Inte lyckats styrka förbättringsutgifter på en fastighet

Kammarrätten i Göteborg målnummer 1909-13

Då en man inte kunnat styrka sina förbättringsutgifter på en fastighet utgick Skatteverket ifrån den redovisning som hans sambo gjorde vid försäljning av den fastighet som de ägt gemensamt.

Anders O har enligt uppgift förvärvat hälften av den aktuella fastigheten i april 1986. Hans del av köpeskillingen uppgår till 37 470 kr. Han har sålt sin hälft under 2010 för l 050 000 kr till sin sambo Maivy . Enligt nu erhållna uppgifter har nybyggnad skett under 1986. Tidigare lämnad förklaring om att angiven köpeskilling om 650 000 kr även inkluderar inköp från Skånska innebär, som det nu förstås, att köpeskillingen om 37 470 kr avsett utgiften för Anders Os del av tomten. Maivy  har i sin tur sålt hela fastigheten under 2011 och redovisat försäljningen vid 2012 års taxering. Då taxeringsbeslut numera fattats avseende Maivy  har den av henne inlämnade KS-blanketten inhämtats. Av blanketten framgår bl.a. att hon vid sin beräkning av vinsten gjort avdrag för inköpspris, lagfartskostnader m.m. med l 398 565 kr. Av beloppet utgör 37 470 kr hennes del av den ursprungliga inköpskostnaden för förvärvet av tomten. Hennes inköpskostnad avseende förvärvet från Anders O var l 050 000 kr. Resterande belopp (l 398 565 – 37 470 – l 050 000 =) 311 095 kr är, som det får förstås, hennes del av avdragsgill anskaffningskostnad får byggnaden/avdragsgilla förbättringskostnader. Då paret ägt fastigheten tillsammans fram till den tidpunkt då Anders O sålt sin halva gör Skatteverket bedömningen att Anders O sannolikt haft motsvarande anskaffningskostnad för byggnaden/avdragsgilla forsbättringskostnader, dvs. med 311 095 kr. Stöd för att Anders O skulle ha haft ytterligare avdragsgilla förbättringskostnader saknas. Att det löpande tagits ut pantbrev som belånats visar inte i sig att utgifter för avdragsgilla förbättringskostnader uppkommit. Taxeringsvärdet för marken har varit snabbt stegrande vad avser den aktuella fastigheten. Det framstår som mycket sannolikt att de upplånade medlen gått åt till annat än avdragsgilla förbättringskostnader.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kapitalvinst
Med hänsyn till vad som framkommit av Skatteverkets utredning anser kammarrätten att det är sannolikt att Anders O haft anskaffningskostnad för byggnad/avdragsgilla förbättringskostnader om 311 095 kr. Anders O har inte visat att han skulle ha haft ytterligare sådana avdragsgilla kostnader. Kapitalvinsten för försäljningen av Anders Os del av fastigheten ska därför sättas ned med 311 095 kr och således fastställas till 701 435kr.

Skattetillägg
Anders O har inte redovisat fastighetsförsäljningen i sin självdeklaration. Det finns därför grund för att påföra skattetillägg. Frågan blir då på vilket underlag skattetillägg ska påföras. Anders O har i komplettering till sin självdeklaration redovisat en skattepliktig kapitalvinst om 102 000 kr. Han har då bl.a. gjort avdrag för inköpspris och lagfartskostnader med 689 000 kr samt för förbättringsutgifter med 229 000 kr. Anders O har inkommit med visst underlag till styrkande av inköpspriset, vilket dock visat sig inte stämma. I Övrigt saknas underlag gällande de aktuella posterna. Med hänsyn härtill och till den beräkning som Skatteverket gjort utifrån en senare försäljning av den aktuella fastigheten framstår det som mycket sannolikt att de avdragsgilla kostnaderna inte uppgått till högre belopp än av Skatteverket nu medgivna. Skattetillägg ska därför beräknas på underlaget 701 435 kr. Vad som framkommit i målet utgör inte grund för befrielse från skattetillägget.

 

 

Kommentarer inaktiverade.