Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

SFS nr: 2007:1092

Departement/
myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster

Utfärdad: 2007-11-22

Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1031

Övrigt: Bilagorna 1, 2 och 3 är inte med här. Rättelseblad
2007:1092 har iakttagits.


1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

– lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser (1 kap.),

– definitioner (2 kap.),

– tröskelvärden (3 kap.),

– upphandlingsförfaranden (4 kap.),

– ramavtal (5 kap.),

– elektronisk auktion (5 a kap.),

– tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i
förfrågningsunderlag m.m. (6 kap.),

– annonsering av upphandling (7 kap.),

– tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
m.m. (8 kap.),

– kommunikation, information och dokumentation (9 kap.),

– uteslutning av leverantörer (10 kap.),

– kvalificering och urvalsbedömning (11 kap.),

– tilldelning av kontrakt (12 kap.),

– projekttävlingar på tjänsteområdet (13 kap.),

– anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land (14
kap.),

– upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.),

– avtalsspärr, överprövning och skadestånd (16 kap.),

– upphandlingsskadeavgift (17 kap.), och

– tillsyn (18 kap.).

Till lagen hör följande bilagor:

– Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)

– Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)

– Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)

– Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)
Lag (2010:572).

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller för upphandling av byggentreprenader,
varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster enligt 4–10 §§. Lagen
gäller också då en upphandlande enhet anordnar
projekttävlingar. Vad som avses med upphandling och
upphandlande enhet framgår av 2 kap. 23 § respektive 20 §.

Endast 15 kap. tillämpas i fråga om upphandling som

1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller

2. avser andra kontrakt, vars värde understiger de
tröskelvärden som anges i lagen.

I fråga om upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2
(A-tjänster) tillämpas inte 13 kap.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska
anses vara en upphandling av A-tjänster om värdet av A-
tjänsterna överstiger värdet av B-tjänsterna. I annat fall ska
upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av B-
tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-
referensnummer för byggentreprenadkontrakt samt CPC- och CPV-
referensnummer för A-tjänster och B-tjänster.
Lag (2011:1031).

3 § Det finns bestämmelser om offentlig upphandling i lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

3 a § Denna lag gäller inte för upphandling som

1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-
och säkerhetsområdet, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § den lagen.
Lag (2011:1031).

Verksamheter som omfattas av lagen

Gas, värme, el och dricksvatten

4 § En verksamhet omfattas av denna lag om den består av

1. tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband
med produktion, transport eller distribution av gas, värme, el
eller dricksvatten, eller

2. leverans av gas, värme, el eller dricksvatten till sådana
nät som avses i 1.

5 § Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet
levererar gas eller värme till ett publikt nät, skall detta
inte anses utgöra en sådan verksamhet som avses i 4 §, om

1. enhetens produktion är en oundviklig följd av en annan
verksamhet än någon av dem som avses i 4, 7, 8, 9 eller 10 §,

2. leverans till det publika nätet endast syftar till att
använda denna produktion ekonomiskt, och

3. sådana leveranser uppgår till högst 20 procent av enhetens
omsättning, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre
åren.

6 § Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet
levererar el eller dricksvatten till ett publikt nät, skall
detta inte anses utgöra en sådan verksamhet som avses i 4 §, om

1. enhetens produktion behövs för en annan verksamhet än någon
av dem som avses i 4, 7, 8, 9 eller 10 §,

2. leverans till det publika nätet beror endast på enhetens
egen förbrukning, och

3. sådana leveranser uppgår till högst 30 procent av enhetens
totala produktion av el respektive dricksvatten, beräknat efter
genomsnittet för de senaste tre åren.

7 § Denna lag gäller även för upphandling som görs och
projekttävlingar som anordnas av en upphandlande enhet som
bedriver verksamhet som avser dricksvatten enligt 4 §, om
upphandlingen eller projekttävlingen har anknytning till

1. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller dränering och
den volym vatten som används för dricksvattenförsörjningen
utgör mer än 20 procent av den totala volym vatten som
tillhandahålls genom dessa projekt eller konstbevattnings- och
dräneringsanläggningar, eller

2. bortföring eller rening av avloppsvatten.

Transporttjänster

8 § En verksamhet omfattas av denna lag om den består av
tillhandahållande eller drift av publika nät i form av
transporter med järnväg, automatiserade system, spårväg,
tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana.

Ett nät för transporttjänster skall anses finnas om tjänsten
tillhandahålls enligt villkor som fastställts av en behörig
myndighet och som avser linjesträckning, tillgänglig
transportkapacitet, turtäthet och liknande förhållanden.

Första stycket gäller inte sådan busstransportverksamhet som
anges i 22 §.

Posttjänster m.m.

9 § Denna lag omfattar en verksamhet som består av tjänster
enligt 2 kap. 13 §.

Prospektering eller utvinning av olja, gas, kol eller andra
fasta bränslen samt tillhandahållande av hamnar och flygplatser

10 § En verksamhet omfattas av denna lag om den består av
utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att

1. prospektera eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta
bränslen, eller

2. ge tillgång till flygplatser, hamnar eller andra terminaler
för transporter i luften eller till havs eller på inre
vattenvägar.

Undantag från lagens tillämpningsområde

Byggkoncessioner och tjänstekoncessioner

11 § Denna lag gäller inte vid tilldelning av byggkoncessioner
eller tjänstekoncessioner som beviljas för sådan verksamhet som
omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 4-10 §§.

Kontrakt för återförsäljning eller uthyrning till tredje man

12 § Denna lag gäller inte för anskaffningar som görs vid
återförsäljning eller uthyrning till tredje man, om den
upphandlande enheten inte har någon särskild rättighet eller
ensamrätt att sälja eller hyra ut föremålet för kontraktet och
även andra har rätt att sälja eller hyra ut det på samma
villkor som den upphandlande enheten.

En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska
kommissionen anmäla de varukategorier och verksamheter som den
anser vara undantagna enligt första stycket. Lag (2010:572).

Verksamhet i tredje land samt anmälan till kommissionen

13 § Denna lag gäller inte vid upphandling som görs för att i
ett land som inte är bundet av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) utöva sådan verksamhet som
omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 4-10 §§ utan
fysisk användning av något nät eller geografiskt område i ett
eller flera EES-länder.

En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska
kommissionen anmäla de verksamheter som den anser vara
undantagna enligt första stycket. Lag (2010:572).

Undantag på grund av sekretess

13 a § Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling
som omfattas av sekretess. Lag (2011:1031).

Upphandling enligt andra internationella regler

14 § Denna lag gäller inte upphandling som omfattas av andra
bestämmelser och görs enligt

1. ett internationellt avtal mellan någon av staterna inom EES
och någon annan stat för ett projekt som är gemensamt för de
avtalsslutande staterna,

2. upphandlingsförfaranden som har överenskommits i ett
internationellt avtal med anknytning till stationering av
militär personal, eller

3. upphandlingsförfaranden som har överenskommits i en
internationell organisation.

Anknutna företag och samriskföretag

15 § Under de förutsättningar som anges i 16 § gäller inte
denna lag för kontrakt som

1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet företag, eller

2. ett samriskföretag, bildat uteslutande av flera upphandlande
enheter för att bedriva verksamhet som omfattas av lagens
tillämpningsområde enligt 4-10 §§, tilldelar ett företag som är
anknutet till någon av dem.

16 § Bestämmelserna i 15 § gäller under förutsättning att
leverans med anledning av tilldelningen av byggentreprenad-,
varu- eller tjänstekontrakt motsvarar minst 80 procent av det
anknutna företagets genomsnittliga omsättning av
byggentreprenader, varor respektive tjänster under de
föregående tre åren.

Om ett anknutet företag inte kan visa sin omsättning för de
föregående tre åren på grund av tidpunkten för företagets
etablering eller verksamhetens påbörjande, får företaget genom
prognoser för verksamheten eller på något annat sätt göra
sannolikt att den andel av omsättningen som avses i första
stycket kommer att uppnås.

Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande
enheten tillhandahåller samma eller liknande byggentreprenader,
varor eller tjänster, skall andelen beräknas med hänsyn till
den totala omsättning som härrör från byggentreprenader, varor
respektive tjänster från dessa anknutna företag.

17 § Denna lag gäller inte för kontrakt som

1. ett samriskföretag, bildat uteslutande av upphandlande
enheter för att bedriva verksamhet som omfattas av lagens
tillämpningsområde enligt 4-10 §§, tilldelar en av dessa
upphandlande enheter, eller

2. en upphandlande enhet tilldelar ett sådant samriskföretag
som enheten ingår i, om samriskföretaget har bildats för att
utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år
och det i den handling som upprättats för bildandet av
företaget anges att de upphandlande enheter som det består av
kommer att ingå i det under minst samma tid.

18 § På begäran av Europeiska kommissionen ska en upphandlande
enhet som tilldelat ett kontrakt med tillämpning av något av
undantagen i 15 eller 17 § lämna uppgifter till kommissionen
om namnen på de berörda företagen eller samriskföretagen och
om de berörda kontraktens art och värde samt tillhandahålla
det underlag som kommissionen anser vara nödvändigt för att
visa att relationerna mellan företaget eller samriskföretaget
och den upphandlande enheten motsvarar kraven i 15-17 §§.
Lag (2010:572).

Särskilda undantag

19 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser

1. förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt,
tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till
fastighet, dock gäller lagen för upphandling av finansiella
tjänster med anledning av kontrakt som avses i denna punkt,

2. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,

3. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning,
förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra
finansiella instrument,

4. anställningar, eller

5. forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för sådana
vilkas resultat endast tillkommer en upphandlande enhet i den
egna verksamheten och betalas av den upphandlande enheten.

Med fastighet enligt första stycket 1 avses det som enligt
jordabalken utgör eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad
som tillhör någon annan än ägaren till jorden skall också anses
utgöra en fastighet. Detsamma gäller sådana tillbehör till
byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de
tillhör byggnadens ägare.

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt

20 § Denna lag gäller inte för tjänstekontrakt som en
upphandlande enhet tilldelar en upphandlande myndighet som på
grund av lag eller annan författning har ensamrätt att utföra
tjänsten.

Kontrakt som avser vatten, energi eller bränsle i vissa fall

21 § Denna lag gäller inte för kontrakt som tilldelas av en
upphandlande enhet och avser

1. anskaffning av vatten, om den upphandlande enheten bedriver
verksamhet enligt 4 § som avser dricksvatten, eller

2. leverans av energi eller bränsle för energiproduktion, om
den upphandlande enheten bedriver verksamhet enligt 4 § som
avser el, gas eller värme eller verksamhet som avses i 10 § 1.

Vissa busstransporttjänster

22 § Lagen gäller inte för upphandling som avser
busstransportverksamhet enligt 8 § om verksamheten var
undantagen från tillämpningsområdet för rådets direktiv
93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av
upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom
vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna,
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/78/EG enligt
dess artikel 2.4 och påbörjades senast den 30 april 2004.

Direkt konkurrensutsatt verksamhet

23 § Denna lag gäller inte om det fastställts enligt det
särskilda förfarande som anges i artikel 30 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31
mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005, att
verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt
tillträde.

Europeiska kommissionen prövar efter begäran från en
upphandlande enhet om förutsättningarna enligt första stycket
är uppfyllda för viss verksamhet. Lag (2010:572).

Allmänna bestämmelser

Principer för upphandling

24 § Upphandlande enheter skall behandla leverantörer på ett
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra
upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare
principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet
iakttas.

24 a § Upphandlande enheter bör beakta miljöhänsyn och sociala
hänsyn vid upphandling om upphandlingens art motiverar detta.
Lag (2010:572).

Kontrakt som rör mer än en verksamhet

25 § Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet, skall de
bestämmelser tilllämpas som gäller för den verksamhet som
kontraktet huvudsakligen avser.

