Kungörelse (1827:60 s.1007) angående åtskilliga föreskrifter för bevakande av kronans rätt i de henne hörande rättegångar vid domstolarna

SFS nr
1827:60 s.1007
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1827-05-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:971
Upphävd
1988-10-01

Wi Carl Johan, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes
Konung, Göre weterligt: Att Wi, till ett säkrare befrämjande deraf, att
Kronans rätt i de henne rörande Rättegångar wid Domstolarne blifwer
behörigen iakttagen och bewakad, i Nåder godtfunnit förordna, att den
person, som å Kronans wägnar, i något Kronans rätt rörande mål, antingen
såsom kärande eller swarande, wid Under-Domstol talan förer, bör, genast
efter hwarje Rättegångs-tillfälles slut, inberätta hwad derwid förelupit
till det Embetswerk, som honom till målets utförande förordnat, och
hwilket Embetswerk tillhör, att jemte tagen noga kännedom af målet, deri
anskaffa och Krono-Ombudet meddela alla till målets utförande och
förswarande af Kronans rätt nödige uplysningar och handlingar: Att, då
Kronan wid Under-Domstol i målet tappat, Krono-ombudet, wid answar,
alltid skall i behörig tid Kronans rätt till dess talans fullföljande i
laga ordning förwara, samt derefter, med handlingarnes öfwerlemnande, af
det Embetswerk, som honom förordnat, begära föreskrift, huruwida målet
fullföljas skall: Att nämnde Embetswerk bör föranstalta, det målet
alltid till Hof-Rätt fullföljt warder, så wida samma Embetswerk icke
skulle finna laga skäl dertill saknas; dock att i mål, der Wår
Befallningshafwande Kronans Ombud förordnat, med handlingarnes
öfwerlemnande, anmälan derom bör göras hos Wårt
Justitie-Kantzlers-Embete, som om målets fullföljd eller nedläggande
förordnar: Och att på lika sätt, då målet i Hof-Rätt blifwit afgjordt
och Kronan tappat, Advocat-Fiscalen derstädes, eller den, som till
målets utförande i samma Rätt särskilt kan wara förordnad, alltid skall
i behörig tid och ordning anmäla och utwerka tillstånd till målets
dragande under Wår Nådiga pröfning, hwarefter fullföljden af
ändringssökandet, efter Krono-Ombudets derom görande förfrågan, på Wårt
Justitie-Kantzlers-Embetets, och der Krono-Ombudet blifwit af något utaf
Wåre och Rikets Kollegier förordnadt, på dess pröfning beror; kommande
för öfrigt, hwad för iakttagande af Kronans rätt i wisse särskilte mål
är förordnadt, att derjemte lända till efterrättelse.