Inläsningstjänst har förpliktats att radera bokföring som tillhör andra företag

Kronofogden Målnummer 21-54343-13, 21-68368-13, 21-54341-13

Inläsningstjänst samt dess moderbolag ILT Group som förvärvade Inläsningstjänst år 2012, har i tre mål förpliktats att radera bokföring och affärssystem som tillhör andra företag. Kronofogden finner att Invändningarna från Inläsningstjänst och ILT Group inte är av relevant slag och är i övrigt sådana att de kan lämnas utan avseende.

KRONOFOGDEMYNDIGHETENS AVGÖRANDE
1. Kronofogdemyndigheten förpliktigar svarandena att ta bort bokföringsfiler, affärssystem inklusive backuper och kopior från svarandenas dataserver, se bilaga 1.
2. Kronofogdemyndigheten avslår svarandenas yrkanden om att sökanden ska åläggas att utge ersättning för kostnader i målet med 375 kr till vardera av svarandena.

YRKANDEN M.M.
Sökanden har ansökt om särskild handräckning och yrkat att Kronofogdemyndigheten ska förpliktiga Inläsningstjänst Utbildning & Media i Stockholm AB och ILT Group AB (svarandena) att ta bort sökandens bokföringsfiler, affärssystem inklusive backuper och kopior från svarandenas dataserver, se bilaga 1. Svarandena har bestritt sökandens ansökan i sin helhet och yrkat ersättning för sina kostnader i målet med vardera 375 kr.

GRUNDER M.M.
Sökanden har som grund för sin ansökan anfört i huvudsak följande Sökanden och svarandena har tidigare ingått i ett koncernförhållande som upphörde i samband med försäljning av svarandebolagen. Sökanden tillsåg att bokföringsfilerna raderades i samband med försäljningen. Svarandena har därefter återskapat alternativt olovligen berett sig tillgång till sökandens bokföringsfiler och affärssystem, och har, trots uppmaning därom inte raderat dessa. Till sin ansökan har sökanden fogat kopior av:
1. Brev från sökandens ombud per den 3 december 2012 med uppmaning för svarandena att radera de i målet aktuella materialet och filerna.
2. Kopia av e-postmeddelande mellan svarandena per den 17 november 2012 avseende att svarandena innehar materialet.
3. Brev från svaranden, ILT Group AB:s ombud per den 21 december 2012 avseende att materialet hela tiden funnits i svarandenas besittning samt att de nekar till att radering av filerna ska ske då de inte obehörigen nyttjat materialet. Svarandena har i sina bestridanden anfört sammanfattningsvis följande Genom avtal den 24 januari 2012 förvärvade ILT Group AB från sökanden samtliga aktier i Inläsningstjänst Utbildning & Media i Stockholm AB. Förvärvet skedde efter viss omstrukturering som medförde att Inläsningstjänst Utbildning & Media i Stockholm AB tillfördes ett helägt dotterbolag, Speakingbooks Europe AB. Detta föregicks av att Speakingbooks dessförinnan av säljaren tillförts viss verksamhet.

Svarandena uppger att de inte berett sig tillträde till några datafiler eller affärssystem som tillhör sökanden. Skulle de berett sig tillträde har detta inte skett olovligen. Svarandena har inga skyldigheter att radera de i målet angivna filerna eller affärssystemen.

