Resolution (1829:49 s.279) angående stadfästelse å en, av prosten Siwertsons avlidna syster gjord, donation till stipendiefond vid Kungälvs skola

SFS nr
1829:49 s. 279
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1829-09-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:252
Upphävd
2015-07-01

Kongl. Maj:ts nådiga resolution uppå contracts=prostens öfwer
Elfsyssels
södra contract, kyrkoherden i Thorsby pastorat af Götheborgs stift och
ledamoten af Kongl. Maj:ts Wasa=orden, Gustaf Lorentz Siwertsons
underdånigst gjorda ansökning om nådig stadfästelse å en, utaf hans
aflidna ogifta syster, Brigitta Christina Siwertson, den 25 Januari
1817, till stipendii=fond för studerande wid Kongelfs stads
trivial=skola, upprättad testamentarisk disposition af all sin
efterlemnade egendom, som, wid hennes den 21 Juli 1827 timade död,
enligt förrättad bouppteckning, utgjorde en summa af 6,144 r:dr 34 sk. 6
rst. banko, hwarifrån likwäl några mindre summor, komme att till andra
legater afgå, jemlikt sednare till berörde disposition gjorde tillägg.
Öfwer hwilken underdåniga ansökning Kongl. Maj:ts befallningshafwande i
Götheborgs och Bohus län med underdånigt utlåtande inkommit; hwarefter
till Kongl. Maj:t särskilt blifwit ingifwet ett embetsbetyg af
magistraten i Kongelf, enligt hwilket det finnes bestyrkt, att i fråga
warande testamentariska disposition, efter att hafwa blifwit till
rådhus=rätten den 17 December 1827 ingifwen, sedermera 3:ne gånger
warit, uti Post= och Inrikes=tidningen, med wederbörande communicerad,
utan att något klander deremot blifwit anmäldt, helst den aflidna icke
haft andra eller närmare anförwandter, än bemälte prost, hennes enda
broder, hwilken testamentet godkänt. Gifwen Stockholms Slott den 4
September 1829.

Kongl. Maj:t har i nåder låtit Sig föredragas berörde, till förmån för
studerande wid Kongelfs stads trivial=skola upprättade testamentariska
förordnande, ord för ord så lydande:

I Guds namn!

Såsom en swag tacksamhets=gärd för all den oförtjenta nåd Herren behagat
wisa mig under min framfarna lefnad, har jag, i samråd med min käre
broder, contracts=prosten öfwer Elfsyssels södra contract, kyrkoherden
öfwer Thorsby, Harestads och Lycke församlingar samt ledamoten av Kongl.
Wasa=orden, Gustaf L. Siwertson, om min egendom efter min död på
följande sätt welat förordna:

§ 1. Sedan jag åtnjutit en anständig och christlig begrafning, och min
efterlemnade egendom blifwit förwandlad i penningar, utlånas dessa mot
högsta lagliga ränta och inteckning, helst uti ograwerad landtegendom
med jord, eller ock ograweradt och brandförsäkradt stenhus i stad, och
räntan deraf anwändes endast till stipendier åt ynglingar, hwilka njuta
underwisning i Kongelfs trivial=skola, och, äro födde i den delen av
Bohus län, som, efter nu warande ecclesiastika fördelning, utgör
Elfsyssels södra contract, samt dem som kunna legitimera sig wara
afkomlingar af mine framlidne kära föräldrar, deras syskon eller
syskonbarn.

§ 2. Så länge låntagaren wid hwarje års slut inbetalar uppburna räntan
och står sjelf wanliga intecknings=kostnaden, må han framför någon annan
fritt få njuta lånet, så länge han det åstundar, och så framt man ej,
enligt min synnerligare önskan, kan få genom köp insätta desse penningar
i större eller mindre hemmansdel eller landtegendom med jord, och
derföre erhålla såsom arrende eller skatt så mycken spanmål, som, efter
markegångs=pris swarar emot lagliga räntan i penningar.

§ 3. Om någon af mine i första § omnämnde slägtingars barn gå i Kongelfs
skola, och der njuta underwisning, så skola de alltid wara sjelfskrifne
stipendiater, ehwar de ock äro födde, men om af dem flere äro i skolan
än stipendierne äro till antalet, skola de hafwa företrädet, som wisa
mesta skicklighet och flit.