26 § Om ett kontrakt är avsett för både en verksamhet som
omfattas av denna lag och en verksamhet som omfattas av lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling skall den sistnämnda lagen
tillämpas på kontraktet om det inte är möjligt att avgöra
vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser.

27 § Om ett kontrakt är avsett för både en verksamhet som
omfattas av denna lag och en annan verksamhet som inte omfattas
av vare sig denna lag eller lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling skall denna lag tillämpas på kontraktet om det inte
är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet
huvudsakligen avser.

28 § En upphandlande enhet får inte välja att tilldela endast
ett kontrakt som avser mer än en verksamhet eller separata
kontrakt för de olika verksamheterna i avsikt att
bestämmelserna i denna lag eller i lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling inte skall bli tillämpliga.

Rätten att få delta i en upphandling

29 § En anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt
bestämmelser i det land i vilket verksamheten är etablerad har
rätt att leverera den tjänst som kontraktet är avsett för, får
inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund
av krav på att leverantören skall vara en fysisk eller en
juridisk person.

När det gäller tjänste- och byggentreprenadkontrakt eller
varukontrakt som också omfattar tjänster eller monterings- och
installationsarbeten, får juridiska personer uppmanas att i
anbudet eller anbudsansökan uppge namn och yrkeskvalifikationer
på de personer som skall utföra tjänsterna.

30 § Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få
lämna ett anbud och att lämna ett anbud. Den upphandlande
enheten får inte ställa upp villkor om att sådana grupper skall
ha en bestämd juridisk form för att få lämna en anbudsansökan
eller ett anbud. Enheten får dock begära att en grupp skall ha
en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om
det krävs för att kontraktet skall kunna fullgöras på ett
godtagbart sätt.

2 kap. Definitioner

Allmänna definitioner

1 § Med anbudssökande avses den som ansöker om att få delta i
ett selektivt förfarande eller förhandlat förfarande eller i
ett urvalsförfarande enligt 15 kap.

2 § Med anknutet företag avses

1. företag över vilket en upphandlande enhet har ett
bestämmande inflytande,

2. företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en
upphandlande enhet, och

3. företag som tillsammans med en upphandlande enhet står under
bestämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande
eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler
företaget lyder under.

Med anknutet företag avses även alla företag vars
årsräkenskaper konsolideras med den upphandlande enhetens
enligt kraven i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13
juni 1983, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/46/EG.

Ett bestämmande inflytande skall anses finnas om en
upphandlande enhet direkt eller indirekt, i förhållande till
ett företag, innehar mer än hälften av andelarna i företaget
eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva
antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande
ledningsorgan.

3 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av
arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga
1, eller

2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur
kontraktet utformas, enligt krav som ställs upp av den
upphandlande enheten.

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och
anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en
teknisk eller ekonomisk funktion.

4 § Med byggkoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett
byggentreprenadkontrakt men som innebär att ersättningen helt
eller delvis utgörs av rätt att utnyttja anläggningen.

5 § Med CPV-nomenklaturen avses den gemensamma terminologi vid
offentlig upphandling som antagits genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om
gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003.

Om NACE- eller CPC-nomenklaturen i bilagorna 1-3 avviker från
CPV-nomenklaturen har dessa företräde.

6 § Med elektroniska medel avses medel som överför signaler via
tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra
elektromagnetiska överföringsmedier.

6 a § Med elektronisk auktion avses en upprepad process med
hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre
priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.
Lag (2010:572).

7 § Med erkända organ avses sådana provnings- och
kalibreringslaboratorier samt organ för inspektion och
certifiering som uppfyller tillämpliga europeiska standarder.

8 § Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud
som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör.

9 § Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den
upphandlande enheten inbjuder utvalda leverantörer och
förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

9 a § Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som

1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster
som är avsedda för upphandlande enheter, eller

2. medverkar vid en upphandling i egenskap av ombud åt flera
upphandlande enheter. Lag (2010:572).

10 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska
villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande enheter och en
eller flera leverantörer,

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller
tillhandahållande av tjänster, och

3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en
elektronisk signatur.

11 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller
varor eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

12 § Med offentligt styrda organ avses sådana bolag,
föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade
samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i
det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är
av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva
antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett
landsting eller en upphandlande myndighet.

13 § Med posttjänster avses insamling, sortering, transport och
överlämnande av postförsändelser.

Med postförsändelse avses en adresserad försändelse i den
slutliga utformning i vilken den skall överlämnas, såsom
brevförsändelser, böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter
samt postpaket som innehåller varor med eller utan kommersiellt
värde.

Med närstående posttjänster avses följande tjänster som
tillhandahålls av en upphandlande enhet som även
tillhandahåller posttjänster:

1. tjänster som innebär hantering av posttjänster såväl före
som efter avsändandet,

2. adresshanteringstjänster, överföring av registrerad e-post,
säker elektronisk överföring av kodade dokument och andra
liknande tjänster, om tjänsterna har anknytning till och utförs
helt med elektroniska medel,

3. tjänster som avser oadresserad direktreklam och andra
försändelser som inte omfattas av andra stycket,

4. tjänster som avser postanvisningar och girobetalningar samt
finansiella tjänster som anges i 1 kap. 19 § första stycket 3
och är hänförliga till kategori 6 i bilaga 2 (A-tjänster),

5. filatelitjänster, och

6. tjänster där fysisk leverans eller magasinering kombineras
med andra tjänster som inte är posttjänster (logistiktjänster).

14 § Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla
och som anordnas av en upphandlande enhet i syfte att förvärva
en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till
vinnande bidrag.

15 § Med publikt nät avses ett nät som är avsett för att
tillhandahålla tjänster för allmänheten inom de verksamheter
som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 1 kap.
4-10 §§.

16 § Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller
flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer i
syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av
kontrakt under en given tidsperiod.

17 § Med selektivt förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer kan ansöka om att få delta men endast
anbudssökande som inbjuds av den upphandlande enheten att delta
får lämna anbud.

18 § Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som
ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för
tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja
tjänsten.

19 § Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller
utförande av tjänster enligt bilaga 2 eller 3 (A- eller B-
tjänster) och som inte utgör ett byggentreprenadkontrakt enligt
3 § eller ett varukontrakt enligt 24 §.

Ett kontrakt som avser varor och som även omfattar A- eller B-
tjänster skall behandlas som ett tjänstekontrakt, om värdet av
tjänsterna är högre än värdet av varorna.

Ett kontrakt som avser A- eller B-tjänster och omfattar
verksamhet som hänförs till byggentreprenader enligt bilaga 1,
men som är underordnad kontraktets ändamål i övrigt, skall
behandlas som ett tjänstekontrakt.

20 § Med upphandlande enheter avses i denna lag dels
upphandlande myndigheter enligt 21 §, dels sådana företag som

1. en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande
inflytande över på det sätt som anges i andra stycket, eller

2. bedriver verksamhet som omfattas av lagens
tillämpningsområde enligt 1 kap. 4-10 §§ med stöd av en
särskild rättighet eller ensamrätt enligt tredje stycket.

Ett bestämmande inflytande skall anses finnas om en
upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, i förhållande
till ett företag innehar mer än hälften av andelarna i
företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund
av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva
antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande
ledningsorgan.

Med särskild rättighet eller ensamrätt avses en rättighet eller
ensamrätt som

1. beviljats enligt lag eller annan författning,

2. begränsar rätten att utöva en sådan verksamhet som avses i 1
kap. 4-10 §§ till ett eller flera företag, och

3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva
samma typ av verksamhet.

21 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala
myndigheter.

Vid tillämpning av denna lag skall med upphandlande myndighet
jämställas

1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och

2. offentligt styrda organ som avses i 12 §, samt

3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första
stycket eller församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av
ett eller flera organ enligt 2.

22 § Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter
som är tillgängliga på Internet och som innehåller information
om den upphandlande enheten och dess upphandlingar.

23 § Med upphandling avses de åtgärder som vidtas av en
upphandlande enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att
ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller
byggentreprenader.

24 § Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp,
leasing, hyra eller hyrköp av varor under förutsättning att
kontraktet inte skall anses utgöra ett byggentreprenadkontrakt
enligt 3 § eller ett tjänstekontrakt enligt 19 § andra stycket.

Ett kontrakt skall behandlas som ett varukontrakt även om det
omfattar monterings- och installationsarbeten avseende varorna,
om värdet av arbetena är mindre än värdet av varorna.

25 § Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer får lämna anbud.

Definitioner som gäller endast 15 kap.

26 § Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på
anbud i viss form. Lag (2010:572).

27 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall
lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en
eller flera anbudsgivare.

28 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den
upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna
anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller
flera anbudsgivare.

3 kap. Tröskelvärden

Tröskelvärdenas storlek

1 § Denna lag ska tillämpas på kontrakt vilkas värde beräknas
uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska
kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat
meddelande om, om kontraktet avser

1. varu- eller tjänstekontrakt, eller

2. byggentreprenadkontrakt.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling
tröskelvärdena i euro och svenska kronor.

Särskilda bestämmelser om tröskelvärden vid projekttävlingar
finns i 13 kap. 2 och 3 §§.

Värdet av kontraktet ska beräknas exklusive mervärdesskatt.
Lag (2010:572).

Beräkning av värdet av ett kontrakt

2 § Värdet av kontrakt som avses i 1 § skall uppskattas till
det totala belopp, som skall betalas enligt kontraktet. Vid
beräkningen skall options- och förlängningsklausuler beaktas
som om de utnyttjats. Vidare skall de premier och ersättningar
som den upphandlande enheten planerar att betala till
anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

3 § Beräkningen av värdet av ett kontrakt skall avse värdet vid
den tidpunkt då en annons om upphandlingen enligt 7 kap. 1 §
skickas ut eller, om en sådan annons inte krävs, vid den
tidpunkt då den upphandlande enheten bjuder in leverantörer
till anbudsgivning.

Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling

4 § En byggentreprenad eller en planerad anskaffning av en viss
mängd varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt att
kringgå bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i
denna lag.

Kontrakt som omfattar både varor och tjänster

5 § Värdet av ett kontrakt som avser både varor och tjänster
skall omfatta det totala värdet av kontraktet. I det totala
värdet skall även värdet av monterings- och
installationsarbeten räknas in.

Upphandling av delkontrakt

6 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av
tjänster respektive anskaffning av likartade varor kan innebära
att flera kontrakt upphandlas samtidigt i form av delkontrakt,
skall det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas vid
tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids, skall
varje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett
delkontrakt vars värde understiger 80 000 euro när det gäller
tjänster eller varor och 1 000 000 euro när det gäller
byggentreprenader.

Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana
delkontrakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda
värdet av alla delkontrakten.

Vid tilldelning av sådana delkontrakt som undantas med stöd av
denna paragraf skall 15 kap. tillämpas.

Byggentreprenadkontrakt

7 § Vid beräkningen av värdet av ett byggentreprenadkontrakt
skall kostnaden för entreprenaden och värdet av varor och
tjänster som den upphandlande enheten tillhandahåller
entreprenören för att entreprenaden skall kunna fullgöras
räknas in.

Värdet av varor och tjänster som inte krävs för att
entreprenaden skall kunna fullgöras får inte ingå i beräkningen
av värdet, om det skulle medföra att lagens regler om
upphandling över tröskelvärdena inte blir tillämpliga på
upphandlingen av dessa varor och tjänster.

Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid

8 § Värdet av ett kontrakt som är avsett att gälla leasing,
hyra eller hyrköp av varor och som löper på en bestämd tid om
högst tolv månader skall beräknas till den totala kostnaden för
kontraktet under löptiden.

För varukontrakt som avser längre löptid skall värdet beräknas
till den totala kostnaden inklusive varans uppskattade
restvärde.

