Kungl. Maj:ts Resolution (1899:bih.40s.1) angående rättighet för angliknska kyrkans prästerskap i allmänhet att med laga verkan förrätta vigsel här i riket;

SFS nr
1899:bih. 40 s. 3
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1899-05-19

Kungl. Maj:t vill, i anledning av anglikanska (engelska episkopala)
församlingens i Stockholm i underdånighet gjorda ansökning, varför
Domkapitlet i Uppsala sig yttrat, medgiva, att den rätt, som genom
Kungl. Maj:ts nådiga resolution den 12 maj 1892 tillerkänts präster
skapet vid denna församling att under lagligen gälland evillkor och
bestämmelser förrätta vigsel med laga verkan, må tillkomma anglikanska
kyrkans prästerskap i allmänhet.