§ 4. Då antingen ingen af de i 1 § omnämnde slägtingars barn finnas gå i
Kongelfs skola, eller ock icke så många deraf som stipendii=rummen äro
till antalet, utdelas hälften af de såmedelst odisponerade stipendier
till dem i rectors=class, som helt och hållit uppoffra sig till studier
och beredas till emottagande på gymnasium samt derutinnan wisa mesta
flit och skicklighet, och andra hälften till dem, som i så kallad
räkne=klass ådagalägga mesta flit och skicklighet uti guda=läran,
skrifwa, räkna, geographi, historien, geometrien och de lefwande
språken, och hwilka alla skola wara födde i Elfsyssels södra contract.

§ 5. Ingen får åtnjuta desse stipendier, som ej åtminstone ett år warit
inskrifwen och oförsumligen begagnat underwisningen i ofwannämnde skola.

§ 6. Hwarje stipendiat får wärdet i penningar af tre tunnor strid och
ren kornsäd, efter det pris, som ortens sista markegångs=taxa
stipulerar.

§ 7. Stipendii=utdelningen sker wid den midsommar=tiden tillbörligt
warande examen anniversarium, då, med tjenligt uppmuntranstal,
inspector=scholae utdelar i curatorernes, lärarnes och skolbarnens
närwaro till hwarje stipendiat, oafkortadt, den förste penning med den
siste. Derefter uppläses från predikstolen i den församling der
stipendiaten är hemma, “att den eller de ynglingar N. N. och N. N. för
utmärkt skicklighet och flit, uti Kongelfs trivial=skola, blifwit
belönte med stipendium, hwilket till föräldras och anhöriges fägnad,
samt andra till uppmuntran, således tillkännagifwes.”

§ 8. Hwad som öfwerblifwer jemna tunn=talet af tre tunnor stridt korn i
penningar till hwar och en stipendiat, skall utdelas efter curatorernes
beslut, till dem i tredje och fjerde §§ nämnde stipendiater, som tillika
wisa mesta skicklighet uti vocal=musik och gymnastiska öfningar.

§ 9. Skolans lärare skola uppge förslag, för hwarje klass, till
stipendii=delningen, och, wid hwar och en af de föreslagne, kort och
tydligt anmärka orsakerne till dess företräde, framför de andre
scholares samt för hwilka saker och ting candidaterne äro mest
hugfallne. Wid examen granskas detta förslag af curatorerne, som äga att
det samma derefter gilla eller efter omständigheterne förändra.

§ 10. Rector och collega eller den som curatorerne dertill kallar,
skola, mot skäligt arfwode, i Mars månad hwarje år, uppgöra
räkenskaperne och hafwa indrifwit räntorne för förflutna året, samt
inlägga beloppet deraf uti en kassa med 3:ne lås, hwartill inspector
scholae alltid skall hafwa en nyckel, rector en, och den som curatorerne
dertill befullmäktigar, den tredje. Arfwodet härföre samt kostnad för
räkenskapsböcker, skrifmaterialier och kassa=kista, får sammanlagt icke
öfwerstiga sex (6) procent af hela förflutna årets räntor, innan
stipendii=summan är uträknad.

§ 11. Den yngling, som en gång blifwit ansedd förtjent till stipendium,
må högst fem år uti hwarje klass bibehålla denna förmån, med kraftigaste
förbehåll, att han wid hwarje års examen synbart finnes hafwa ökat sine
kunskaper, och hwilket af det wid hwarje års examen hållna protocoll bör
utforskas. Desse protocoll hållas af rector eller collega eller den
inspector scholae dertill förordnar, samt efter hwarje examens slut
underskrifwas, så wäl af desse herrar, som af de närwarande curatorerna,
och förwaras för framtiden bland skolans handlingar.

§ 12. Curatorer och executorer af detta mitt förordnande blifwer, utom
inspector scholae, contracts=prosten eller den kyrkoherde inom
Ellsyssels södra contract, som han i sitt ställe förordnar, en bofast
och wäl ansedd man, af annat stånd från landet, inom detta Elfsyssels
södra contract, som contracts=prosten anmodar, borgmästaren och en av
stadens äldste i Kongelfs stad, som desse sistnämnde sins emellan
utwälja, och som äfwen är bofast och wäl ansedd man. Desse curatorer
answara en för alla och alla för en, att icke allenast fonden af min
disponerade egendom säkert blifwer oförryckt, utan ock att räntorne, på
ofwan anförde sätt blifwa rättligen anwände.

