdrag och skadestånd från BK, Jan-Erik  och Kristian . Detta innebär att tingsrätten inte behöver pröva frågorna om stoppningsrätt eller om reklamation skett i rätt tid. Sammantaget innebär detta att A4:s huvudkäromål, såsom vitsordat, ska bifallas och att genkäromålet ska ogillas. Utfört arbete Huvudfrågan är om BK utfört arbeten på de två motorerna för A4:s räkning. De inblandade personerna har haft olika uppfattningar om hur samarbetet mellan A4 och BK bedrevs när det gäller arbeten och kunder som förekom i relationerna mellan A4 och BK. Tingsrättens slutsats är att det i vart fall inte framkommit att A4 alltid skulle betala så snart som bolaget varit inblandat i något arbete som BK utförde. I stället måste en prövning göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Både Kristian  och Jan-Erik  har berättat att BK utförde de aktuella arbetena på beställning av A4. De har beskrivit hur kontakterna med bl.a. Tongi gick till. Deras uppgifter stöds beträffande motorn på den andra båten, en Searay, av vittnet Lennart uppgifter. Mot dessa uppgifter står vad Tongi  berättat, om att BK Marin hade att kräva den enskilde kunden om det framkom att det inte rörde sig om ett garantiarbete, vilket det inte rörde sig om i dessa fall, och att A4 inte har beställt arbetena av BK. Det finns vissa oklarheter rörande de två aktuella fakturorna. Den första, 395, har den 25 april 2007 som fakturadatum, trots att arbetet ska ha utförts under sommaren 2007. Den andra, 379, har utfärdats först våren 2008 trots att arbetet ska ha utförts redan under sommaren 2007. Den sistnämnda omständigheten har dock förklarats av Kristian  med att BK inte hade översikt över de ekonomiska mellanhavandena med A4 förrän vid denna tidpunkt. Utifrån detta utgår tingsrätten från att den första fakturan är feldaterad och rätteligen utfärdades den 25 april 2008. Utredningen ger stöd för att det var A4 som anlitade BK för att utföra de två arbetena. Oklarheterna rörande fakturorna kan inte ändra denna bedömning. Utgångspunkten är då att det är A4 som ska betala för arbetena. A4:s uppfattning i denna del kan inte godtas. Denna skulle innebära att BK skulle utföra arbeten utan att det stod klart för bolaget vem som skulle betala för detta. Därmed anser tingsrätten att det är A4 som ska stå risken om det skulle framkomma att det inte rörde sig om ett garantiarbete. BK ska inte stå denna risk utan har rätt till ersättning för de utförda arbetena. Beräkningen av de yrkade beloppen, 18 750 kr och 22 500 kr, har redovisats i de två fakturorna. Det har inte framkommit några omständigheter som ger anledning att ifrågasätta att beloppen överensstämmer med av BK nedlagt arbete. A4 ska därför förpliktas betala de yrkade beloppen till BK, Kristian Thtiring och Jan-Erik . Ränta ska utgå på respektive kapitalbelopp. Det finns inte tillräckliga omständigheter till stöd för att en särskild förfallodag och räntesats avtalats mellan parterna. Enligt 4 § räntelagen ska i stället ränta utgå enligt 6 § räntelagen från 30 dagar efter respektive fakturadatum. Förvaring Det står klart att ett s.k. Longblock som tillhörde A4 har funnits i BK:s lokaler under viss tid. Frågan är om A4 och BK ingått ett avtal om förvaring och framför allt, om BK angett för A4 att ersättning skulle utkrävas om avhämtning inte skedde. Utredningen om vad som förekommit mellan BK och A4 i denna del består väsentligen av Kristian s och Tongi s uppgifter. Här står ord mot ord om vad som överenskommits och uttalats mellan parterna. Oklarheterna i dessa delar går ut över den som kräver ersättning. Detta medför att yrkandet i denna del ska ogillas.

 

Kommentarer inaktiverade.