Kammarrätt fastställer betalningssäkring hos ett aktiebolag och dess delägare

Kammarrätten i Stockholm målnummer 2966-13

Kammarrätten avslår två överklaganden vad gäller betalningssäkring hos ett aktiebolag och hos dess delägare.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Betalningssäkring
Skatteverket har genom omprövningsbeslut den 16 maj 2013 fastställt de fordringar som beslutet om betalningssäkring avser. Det ska därmed endast göras en formell prövning av fastställelsebeslutet och inte någon prövning av till vilka belopp fordringarna sannolikt kommer att fastställas. Fordringarna uppgår till betydande belopp och överstiger beloppet som omfattas av betalningssäkringen. Trots att fordringarna är fastställda måste dock en prövning göras av bevisvärdet av den utredning som ligger till grund för Skatteverkets krav (jfr. RÅ 2006 ref. 50). Till grund för beskattningsbeslutet ligger en av Skatteverket genomförd revision. Kammarrätten anser att Skatteverkets utredning i målet är sådan att den med tillräcklig styrka visar att Skatteverket har haft grund för beslutet att påföra bolaget fordringarna avseende mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, ej avdragen skatt och skattetillägg för beskattningsåren 2009-2012. Vad som har kommit fram i målet tyder också på att bolaget medvetet har försökt undgå beskattning. Det finns därför en påtaglig risk för att bolaget försöker undandra sig att betala de aktuella fordringarna. Även med beaktande av vad bolaget har anfört i kammarrätten far skälen för betalningssäkringen anses uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden medför. Det saknas därför skäl att häva betalningssäkringen helt eller delvis. Överklagandet ska därför avslås.

Ersättning för kostnader
Eftersom bolaget inte har vunnit bifall till sin talan och då någon annan grund för ersättning inte föreligger ska yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten avslås.

 

Kommentarer inaktiverade.