§ 13. Om min ofwannämnde broder lefwer efter mig, och han skulle finna
någon ting af detta mitt förordnande behöfwa ändras eller upplysas, må
han sådant göra, och warder det då ansedt såsom af mig beslutadt, med
det förbehåll likwäl, att ingenting förändras uti hufwudsaken,
hwarigenom minskning i föreslagne stipendier till föreskrifne ynglingar
kan ske. Äfwensom om min broder eller hans hustru lefwa efter mig, böra
de under deras lifstid, få till godo njuta räntan af hela fonden, om det
af dem åstundas, dock ställes hela fonden i ofwannämnde curatorers
händer, som ock af räntorne afdraga hwad i 10 § är omtaladt, till rector
eller collega eller den som uppgör räkenskaperne och indrifwer räntorne.

§ 14 Om en eller flere af de i första § uppräknade slägtingars
fullmyndige afkomlingar wilja wara närwarande wid årliga
stipendii=delningen, eller wid andra tillfällen wilja se räkenskaperne,
böra de dertill äga fritt tillträde, äfwensom att om detta mitt
förordnande icke till alla delar efterkommes, må de äga rätt att i laga
ordning sådant åtala.

§ 15. Om skolan har eller framdeles får sig tillslagen någon fond till
stipendier från annor hand, må sådant icke inblandas uti hwad jag
härmedelst gifwit, utan bör mine gifne medel enskilt redogöras och
wårdas.

§ 16. De ett tusende r:dr r:gs, som jag nu öfwerlemnar curatorerne
contant, behagade desse herrar mot ofwanskrifna säkerhet utlåna, samt,
tills widare, lägga årliga upplöpande räntan till capitalet, hwilket
slutligen anwändes i likhet med hwad jag om min egendom här förut
disponerat, och förbehåller mig endast härwid, att om oförutsedde
händelser skulle sätta mig deraf i behof, eller jag det åstundar, få
uppbära årliga räntan under min lifstid, med afdrag enligt 10 §.

§ 17. Skulle det hopp förfela, att ynglingar ej skulle få, uti Kongelfs
trivial=skola, njuta sådan litterair underwisning, att de härifrån
kunna, fullt underbyggde, demitteras till gymnasium, förbehåller jag
mig, att sjelf eller genom min oftanämnde broder få annorlunda förordna
om min egendom eller denna disposition annullera.

§ 18. Stiftets högstwördade biskop, så wäl som dess herrar efterträdare,
underlåta wäl icke, att genom tillsättandet af förswarlige och nitiske
lärare befordra denna skolas lustre, samt i allt hwad på dem ankomma
kan, gynna den goda och wälmenande afsigt, som jag med denna min
disposition åsyftat, och hwarom jag på det ödmjukaste anhåller. Härtill
hörer, att skolan hädanefter erhåller hwad den alltid förr haft, sin
egen rector och collega, och dymedelst blifwer litterair. Då Elfsyssels
södra contract består af 22,796 inwånare, tyckes det wara billigt, att
staten håller en rector och en collega i Kongelfs trivial=skola, som
ligger midt uti detta contract, wäl wetandes, att denna skol=inrättning
icke war stiftad för Kongelfs stad ensamt, utan ock för landet
deromkring. Till yttermera wisso har jag
detta allt med mitt egenhändiga namns och sigills undersättande
bekräftat, som skedde i Kongelf den 25 Januari 1817.

B. C. Sivertson
(L. S.)

Att demoiselle Brigitta Christina Siwertson med sundt förnuft och af fri
wilja underskrifwit föregående disposition, intyga, ut supra

A. Hellberg. L.S. L.S. A. Er:son Palmgren.

Emot denna min kära systers, Brigitta Christina Siwertsons wackra och
christliga disposition, har jag så mycket mindre någon ting att erinra,
som den till alla delar öfwerensstämmer med min egen böjelse, att se min
födelsestads skola winna all möjlig uppkomst. För att ytterligare
ådagalägga uppriktigheten af denna min försäkran, gifwer jag under samma
förbehåll, som min syster här förut gjort, en boksamling till Kongelfs
skola, bestående till större delen af historiska, ekonomiska och
statistiska böcker, för att dels fritt inom skolhuset gagnas, dels mot
lindriga wilkor, till boksamlingens förökning, utlånas, endast inom
Elfsyssels södra contract; och will jag då framdeles särskilt
föreskrifwa wården, redowisningen och utlånings=wilkoren. Datum ut
supra.

