Kungörelse (1821:1205) angående vad genom konvention mellan Kungl. Maj:t samt Hans Maj:t kejsaren av Ryssland blivit överenskommet angående brottmålens behandling å ömse sidor om riksgränsen

SFS nr
1821:1205
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1821-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1733
Upphävd
1992-01-01

Wi CARL JOHAN, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes
Konung: Göre weterligt: att wid den emellan Oss samt Hans Maj:t
Kejsaren af Ryssland den 17. Januarii innewarande år slutne
Convention, hafwe Wi samt Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland, genom en
särskild Artikel öfwerenskommit och stadgat som följer:

Brott större eller mindre som af endera Magtens undersåte begås inom
den andre Magtens område, bör, enär den brottslige å sistnämnde ställe
ertappas, dömas och straffas efter det Lands Lagar och af Dess
Domstolar, der förbrytelsen skett.

Skulle den ena Magtens undersåte på den andra Magtens territorium, uti
någon af de wid gränsen emellan Swerige och Ryssland belägne Socknar,
begå sådant brott som uti Sjunde artikeln af Gränse-Reglerings-
Tractaten den Tjugonde November Ettusende Åttahundrade Tio upräknas,
nemligen: mord, mordbrand, stråtröfweri eller stöld, och sedermera
taga sin tillflygt i sitt eget Land, har den förolämpade eller allmän
Åklagare, att hos Länets Landshöfding, der brottet blifwit begångit,
göra anmälan om undersökning, då denna Auctoritet bör, efter erhållen
uplysning om brottets werklighet genom brefwexling med Landshöfdingen
i det Län, hwarunder den anklagade lyder, begära undersökning.

Sistnämnde Landshöfding tillkommer då föranstalta, ej allenast, att
undersökning warder utsatt wid den Domstol inom den anklagades
Fädernesland, som är belägen närmast det ställe, der brottet blifwit
föröfwadt, utan ock, att den anklagade wid Domstolen warder instäld,
samt om den till undersökningen bestämde dag, lämna underrättelse åt
den Landshöfding som undersökningen begärt, hwilken bör sådant
wederbörande målsägande eller Åklagare tillkännagifwa.

Målsäganden och Åklagaren åligger det att å den för undersökningen
bestämda tid och ort sig inställa, försedd med de wittnen eller andra
bewis som kunna wara att tillgå; ägandes de om inkallande af sådane
wittnen som icke äro wistande inom det Rikets gränsor der
undersökningen hålles begära handräckning af Landshöfdingen i det
Land, under hwars styrelse nämnde personer lyda.

Domstolen der målet sålunda blifwit anhängigt bör så wäl wid
undersökningen som i afseende på straffets bestämmande förfara efter
Landets gällande Lagar.

Begås mindre förbrytelser wid Swenska och Ryska gränsen af den ena
Magtens undersåte inom den andra Magtens område och har han till sitt
Land återkommit, må den förolämpade sjelf eller genom fullmägtig, äga
omedelbarligen wända sig till närmast wid gränsen warande Domare i det
Land hwartill förbrytaren hörer och sin talan emot honom efter det
Landets Lagar utföra, skolandes derstädes all laga handräckning honom
meddelas.