Inget godtrosförvärv vid köp av släpvagn

Svea hovrätt mål nr T 9000-12

En man som köpte en släpvagn via Blocket åläggs nu lämna tillbaka den till dess rättmätige ägare. Eftersom hovrätten anser att mannen borde ha misstänkt att säljaren inte var rätt ägare till släpvagnen.

Hovrättens domskäl
Det är ostridigt att Cramo var den rätta ägaren till släpvagnsliften när den obehörigen såldes till D.B.av Västmanlands Entreprenad AB, som hade hyrt släpvagnsliften av Cramo. D.B.har gjort gällande att han förvärvat äganderätten till släpvagnsliften genom ett godtrosförvärv, vilket har bestritts av Cramo. Den tvistiga frågan i målet gäller om D.B.var i god tro vid sitt förvärv på det sätt som förutsätts enligt 2 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. Enligt 2 § andra stycket nämnda lag ska en förvärvare anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. I förarbetena till den lagändring som trädde i kraft den l januari 1999, då rekvisitet att förvärvaren inte borde ha insett att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen ändrades till att förvärvaren inte borde ha misstänkt detta, beskrivs hur en prövning av om någon varit i god tro i princip ska göras (se prop. 1997/98:168 s. 11; någon ändring i detta hänseende gjordes varken då eller vid en senare lagändring 2003). Vid bedömningen av om förvärvaren har varit tillräckligt aktsam ska först utredas vilka omständigheter som förelåg vid förvärvet. Här ligger bevisbördan på förvärvaren, som ska göra dessa omständigheter sannolika. Med utgångspunkt i de omständigheter som förvärvaren gjort sannolika ska därefter göras en rättslig bedömning av om förvärvaren borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att överlåta egendomen. Vid en sådan samlad bedömning ska egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt vägas in. I det sammanhanget uttalades också följande (a. prop. s. 12). När det gäller förhållandena under vilka egendomen bjöds ut har tiden och platsen för överlåtelsen särskild betydelse. Vid försäljning som sker “på gatan” krävs det normalt att förvärvaren är extra noggrann i sin kontroll av om överlåtaren har rätt att förfoga över egendomen. Av denna anledning kan den som har köpt en sak på gatan, till skillnad från den som har gjort sitt inköp i en etablerad butik, mera sällan med framgång hävda att han varit i god tro. Beträffande skärpningen av aktsamhetskravet till att förvärvaren inte ens borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen angavs bl.a. följande (a. prop. s. 13). Varje omständighet som gör förvärvaren misstänksam om säljarens rätt att förfoga över egendomen ställer med den föreslagna lydelsen ett krav på förvärvaren att vidta kontrollåtgärder, t.ex. genom att ställa följdfrågor eller att ta kontakt med en tidigare ägare. Sådana åtgärder måste leda till att de omständigheter som gett anledning till misstanke fått en rimlig och acceptabel förklaring. Det blir inte heller möjligt att som förvärvare freda sig enbart med att det vid förvärvet inte funnits någon praktisk möjlighet att vidta ytterligare kontroller. Ger situationen anledning till misstanke kan något godtrosförvärv i ett sådant läge inte göras. När det gäller vilka omständigheter som förelåg vid D.B:s förvärv av släpvagnsliften har Cramo bestritt samtliga omständigheter som åberopats av D.B. Hovrätten konstaterar inledningsvis att utredningen i hovrätten inte är sådan att det går att dra några särskilda slutsatser i fråga om de av Cramo påtalade hålen i släpvagnsliften. Det kan därför inte sägas att D.B.på grund av släpvagnsliftens utseende vid överlåtelsetillfället borde ha kontrollerat fordonet hos Transportstyrelsen. Enligt hovrättens mening har D.B.genom sina uppgifter vid förhöret och den skriftliga bevisningen gjort sannolikt att han kontrollerade att D.E. hade behörighet att företräda säljarbolaget Västmanlands Entreprenad AB, att han ringde polisen för att kontrollera att släpvagnsliften inte var anmäld stulen och att han betalade kontant. D.B.har dock inte åberopat någon bevisning som stödjer hans uppgifter om att han kom i kontakt med säljaren genom en annons på Blocket, att han betalade en köpeskilling om 75 000 kr för släpvagnsliften eller att han sökte efter fordonet på företaget Larm tjänsts hemsida. Om de uppgifter D.B.har anfört i målet är riktiga kan konstateras att försäljningen av släpvagnsliften skedde genom annonsering på Blocket av en för D.B. tidigare obekant person, att förvärvet såvitt framgått får ses som ett köp “på gatan” och att betalningen gjordes med en stor summa kontanter. Vid sådana förhållanden måste D.B.enligt hovrättens mening ha gjort en relativt noggrann kontroll av Västmanlands Entreprenad AB:s rätt att förfoga över egendomen för att kunna anses ha varit i god tro vid förvärvet. D.B.har visserligen uppgett att han kontaktat polisen och sökt efter fordonet hos Larmtjänst. Sådana åtgärder kan utvisa om egendomen är anmäld som stulen, men säger däremot inget om säljaren av annan anledning saknar rätt att förfoga över egendomen, t.ex. på grund av att den är köpt på avbetalning med återtagandeförbehåll eller – som i detta fall – endast är förhyrd av säljaren. D.B.har inte ens påstått i målet att han ställde några frågor till D.E. om Västmanlands Entreprenad AB:s förvärv av släpvagnsliften eller att han bad att få se någon dokumentation om Västmanlands Entreprenad AB:s betalning eller äganderätt till släpvagnsliften, trots att det rör sig om värdefull egendom. Hovrätten kommer därmed fram till att även om D.B:s uppgifter kring förvärvet godtas, var omständigheterna sådana att de borde ha gjort honom misstänksam gällande Västmanlands Entreprenad AB:s rätt att förfoga över släpvagnsliften. Genom att inte göra nödvändiga kontroller för att undanröja sådana misstankar har han brustit i aktsamhet och kan inte anses ha varit i god tro på det sätt som krävs för ett godtrosförvärv.

Kommentarer inaktiverade.