För varukontrakt som löper på obestämd tid eller vilkas löptid
inte kan bestämmas skall värdet beräknas till månadskostnaden
multiplicerad med talet 48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller
som skall förnyas

9 § Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet
återkommer eller som skall förnyas inom viss tid, skall
beräknas med ledning av

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt
som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller
under det föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat med
hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under
den tolvmånadersperiod som följer efter det första kontraktet,
eller

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som
kommer att upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer
på den första leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än
tolv månader, under räkenskapsåret.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Vissa tjänstekontrakt

10 § Värdet av ett tjänstekontrakt skall beräknas med
utgångspunkt i

1. när det gäller försäkringstjänster: den premie som skall
betalas och andra former av ersättning,

2. när det gäller banktjänster och andra finansiella tjänster:
arvoden, provisioner, ränta och andra former av ersättning, och

3. när det gäller kontrakt som avser projektering: arvoden
eller provisioner som skall betalas och andra former av
ersättning.

11 § Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något totalpris
anges, skall värdet av kontraktet vara det uppskattade totala
värdet av tjänsterna under kontraktets löptid, om denna är
högst 48 månader och av månadsvärdet multiplicerat med talet
48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd
tid.

Ramavtal

12 § Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta
sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt som planeras under
ramavtalets löptid.

4 kap. Upphandlingsförfaranden

Öppet, selektivt och förhandlat förfarande

1 § Vid upphandling skall öppet, selektivt eller förhandlat
förfarande användas. Tilldelning av kontrakt skall föregås av
annonsering enligt 7 kap. 1 § om inte något annat följer av
2 §.

Tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering

2 § En upphandlande enhet får tilldela ett kontrakt utan
föregående annonsering om

1. det vid ett förfarande med föregående annonsering inte
lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud
eller inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga
villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt,

2. det gäller ett kontrakt som är avsett endast för
forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål,
och kontraktet inte syftar till vinst eller till att täcka
forsknings- och utvecklingskostnader och under förutsättning
att det inte försämrar möjligheten till konkurrens vid en
senare kontraktstilldelning som i första hand har något sådant
syfte,

3. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl
eller på grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss
leverantör,

4. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men
synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses av den upphandlande enheten, gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat
förfarande med föregående annonsering,

5. det gäller kompletterande leveranser av varor från den
ursprungliga leverantören, om

a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller
tillägg till tidigare leveranser, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande
enheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt
oförenliga med de först anskaffade eller leda till
oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och
underhåll,

6. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster
som inte ingår i det ursprungliga projektet eller det
ursprungliga kontraktet, om kompletteringarna på grund av
oförutsedda omständigheter krävs för att kontraktet ska kunna
fullgöras, och under förutsättning att de ska utföras av den
ursprungliga leverantören, och om

a) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter
för den upphandlande enheten kan skiljas från det ursprungliga
kontraktet, eller

b) de, även om de kan avskiljas, är absolut nödvändiga för att
det ursprungliga kontraktet ska kunna fullgöras,

7. det gäller en ny byggentreprenad, som är en upprepning av
tidigare byggentreprenader under förutsättning

a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit
föremål för ett öppet eller selektivt förfarande,

b) att arbetena tilldelas samma leverantör,

c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det
ursprungliga projektet,

d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av
värdet av det ursprungliga projektet enligt bestämmelserna i
3 kap., och

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen
annonserats att det nu avsedda förfarandet kunde komma att
användas,

8. det gäller varor som noteras och omsätts på en
råvarumarknad,

9. kontraktet grundar sig på ett ramavtal som upphandlats
enligt denna lag,

10. det är möjligt att anskaffa varor genom att utnyttja
särskilt förmånliga erbjudanden som gäller under mycket kort
tid, när priset ligger betydligt under det normala
marknadspriset, eller

11. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga
villkor genom att köpa i samband med att en leverantör upphört
med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i
konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande.
Lag (2011:1031).

Projekttävling

3 § En upphandlande enhet får tilldela ett kontrakt utan
föregående annonsering om det är fråga om ett tjänstekontrakt
som följer på en projekttävling som anordnats enligt 13 kap.,
under förutsättning att kontraktet enligt tävlingsreglerna
skall tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av tävlingen.

Om en tävling avslutats med att fler än en vinnare utsetts,
skall vinnarna inbjudas att delta i förhandlingar.

Inköpscentraler

4 § En upphandlande enhet får anskaffa byggentreprenader,
varor och tjänster med hjälp av en inköpscentral.
Lag (2010:572).

5 kap. Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 § En upphandlande enhet får ingå ramavtal med tillämpning av
bestämmelserna om upphandling av byggentreprenader, varor och
tjänster i denna lag.

5 a kap. Elektronisk auktion

Tillämpningsområdet

1 § En upphandlande enhet får, om förfrågningsunderlaget kan
fastställas med tillräcklig grad av exakthet, som en
avslutande del av ett upphandlingsförfarande genomföra en
elektronisk auktion vid

1. öppet förfarande,

2. selektivt förfarande,

3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,

4. förenklat förfarande, och

5. urvalsförfarande.
Lag (2010:572).

2 § Den elektroniska auktionen ska möjliggöra en rangordning
på grund av automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1. priser, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som
erbjudit det lägsta priset, eller

2. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts
i förfrågningsunderlaget, när kontraktet ska tilldelas den
leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet. Lag (2010:572).

3 § Om elektronisk auktion kommer att användas, ska den
upphandlande enheten ange det i annonsen om upphandling.
Lag (2010:572).

Förfrågningsunderlag

4 § Av förfrågningsunderlaget ska bl.a. framgå

1. de delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och
uttryckas i siffror eller procenttal, som kommer att vara
föremål för den elektroniska auktionen,

2. de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras,
baserade på en bedömning av specifikationerna för föremålet
för upphandlingen,

3. vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för
anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta
kommer att ske,

4. relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska
auktionen,

5. på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland
de minsta skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts, och

6. relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som
används och om anslutningen till denna utrustning.
Lag (2010:572).

Första utvärdering av anbud

5 § Innan en upphandlande enhet inleder en elektronisk
auktion, ska enheten genomföra en första fullständig
utvärdering av anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna
och den fastställda viktningen för dessa. Lag (2010:572).

Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.

6 § Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska
bjudas in med elektroniska medel att lämna nya priser eller
värden.

En inbjudan ska innehålla alla relevanta upplysningar för
individuell anslutning till den elektroniska utrustning som
används och uppgift om vid vilken tidpunkt den elektroniska
auktionen kommer att inledas, genomföras och avslutas.
Lag (2010:572).

7 § Vid tilldelning av kontrakt på grundval av det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet ska inbjudan åtföljas av resultatet
av en fullständig bedömning av den berörda anbudsgivarens
anbud som gjorts i enlighet med viktningen av
tilldelningskriterierna. Lag (2010:572).

8 § I inbjudan ska anges den matematiska formel som används
för att vid den elektroniska auktionen automatiskt bestämma
rangordningen med hänsyn till de nya priser och nya värden som
lämnas under auktionen.

Den matematiska formeln ska innefatta den i annonsen eller i
förfrågningsunderlaget angivna viktningen av alla de kriterier
som fastställts för att bestämma vilket anbud som är det
ekonomiskt mest fördelaktiga. Om kriterieviktningen angetts
som intervall ska dessa i förväg fastställas till ett bestämt
värde.

Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för
varje anbud. Lag (2010:572).

9 § Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än
två arbetsdagar efter den dag då inbjudan har skickats ut.
Lag (2010:572).

10 § Den elektroniska auktionen får genomföras i flera på
varandra följande etapper. Lag (2010:572).

Upplysningar till anbudsgivarna

11 § Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den
upphandlande enheten omedelbart meddela varje anbudsgivare
tillräckliga upplysningar för att de ska ha kännedom om sin
plats i rangordningen.

Den upphandlande enheten får också lämna andra upplysningar om
priser eller värden, under förutsättning att detta har angetts
i förfrågningsunderlaget.

Den upphandlande enheten får lämna upplysningar om antalet
deltagare i den elektroniska auktionen. Lag (2010:572).

Avslutande av en elektronisk auktion

12 § En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande
enheten

1. vid den tidpunkt då auktionen enligt inbjudan att delta i
auktionen ska avslutas,

2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya
värden som motsvarar angivna krav på minsta skillnader, eller

3. då det antal auktionsetapper som fastställts i inbjudan att
delta i auktionen har genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska den upphandlande
enheten i inbjudan att delta i auktionen ange hur långt efter
det att den har tagit emot det sista budet som den kommer att
avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för
varje etapp i auktionen anges i inbjudan att delta i
auktionen. Lag (2010:572).

13 § När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den
upphandlande enheten tilldela kontraktet på grundval av
resultatet av den elektroniska auktionen. Lag (2010:572).

6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor
i förfrågningsunderlag m.m.

Tekniska specifikationer

1 § Tekniska specifikationer skall ingå i annonsen om
upphandling, förfrågningsunderlaget eller de kompletterande
handlingarna. Specifikationerna skall vara utformade på något
av de sätt som anges i 2 och 3 §§.

När det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn
till kriterier avseende tillgänglighet för personer med
funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga
användares behov.

Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard

2 § De tekniska specifikationerna skall, om inte 3 § tillämpas,
vara utformade med hänvisning till de tekniska specifikationer
som definieras i bilaga 4, och i turordning hänvisa till

1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,

2. europeiskt tekniskt godkännande,

3. gemensam teknisk specifikation,

4. internationell standard,

5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska
standardiseringsorgan, eller

6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller
svensk teknisk specifikation om projektering, beräkning och
utförande av byggentreprenader samt materialanvändning.

Varje hänvisning som avses i första stycket skall följas av
orden “eller likvärdigt”.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning
finns avvikande bestämmelser.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller
funktionskrav

3 § En upphandlande enhet får ange de tekniska
specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa
krav kan miljöegenskaper ingå. Kraven skall vara så utformade
att föremålet för upphandlingen klart framgår.

En upphandlande enhet får hänvisa till de tekniska
specifikationerna enligt 2 § som ett sätt för leverantören att
visa att de uppställda prestanda- eller funktionskraven enligt
första stycket är uppfyllda.

En upphandlande enhet får ange de tekniska specifikationerna
genom hänvisning till specifikationerna enligt 2 § i fråga om
vissa egenskaper och till prestanda- eller funktionskraven
enligt första stycket i fråga om andra egenskaper.

Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.

4 § De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter
om ursprung, tillverkning eller särskilt framställningssätt
eller hänvisningar till varumärke, patent, typ, ursprung eller
tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas
eller missgynnas.

Sådana uppgifter och hänvisningar får dock förekomma i
specifikationerna, om det annars inte är möjligt att beskriva
föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och
begripligt. En sådan uppgift eller hänvisning skall följas av
orden “eller likvärdigt”.

Likvärdiga lösningar

5 § Om en upphandlande enhet väljer att hänvisa till tekniska
specifikationer enligt 2 §, får den inte förkasta ett anbud
enbart på grund av att varorna eller tjänsterna inte
överensstämmer med specifikationer som den har hänvisat till,
om anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de föreslagna
lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de
tekniska specifikationerna.

6 § Om en upphandlande enhet väljer att i enlighet med 3 § ange
prestanda- eller funktionskrav, får den inte på grund av dessa
krav förkasta ett anbud, om anbudsgivaren kan visa att anbudet
överensstämmer med

1. en nationell standard som överensstämmer med en europeisk
standard,

2. ett europeiskt tekniskt godkännande,

3. en gemensam teknisk specifikation,

4. en internationell standard, eller

5. ett tekniskt referenssystem, som har utarbetats av ett
europeiskt standardiseringsorgan.

Första stycket gäller under förutsättning att standardenliga
byggentreprenader, varor eller tjänster uppfyller de prestanda-
eller funktionskrav som den upphandlande enheten har ställt
upp.

