Brev (1848:61 s.2) med nådig förklaring att Kungl. kungörelsen den 16 maj 1827, angående bevakande av kronans rätt i de henne rörande rättegångar, även skall tillämpas i alla synemål, då kronan är av- eller tillträdare m.m.

SFS nr
1848:61 s.2
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1848-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:971
Upphävd
1988-10-01

Jemte förmälan, hursom föreskrifterne i Kongl. kungörelsen den 16 Maj
1827, angående bewakandet av Kronans rätt i de henne rörande rättegångr,
endast syntes afse egentliga twistemål, deri Kronan är part, wid hwilket
förhållande det åtminstone wore twätydigt, huruwida samma föreskrifter
jemwäl egde tillämpning i sådane frågor, som wid husesyner å boställen
och andra Kronans lägenheter förekomma, heldst när Kronan hwarken är
afträdare eller tillträdare, ehuru dess rätt, sådant oaktadt, kan wara
af målets utgång beroende,hwadan ock uti dylika mål i wissa delar ett
olika förfarande egt rum, har Wårt Justitie-Kanzlers-Embete, uti
Memorial af den 6 Mars 1844, hos Oss i underdånighet hemställt, om det
icke må wara nödigt, att ytterligare stadgande i ämnet warder meddeladt;
i hwilket afseende Justitie- Kanzlers-Embetet, som ansett föreskriften i
Kongl. kungörelsen den 16 Mai 1827 icke wara fullt tillämplig hwad
husesynsmål beträffar, underdånigst anfört: att uti wanliga rättegångar,
som röra Kronans rätt, någon swårighet sällan möter för Kronans Ombud
att bedöma, om Kronan tappat, enär den fråga, hwarom twistas, alltid
måste wara genom stämning i målet bestämd och Ombudets åliggande wore
inskränkt dertill att i behörig ordning förwara Kronans rätt till talans
fullföljd, då det sedermera tillkomme wederbörande Embetsmyndigheter
att, på Ombudets anmälan, om fullföljden förordna; hwaremot i
husesynsmål förhållandet wore olika, emedan dels Kronan icke alltid wore
att anse såsom part i målet, ehuru dess rätt likwäl berodde af de
frågor, som deruti förekomma, dels dessa frågor woro af den mångfald och
beskaffenhet, att de personer, hwilka såsom Krono-Ombud, wid husesyner
bewaka Kronans rätt, icke alltid egde den insigt, att de förmådde
bedömma om eller i hwilka delar denna rätt genom Syne-Rättens åtgärder
och beslut må wara förnärmad, dels ock Kronans rätt till talans
fullföljd icke kunde förwaras annorledes, än just derigenom att saken,
medelst beswär, i högre Rätt werkligen fullföljes: att det således, till
betryggande av Kronans rätt, syntes nödigt, att, i alla synemål, der
densamma werkligen wore i fråga, wederbörande öfwerordnad myndighet
sattes i tillfälle att pröfwa, huruwida talan emot deruti widtagna
åtgärder bör, å Kronans wägnar, fullföljas, hwilken pröfning, efter
Justitie-Kanzlers-Embetets tanke, lämpligast kunde werkställas af de
Embets-Werk, som hade inseende öfwer boställen och kronolägenheter,
helst hos dessa Embetswerk borde finnas de handlingar, hwaraf upplysning
kunde inhemtas om hwad förut i ämnet blifwit tillgjordt och beslutadt,
äfwensom derstädes wore anställde särskilde Tjenstemån, till hwilkas
befattning det hörde, att granska och meddela yttranden i anledning af
de instrument öfwer hållna syner, som, jemlik Författningarne, borde
till samma Embetswerk insändas; samt att Justitie-Kanzlers-Embetet
alltså ansåg det wara uti Edre Embetswerk, som, efter boställenas eller
lägenheternas olika beskaffenhet, erforderlig granskning borde
werkställas af syne- instrumenter och beslut, för bedömmande af frågor
om fullföljd af Kronans talan i mål, rörande sådana Kronans egendomar,
hwilka under hwardera Embetswerket lyda; Warande det likwäl, efter
Justitie- Kanzlers-Embetets förmenande, icke nödigt, att alla synemål,
rörande omförmälte boställshemman och kronolägenheter, utan undantag, i
förenämnde afseende hos Eder anmälas, enär många sådana mål blott afse
förhållandet mellan af- och tillträdande boställshafware och
arrendatorer, utan har Justitie-Kanzlers-Embetet trott, att endast i de
fall, då antingen Kronan är af- eller tillträdare, eller de wid synen
widtagna åtgärder och beslut annorledes röra dess rätt, det borde åligga
wederbörande Krono-Ombud, att genast, icke allenast meddelst i behörig
tid och ordning reservationswis anförde beswär, hwarwid afskrift af
beslutet skulle bifogas, hålla öppen Kronans talan emot beslutet i hela
dess widd, utan ock insända Syne-Rättens Protokoll och beslut, jemte
tillhörande liqvidation, till den Embetsmyndighet, under hwars inseende
hemmanet eller lägenheten lyder, och hwilken Embetsmyndighet derefter
skulle ega om målets nedläggande eller widare fullföljd och utweckling
af de anmälde beswären besluta samt för ändamålet erfordlig åtgärd
widtaga; dock att, när Wåre Befallningshafwande förordnat Kronans Ombud,
handlingarnes öfwerlemnande komme att ske genom bemälte
Befallningshafwande; Och skulle, på lika sätt, sedan beswär, ware sig
för Kronan eller af enskild part, i husesynsmål, som röra Kronans rätt,
blifwit af Hof- Rätt pröfwade, Advokat-Fiscalen derstädes, eller den,
som till målets utförande i samma Rätt för Kronan särskildt warit
förordnad, med handlingarnes öfwerlemnande, hos det utaf Edre
Embets-Werk, under hwilket den ifrågawarande lägenheten lyder, rörande
målets fullföljd göra hemställan.

Efter inhemtande af Edert den 9 April sistlidet år afgifna underdåniga
utlåtande, hafwe Wi detta ärende Oss föredragas låtit samt derwid
pröfwat skäligt i nåder förklara, att Kongl. Kungörelsen den 16 Mai
1827, angående bewakande av Kronans rätt i de henne rörande rättegångar,
äfwen skall tillämpas i alla synemål, då Kronan är af- eller tillträdare
eller de wid synen widtagna åtgärder och beslut annorlunda röra dess
rätt, med iakttagande likwäl, dels att de uti samma Kungörelse
föreskrifne anmälanden hos Justitie-Kanzlern skola uti berörde mål ske
hos det Embets-Werk, som har högsta inseendet öfwer bostället eller
lägenheten, dels att, då mål af ifrågawarande beskaffenhet skola genom
beswär fullföljas och Kronans talan således icke, i enlighet med hwad
uti berörde nådiga Kungörelse afses, kan genom wad förwaras, det åligger
wederbörande Krono-Ombud att, i alla de fall, då Syne-Rätts beslut gått
kronan emot och tiden icke medgifwer att innhemta behörig föreskrift,
målet genom besw.r hos Hof- Rätt fullfölja: ankommande det på
wederbörande Embets-Werk att, i öfwerensstämmelse härmed, meddela
Kronans Ombud wid syner eller utförandet af dylika mål, de närmare
föreskrifter i afseende å bewakandet av Kronans rätt och talan, som
kunna finnas af nöden.