Lag (1905:31 s.1) rörande afgäld från afsöndrad lägenhet;

SFS nr
1905:31 s.1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1905-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:225
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1917:275

1 § Från lägenhet, hvilken för alltid från hemman afsöndrats och för
hvilken enligt äldre författning om enskiftesdelning eller
jordafsöndring afgäld till hemmanet blifvit fastställd eller bort
fastställas, skall, där ej här nedan annorlunda stadgas, efter den 31
december 1906 afgäld icke utgå.

2 § Har, på grund af förbehåll vid lägenhetens upplåtande, fastställts
högre afgäld än som, vid jämförelse af ägornas storlek och beskaffenhet,
kan anses hafva motsvarat hvad af hemmanets allmänna utskylder å
lägenheten belöpte, eller har förbehåll gjorts om sådan högre afgäld,
utan att fastställelse ägt rum, vare hemmanets innfehafvare berättigad
att få dem öfverskjutande delen af afgälden fastställd att fortfarande
af lägenheten utgå.

3 § Besväras stamhemmanet af allmänna utskylder, i hvilkas utgörande
lägenheten icke omedelbart deltager, vare hemmanets innehafvare
berättigad att få sagda utskylder så fördelade, att lägenheten
omedelbart utgöres hvad, efter ägornas storlek och beskaffenhet, därå
belöper.

4 § Vill hemmanets innehafvare begagna sig af den rätt, som enligt 2
eller 3 § må honom tillkomma, göre ansökan hos Konungens
befallningshafvande före den 1 januari 1917, eller vare sin rätt
förlustig.

Är dylik ansökning gjord, höre Konungens befallningshafvande
innehafvaren af den afsöndrade lägenheten samt inhämte, där ej
afsöndringshandlingarna lämna erforderliga upplysningar, yttrande af
kronobetjäningen och landtmätare.

5 § Finnes, efter hvad i 2 § sägs, viss del af afgäld fortfarande böra
utgöras, fastställe Konungens befallningshafvande en mot sådan del
svarande afgäld att från och med den 1 januari 1907 till hemmanet utgå;
dock att härigenom ej göres rubbning i hvad enligt 17 kap. 3 §
jordabalken och 17 kap. 6 § handelsbalken gäller om panträtt och
förmånsrätt för innestående ränta. Afgälden varde bestämd i penningar,
där ej annorlunda mellan parterna öfverenskommes.

6 § Skall jämlikt 3 § fördelning af utskylder äga rum, bestämme
Konungens befallningshafvande, med jämkning till så bekvämt tal ske kan,
det inbördes förhållande, efter hvilket hemmanet och lägenheten skola i
utskyldernas utgörande deltaga; och lände det beslut till efterrättelse
från och med den 1 januari året efter det ansökningen till Konungens
befallningshafvande inkom, dock ej i något fall före den 1 januari 1907.

7 § Hafva frihetsår författningsenligt medgifvits, äge, utan hinder af
hvad i 5 eller 6 § är stadgadt, lägenhetens innehafvare njuta dem till
godo, i den mån de ej tilländalupit.

8 § Sedan beslut, som i 5 eller 6 § avses, blivit meddelat, varde, på
sätt särskilt är föreskrivet, lägenheten, där sådant tillförene ej ägt
rum, införd i fastighetsregistret; och skall anteckning om beslutet ske
i fastighetsregistret samt, där lägenheten eller dess stamhemman
upptages i jordeboken, jämväl i denna. Lag (1917:275).

9 § Öfver Konungens befallningshafvandes beslut må klagan föras i den
ordning, som för ekonomimål i allmänhet är stadgad.

10 § Hvad här förut stadgas angående lägenhet, som blifvit afsöndrad
från hemman, skall äga motsvarande tillämpning i fråga om lägenhet, som
afsöndrats från lägenhet; dock att, där afsöndring skett från afsöndrad
lägenhet, fördelning af utskylderna enligt 3 § ej må ifrågakomma, innan
stamlägenheten åliggande del af utskylderna blifvit bestämd.

11 § Denna lag äger ej tillämpning på lägenhet, hvilken afsöndrats från
boställe eller från annat publikt hemman eller lägenhet, som icke vid
tiden för upplåtelsen innehades under stadgad åborätt.