Kungl. Maj:ts Stadga (1900:63 s.25) med särskilda bestämmelser angående utdelning genom Svenska Akademien af pris från Nobelstiftelsen m.m.;

SFS nr
1900:63 s.25
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1900-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1437
Upphävd
1993-05-01

§ 1 Rätt att föreslå pristagare tillkommer ledamöter av svenska
akademien och av andra med denna till sammansättning och uppgifter
likartade akademier, institutioner och samfund, professorer i
litteraturhistoria och i språk vid universitet och högskolor, tidigare
litterära nobelpristagare samt ordförandena i författarorganisationer,
som äro för sitt lands skönlitterära alstring representativa. Kungörelse
(1949:53).

§ 2 Vid sitt Nobelinstitut, med hvilket ett större bibliotek
hufvudsakligen i modern litteratur skall vara förenadt, anställer
Akademien, förutom bibliotekarie och en eller flere amanuenser, i mån af
behof litterärt bildade tjenstemän och biträden, dels ordinarie, dels
extra ordinarie, som skola bereda prisfrågor, lemna redogörelser för
nyligen utkomna litterära arbeten i utlandet samt verkställa nödiga
öfversättningar af utländska skrifter.

Svenska Akademiens Nobelinstitut står under öfverinseende af en utaf
Kongl. Maj:t förordnad inspektor och under närmaste ledning af den bland
Akademiens ledamöter, hvilket hon dertill förordnar.

§ 3 Afkastningen af särskild fond eger Akademien använda till att, i de
ändamål testator ytterst afsett, främja sådan verksamhet inom
litteraturen, som, vare sig den utöfvas i Sverige eller i utlandet, kan
anses ega betydelse för odlingsarbetet särskildt å de områden, åt hvilka
Akademien bör egna sin uppmärksamhet och omvårdnad.

§ 4 Till det val af fullmägtige, som enligt grundstadgarne åligger
Akademien, ega de af Akademiens ledamöter, som äro bosatta i landsorten,
att om de ej personligen infinna sig, insända valsedlar.

När frågor, som gälla prisutdelning, reserverande af pris eller
afsättande af reserverade medel till särskild fond, skola till afgörande
företagas, äro de i landsorten boende ledamöter, som önska att i
besluten deltaga, berättigade till reseersättning, hvars belopp
bestämmes af Akademien.

§ 5 Der i fall, då Akademien ej enligt grundstadgarne eger ensam
bestämmanderätt, annan ersättning beslutas åt någon af Akademiens
ledamöter än sådant godtgörelse för resa eller inställelse, hvarom
förmäles här ofvan i § 4 och i grundstadgarnes § 16, skall beslutet
underställas Kongl. Maj:ts pröfning och stadfästelse.