Miljömärken

7 § Om en upphandlande enhet anger miljöegenskaper i form av
prestanda- eller funktionskrav enligt 3 §, får den använda
detaljerade specifikationer, eller vid behov delar av dessa,
som fastställts för miljömärken, om

1. specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna
hos de varor eller tjänster som skall upphandlas,

2. kraven för märket har utarbetats på grundval av
vetenskapliga rön, och

3. märkena är tillgängliga för alla berörda parter.

Den upphandlande enheten får ange att varor eller tjänster som
är försedda med ett sådant miljömärke skall antas motsvara de
tekniska specifikationer som angetts i förfrågningsunderlaget
men skall godta även annat lämpligt bevis för att så är fallet.

Erkända organ

8 § Upphandlande enheter skall godta intyg från organ som är
erkända i ett EES-land.

Tillhandahållande av tekniska specifikationer

9 § En upphandlande enhet skall på begäran tillhandahålla en
leverantör de tekniska specifikationer som regelbundet anges i
enhetens upphandlingskontrakt. Detsamma gäller för de
specifikationer enheten avser att tillämpa vid tilldelning av
kontrakt som förhandsannonseras enligt 7 kap. 3 §.

Om specifikationerna har angetts i handlingar som är
tillgängliga för leverantören, är det tillräckligt att enheten
hänvisar till handlingarna.

Anbud med alternativa utföranden

10 § Skall en upphandlande enhet anta det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet, får den tillåta anbudsgivare att lämna
anbud med alternativa utföranden.

En upphandlande enhet skall i förfrågningsunderlaget ange om
den godkänner anbud med alternativa utföranden. Om detta inte
anges, är anbud med alternativa utföranden inte tillåtna.

En upphandlande enhet som tillåter anbud med alternativa
utföranden skall i förfrågningsunderlaget ange vilka minimikrav
som gäller för sådana anbud och de särskilda villkor som gäller
för hur de skall presenteras.

Endast sådana anbud som uppfyller minimikraven får beaktas vid
upphandlingen.

11 § Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en
upphandlande enhet som har tillåtit anbud med alternativa
utföranden enligt 10 § inte förkasta ett sådant anbud enbart på
grund av att det, om det antas, skulle bli ett tjänstekontrakt
i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället
för ett tjänstekontrakt.

Underentreprenad

12 § I förfrågningsunderlaget får en upphandlande enhet begära
att anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del av kontraktet
som kan komma att läggas ut på tredje man och vilka
underleverantörer som föreslås.

Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och
arbetsvillkor

13 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa
om vilka organ som kan lämna en anbudssökande eller
anbudsgivare information om de bestämmelser om beskattning,
miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor som kommer att gälla
vid de tjänster eller byggentreprenader som skall omfattas av
kontraktet.

Om den upphandlande enheten lämnar sådana upplysningar avseende
arbetarskydd och arbetsvillkor, skall den begära att
anbudssökande eller anbudsgivare bekräftar att hänsyn har
tagits till bestämmelserna om sådana villkor vid utformningen
av anbudet.

Första och andra styckena skall inte påverka tillämpningen av
bestämmelserna i 12 kap. 3 § om granskning av onormalt låga
anbud.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

14 § En upphandlande enhet får ställa särskilda sociala,
miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt skall
fullgöras. Dessa villkor skall anges i annonsen om upphandling
eller i förfrågningsunderlaget.

7 kap. Annonsering av upphandling

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

1 § En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt
eller ingå ett ramavtal skall annonsera upphandlingen, om inte
något annat följer av 4 kap. 2 §.

Olika slag av annonsering

2 § Annonsering om upphandling kan ske genom

1. förhandsannonsering enligt 3 §,

2. förhandsannonsering enligt 4 §,

3. annonsering om att det finns ett kvalificeringssystem enligt
5 §, eller

4. annonsering om upphandling som skall ske genom öppet,
selektivt eller förhandlat förfarande.

Tilldelning av kontrakt skall annonseras enligt 6 §
(efterannonsering).

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

3 § En upphandlande enhet som vill tillämpa bestämmelserna om
förkortning av tidsfrister i 8 kap. 5 § skall i en annons lämna
information om de kontrakt eller ramavtal som enheten avser att
tilldela respektive ingå under de närmast följande tolv
månaderna (förhandsannonsering).

Inbjudan genom förhandsannonsering att lämna intresseanmälan

4 § Annonsering om upphandling enligt 1 § får göras genom
förhandsannonsering. I annonsen skall anges

1. vilka varor, byggentreprenader eller tjänster som kontraktet
kommer att omfatta, och

2. att kontraktet kommer att tilldelas genom selektivt
förfarande eller förhandlat förfarande utan någon ytterligare
annonsering och att intresserade leverantörer skriftligen skall
anmäla sitt intresse.

Annonseringen skall offentliggöras tidigast tolv månader före
den dag då enheten skickar ut inbjudan enligt 8 kap. 14 § att
delta i upphandlingen.

Den upphandlande enheten skall följa de tidsfrister som anges i
8 kap. 1-9 §§.

Annonsering om kvalificeringssystem

5 § En upphandlande enhet som upprättar ett
kvalificeringssystem enligt 11 kap. 2 § skall i en annons
upplysa om detta. Annonsen skall innehålla uppgifter om syftet
med systemet och hur man kan ta del av de regler som avses i 11
kap. 3 §.

Om systemet skall gälla under längre tid än tre år, skall
annonsen publiceras årligen. Om det skall gälla kortare tid än
tre år, är det tillräckligt med en annons i början av perioden.

Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

6 § En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller
ingått ett ramavtal ska till Europeiska kommissionen skicka en
annons om upphandlingsresultatet senast två månader efter det
att kontraktet tilldelats eller ramavtalet ingåtts
(efterannonsering).

Bestämmelserna i första stycket gäller inte för tilldelning av
kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal som ingåtts i
enlighet med denna lag. Lag (2010:572).

Annonsering vid förhandsinsyn

7 § En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt
genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt
4 kap. 2 eller 3 § får skicka en annons om sin avsikt till
Europeiska kommissionen (förhandsinsyn). Lag (2010:572).

8 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud m.m.

Förhållanden som skall beaktas när tidsfristernas längd bestäms

1 § När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud bestäms av den upphandlande enheten skall särskild hänsyn
tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som
leverantörer kan antas behöva för att utarbeta anbuden. Dock
skall tidsfristerna i detta kapitel iakttas.

Tidsfrist vid öppet förfarande

2 § Vid öppet förfarande skall tidsfristen för att komma in med
anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om
upphandling skickades för publicering, om inte något annat
följer av 5-8 §§.

Tidsfrister vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande
med föregående annonsering

3 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med
föregående annonsering skall tidsfristen för att komma in med
anbudsansökningar efter annonsering enligt 7 kap. 2 § första
stycket 4 eller svar på en uppmaning att bekräfta intresset för
anbudsgivning efter en inbjudan enligt 14 § vara minst 37 dagar
och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar från den dag
då annonsen eller inbjudan skickades till utvalda
anbudssökande.

Det som anges i första stycket gäller om inte något annat
följer av 4, 6 eller 9 §.

Tidsfrist för att komma in med anbud efter överenskommelse

4 § Tidsfristen för att komma in med anbud får anges till den
tid som har överenskommits mellan den upphandlande enheten och
de anbudssökande som utvalts av enheten, under förutsättning
att alla anbudssökande får samma tid för att lämna anbud.

Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås, bör
tidsfristen vara minst 24 dagar och inte i något fall kortare
än 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades
till samtliga anbudssökande.

Tidsfrist efter förhandsannonsering

5 § Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 7
kap. 3 §, bör tidsfristen för att komma in med anbud vid öppet
förfarande vara minst 36 dagar och får inte i något fall vara
kortare än 22 dagar från den dag då annonsen skickades för
publicering.

De tidsfrister som anges i första stycket får användas endast
om

1. förhandsannonsen innehöll de uppgifter som anges i bilaga XV
A del I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena
vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG)
nr 2083/2005, i den mån uppgifterna var tillgängliga vid
tidpunkten för förhandsannonseringen, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då
förhandsannonsen skickades för publicering.

Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel

6 § Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel,
får tidsfristerna enligt 2 och 5 §§ för att komma in med anbud
vid öppet förfarande och tidsfristen enligt 3 § för att komma
in med anbudsansökningar vid selektivt eller förhandlat
förfarande med föregående annonsering förkortas med sju dagar.

Vid selektivt eller förhandlat förfarande får tidsfristen
enligt första stycket aldrig vara kortare än 15 dagar från den
dag då annonsen skickades för publicering eller inbjudan enligt
14 § skickades till samtliga anbudssökande.

7 § Tidsfristerna för att komma in med anbud vid öppet
förfarande enligt 2 och 5 §§ får, utöver vad som följer av
6 §, förkortas med fem dagar, om den upphandlande enheten med
elektroniska medel ger fri, direkt och fullständig tillgång
till förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen om
upphandlingen skickades till Europeiska kommissionen för
publicering.

Tidsfristen för att komma in med anbud vid selektivt
förfarande eller förhandlat förfarande enligt 4 § andra
stycket får förkortas med fem dagar, om den upphandlande
enheten ger fri, direkt och fullständig tillgång med
elektroniska medel till förfrågningsunderlaget från den dag då
annonsen om upphandlingen skickades till Europeiska
kommissionen för publicering. Tidsfristen får dock aldrig vara
kortare än den minsta tid som anges i 4 § andra stycket.

Den Internetadress där förfrågningsunderlaget finns
tillgängligt ska anges i annonsen. Lag (2010:572).

Minsta tillåtna tidsfrist

8 § En förkortning av tidsfristen för att komma in med anbud
vid öppet förfarande enligt 6§ första stycket och 7 § får,
räknat från den dag då annons om upphandlingen skickades för
publicering, inte i något fall leda till en tidsfrist som är

1. kortare än 15 dagar, om annonsen skickas med elektroniska
medel, eller

2. 22 dagar i annat fall.

Förlängning av tidsfrister

9 § Tillhandahålls inte hela förfrågningsunderlaget och
kompletterande upplysningar, trots att detta begärts i god tid,
inom de tidsfrister som anges i 10 och 13 §§, skall fristerna
för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer
skall kunna få kännedom om all den information som behövs för
att utarbeta ett anbud.

Bestämmelserna i första stycket gäller även om anbud inte kan
lämnas annat än efter ett besök på plats.

Första och andra styckena gäller inte om tidsfristen angetts
efter en överenskommelse enligt 4 § första stycket.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag vid öppet förfarande

10 § Om en upphandlande enhet vid öppet förfarande inte enligt
7 § ger fri, direkt och fullständig tillgång genom elektroniska
medel till hela förfrågningsunderlaget, skall
förfrågningsunderlaget skickas till en leverantör senast sex
dagar efter det att begäran att få ut handlingarna har tagits
emot. Detta gäller dock bara om leverantörens begäran har
gjorts i god tid före utgången av tidsfristen för att lämna
anbud.

Den upphandlande enheten skall på begäran av en leverantör
lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget
senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med
anbud, under förutsättning att en sådan begäran har gjorts i
god tid.

Inbjudan att komma in med anbud eller att förhandla

Skriftlig inbjudan att komma in med anbud eller att förhandla
vid selektivt respektive förhandlat förfarande

11 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med
föregående annonsering skall en upphandlande enhet vid ett och
samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga
utvalda anbudssökande att komma in med anbud eller att
förhandla.

Inbjudan skall innehålla förfrågningsunderlaget. Om
förfrågningsunderlaget är direkt tillgängligt med elektroniska
medel, är det dock tillräckligt att inbjudan innehåller en
uppgift om var underlaget hålls tillgängligt.