Sökanden har i svarsskrivelse över svarandenas bestridanden anfört sammanfattningsvis följande Sökanden vidhåller att svarandena återskapat alternativt olovligen berett sig tillgång till de i målet aktuella bokföringsfilerna och affärssystem som svarandena tillsammans besitter och förfogar över. Av handlingarna i målet framgår att tillträde till materialet faktiskt skett och att filerna innehas av svarandena. Svarandena har inte angivit skäl till varför de skulle ha rätt att röja sökandens företagshemligheter och sökanden bestrider rätt för svarandena att bereda sig tillgång till dessa. Sökanden har åberopat skriftligt intyg från Peter L, tidigare redovisningskonsult för samtliga av de i målet aktuella parterna avseende utförande av löpande bokföringstjänster och affärssystem på av parterna gemensam server som administrerats av svarandena.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Enligt 4 § första stycket första punkten lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL), får en ansökan om särskild handräckning avse åläggande för svaranden att vidta rättelse när sökandens besittning egenmäktigt rubbats eller annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom eller utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras. Enligt 39 § BFL åligger det sökanden att styrka de omständigheter han åberopar till grund för sitt yrkande. Enligt förarbetena innebär detta i princip full bevisning (prop. 1989/90:85 s. 128). Sökandens framställning ska dock läggas till grund för prövningen i den mån den lämnats utan invändning av svaranden och det inte är uppenbart att den är oriktig. Av förarbetena till ovan nämnda lag (prop. 1989/90:85 s. 69) framgår följande: Det förhållandet att sökanden ska visa att förutsättningarna för särskild handräckning föreligger ställer ganska stora krav på styrkan av hans bevisning när svaranden har bestritt ansökan och åberopat relevant grund för bestridandet. Inkommer svaranden med bestridande är i regel det förhållandet att invändningen framställts tillräckligt för att ansökan inte ska bifallas. En förutsättning för detta är dock att invändningen är av relevant slag och inte heller i övrigt är sådan att den kan lämnas utan avseende. Den summariska processformen särskild handräckning är sålunda främst avsedd för de klara fallen. Vid prövning av en ansökan om särskild handräckning ska vidare beaktas att fråga är Om ett summariskt förfarande. Avsikten med förfarandet är i princip inte att parternas bakomliggande materiella rätt ska prövas inom ramen för detta.

Kronofogdemyndigheten gör följande bedömning
Kronofogdemyndigheten, som tagit del av all utredning i målet, finner följande.
Målet är ostridigt att sökanden och svarandena tidigare har ingått i en koncern. Det är även ostridigt att sökanden tidigare vidtagit åtgärder för att radera sökandens datafiler. Sökanden har i ansökan bifogat kopia ur e-postmeddelande med kommunikation mellan svarandena daterat den 17 november 2012. Av e-postmeddelandet framgår att svarandena innehar datafiler som “innehöll sökandens bokföring och lagertransaktioner”. Sökanden har i ansökan även bifogat brev, daterat den 21 december 2012, från svarandenas ombud där det bl.a. framgår att materialet hela tiden funnits i svarandenas besittning. Svarandena har i sitt bestridande anfört att de inte berett sig tillgång till de i målet aktuella bokföringsfilerna och affärssystemen. Skulle de berett sig tillgång så har det i vart fall inte skett olovligen. Svarandena har ingen skyldighet att radera några filer eller affärssystem. Som nämnts ovan räcker i regel att, svaranden inkommer med ett bestridande för att ansökan om särskild handräckning ska avslås, under förutsättning att invändningen är av relevant slag och i övrigt är sådan att den kan lämnas utan avseende. Svarandena har inte bemött sökandens påstående om att det i målet aktuella materialet, tillhör sökanden och innehas av svarandena. Invändningarna är inte av relevant slag och är i övrigt sådana att de kan lämnas utan avseende. Sökandens framställning av omständigheterna ska därför i enlighet med 39 § BFL läggas till grund för bedömningen då det inte är uppenbart att den är oriktig. Det är därmed visat att svarandena innehar de i målet aktuella materialet utan rätt därtill. Svarandenas innehavande av sökandens i målet aktuella material samt svarandenas underlåtelse till radering medför att annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande lös egendom enligt Kronofogdemyndighetens bedömning. Vad som i övrigt har anförts föranleder inte någon annan bedömning av saken.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner Kronofogdemyndigheten att sökanden har styrkt sin rätt till särskild handräckning. Ansökan ska därför bifallas.

Kostnader
Svaranden Av 47 § BFL framgår att Kronofogdemyndigheten, om utslag inte meddelas, kan ålägga sökanden att ersätta svaranden för kostnader i målet.  Av 50 § BFL framgår att någon ersättning utöver vad som framgår av 46¬48 §§, samma lag, inte får fastställas i målet hos Kronofogdemyndigheten. Det finns således inte någon laglig grund för att ålägga sökanden att, när utslag meddelats, ersätta svaranden för dennes kostnader i målet. Svarandenas yrkande om att sökanden måtte förpliktigas att till svarandena utge vardera 375 kr, ska därför avslås.

Kommentarer inaktiverade.