G. L. Sivertson.
(L. S.)

Sedan min älskade syster Brigitta Christina Siwertson stilla aflidit den
21 sistlidne Juli, så och med den rätt som 17 § af hennes här förut
stående disposition af den 25 Januari 1817 mig tillerkänner, och under
hennes sista stunder yttrats wara hennes önskan, blifwer följande
tillagt.

1:o. Af hennes qwarlåtenskap gifwes, såsom en oförändrad fond för
framtiden, twå hundrade R:dr B:co, hwaraf räntan utdelas årligen på den
aflidnas födelsedag, den 4 Augusti, till fattiga enkor i Kongelfs stad,
som hafwa största antal underåriga barn, och icke genom liderlighet
eller lättja ådragit sig fattigdom. Fonden emottages af statens älste,
som answara en för alla och alla för en, för dess framtida bestånd och
räntans utdelning, i samråd med församlingens pastor.

2:o. Till Thorsby kyrka, uti hwars kyrkogård min kära systers lik är,
uti inmurad graf, nedsatt, aftages äfwen och gifwes en silfwer winkanna,
att nyttjas wid Herrans H. Nattward, i likhet och storlek med den som
min kära syster gifwit till Kongelfs stads kyrka.

3:o. Min salig systers gångkläder, som wid bouppteckningen äro antagne
till ett hundrade sextio sex r:dr 32 sk. banko, få icke säljas, utan af
mig utdelas till hennes slägtingar och särskilte wänner, och hwilket
äfwen redan är werkställdt.

4:o. Wid andra § tillägges, att med min salig systers bifall har jag
redan föranstaltat om och inköpt frälse=räntor och actier, som skola
ersättas af hennes bo.

5:o. Wid tolfte § anhåller jag att det må tilläggas: att så länge jag
lefwer, jag alltid förbehåller mig rätt att deltaga i curatelen.

6:o. Wid sextonde § anmärkes att desse penningar äro ökade till mer än
dubbelt, och af mig uppgifne till boupptecknings=protocollet d. 7
Augusti sistlidne, samt redan anwände till frälse=räntors inköp.

7:o. Wid sjuttonde § får jag förklara: att jag i alla delar gillar
dispositionens werkställighet, och will den alldeles icke annullera,
utan önskar af hela mitt hjerta, att den måtte snart blifwa satt i
utöfning, och det goda syftemålet winnas i Guds ära och medmenniskors
upplysning.

8:o. Såsom ett ytterligare tillägg önskar jag ock: att hwarje år må
wäljas trenne revisorer inom contractet, som på lämplig tid kunna
revidera förflutna årets räkenskaper. Desse revisorer wäljas wid
tillysta sockenstämmor i följande ordning: 1:sta året: Thorsby, Lycke
och Marstrand. 2:dra året: Solberga, Jörlanda och Spekeröd. 3:dje året:
Holta, Norum och Hjertum. 4:de året: Westerlanda, Karreby och Romelanda.
5:te året: Ytterby, Kongelf och Röbo. 6:te året: Säfwe, Backa och
Björlanda. 7:de året: Thorslanda, Öckerö och Harestad. Då det allmännas
wäl åsyftas, förmodar jag att hwarje församling icke underlåter att
wälja till revisorer män, som äro kände för ära, redlighet och nit, samt
äga någon litterär kunskap.

9:o. På denna disposition, med sina tillägg, önskar jag ock må i
underdånighet sökas Konungens allernådigste stadfästelse. Thorsby den 1
Nov. 1827.

G. A. Sivertson.
(L. S.)

År 1827, den 17 December är förestående förordnande ingifwet till
rådhus=rätten i Kongelf och i protocollet intaget; och bör det, på herr
contracts=prosten och ordens ledamoten Siwertsons försorg, communiceras
med den aflidnas öfrige närmaste arfwingar, hwilka äga, att inom natt
och år derefter klander häremot anställa, i händelse af befogenhet. Ut
supra.

Och will Kongl. Maj:t, med förklarande af dess höga wälbehag, i
anledning af ofwanintagne, utaf prosten Siwertsons framlidna syster,
till studiers uppmuntran, och gagnliga kunskapers spridande, gjorde
donation, de för densammas wård och förwaltning upprättade föreskrifter
härmed i nåder hafwa gillat och fastställt. Hwilket &c. Datum ut supra.