En inbjudan skall dessutom innehålla minst uppgift om

1. tidsfristen för att begära kompletterande handlingar, om det
är aktuellt, samt belopp och betalningssätt, om det skall
betalas en avgift för handlingarna,

2. sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress
anbudet skall skickas och på vilket eller vilka språk det skall
skrivas,

3. en hänvisning till annonsen om upphandlingen,

4. vilka handlingar som skall bifogas,

5. tilldelningskriterier, om det inte av en annons framgår att
det finns ett kvalificeringssystem som används för upphandling,

6. den inbördes viktningen av kriterierna för tilldelning av
kontrakt eller kriteriernas prioritetsordning, om dessa
upplysningar inte framgår av annonsen om upphandling, annonsen
om att det finns ett kvalificeringssystem eller av
förfrågningsunderlaget, och

7. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Om någon annan än den upphandlande enheten skall lämna ut
förfrågningsunderlaget

12 § Om någon annan än den upphandlande enheten på begäran
skall lämna ut hela eller delar av förfrågningsunderlaget,
skall adressen anges i inbjudan. Om en tidsfrist gäller för en
sådan begäran och om en avgift skall betalas för de begärda
handlingarna, skall upplysning om fristen och avgiften samt
betalningsvillkor anges i inbjudan.

De begärda handlingarna skall skickas till leverantörerna så
snart som möjligt efter det att begäran har tagits emot.

Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar
vid selektivt och förhandlat förfarande

13 § Den upphandlande enheten skall vid selektivt och
förhandlat förfarande lämna ut kompletterande upplysningar om
förfrågningsunderlaget eller kompletterande handlingar senast
sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud,
förutsatt att sådana upplysningar har begärts i god tid.

Inbjudan efter förhandsannonsering

14 § Om upphandlingen har förhandsannonserats, skall samtliga
anbudssökande bjudas in för att få mer detaljerade upplysningar
om upphandlingen samt ges tillfälle att bekräfta sitt intresse
för upphandlingen. Först när den upphandlande enheten har fått
veta vilka anbudssökande som fortfarande är intresserade, får
den ange vilka leverantörer som skall få komma in med anbud
eller delta i förhandlingar.

Inbjudan skall innehålla minst uppgift om

1. typ och mängd av det som skall upphandlas, option på
ytterligare kontrakt och om möjligt beräknad tidsfrist för
optionen samt, när det gäller kontrakt som kan förnyas, typ och
mängd och, om möjligt, beräknad tidpunkt för kommande annonser
om upphandling av byggentreprenader, varor eller tjänster,

2. huruvida selektivt eller förhandlat förfarande skall
användas,

3. dag för leverans av varor eller för påbörjande eller
avslutande av byggentreprenaden eller tjänsterna,

4. inlämningsadress och sista dag för begäran att få ut
underlag för ansökan samt uppgift om på vilket eller vilka
språk ansökan skall skrivas,

5. adress till den som sköter upphandlingen och nödvändiga
upplysningar om hur förfrågningsunderlaget och övriga
handlingar rekvireras,

6. ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och
upplysningar som krävs från leverantörer,

7. belopp och betalningssätt, om en avgift skall betalas för de
handlingar som gäller upphandlingen,

8. huruvida kontraktet avser köp, leasing, hyra eller hyrköp
eller en kombination av dessa,

9. kriterier för tilldelning av kontrakt samt kriteriernas
inbördes vikt eller kriteriernas prioritetsordning, om detta
inte redovisas i förhandsannonsen eller i
förfrågningsunderlaget, och

10. övriga uppgifter som är av betydelse för upphandlingen.

9 kap. Kommunikation, information och dokumentation

Regler för kommunikation

1 § Anbudsansökningar och anbud ska lämnas skriftligen om inte
något annat följer av tredje stycket.

En upphandlande enhet får bestämma att anbudsansökningar och
anbud ska lämnas med ett elektroniskt medel eller på något
annat sätt.

Enheten får tillåta att en anbudsansökan görs per telefon.

Enheten ska i en annons ange hur anbudsansökningar får lämnas
och i en annons eller ett förfrågningsunderlag ange hur anbud
får lämnas. Lag (2010:572).

2 § Vid kommunikation med elektroniska medel skall dessa vara
icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att
använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som i
allmänhet används.

3 § Information om de specifikationer som är nödvändiga för
elektronisk inlämning av anbudsansökningar och anbud,
inbegripet kryptering, skall finnas tillgänglig för alla
berörda parter.

En upphandlande enhet får kräva att elektroniska anbud skall
vara försedda med en avancerad elektronisk signatur enligt
lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

En upphandlande enhet skall ha sådan utrustning att den
elektroniskt kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar
och planer på ett säkert sätt. Utrustningen skall vara försedd
med sådana säkerhetsanordningar att vissa uppgifter går att få
fram, att bara behöriga personer skall få tillgång till
uppgifterna och att det skall gå att spåra om någon obehörig
har tagit del av uppgifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om
säkerhetsanordningarna.

Skyldighet att lämna in intyg m.m.

4 § Vid användning av elektroniska medel enligt 1 § skall
anbudssökande och anbudsgivare före utgången av tidsfristen för
att lämna anbudsansökan eller anbud i annan form lämna in
sådana handlingar som avses i 10 kap. 4 § och 11 kap. 11 och
12 §§ om de inte finns tillgängliga i elektronisk form.

Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud

5 § En upphandlande enhet får begära att en anbudsansökan som
görs per telefax skall bekräftas genom ett annat elektroniskt
medel enligt 3 § andra stycket eller genom en egenhändigt
undertecknad handling som är enheten tillhanda före utgången av
den tidsfrist som enheten anger.

Har en anbudsansökan gjorts per telefon, skall en bekräftelse
skickas före utgången av ansökningstiden.

Den upphandlande enheten skall i annonsen om upphandling eller
i inbjudan enligt 8 kap. 14 § ange sådana villkor som avses i
första och andra styckena.

Uppgifter från leverantörer skall bevaras säkert

6 § Kommunikation, informationsutbyte och lagrade uppgifter som
rör ett upphandlingsärende skall bevaras säkert.

Öppnande av anbud

7 § Den upphandlande enheten får inte ta del av innehållet i
anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för att
komma in med anbudsansökan respektive anbud har gått ut.

Försändelser med anbud skall, samtidigt och så snart som
möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning
där minst två personer som utsetts av den upphandlande enheten
skall delta. Anbuden skall föras upp i en förteckning, som
skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran
av en anbudsgivare skall dessutom en av en handelskammare
utsedd person närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av
den som framställt begäran.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

8 § En upphandlande enhet får tillåta att en anbudssökande
eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller
felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan
eller anbudet.

Enheten får begära att en anbudsansökan eller ett anbud
förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för
särbehandling eller konkurrensbegränsning. Enheten får också
begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar
handlingar som getts in och som avses i 10 och 11 kap.

Information till leverantörer

Underrättelse om beslut

9 § En upphandlande enhet ska snarast möjligt skriftligen
underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som
har fattats om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett
kontrakt och om skälen för besluten. I underrättelsen ska
enheten ange den period under vilken avtal enligt 16 kap. 1 §
inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till
anbudssökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande
enhet beslutar att avbryta en upphandling för vilken det har
gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid beslut att göra om
upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges.
Lag (2011:1031).

Upplysningar på begäran av en leverantör

10 § En upphandlande enhet skall till den anbudssökande eller
anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om skälen för att
leverantörens ansökan har avslagits eller anbud förkastats.

En upphandlande enhet skall på begäran av en anbudsgivare som
har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om
utformningen av och de relativa fördelarna med det valda
anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats
kontraktet eller parterna i ramavtalet.

Upplysningar enligt första och andra styckena skall lämnas
snarast möjligt och senast inom 15 dagar från det att en
skriftlig begäran kom in.

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud

11 § En upphandlande enhet skall i förfrågningsunderlaget ange
den tid som en anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud.
Vid öppet förfarande skall det anges i annonsen om upphandling.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren
har fått underrättelse enligt 9 § första stycket eller
upplysningar enligt 10 §.

Beslut om kvalificering av leverantör

12 § En upphandlande enhet som har ett kvalificeringssystem
enligt 11 kap. 2 § skall inom skälig tid pröva en ansökan från
en leverantör om att få delta i systemet och underrätta
sökanden om beslutet. Om beslutet inte kommer att fattas inom
fyra månader från det att ansökan gjordes, skall den
upphandlande enheten inom två månader underrätta sökanden om
orsakerna till att handläggningen kommer att ta längre tid och
ange när beslut kommer att fattas.

Ansökningar om att få delta i kvalificeringssystemet får avslås
endast med tillämpning av sådana kriterier som avses i 11 kap.
3 och 4 §§.

En sökande vars ansökan avslagits skall underrättas om beslutet
och om skälen för detta så snart som möjligt och senast inom 15
dagar från det att beslutet fattats.

Underrättelse om att uteslutning övervägs

13 § Om en leverantör har kvalificerat sig, får en upphandlande
enhet som har ett kvalificeringssystem utesluta leverantören
endast med tillämpning av sådana kriterier som avses i 11 kap.
3 och 4 §§.

En upphandlande enhet får inte utesluta en leverantör om inte
leverantören dessförinnan underrättats om att det finns risk
för uteslutning och om skälen för det. Underrättelsen skall ha
skickats minst 15 dagar före den dag då beslut skall fattas.

Bevarande av information

14 § En upphandlande enhet skall bevara sådan information om
varje kontrakt som behövs för att vid ett senare tillfälle
kunna motivera beslut om

1. kvalificering och val av leverantörer samt tilldelning av
kontrakt,

2. tillämpning av förfaranden utan föregående annonsering om
upphandling enligt 4 kap. 2 §, och

3. tillämpning av bestämmelserna om att viss upphandling skall
undantas från lagens tillämpningsområde.

När en upphandling har avslutats skall en upphandlande enhet
som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt
förvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande
beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,
sammanställningar och liknande.

Informationen och handlingarna skall bevaras minst fyra år från
den dag då kontraktet tilldelades.

10 kap. Uteslutning av leverantörer

Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer

1 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska
utesluta en leverantör från att delta i ett
kvalificeringssystem eller en upphandling, om myndigheten får
kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är
dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut
2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad
brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av
den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c
i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot
korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller
Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive
artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22
december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i
fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den
privata sektorn,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen
som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om
Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen, eller

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets
direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att
förhindra att det finansiella systemet används för tvättning
av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/97/EG.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas
om en företrädare för den juridiska personen har dömts för
brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska
uteslutas med stöd av första stycket, får myndigheten begära
att leverantören visar att det inte finns någon grund för
uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet
avstå från att utesluta en leverantör som dömts för
brottslighet enligt första stycket. Lag (2011:1031).

Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer

2 § En upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet
får på de grunder som anges i 1 § utesluta en leverantör från
att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling.

3 § En upphandlande enhet får, utöver vad som följer av 1 och
2 §§, utesluta en leverantör från att delta i ett
kvalificeringssystem eller i en upphandling, om leverantören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning
eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt
sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende
yrkesutövningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
och den upphandlande enheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende
socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller
i det land där upphandlingen sker, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna
begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som
begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap.

Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas
om en företrädare för den juridiska personen har dömts för
brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig
till sådant fel som avses i första stycket 4.

Enheten får, utom i de fall som avses i 5 §, begära att en
leverantör visar att det inte finns någon grund för att
utesluta leverantören med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller
5. Lag (2010:572).

Intyg och bevis angående leverantör

4 § Den upphandlande enheten skall som bevis för att det inte
finns grund för att utesluta en leverantör godta utdrag ur
officiellt register eller annan likvärdig handling när det
gäller ett förhållande som avses i 1 § eller 3 § första stycket
1, 2 eller 3 och intyg från behörig myndighet när det gäller
ett förhållande som avses i 3 § första stycket 5.

Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket
inte utfärdas i leverantörens hemland eller ursprungsland eller
inte omfattar samtliga de fall som avses i 1 § eller 3 § första
stycket 1-3 kan de ersättas av en utsaga som har avgetts på
heder och samvete eller av en likvärdig åtgärd.

Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över
godkända leverantörer i ett land inom EES, får det antas att
leverantören uppfyller de förutsättningar som anges i 1 § eller
i 3 § första stycket 1-5.

5 § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina
åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i
Sverige enligt 3 § första stycket 5 ska den upphandlande
enheten inhämta uppgifter om detta från behörig myndighet.
Lag (2010:572).

11 kap. Kvalificering och urvalsbedömning

Inledande bestämmelse

1 § Innan kontrakt tilldelas enligt 12 kap. skall den
upphandlande enheten kontrollera lämpligheten hos de
leverantörer som inte har uteslutits enligt 10 kap. 1, 2 eller
3 §.

Kvalificeringssystem

Upprättande av ett kvalificeringssystem

2 § En upphandlande enhet får ha ett särskilt
kvalificeringssystem för urval på förhand av leverantörer som
får delta i selektivt förfarande eller förhandlat förfarande.
En kvalificering får begränsas till deltagande i upphandlingar
av en eller flera kategorier av byggentreprenader, varor och
tjänster.

Ett kvalificeringssystem kan omfatta flera kvalificeringsfaser.

När ett kvalificeringssystem upprättas och tillämpas skall 7
kap. 5 §, 9 kap. 12 och 13 §§, 3, 4, 6 och 11-12 §§ i detta
kapitel samt 12 kap. tillämpas.

Fastställande av kriterier och regler för kvalificeringssystem

3 § Den upphandlande enheten ska ange kriterier och regler för
urval till ett kvalificeringssystem, och i den utsträckning
som framgår av 10 kap., grunder för uteslutning från ett
sådant system. Detta kan göras genom en hänvisning till andra
företags kvalificeringssystem.

Kriterierna och reglerna ska tillhandahållas den leverantör
som begär det.

En leverantör kan när som helst ansöka om att bli
kvalificerad.

Kriterierna och villkoren för urval får vid behov uppdateras.
Berörda leverantörer ska underrättas om de ändringar som
gjorts. Lag (2010:572).

Tekniska specifikationer

4 § Om de kriterier och regler som avses i 3 § omfattar
tekniska specifikationer, skall bestämmelserna i 6 kap. 1-8 §§
tillämpas i fråga om sådana specifikationer.

Tillgång till andra företags kapacitet

5 § När de kriterier och regler för kvalificering som avses i
3 § innefattar krav som rör leverantörernas ekonomiska,
tekniska eller yrkesmässiga kapacitet får en leverantör vid
behov åberopa andra företags kapacitet, förmåga eller
kunnande. Leverantören skall genom att tillhandahålla ett
åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt visa att
leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser under
hela den period under vilken kvalificeringssystemet är
giltigt.

Förteckning över leverantörer

6 § De leverantörer som av den upphandlande enheten ansetts
kvalificerade att delta i kvalificeringssystemet skall föras
upp i en förteckning, som enligt 9 kap. 14 § skall bevaras. Av
förteckningen skall det framgå om en leverantörs kvalificering
är begränsad till deltagande i upphandlingar av en eller flera
kategorier av byggentreprenader, varor, och tjänster.

Kvalificerad leverantör skall väljas

7 § Om upphandling sker med hjälp av ett kvalificeringssystem,
skall anbudsgivarna i ett selektivt förfarande eller deltagarna
i ett förhandlat förfarande väljas ut bland de anbudssökande
som kvalificerat sig enligt detta system.

Kvalitativa urvalskriterier

Fastställande av urvalskriterier

8 § Vid öppet förfarande skall en upphandlande enhet se till
att urvalskriterierna är tillgängliga för de presumtiva
leverantörerna.

Om urvalskriterierna innefattar krav som rör leverantörernas
ekonomiska, tekniska eller yrkesmässiga kapacitet får andra
företags kapacitet åberopas enligt 5 §.

De kriterier och regler som anges skall i den utsträckning som
framgår av 10 kap. innefatta grunder för uteslutning från att
delta i en upphandling.

Val av anbudssökande vid selektivt eller förhandlat förfarande

9 § Vid selektivt eller förhandlat förfarande skall en
upphandlande enhet välja ut eller utesluta leverantörer enligt
de kriterier och grunder som enheten angett och gjort
tillgängliga för berörda leverantörer.

Begränsning av antalet anbudssökande vid selektivt och
förhandlat förfarande

10 § Vid selektivt eller förhandlat förfarande får den
upphandlande enheten använda kriterier som grundas på ett
objektivt behov av att minska antalet anbudssökande till en
nivå som kan anses rimlig med hänsyn till särskilda
förhållanden i samband med upphandlingen och på de resurser som
behövs för dess genomförande. De utvalda anbudssökandena skall
dock vara så många att effektiv konkurrens kan uppnås.

Kvalitetssäkringsstandarder

11 § Om en upphandlande enhet kräver att leverantören visar upp
ett intyg utfärdat av ett oberoende organ om att leverantören
iakttar vissa kvalitetssäkringsstandarder, skall enheten
hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta
europeiska standarder på området och vilka
kvalitetssäkringssystem är certifierade av organ som uppfyller
europeiska standarder för certifiering.

Enheten skall godkänna likvärdiga intyg från andra organ som är
etablerade inom EES. Den skall även godta andra bevis på
likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder som lämnas av
leverantörer.

Standarder för miljöledning

12 § När det gäller byggentreprenad- eller tjänstekontrakt kan
en upphandlande enhet, när det behövs, kräva att
leverantörerna anger de åtgärder för miljöledning som de
kommer att tillämpa när kontraktet fullgörs, för att därigenom
kontrollera deras tekniska förmåga.

Om den upphandlande enheten i ett sådant fall kräver att få
tillgång till ett av ett oberoende organ upprättat certifikat
som intygar att leverantören uppfyller vissa
miljöledningsstandarder, ska enheten hänvisa till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av
den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för
organisationer i gemenskapens miljölednings- och
miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning
(EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och
2006/193/EG eller till miljöledningsstandarder som bygger på
relevanta europeiska eller internationella standarder.
Miljöledningsstandarderna ska vara certifierade av organ som
uppfyller unionslagstiftningen eller relevanta europeiska
eller internationella standarder för certifiering.

Enheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är
etablerade inom EES. Den ska även godta andra bevis på
likvärdiga miljöledningsåtgärder som lämnas av leverantörerna.
Lag (2011:697).

Begränsad kontroll

13 § En upphandlande enhet får begränsa kontrollen av sådana
handlingar som rör leverantörens lämplighet till de
anbudssökande och anbudsgivare som anges i andra och tredje
styckena. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de
begärda handlingarna.

I ett öppet förfarande ska uppgifterna enligt första stycket
begäras in och kontrolleras när det gäller den eller de
anbudsgivare som enheten avser att tilldela kontraktet eller
ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna
underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 § första
stycket.

I ett selektivt eller förhandlat förfarande ska uppgifterna
enligt första stycket begäras in och kontrolleras när det
gäller de anbudssökande som enheten avser att bjuda in att
lämna anbud respektive att förhandla. Lag (2010:572).

12 kap. Tilldelning av kontrakt

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

1 § En upphandlande enhet skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den
upphandlande enheten, eller

2. det anbud som innehåller det lägsta priset.

Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga, skall enheten ta hänsyn till olika kriterier som
är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris,
leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper,
driftkostnader, kostnadseffektivtet, kvalitet, estetiska,
funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt
stöd.

En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandlingen eller i
förfrågningsunderlaget ange vilken grund för tilldelning av
kontraktet som kommer att tillämpas.

Viktning av kriterier

2 § Den upphandlande enheten skall ange hur sådana kriterier
som avses i 1 § andra stycket kommer att viktas inbördes vid
bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga. Kriterieviktningen får anges som intervall med en
lämplig största tillåtna spridning.

Om det enligt den upphandlande enheten inte är möjligt att ange
viktningen av de olika kriterierna, skall dessa anges i
fallande prioritetsordning.

Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning
skall anges i

1. annonsen om upphandlingen,

2. förfrågningsunderlaget,

3. en inbjudan om att bekräfta intresse som avses i 8 kap. 14
§, eller

4. en inbjudan att lämna anbud eller att delta i förhandlingar.

Onormalt låga anbud

3 § En upphandlande enhet får förkasta ett anbud om den finner
att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först
sedan enheten skriftligen begärt en förklaring till det låga
anbudet och inte fått ett tillfredsställande svar.

En begäran om förklaring kan gälla

1. om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva
metoder att fullgöra kontraktet,

2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller
ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som
föreslås av anbudsgivaren,

4. om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd och
arbetsförhållanden som gäller på den ort där kontraktet skall
fullgöras, och

5. om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd.

Den upphandlande enheten skall ge anbudsgivaren tillfälle att
yttra sig över enhetens skäl för att förkasta anbudet med
beaktande av de lämnade förklaringarna.

4 § Om en upphandlande enhet finner att ett anbud är onormalt
lågt på grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får
enheten begära en förklaring av anbudsgivaren. Kan
anbudsgivaren inte efter en sådan begäran och inom en skälig
tidsfrist som angetts av den upphandlande enheten visa att det
är fråga om ett med EUF-fördraget förenligt stöd, får anbudet
förkastas.

En upphandlande enhet som förkastar ett anbud enligt första
stycket ska underrätta Europeiska kommissionen om det.
Lag (2010:572).

13 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel skall tillämpas på projekttävlingar som

1. ingår i ett förfarande för tilldelning av ett
tjänstekontrakt, eller

2. innefattar priser eller ersättningar till deltagarna.

Första stycket gäller endast om tröskelvärdet uppgår till minst
det belopp som framgår av 2 §.

Tröskelvärden för projekttävlingar

2 § Tröskelvärdet vid projekttävlingar är de värden som
Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller
lämnat meddelande om.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling
tröskelvärdena i euro och svenska kronor. Lag (2010:572).

3 § Tröskelvärdet vid projekttävlingar som ingår i en
tjänsteupphandling skall beräknas till värdet av
tjänstekontraktet med i förekommande fall tilllägg för värdet
av det tjänstekontrakt som senare kan tilldelas vinnaren eller
en av vinnarna i tävlingen. I värdet skall även de priser och
ersättningar som skall betalas till deltagarna inräknas.

Val av deltagare

4 § En projekttävling får begränsas till ett visst antal
tävlingsdeltagare. Den upphandlande enheten skall ange
kriterier för urvalet av deltagare.

Antalet tävlingsdeltagare som inbjuds skall vara så stort att
effektiv konkurrens uppnås.

Annonsering

5 § En upphandlande enhet som avser att anordna en
projekttävling skall annonsera tävlingen och resultatet av
denna (efterannonsering).

Kommunikation och information

6 § I fråga om kommunikation och information skall
bestämmelserna i 9 kap. 1-6 §§ och 7 § första stycket tillämpas
på motsvarande sätt på projekttävlingar.

7 § Resultatet av en projekttävling ska sändas till Europeiska
kommissionen inom två månader efter det att projekttävlingen
har avslutats. Lag (2010:572).

Juryn och dess sammansättning

8 § En jury skall utse vinnande bidrag i en projekttävling.
Ledamöterna i juryn skall vara fysiska personer som är
oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. Om
det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att få
delta i en projekttävling, skall minst en tredjedel av
ledamöterna i juryn ha motsvarande kvalifikationer.

Juryns beslut

9 § Juryn skall vara självständig i sina yttranden och beslut.

Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett
sådant sätt att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt
bidrag. Anonymiteten skall gälla fram till dess juryn har
lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.

Vid granskningen får endast de kriterier som angetts i annonsen
om projekttävlingen beaktas.

