Kungörelse (1863:83 s.6) angående ändring i föreskrifterna om kronoombuds förordnande att närvara vid vissa allmänna förrättningar

SFS nr
1863:83 s.6
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1863-12-30

Wi Carl, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Götes och Wendes Konung,
göre weterligt: att, enär wid rättegångar, syner och andra
förrättningar, som angå till ecklesiastik- eller militiestaten
anslagen jord, eller dermed förenade rättigheter och skyldigheter,
tillräcklig trygghet för bewakandet af det allmännas rätt bör kunna
winnas genom närwaro af endast */k/ ett */-k/ allmänt ombud, Wi, med
ändring af stadgandet i 34 punkten af Kongl. Förklaringen den 23 Mars
1807 om Kronofullmägtigs förordnande för wissa uppgifna fall, äfwensom
af de särskilda föreskrifter, som i öfwerensstämmelse dermed hittills
warit gällande, funnit godt att, i anledning af gjord framställning,
och i enlighet Rikets Ständers uttalade åsigt i ämnet, härmed i nåder
stadga, att i allmänhet endast Konsiistorii- eller Regements-
fullmägtig bör förordnas att närwara wid rättegångar, syner och
förrättningar af ofwannämnda beskaffenhet, der icke, på grund af
särskilda förhållanden, äfwen Kronofullmägtigs beordrande kan anses af
omständigheterna påkalladt, kommande för så wäl ombudet som den
myndighet, hwilken detsamma förordnat, föreskrifterna uti Kongl.
Kungörelsen den 16 Maj 1827 att i tillämpliga delar blifwa gällande.