Cirkuläret (1844:50 s.2) till överståthållarämbetet samt en del Kungl. Maj:ts befallningshavande i riket angående vissa iakttagelser vid häktande av fransk undersåte uppå franskt fartyg här i riket

SFS nr
1844:50 s.2
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1844-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:50
Upphävd
1991-07-01

Sedan uppå framställning af Kongl. Swenske och Norrske Ministern i
Paris, Ministern för Utrikes Ärenderne i Frankrike förklarat sig
beredwillig att foga anstalt, det wederbörande embetsmyndigheter
anbefallas att, då fråga uppstår der i Riket om häktande af person,
hörande till besättningen på Swenskt fartyg, derom lemna underrättelse
åt den på stället warande Swenske och Norrske Konsuln, på det han, innan
häktandet werkställes, må komma i tillfälle widtaga de åtgärder, han
anser omständigheterna påkalla, wid hwilket förklarande likwäl det
wilkor blifwit fästadt, att en lika beskaffad föreskrift måtte meddelas
de Swenske embetsmyndigheterna i afseende på Fransk undersåte uppå
Franskt fartyg här i landet; så hafwe Wi funnit godt i nåder förordna,
att häktande af Fransk undersåte, som tillhör besättningen på Franskt
fartyg här i Riket, icke må äga rum förr än Franske Konsuln på det
ställe, där häktandet kommer i fråga, blifwit om den tilltänkta åtgärden
underrättad, samt att, om Fransk Konsul icke finnes på stället, närmaste
Konsul bör om förhållandet erhålla besked så skyndsamt som möjligt, dock
utan att häktningen häraf må uppehållas; hwilket wederbörande till
underdånig efterrättelse länder.