10 § Juryn skall lämna ett av ledamöterna undertecknat
protokoll i vilket tävlingsbidragen rangordnas. Protokollet
skall innehålla en motivering till rangordningen samt de
kommentarer och klargöranden som det kan finnas behov av att
göra.

Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara
frågor som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra
projektets alla aspekter.

Fullständiga protokoll skall upprättas över dialogen mellan
ledamöterna i juryn och tävlingsdeltagarna.

14 kap. Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land

Tillämpningsområdet

1 § För anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land,
med vilket Europeiska unionen inte har slutit avtal som
tillförsäkrar företag från unionen jämförbart och faktiskt
tillträde till marknaden i detta tredje land, tillämpas 2 och
3 §§.

Bestämmelserna i 1-3 §§ tillämpas inte om något annat följer
av åtaganden som unionen eller Sverige har med tredje land.
Lag (2010:572).

Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land får
förkastas

2 § En upphandlande enhet får vid tilldelning av varukontrakt
förkasta ett anbud som omfattar varor med ursprung i tredje
land, om andelen sådana varor, bestämd enligt rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen uppgår till mer än hälften av det
totala värdet av de varor som anbudet omfattar.

Med vara avses även programvara för användning i ett
telekommunikationsnät.

Företräde vid flera likvärdiga anbud

3 § Om prisskillnaden mellan två eller flera anbud inte är
större än tre procent och anbuden i övrigt är likvärdiga vid en
bedömning enligt 12 kap. 1 §, skall företräde ges anbud som
inte kan förkastas med stöd av 2 §.

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel gäller för sådan upphandling som avses i 1
kap. 2 § andra stycket.

Tillämpliga bestämmelser

2 § Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

– 1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser),

– 2 kap. (definitioner),

– 4 kap. 4 § (inköpscentraler),

– 5 kap. (ramavtal),

– 6 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),

– 6 kap. 7 § (miljömärken),

– 6 kap. 14 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),

– 8 kap. 12 § (om någon annan än den upphandlande enheten ska
lämna ut förfrågningsunderlaget),

– 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),

– 17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och

– 18 kap. (tillsyn).

Vid upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-
tjänster) tillämpas även 6 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§, när värdet
av kontraktet uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3
kap.

Ett särskilt kvalificeringssystem enligt 11 kap. 2 § får
tillämpas vid användning av urvalsförfarande för tilldelning
av kontrakt eller ramavtal enligt detta kapitel.

En upphandlande enhet får publicera annonser om upphandlingar
på det sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.
Lag (2011:1031).

Upphandlingsförfaranden

3 § En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom
förenklat förfarande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde
uppgår till högst 15 procent av det tröskelvärde som avses i 3
kap. 1 § första stycket 1. Vidare får direktupphandling
användas i tillämplig omfattning i de fall då
förutsättningarna för tilldelning av kontrakt utan föregående
annonsering som avses i 4 kap. 2 och 3 §§ är uppfyllda eller
om det finns synnerliga skäl. Lag (2010:572).

Beräkning av värdet av ett kontrakt

3 a § Värdet av ett kontrakt ska uppskattas till det totala
belopp som ska betalas enligt kontraktet. En upphandling får
inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna i denna lag.

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas
som om de utnyttjats.

Vid beräkningen ska den upphandlande enheten beakta
direktupphandlingar av samma slag gjorda av enheten under
räkenskapsåret. Lag (2010:572).

Annonsering

4 § Vid förenklat förfarande ska den upphandlande enheten
begära anbud genom annons i en elektronisk databas, som är
allmänt tillgänglig, eller genom annons i annan form som
möjliggör effektiv konkurrens.

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande enheten publicera en
ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas
som är allmänt tillgänglig. Enheten får i sin inbjudan ange
det antal leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska
bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och
vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska
uppnås. Lag (2010:572).

Innehåll i en annons m.m.

5 § En annons om upphandling enligt 4 § ska innehålla uppgift
om föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den
upphandlande enheten.

Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå

1. hur anbud får lämnas,

2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och

3. den dag till och med vilken anbudet ska vara bindande.

Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan
innehålla uppgift om

1. hur en anbudsansökan får lämnas, och

2. den dag ansökan senast ska ha kommit in.
Lag (2010:572).

Annonsering vid förhandsinsyn

5 a § En upphandlande enhet som avser att tilldela ett
kontrakt genom direktupphandling enligt 3 § andra stycket får
annonsera sin avsikt i en elektronisk databas som är allmänt
tillgänglig (förhandsinsyn).

Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i en annons om
förhandsinsyn. Lag (2010:572).

6 § Har upphävts genom lag (2010:572).

7 § Har upphävts genom lag (2010:572).

Kommunikationsmedel vid upphandling

8 § Bestämmelserna i 9 kap. 1-6 §§ och 7 § första stycket
gäller för anbudsansökningar och anbud vid upphandling som
avses i detta kapitel.

Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud

9 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att
komma in med ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma
in med anbudsansökningar får dock aldrig vara kortare än tio
dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad
enligt 4 § andra stycket. Lag (2010:572).

10 § Den upphandlande enheten ska vid förenklat förfarande och
urvalsförfarande lämna ut kompletterande upplysningar om
förfrågningsunderlaget senast sex dagar före angiven sista dag
för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar
begärts i god tid. Lag (2011:1031).

Mottagande och öppnande av anbud

11 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter
anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två
personer som utsetts av den upphandlande enheten skall delta.
Anbuden skall föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas
av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en
anbudsgivare skall dessutom en person som utsetts av en
handelskammare närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av
den som framställt begäran.

Anbuden skall öppnas samtidigt.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

12 § En upphandlande enhet får tillåta att en anbudssökande
eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller
felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan
eller anbudet.

Enheten får begära att en ansökan eller ett anbud förtydligas
eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling
eller konkurrensbegränsning.

Kontroll och uteslutning av leverantörer

13 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet
skall utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare från
deltagande i en upphandling i enlighet med det som föreskrivs i
10 kap. 1 §.

En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas från
deltagande i en upphandling enligt 10 kap. 2 och 3 §§.

En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om
förhållanden som avses i första och andra styckena skall i
förfrågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen ange på
vilket sätt leverantören kan lämna upplysningarna.

13 a § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina
åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i
Sverige enligt 10 kap. 3 § första stycket 5 ska den
upphandlande enheten inhämta uppgifter om detta från behörig
myndighet. Lag (2010:572).

Begränsad kontroll

13 b § En upphandlande enhet får begränsa kontrollen av sådana
handlingar som rör leverantörens lämplighet till de
anbudssökande och anbudsgivare som anges i andra och tredje
styckena. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de
begärda handlingarna.

I ett förenklat förfarande ska uppgifterna enligt första
stycket begäras in och kontrolleras när det gäller den eller
de anbudsgivare som enheten avser att bjuda in till
förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller de
anbudsgivare som enheten avser tilldela kontraktet eller
ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna bjuds in
till förhandling respektive underrättas om
tilldelningsbeslutet enligt 19 §.

I ett urvalsförfarande ska uppgifterna enligt första stycket
begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande
som enheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive att
förhandla. Lag (2010:572).

14 § Har upphävts genom lag (2010:572).

Prövning av anbudsansökningar och anbud

15 § En upphandlande enhet ska pröva alla de anbudsansökningar
och anbud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat
följer av 13 §. Lag (2010:572).

Tillgång till andra företags kapacitet

15 a § En leverantör får vid behov när det gäller ett visst
kontrakt åberopa andra företags kapacitet. Leverantören ska
genom att tillhandahålla ett åtagande från de andra företagen
eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga
över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.
Lag (2010:572).

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

16 § En upphandlande enhet skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den
upphandlande enheten, eller

2. det anbud som har lägst pris.

Bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga skall göras enligt 12 kap. 1 § andra stycket.

Den upphandlande enheten skall antingen ange hur de olika
kriterierna som avses i 12 kap. 1 § andra stycket viktas vid
bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga eller ange kriterierna i fallande
prioritetsordning. Kriterieviktningen får anges som intervall
med en lämplig största tillåtna spridning.

Kriterieviktningen eller prioritetsordningen skall anges i
annonsen om upphandling, i ansökningsinbjudan eller i
förfrågningsunderlaget.

Onormalt låga anbud

17 § En upphandlande enhet får förkasta ett anbud om den
finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas
först sedan enheten skriftligen begärt en förklaring till det
låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar.
Lag (2010:572).

Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar

18 § En upphandlande enhet ska anteckna skälen för sina beslut
och annat av betydelse vid upphandlingen. Detta gäller dock
inte vid tilldelning av kontrakt vilkas värde uppgår till
högst det i 3 § andra stycket angivna värdet. Lag (2010:572).

19 § Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den
upphandlande enheten snarast möjligt skriftligen underrätta
anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i
9 kap. 9 § och lämna sådana upplysningar som avses i 9 kap.
10 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande enheten, när beslut
om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om
beslutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren
har fått sådan underrättelse eller sådana upplysningar som
avses i första stycket. Lag (2011:1031).

20 § När en upphandling har avslutats skall en upphandlande
enhet som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande
sätt förvara anbud och anbudsansökningar med tillhörande
beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,
sammanställningar och liknande.

Handlingarna skall bevaras minst fyra år från den dag då
kontraktet tilldelades.

Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av
B-tjänster

21 § Om ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga 3 (B-
tjänster) uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.,
ska den upphandlande enheten senast inom 60 dagar efter det
att kontraktet tilldelats meddela Europeiska kommissionen om
det. Lag (2010:572).

Undantag vid upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

22 § Har upphävts genom lag (2011:1031).

Projekttävlingar

23 § Bestämmelserna i 13 kap. 1 § första stycket, 4, 6 och 8-
10 §§ gäller även för projekttävlingar som understiger
tröskelvärdet i 13 kap. 2 §, om tävlingens värde uppgår till
högst det i 3 § andra stycket angivna värdet.

Vid anordnande av projekttävlingar ska 3 § tillämpas. En
projekttävling ska annonseras enligt 4 eller 5 §.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren
eller en av vinnarna, ska vinnaren respektive vinnarna bjudas
in att delta i förhandlingar. Lag (2010:572).

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Avtalsspärr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

1 § Om en upphandlande enhet är skyldig att skicka en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första
stycket eller 15 kap. 19 § och underrättelsen har skickats med
ett elektroniskt medel, får den upphandlande enheten inte ingå
avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har gått från det att
underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett
elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller
anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått
från utskickandet.

Om en upphandlande enhet i underrättelsen har angett en längre
avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte
ingås förrän efter utgången av den angivna perioden.
Lag (2011:1031).

Undantag från avtalsspärr

2 § Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan
föregående annonsering med stöd av 4 kap. 2 eller 3 §, eller

2. vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.
Lag (2011:1031).

Avtalsspärr vid förhandsinsyn

3 § Vid förhandsinsyn enligt 7 kap. 7 § eller 15 kap. 5 a §
får den upphandlande enheten inte ingå avtal förrän tio dagar
har gått från det att annonsen om förhandsinsyn publicerats.
Lag (2011:1031).

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 § Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit
eller kunna komma att lida skada får allmän
förvaltningsdomstol överpröva

1. en upphandling, och

2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en
upphandlande enhet och en leverantör. Lag (2011:1031).

Behörig domstol

5 § Har upphävts genom lag (2011:1031).

5 § En ansökan om överprövning ska göras hos den
förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande enheten har
sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2011:1031).

Överprövning av en upphandling

6 § Om den upphandlande enheten har brutit mot de
grundläggande principerna i 1 kap. 24 § eller någon annan
bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören
har lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta
att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas
först sedan rättelse har gjorts.

Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att
avtal har slutits mellan den upphandlande enheten och en
leverantör. Lag (2011:1031).

7 § Om den upphandlande enheten under pågående överprövning av
en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller
10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva
avtalets giltighet i enlighet med 13–15 §§. Lag (2011:1031).

