Lag om valfrihetssystem

SFS nr: 2008:962

Departement/
myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Utfärdad: 2008-11-20

Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:856


1 kap. Lagens tillämpningsområde

Lagens omfattning

1 § Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att
tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård
och socialtjänster, som är upptagna som B-tjänster i kategori
25 i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Lagen gäller dock inte tjänster som omfattas av CPV-kod
85311300-5 (barn- och ungdomsomsorg) enligt Europaparlamentets
och rådets förordning EEG nr 2195/2002 av den 5 november 2002
om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling.

Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där
den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra
tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat
kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver inte
tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden.

Principerna för valfrihetssystem

2 § Den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på
ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande
myndigheten ska iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt
erkännande och proportionalitet när den tillämpar
valfrihetssystem.

Förvaltningslagens tillämpning

3 § Förvaltningslagen (1986:223) ska inte tillämpas vid
handläggningen av ärenden enligt denna lag.

2 kap. Definitioner

1 § Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för ansökan
om att delta i ett valfrihetssystem som en upphandlande
myndighet tillhandahåller.

2 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska
villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en
eller flera leverantörer,

2. avser tillhandahållandet av tjänster, och

3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en
elektronisk signatur.

Kontraktet kan även innehålla andra villkor än ekonomiska.

3 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller
tjänster som avses i 1 kap. 1 § första stycket. Med leverantör
avses också en grupp av leverantörer.

4 § Med löpande annonsering avses en annons som gäller tills
vidare och där det inte anges något sista datum för att komma
in med ansökan.

5 § Med offentligt styrda organ avses sådana bolag och
stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse,
under förutsättning att behovet inte är av kommersiell
karaktär, och

1. som till största delen finansieras av en kommun, ett
landsting eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, ett
landsting eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än
hälften av antalet ledamöter är utsedda av en kommun, ett
landsting eller en upphandlande myndighet.

6 § Med tjänst avses sådan tjänst som framgår av 1 kap. 1 §
första stycket.

7 § Med upphandlande myndighet avses en kommunal myndighet.

Vid tillämpningen av denna lag ska med upphandlande myndigheter
likställas

1. beslutande församlingar i kommuner och landsting,

2. offentligt styrda organ som avses i 5 §,

3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första
stycket eller församlingar enligt 1, och

4. sammanslutningar av flera organ enligt 2.

3 kap. Annonsering

Skyldighet att annonsera på nationell webbplats

1 § En upphandlande myndighet som beslutat att inrätta eller
förändra ett valfrihetssystem ska annonsera på den nationella
webbplats som upprättats för ändamålet. Förfrågningsunderlag
ska tillsammans med annonsen finnas tillgängligt på
webbplatsen.

Löpande annonsering

2 § Den upphandlande myndigheten ska löpande begära in
ansökningar genom annons på den nationella webbplatsen.

4 kap. Förfrågningsunderlagets innehåll

Ekonomisk ersättning

1 § Grunderna för den ekonomiska ersättningen till en
leverantör ska framgå av förfrågningsunderlaget.

Särskilda kontraktsvillkor

2 § Den upphandlande myndigheten får ställa särskilda sociala,
miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska
fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om
valfrihetssystem eller i förfrågningsunderlaget.

Ingivande och handläggningstid av ansökan

3 § I annonsen eller förfrågningsunderlaget ska anges på vilket
sätt ansökan ska ges in.

4 § I förfrågningsunderlaget ska anges inom vilken tid den
upphandlande myndigheten kommer att fatta beslut om
godkännande.

5 § För bedömningen av när en handling ska anses inkommen till
den upphandlande myndigheten ska gälla vad som sägs i 10 §
förvaltningslagen (1986:223).

5 kap. Ansökan om deltagande i ett valfrihetssystem

Rätten att få delta i ett valfrihetssystem

1 § Fysiska eller juridiska personer kan var för sig eller
tillsammans med andra leverantörer lämna en ansökan. Den
upphandlande myndigheten får inte ställa upp villkor om att en
grupp ska ha en bestämd juridisk form för att få lämna en
ansökan. Den upphandlande myndigheten får dock begära att en
grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad
kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras
på ett godtagbart sätt.

Tillgång till andra företags kapacitet

2 § En sökande får vid behov åberopa andra företags ekonomiska,
tekniska och yrkesmässiga kapacitet i ansökan. Sökanden ska
genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga
eller på annat sätt kunna visa att han eller hon kommer att
förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

6 kap. Kommunikation

Kommunikation med elektroniska medel

1 § Vid kommunikation med elektroniska medel ska medlen vara
icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att
använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som i
allmänhet används.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

2 § Den upphandlande myndigheten får medge att en sökande
rättar en felskrivning eller något annat uppenbart fel i
ansökan. Den upphandlande myndigheten får begära att en ansökan
förtydligas eller kompletteras.

