Kungl. Maj:ts förnyade nådiga stadgar (1906:12 s. 1) för dess Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle i Göteborg

SFS nr
1906:12 s. 1
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1906-03-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1331
Upphävd
1998-01-01

Sällskapets ändamål och sammansättning.

§ 1.

Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, stadfästadt af konung
Gustaf III den 19 augusti 1778, har till ändamål att befrämja vetenskap
och vitterhet.

§ 2.

Samhället utgöres av

1:o svenska ledamöter, som äro:

a) hedersledamöter till obestämt antal och

b) arbetande ledamöter till ett antal av högst etthundra utöver dem som
fyllt 70;

2:o utländska ledamöter.

§ 3.

Samhällets angelägenheter besörjas närmast af en ordförande, en
sekreterare, en skattmästare och en bibliotekarie.

Val af ledamöter och ämbetsmän.

§ 4.

Vid val af svenska arbetande ledamöter förfares sålunda: inträffad
ledighet tillkännagifves för Samhället af ordföranden vid det närmast
följande af de i § 12 bestämda månadssammanträdena. Sedan Samhället
beslutat platsens tillsättande, anmäler ordföranden på det därefter
följande månadssammanträdet den eller dem, som han finner därvid böra
ihågkommas, eller som af annan Samhällets ledamot hos ordföranden
dessförinnan blifvit föreslagna. Den eller de föreslagnas hufvudsakliga
förtjänster böra af förslagsställaren inför Samhället meddelas, vare sig
vid detta eller vid annat för förslagets framställande särskildt utlyst
sammanträde, men hvarken motiveringen eller af förslaget föranledd
diskussion tages till protokollet. På ordföranden må bero att, om flera
personer blifvit anmälda, låta genom omröstning af de närvarande
upprätta förslag. På det näst följande månadssammanträdet företages
därefter valet sålunda, att hvarje närvarande ledamot om den ifrågasatte
aflämnar en hvit (jakande) eller en svart (nekande) kula. Äro vid
hopräknandet minst två tredjedelar af de aflämnade kulorna hvita, är
den, öfver hvilken omröstning blifvit företagen, invald; men har ett
mindre antal hvita kulor tillfallit honom, må han icke, förr än ett
halft år förflutit, åter kunna anmälas att till ledamot inväljas.

§ 5.

Vid val af hedersledamöter och utländska ledamöter förfares i
tillämpliga delar så, som här ofvan är stadgadt om val af svenska
arbetande ledamöter.

§ 6.

Val af ordförande, som bör vara boende i Göteborg eller dess närmaste
grannskap, företages vid Samhällets sista måndassammanträde under
kalenderåret och gäller för ett år räknadt från nästföljande års
högtidsdag samt förrättas med slutna sedlar, hvarvid den är vald, som
erhållit de flesta rösterna. I händelse af lika röstetal afgöres valet
genom lottning.

§ 7.

Sekreteraren och skattmästaren, hvilka båda böra vara boende i Göteborg
eller dess närmaste grannskap, väljas på samma sätt, som är för val af
ordförande stadgadt, dock för obestämd tid.

Ämbetsmännens åligganden.

§ 8.

Ordföranden äger att genom sekreteraren kalla Samhällets ledamöter till
dess sammanträden, att vid dessa föra ordet och att för öfrigt tillse,
det Samhällets beslut verkställas. I hans frånvaro intager näst
föregående årets ordförande hans plats, och för det fall, att äfven
denne skulle vara förhindrad, föres ordet af den närvarande ledamot, som
för tillfället genom de flesta rösterna därtill utses.

§ 9.

Sekreteraren åligger: att vid Samhällets sammanträden föra protokollet,
vårda dess handlingar och öfver de inkommande handlingarna hålla dagbok,
sköta dess brefväxling samt i öfrigt jämte ordföranden ombesörja
verkställigheten af Samhällets beslut, såvidt icke för särskildt fall
annorlunda därom förordnas. Vid tillfälligt hinder för sekreteraren
utser ordföranden annan ledamot af Samhället att förrätta hans tjänst.

§ 10.

Skattmästaren, som ansvarar för de medel, Samhället lämnat i hans vård,
åligger: att närmast handhafva Samhällets ekonomiska angelägenheter, att
utlåna de kontanta medel, som ej erfordras till för handen varande
behof, äfvensom att vid hvarje kalenderårs slut uppgöra årsräkning,
hvilken granskas af två, därtill af Samhället utsedda revisorer.

§ 11.

Bibliotekarien åligger: att draga försorg om utdelandet af Samhällets
Handlingar, redovisa för däraf försålda exemplar samt vårda Samhällets
bokförråd, allt i öfverensstämmelse med hvad i arbetsordningen närmare
angifves.

Sammanträden och ärendenas behandling.

§ 12.

Samhället håller sammanträden inom slutna dörrar en gång i varje månad,
utom i januari, juni, juli och augusti, å dag och timme, som samhället
bestämmer. Till sammanträde å annan dag, även under nämnda månader, äger
ordföranden att kalla ledamöterna, när sådant av honom anses nödigt.

Vid månadssammanträdena hållas föredrag, afgifvas redogörelse för
utkomna skrifter m. m. samt afgöras de särskilda ärenden, som påkalla
Samhällets pröfning.

Då Samhället så beslutar, hållas ofvannämnda föredrag offentligt, och i
andra fall äger sekreteraren åt åhörare lämna tillträde till Samhällets
vetenskapliga förhandlingar.

§ 13.

För fattande af beslut erfordras, att minst tio ledamöter förutom
ordföranden och sekreteraren äro närvarande.

§ 14.

När för ett ärendes afgörande omröstning begäres, sker sådan öppet, där
ej annorlunda yrkas. Utfalla rösterna lika, gäller, om omröstningen
varit öppen, den mening, som ordföranden biträder, men, om omröstningen
varit sluten, bestämmes afgörandet genom lottning.

§ 15.

Samhället håller årligen offentlig sammankomst å sin högtidsdag den 24
januari, konung Gustaf III:s födelsedag. Efter en inledning af
ordföranden afgifver Samhällets sekreterare berättelse öfver hvad inom
detsamma under året förekommit samt meddelar korta biografiska uppgifter
öfver svensk ledamot, som med döden afgått, och redogör därefter för de
af öfriga vederbörande aflämnande berättelser rörande Samhällets
samlingar och ekonomi m. m. Slutligen åligger det ordföranden att vid
högtidssammankomsten hålla föredrag öfver något vetenskapligt, vittert
eller allmänt humanistiskt ämne, hvarefter han öfverlämnar
ordförandebefattningen till den nya ordföranden.

§ 16.

Önskar ledamot att å högtidsdagen hålla minnestal öfver någon under året
afliden medlem af Samhället eller annat föredrag, anmäle han sådant i
god tid för ordföranden.

§ 17.

Beträffande Samhällets verksamhet gäller i öfrigt den arbetsordning, som
Samhället kan efter olika tider och omständigheter finna skäl antaga.