Förlängd avtalsspärr

8 § Om en ansökan om överprövning av en upphandling har
gjorts, fortsätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla
under handläggningen i förvaltningsrätten (förlängd
avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska
gälla. Lag (2011:1031).

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

9 § I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller
får rätten besluta att den upphandlande enheten inte får ingå
avtal innan något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket,
om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan
bedömas vara större än skadan för leverantören.
Lag (2011:1031).

Tiodagarsfrist

10 § När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den
upphandlande enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått
från det att förvaltningsrätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett
beslut enligt 9 §, får avtal inte ingås förrän tio dagar har
gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt
beslutet.

När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut enligt
9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får
avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från beslutet om
återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.
Lag (2011:1031).

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 § En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha
kommit in till förvaltningsrätten före utgången av en sådan
avtalsspärr som avses i 1 eller 3 §. Lag (2011:1031).

12 § En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en
upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio
dagar har gått från det att den upphandlande enheten med ett
elektroniskt medel har skickat en underrättelse om beslutet
och angett skälen för detta.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett
elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller
anbudsgivare, ska en ansökan om överprövning ha kommit in till
förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från utskickandet.
Lag (2010:572).

Överprövning av ett avtals giltighet

13 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan
en upphandlande enhet och en leverantör är ogiltigt, om
avtalet har slutits utan föregående annonsering enligt 7 kap.
1, 2, 3, 4 eller 5 §, 13 kap. 5 § eller 15 kap. 4 §.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i
strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett
interimistiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 §
eller om avtalet har slutits före en underrättelse om
tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller
15 kap. 19 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att
de grundläggande principerna i 1 kap. 24 § eller någon annan
bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört
att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.
Lag (2011:1031).

14 § Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse,
ska rätten besluta att avtalet får bestå trots att
förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 § är uppfyllda.
Lag (2011:1031).

15 § Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas om
en upphandlande enhet genom förhandsinsyn enligt 7 kap. 7 §
eller 15 kap. 5 a § har meddelat sin avsikt att upphandla och
har iakttagit avtalsspärren vid förhandsinsyn enligt 3 §.
Lag (2011:1031).

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 § Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till
dess något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket,
om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan
bedömas vara större än skadan för leverantören.
Lag (2011:1031).

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals
giltighet

17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska,
om inte annat följer av andra stycket, ha kommit in till
förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet
slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30
dagar har gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt
7 kap. 6 § eller ett meddelande enligt 15 kap. 21 §, eller

2. den upphandlande enheten skriftligen har underrättat
anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits
samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som
avses i 9 kap. 10 §. Lag (2011:1031).

Beräkning av vissa tider

18 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av
tiodagarsfrister enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om
överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid tillämpas. Lag (2011:1031).

Förbud mot överklagande

19 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte
överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Lag (2011:1031).

Skadestånd

20 § En upphandlande enhet som inte har följt bestämmelserna i
denna lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en
leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en
anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i en
upphandling och som har haft kostnader för att förbereda anbud
och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av
bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller
hennes möjligheter att tilldelas kontraktet. Lag (2010:572).

21 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom
ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den
upphandlande enheten och en leverantör eller har förklarats
ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har vunnit laga
kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd
förlorad. Lag (2011:1031).

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande
enhet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift)
om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit
laga kraft fastställt att ett avtal får bestå, trots att det
har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i
16 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit
laga kraft fastställt att ett avtal får bestå av tvingande
hänsyn till ett allmänintresse enligt 16 kap. 14 §, eller

3. enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående
annonsering enligt 7 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 13 kap. 5 §,
eller 15 kap. 4 eller 6 §. Lag (2011:1031).

2 § Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol
ansöka om att en upphandlande enhet ska betala
upphandlingsskadeavgift i de fall som anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka
om att en upphandlande enhet ska betala
upphandlingsskadeavgift i de fall som avses i 1 § 3.
Lag (2010:572).

Behörig domstol

3 § En ansökan om att en upphandlande enhet ska betala
upphandlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i
vars domkrets den upphandlande enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2010:572).

Avgiftens storlek

4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000
kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte
överstiga tio procent av kontraktsvärdet.

Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 2 och
3 §§ eller 15 kap. 3 a §. Lag (2010:572).

5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek
ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får
efterges, om det finns synnerliga skäl. Lag (2010:572).

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 § En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från
den tidpunkt då det avgörande som ansökan grundas på har
vunnit laga kraft. Lag (2010:572).

7 § När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3
och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av
avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap.
17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt ut och
samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit
laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten
inom sex månader från den tidpunkt då samtliga beslut med
anledning av överprövningen har vunnit laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets
giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska
ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från
det att avtalet slöts. Lag (2011:1031).

Betalning av avgift m.m.

8 § Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten. Lag (2010:572).

9 § Upphandlingsskadeavgift ska betalas till
tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att avgörandet
beträffande avgiften har vunnit laga kraft eller inom den
längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna
den obetalda avgiften till indrivning. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. Lag (2010:572).

10 § En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om
avgörandet beträffande avgiften inte har kunnat verkställas
inom fem år från det att avgörandet har vunnit laga kraft.
Lag (2010:572).

18 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som
utövar tillsyn över upphandling enligt denna lag.
Lag (2010:572).

2 § Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga
upplysningar för sin tillsynsverksamhet från upphandlande
enheter eller den som kan antas vara en upphandlande enhet.
Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom skriftligt
förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska
eller något annat förhållande är lämpligare, får
upplysningarna inhämtas genom besök hos den upphandlande
enheten. Lag (2010:572).

3 § En upphandlande enhet och den som kan antas vara en
upphandlande enhet är skyldig att tillhandahålla de
upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.
Lag (2010:572).

Föreläggande

4 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva
sin tillsyn enligt denna lag, får myndigheten förelägga en
upphandlande enhet eller den som kan antas vara en
upphandlande enhet att lämna uppgift, att visa upp en handling
eller att lämna över en kopia av handlingen.

Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten
motpart hos allmän förvaltningsdomstol. Lag (2010:572).

Behörig domstol

5 § Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får
överklagas hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den som
föreläggandet riktar sig till har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2010:572).

Övergångsbestämmelser

2007:1092

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 9 § tillämpas på upphandlingar som
påbörjas efter utgången av år 2008.

3. Bestämmelserna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
skall tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före
ikraftträdandet.

2010:572

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

2011:1031

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

Bilaga 1 är inte med här. Bilagan införd genom lag (2011:1031).

Bilaga 2

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori        Beskrivning

1               Underhålls- och reparationstjänster

2               Landtransport, med undantag av järnvägstransport
som omfattas av kategori 18, även säkerhets- och
kurirtransporter, med undantag av postbefordran

3               Flygtransport av passagerare och gods, med
undantag av postbefordran

4               Postbefordran på land, med undantag av
järnvägstransport som omfattas av kategori 18,
och i luften

5               Telekommunikationstjänster

6               Finansiella tjänster:

a) Försäkringstjänster

b) Bank- och investeringstjänster, med undantag
av finansiella tjänster i samband med utfärdande,
förvärv, försäljning eller överföring av
värdepapper eller andra finansiella instrument
samt riksbankstjänster. Dessutom undantas
tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett
finansieringsvillkor, av mark, befintliga
byggnader eller annan fast egendom eller som
avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella
tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före
eller efter köpe- eller hyreskontraktet,
oberoende av form, ska dock omfattas av detta
direktiv.

7               Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande
tjänster

8               Forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag
av forsknings- och utvecklingstjänster som inte
uteslutande är till förmån för den upphandlande
enheten i dess egen verksamhet, under
förutsättning att dessa tjänster helt finansieras
av den upphandlande enheten

9               Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

10              Marknads- och opinionsundersökningar

11              Organisationskonsulttjänster, med undantag av
medlings- och förlikningstjänster, och därmed
sammanhängande tjänster

12              Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och
integrerade tekniska tjänster, stadsplanering
och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande
vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,
teknisk provning och analys

13              Reklamtjänster

14              Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

15              Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller
på kontrakt

16              Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och
liknande tjänster
Lag (2011:1031).

Bilaga 3

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori        Beskrivning

17              Hotell- och restaurangtjänster

18              Järnvägstransport

19              Sjötransport

20              Hjälptjänster och tjänster i anslutning till
transporter

21              Juridiska tjänster

22              Rekrytering och urval av personal, med undantag
av anställningskontrakt

23              Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag
av säkerhetstransporter

24              Undervisning och yrkesutbildning

25              Hälsovård och socialtjänster

26              Fritids- och idrottsverksamhet samt
kulturverksamhet, med undantag av kontrakt som
avser förvärv, utveckling, produktion eller
samproduktion av program som utförs av radio-
och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider

27              Övriga tjänster
Lag (2011:1031).

Bilaga 4

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen används följande beteckningar med de betydelser som här
anges:

1. a) teknisk specifikation i fråga om tjänste- eller
varukontrakt: en specifikation i ett dokument med angivande av
kraven på en produkts eller en tjänsts egenskaper, som
kvalitetsnivåer, miljöprestandanivåer, formgivning för alla
användningsområden (inklusive tillgänglighet för
funktionshindrade) och bedömning av överensstämmelse,
prestanda, produktens användningsområde, säkerhet eller mått,
samt krav på produkten angående den beteckning under vilken den
saluförs, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder,
förpackning, märkning, bruksanvisningar, produktionsförfaranden
och -metoder liksom förfaranden vid bedömning av
överensstämmelse.

b) tekniska specifikationer i fråga om byggentreprenadkontrakt:
samtliga tekniska föreskrifter, vilka bland annat skall upptas
i specifikationerna, med angivande av de egenskaper som krävs
av ett material, en produkt eller en vara för att materialet,
produkten eller varan skall kunna beskrivas på ett sådant sätt
att detta lämpar sig för den upphandlande enhetens planerade
användning. De tekniska kraven skall omfatta
miljöprestandanivåer, formgivning med tanke på alla krav
(inklusive tillgänglighet för funktionshindrade), bedömning av
överensstämmelse, bruksegenskaper, säkerhet eller dimensioner,
inbegripet förfaranden för kvalitetskontroll, terminologi,
symboler, tester och testmetoder, förpackning, märkning och
etikettering, bruksanvisningar samt produktionsprocesser och
produktionsmetoder. De skall även innefatta bestämmelser om
projektering och kostnad, provnings- och kontrollregler,
villkoren för att entreprenaden skall antas, tekniken eller
metoderna för byggnadsverksamheten samt samtliga övriga
tekniska villkor som den upphandlande enheten enligt lag eller
annan författning kan ange i fråga om den fullbordade
entreprenaden samt om ingående material eller delar.

2. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett
erkänt standardiseringsorgan för upprepad och kontinuerlig
tillämpning, med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk
och som faller under en av följande kategorier:

– Internationell standard: standard som fastställts av ett
internationellt standardiseringsorgan och som är allmänt
tillgänglig.

– Europeisk standard: standard som fastställts av ett
europeiskt standardiseringsorgan och som är allmänt
tillgänglig.

– Nationell standard: standard som fastställts av ett
nationellt standardiseringsorgan och som är allmänt
tillgänglig.

3. europeiskt tekniskt godkännande: positivt tekniskt utlåtande
om användningen av en produkt, grundat på hur den uppfyller
väsentliga krav för byggnadsarbeten, genom sina egenskaper och
angivna villkor för tillämpning och användning. Ett europeiskt
tekniskt godkännande skall utfärdas av ett organ för
godkännande som för detta ändamål utsetts av medlemsstaten.

4. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som
upprättats enligt ett förfarande som har erkänts av
medlemsstaterna i syfte att åstadkomma enhetlig tillämpning i
alla medlemsstaterna och som har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.

5. teknisk referens: en produkt, med undantag för officiella
standarder, som framställs av ett europeiskt
standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som anpassats
till utvecklingen av marknadens behov.