7 kap. Uteslutning av sökande

Omständigheter som får medföra uteslutning av sökande

1 § Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning
eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt
sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord
eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser
yrkesutövningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
och den upphandlande myndigheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende
socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan
stat inom EES-området, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts
med stöd av denna paragraf.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en
företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant
brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till
sådant fel som avses i första stycket 4.

Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar
att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd
av första stycket 1, 2, 3 eller 5.

Intyg och bevis som gäller sökande

2 § Den upphandlande myndigheten ska som bevis för att det inte
finns grund för att utesluta en sökande godta utdrag ur ett
officiellt register eller annan likvärdig handling när det
gäller ett förhållande som avses i 1 § första stycket 1, 2
eller 3 och intyg från behörig myndighet när det gäller ett
förhållande som avses i 1 § första stycket 5.

Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket
inte utfärdas i sökandens hemland eller ursprungsland eller
inte omfattar samtliga de fall som avses i 1 § första stycket
1-3 kan de ersättas med en utsaga som har avgetts på heder och
samvete eller av en liknande försäkran.

Om en sökande är registrerad i en officiell förteckning över
godkända leverantörer i ett land inom EES, ska den upphandlande
myndigheten utgå från att sökanden inte kan uteslutas som
leverantör enligt 1 § första stycket 1-5.

8 kap. Godkännande och ingående av kontrakt

Beslut om godkännande

1 § Den upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga sökande
som uppfyller de krav som angetts i annonsen och
förfrågningsunderlaget och som inte har uteslutits med stöd av
7 kap. 1 §.

Underrättelse om beslut

2 § När beslut fattats om huruvida en sökande får delta i
valfrihetssystemet ska den upphandlande myndigheten snarast
möjligt lämna underrättelse till sökanden om beslutet och
skälen för det.

En sådan underrättelse ska lämnas till sökandena även när den
upphandlande myndigheten beslutar att avbryta inrättandet av
valfrihetssystemet.

Om den upphandlande myndigheten beslutar att inte godkänna
sökanden som leverantör i valfrihetssystemet ska den
upphandlande myndigheten lämna upplysningar om hur rättelse
söks.

Tecknande av kontrakt

3 § Sedan den upphandlande myndigheten lämnat sitt godkännande,
ska myndigheten utan dröjsmål teckna kontrakt med leverantören.

9 kap. Information och ickevalsalternativ

Den upphandlande myndighetens informationsansvar

1 § Den upphandlande myndigheten ska till enskilda lämna
information om samtliga leverantörer som myndigheten tecknat
kontrakt med inom ramen för valfrihetssystemet. Informationen
ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och
lättillgänglig.

Ickevalsalternativ

2 § För den enskilde som inte väljer leverantör ska den
upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ.

10 kap. Rättsmedel m.m.

Rättelse

1 § En leverantör, som gör gällande att en upphandlande
myndighet brutit mot en bestämmelse i denna lag, får ansöka om
rättelse hos allmän förvaltningsdomstol.

Endast den sökande som inte godkänts får ansöka om rättelse av
den upphandlande myndighetens beslut enligt 8 kap. 1 §.

En ansökan om rättelse ska inges skriftligen.

2 § Om den upphandlande myndigheten brutit mot någon
bestämmelse i denna lag och detta medfört att en leverantör
lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta om att
den upphandlande myndigheten ska vidta rättelse.

Behörig domstol

3 § En ansökan om rättelse enligt 1 § ska göras hos den
förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten
har sitt hemvist.

En ansökan enligt 1 § andra stycket ska ha kommit in till
allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från det att
underrättelse lämnats enligt 8 kap. 2 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:856).

Förbud mot överklagande

4 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte
överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Skadestånd

5 § En upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i
denna lag ska ersätta sökanden för därigenom uppkommen skada.
Skadeståndstalan som grundar sig på beslut enligt 8 kap. 1 §
ska väckas inom ett år från det att den upphandlande
myndigheten beslutat att inte godkänna sökanden.

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol.

Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

Undantag från rättelse och skadestånd

6 § Bestämmelserna i detta kapitel om rättelse eller skadestånd
gäller inte den upphandlande myndighetens beslut om information
och ickevalsalternativ.

Tillsyn

7 § Regeringen utser en myndighet att utöva tillsyn över
valfrihetssystem enligt denna lag.

8 § Tillsynsmyndigheten får inhämta sådana upplysningar från de
upphandlande myndigheterna som är nödvändiga för tillsynen.
Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom ett skriftligt
förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska
eller något annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna
i stället inhämtas genom besök hos den upphandlande myndigheten
eller muntligen.

9 § En upphandlande myndighet är skyldig att tillhandahålla de
upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.