Kungl. Maj:ts förordning (1864:11 s.101) om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall

SFS nr
1864:11 s. 101
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1864-02-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1964:163
Upphävd
1965-01-01

Enligt 14 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken skall 16 § 6
punkten förordningen (1864:11 s. 101) alltjämt äga tillämpning i dess
lydelse vid brottsbalkens ikraftträdande.

16 § 6 punkten förordningen den 16 febr. 1864 är av följande lydelse:

Ingen må självvilligt taga åter det han vidkännes, evad det är från
honom stulet, eller han det tappat haver; utan lite
befallningshavanden eller domaren därom till: dock må han det återtaga

av den, som är lösker man eller misstänkt att vilja rymma, eller där
stulet gods å färsk gärning finnes.

I punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1942:378) om ändring i
vissa delar av strafflagen föreskrivs följande.

I stället för vad 16 § punkt 6 förordningen den 16 februari 1864 om
nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall
innehåller om rätt att återtaga stulet gods å färsk gärning skall
gälla, att varje besittningsförhållande som någon utan rätt rubbat må
å färsk gärning återställas av en vars besittning rubbats eller som är
i hans ställe. Lag (1942:378).