Förordning (1872:55 s.2) angående ändring i gällande stadganden rörande gudstjänst vid häradsting

SFS nr
1872:55 s.2
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1872-07-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:883
Upphävd
1990-01-01

Wi Carl, med Guds Nåde, Sweriges, Norges, Götes och Wendes Konung, göre
weterligt: det Wi, efter kyrkomötets hörande och uppå Riksdagens
underdåniga förslag, i Nåder funnit godt att, med ändring af hwad i 2
Kap. 13 § kyrkolagen och 2 kap. 3 § Rättegångs-Balken stadgas om
gudstjenst wid häradsting, förordna, att wid underdomstol å landet skall
endast å det lagtima ting, som först på året infaller, innan Rätten till
domsäte träder, gudstjenst förrättas.