Kungörelse (1860:49 s.3) angående behandlingen av tvistefrågor om upphörande av åbo- och besittningsrätt till Kronohemman och lägenheter

SFS nr
1860:49 s. 3
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1860-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1052
Upphävd
1993-11-01

Vi CARL, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Vendes
Konung,
göre veterligt: att Vi, med ändring av stadgandet i § 5 mom. 3 av Kongl.
Instruktionen för Vårt och Rikes Kammar-Kollegium den 16 Februari 1838,
funnit skäligt i nåder förklara,

att alla tvistefrågor, huruvida åbo- och besittningsrätt till Kronohemman
och lägenheter är förverkad eller eljest bör upphöra, tillkomma laga domstols
handläggning och prövning;

härifrån dock undantagna dylika frågor angående Kronobyggen, vilka tvister
må av de förvaltande myndigheterna även framgent upptagas och prövas;

skolande förstberörda föreskrift tillämpas i avseende på alla de ärenden av
förevarande slag, som efter 1861 års början anhängiggöras eller vid den tiden
äro på handläggning hos Våre Befallningshavande beroende; varemot dylika mål,
som före innevarande års slut äro eller bliva av Läns-Styrelse avgjorda, må
uti hillills vanlig ordning fullföjas.